Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma 3: Cíle vzdělávání 4. část 24.10.20121 Pedagogika NPED034.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma 3: Cíle vzdělávání 4. část 24.10.20121 Pedagogika NPED034."— Transkript prezentace:

1 Téma 3: Cíle vzdělávání 4. část 24.10.20121 Pedagogika NPED034

2 Obsah: 1.Vztah cíle a výsledku vzdělávání 2.Konkretizace cílů v rámcových vzdělávacích programech: očekávané výstupy 3.Konkretizace cílů vzdělávání na požadavky na výsledek učení žáka: standardy pro základní vzdělávání 4.Konkretizace cílů vzdělávání na požadavky na výsledek učení žáka: maturitní požadavky 5.Příklady vazby mezi cílem (učebním požadavkem) – činností žáka při učení – výsledkem, který si žák učením osvojil 24.10.20122

3 Cíle vzdělávání Výsledky učení žáka MĚŘENÍ, HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ STANOVENÍ CÍLŮ VZDĚLÁVÁNÍ Nutná zpětná vazba 24.10.20123

4 Cíl ↔ výsledek Každý cíl, který učitel staví před žáka, by měl být promyšlený z hlediska jeho obsahu, struktury a úrovně. Na základě naplánovaného cíle učitel řídí výuku tak, aby žákům byla dána příležitost cíle dosáhnout (učební příležitost). Každé ověřování (a hodnocení) výsledku učení žáka by mělo být promyšlené z hlediska jeho obsahu, struktury a úrovně. Mělo by se vztahovat k cíli realizovanému ve výuce, tedy k tomu, k čemu byla žákům dána učební příležitost (tedy ne k tomu, co se žák mohl naučit mimo výuku; učební příležitosti, jimž jsou žáci vystavováni mimo rámec plánovaných cílů a jejich realizace v rámci výuky, nemá učitel pod kontrolou a nemůže tedy na jejich základě žáky spravedlivě hodnotit). 24.10.20124

5 Vztah cíle a výsledků v rámcových vzdělávacích programech Obecné cíle klíčové kompetence » Očekávané výstupy 24.10.20125

6 Příklad očekávaných výstupů - RVP pro gymnaziální vzdělávání: Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace, téma Závislosti a funkční vztahy Žák načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnosti formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných funkcí a posloupností využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů aplikuje vztahy mezi hodnotami exponenciálních, logaritmických a goniometrických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi modeluje závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech interpretuje z funkčního hlediska složené úrokování, aplikuje exponenciální funkci a geometrickou posloupnost ve finanční matematice 24.10.20126

7 Příklad očekávaných výstupů – RVP pro gymnaziální vzdělávání: Vzdělávací oblast Člověk a příroda – část Fyzika, téma Stavba a vlastnosti látek Žák objasní souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou aplikuje s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh využívá stavovou rovnici ideálního plynu stálé hmotnosti při předvídání stavových změn plynu analyzuje vznik a průběh procesu pružné deformace pevných těles porovná zákonitosti teplotní roztažnosti pevných těles a kapalin a využívá je k řešení praktických problémů 24.10.20127

8 Jsou očekávané výstupy v RVP dostatečně konkrétním základem pro ověřování výsledků žáků? Evaluační standardy = Kognitivní vzdělávací cíle konkretizované do takové míry a formulované takovým způsobem, aby bylo na jejich základě možné měřit odpovídající výsledky žáků. Evaluační standardy jsou tedy měřitelné ukazatele (indikátory) výkonu žáků. Základní školy - Opatření ministra školství z 18. 1. 2012: jako „převodní můstek“ mezi očekávanými výstupy a plánovanými centrálními zkouškami v 5. a 9. ročnících jsou do RVP zavedeny Standardy základního vzdělávání. http://www.msmt.cz/vzdelavani/standardy-pro-zakladni-vzdelavani-1 Střední školy: Katalogy požadavků ke společné části maturitní zkoušky http://www.novamaturita.cz/katalogy-pozadavku-1404033138.html 24.10.20128

9 Posloupnost („pyramida“) centrálně stanovených cílů – výsledků vzdělávání Obecné cíle podle RVP – Klíčové kompetence Očekávané výstupy – Evaluační standardy: pro ZŠ Standardy základního vzdělávání, pro SŠ Katalogy požadavků ke společné části maturitní zkoušky » Ověřování výsledků: pro ZŠ testování v 5. a 9. ročníku (plánované od r. 2014, nyní pilotované), pro SŠ společná část maturitní zkoušky („státní maturita“) 24.10.20129

10 Standardy pro základní vzdělávání Od 18. 1. 2012, na základě Opatření ministra školství, jsou součástí RVP pro základní vzdělávání – a jsou tedy závazné. http://www.msmt.cz/vzdelavani/standardy-pro-zakladni-vzdelavani-1 Struktura standardů: dvě dimenze  dimenze kognitivních cílů, cíle jsou konkretizovány až na úroveň evaluačního standardu (indikátoru); aktivní (činnostní) formulace  tematická dimenze 24.10.201210

11 24.10.201211 Příklad: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace, ročník 9, tematický okruh Závislosti, vztahy a práce s daty Očekávaný výstup RVP ZV: M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data Indikátory M-9-2-01.1 žák vyhledá podstatné údaje v tabulce a grafu M-9-2-01.2 vyhledá a vyjádří vztahy mezi uvedenými údaji v tabulce a grafu (četnost, aritmetický průměr, nejmenší a největší hodnota) M-9-2-01.3 zpracuje, porovná, vyhodnotí, uspořádá, doplní uvedené údaje podle zadání úlohy M-9-2-01.4 pracuje s intervaly a časovou osou M-9-2-01.5 převádí údaje z textu do tabulky, diagramu nebo grafu a naopak M-9-2-01.6 převádí údaje mezi tabulkou, diagramem a grafem M-9-2-01.7 pracuje s pravoúhlou soustavou souřadnic Ilustrační úloha: Lucka se starala o králíka a pravidelně ho každý měsíc vážila. Hodnoty si zapisovala do tabulky. 1.1 Určete, jaký je největší měsíční přírůstek hmotnosti králíka. 1.2 Vypočtěte, jaký je průměrný měsíční přírůstek hmotnosti králíka. 1.3 Zjistěte, kolik kilogramů bude vážit králík za dalších 5 měsíců, bude-li průměrně přibývat už jen 120 g měsíčně.

12 Katalogy požadavků ke společné části maturitní zkoušky http://www.novamaturita.cz/katalogy-pozadavku-1404033138.html Struktura katalogů: dvě dimenze  dimenze kognitivních cílů, cíle jsou konkretizovány až na úroveň evaluačního standardu (indikátoru); aktivní (činnostní) formulace  tematická dimenze 24.10.201212

13 24.10.201213 Jakým kognitivním cílům podle Bloomovy taxonomie odpovídají standardy pro základní vzdělávání (indikátory), a maturitní požadavky?

14 Příklad: Vazba mezi konkrétním cílem (učebním požadavkem), resp. mezi odpovídajícím výsledkem žákova učení, a činností žáka při řešení úlohy (Úlohy z mezinárodních výzkumů TIMSS a PISA) Jaké konkrétní cíle – činnosti žáka při řešení – výsledky žáka lze v úloze identifikovat? Jak je lze zařadit v Bloomově taxonomické tabulce? 24.10.201214

15 Úloha 1: Dvě otevřené láhve, jedna po okraj naplněná octem a druhá olivovým olejem, byly ponechány na okenním rámu na slunci. O několik dní později bylo pozorováno, že láhve již nejsou plné. Co můžeme z tohoto pozorování usoudit? A. Ocet se vypařuje rychleji než olivový olej. B. Olivový olej se vypařuje rychleji než ocet. C. Ocet i olivový olej se vypařují. D. Pouze kapaliny obsahující vodu se vypařují. E. K vypařování je potřeba přímé sluneční záření. 24.10.201215

16 Úloha 2: Na obrázku jsou pomocí vrstevnic znázorněny kopce a údolí. Každá vrstevnice spojuje místa, která mají stejnou nadmořskou výšku. Kterým směrem teče řeka? A. severovýchodním B. jihovýchodním C. severozápadním D. jihozápadním E. Podle této mapy to nemůžeme říci. 24.10.201216

17 Úloha 3: 24.10.201217

18 24.10.201218

19 24.10.201219

20 24.10.201220

21 24.10.201221

22 24.10.201222

23 Příklad: Vazba mezi konkrétním cílem (učebním požadavkem), resp. mezi odpovídajícím výsledkem žákova učení a činností žáka při řešení úlohy Úloha z mezinárodního výzkumu PISA 24.10.201223

24 24.10.201224

25 24.10.201225

26 24.10.201226

27 24.10.201227

28 24.10.201228

29 24.10.201229


Stáhnout ppt "Téma 3: Cíle vzdělávání 4. část 24.10.20121 Pedagogika NPED034."

Podobné prezentace


Reklamy Google