Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma 3: Cíle vzdělávání 3. část 17.10.20121 Pedagogika NPED034.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma 3: Cíle vzdělávání 3. část 17.10.20121 Pedagogika NPED034."— Transkript prezentace:

1 Téma 3: Cíle vzdělávání 3. část 17.10.20121 Pedagogika NPED034

2 Obsah: 1.Kategorizace cílů podle oblastí psychiky 2.Činnostní (aktivní) formulace kognitivních cílů vzdělávání 3.Kategorizace kognitivních cílů; Bloomova taxonomie 4.Vztah cíle a výsledků vzdělávání 17.10.20122

3 Cíle vzdělávání z hlediska struktury psychiky Kognitivní – znalosti (vědomosti) – intelektové dovednosti Psychomotorické – psychomotorické dovednosti Afektivní – postoje, motivy, hodnoty, hodnotové orientace 17.10.20123

4 Formulace kognitivního cíle : v nejkonkrétnější podobě = požadavek na žáka: něco umět Kognitivní cíl Výsledek Substantivum Znalostní dimenze Verbum Dimenze kognitivního procesu 17.10.20124

5 Podrobnější pohled na kognitivní cíle: Bloomova taxonomie http://aplikace.msmt.cz/doc/NHRevizeBloomovytaxonomieedukace.doc 17.10.20125

6 Poznatky Kognitivní procesy 1. Zapama- tovat si 2. Porozumět 3. Aplikovat 4. Analyzovat 5. Hodnotit 6. Tvořit A. faktické B. konceptuál- ní C. procedurální D. meta- kognitivní 17.10.20126 Bloomova taxonomie

7 1 Zapamatovat (si) Uložit a vybavit znalosti z dlouhodobé paměti definovat opakovat pojmenovat popsat reprodukovat identifikovat 17.10.20127

8 2 Porozumět Konstruovat význam sdělení zprostředkovaného ústně, písemně nebo graficky Interpretovat Dokládat příkladem Klasifikovat Sumarizovat Usuzovat Srovnávat Vysvětlovat 17.10.20128

9 3 Aplikovat Používat známé postupy v daných situacích Aplikovat Implementovat 17.10.20129

10 4 Analyzovat Rozkládat celek na podstatné části, určovat jejich vzájemné vztahy a jejich vztah ke struktuře celku nebo jeho účelu Rozlišovat Strukturovat Přisuzovat 17.10.201210

11 5 Hodnotit Vyjadřovat hodnotící stanoviska na základě kritérií a norem Ověřovat Posuzovat 17.10.201211

12 6 Tvořit Skládat prvky tak, aby vytvářely koherentní nebo funkční celek; reorganizovat prvky do nových struktur a modelů Generovat, formulovat hypotézy Plánovat, projektovat Vytvářet, konstruovat 17.10.201212

13 A Faktické poznatky Základní poznatkové prvky, které si žáci musí osvojit, aby byli schopni orientovat se v příslušném oboru nebo v něm mohli řešit úlohy a problémy Terminologie Konkrétní poznatky 17.10.201213

14 B Konceptuální poznatky Vzájemné vztahy mezi poznatkovými prvky uvnitř větší struktury, která podporuje jejich vzájemnou funkčnost Klasifikace a kategorie Zákonitosti a zobecnění Teorie, modely a struktury 17.10.201214

15 C Procedurální poznatky Pracovní postupy, metody zkoumání, výběr vhodné činnosti, algoritmů, technik a metod Specifické postupy a algoritmy Specifické metody používané v oboru Kritéria, která umožňují vybrat vhodný postup 17.10.201215

16 D Metakognitivní poznatky Obecné poznatky o poznávání včetně uvědomování si vlastních kognitivních procesů Obecné strategie učení, poznávání a řešení problémů Znalosti kognitivních úloh včetně kontextu a podmínek Sebepoznání 17.10.201216

17 http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/#table Příklad použití: „Interaktivní tabulka pro plánování cílů“ 17.10.201217

18 Jak mají být cíle formulovány, aby jich mohlo být ve výuce efektivně dosaženo Konkrétně: Cíl vzdělávání v nejkonkrétnější podobě je vyjádřením požadavku na učení žáka, resp. požadavku na výsledek žákova učení. Činnostně: Cíle mají být vyjádřeny aktivně, aby byla zřejmá jejich souvislost s učením (učební činností) žáka. Kontrolovatelně: Cíle mají být formulovány tak, aby bylo možné zjistit, zda a do jaké míry jich bylo dosaženo. Komplexně: V každém oboru či předmětu, včetně oborů matematických a přírodovědných, má učitel pracovat s cíli jak kognitivními, tak psychomotorickými a afektivními. Konzistentně: Cíle stanovené učitelem pro výuku by měly být konzistentní s cíli tématu, s cíli na určité období (pololetí, školní rok), s cíli předmětu jako celku, s cíli školního a rámcového vzdělávacího programu. Měly by být ve shodě i s obecnými zásadami a cíli, které stanoví školský zákon. Explicitně: Žák by měl konkrétní cíl výuky (a tedy i cíl svého učení) explicitně znát a ztotožňovat se s ním (být motivovaný k jeho dosažení). 17.10.201218

19 Kdy mají být cíle formulovány: Vždy! 17.10.201219 Učitel má plánovat cíle pro předmět jako celek i pro hlavní úseky výuky - časové (pololetí, celý školní rok, jednotlivou vyučovací hodinu) i tematické. Vyjádřením cíle není formulace obsahu výuky (téma) ani prostředky, jichž má být ve výuce použito.


Stáhnout ppt "Téma 3: Cíle vzdělávání 3. část 17.10.20121 Pedagogika NPED034."

Podobné prezentace


Reklamy Google