Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogika I/2 Program: 1.Cíle vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání (RVP G); klíčové kompetence (dokončení z minula) 2.Vztah.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogika I/2 Program: 1.Cíle vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání (RVP G); klíčové kompetence (dokončení z minula) 2.Vztah."— Transkript prezentace:

1 Pedagogika I/2 Program: 1.Cíle vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání (RVP G); klíčové kompetence (dokončení z minula) 2.Vztah cíle a výsledků vzdělávání 10.10.20111

2 Časový plán ZS TermínTéma 3. 10. 2011Cíle vzdělávání 10. 10. 2011Cíle vzdělávání; vztah cíle a výsledku vzdělávání 17. 10. 2011Cíle a obsah vzdělávání 24. 10. 2011Obsah vzdělávání 31. 10. 2011Obsah vzdělávání 7. 11. 2011Příprava na vyučovací hodinu 14. 11. 2011Učení 21. 11. 2011--- nekoná se --- 28. 11. 2011--- nekoná se --- 5. 12. 2011Učení 12. 12. 2011Učitel 19. 12. 2011Učitel 9. 1. 2012Vyhodnocení semestru Odevzdání čtenářského deníku, kontrola splnění podmínek zápočtu, zápis zápočtu 23.10.2011

3 Cíle vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání (RVP G) http://www.vuppraha.cz/ramcove-vzdelavaci-programy/gymnazialni-vzdelavani http://www.vuppraha.cz/ramcove-vzdelavaci-programy/gymnazialni-vzdelavani vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni, kterou předpokládá RVP G; vybavit žáky širokým vzdělanostním základem na úrovni, kterou popisuje RVP G; připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu uplatnění. 10.10.20113

4 4 Klíčové kompetence: integrované cílové struktury, které představují potenciál pro jednání jedince v situacích pracovního, osobního a veřejného života

5 Klíčové kompetence představují soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě 10.10.20115

6 Na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií by si žák měl osvojit kompetenci k učení, kompetenci k řešení problémů, kompetenci komunikativní, kompetenci sociální a personální, kompetenci občanskou, kompetenci k podnikavosti. 10.10.20116

7 Kompetence k učení Žák: své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj; efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení; kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi; kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci. 10.10.20117

8 Kompetence k řešení problémů Žák: rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části; vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy; uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice; kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry; je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran; zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků. 10.10.20118

9 Kompetence komunikativní Žák: s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu; používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu; efektivně využívá moderní informační technologie; vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci; prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem; rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění. 10.10.20119

10 Kompetence sociální a personální Žák: posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe; stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky; odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho koriguje; přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje; aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů; přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii; projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých; rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům. 10.10.201110

11 Kompetence občanská Žák: informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě; o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu; respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí; rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání; promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování; chová se informovaně a zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví poskytne ostatním pomoc; posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle nejlepšího svědomí. 10.10.201111

12 Kompetence k podnikavosti Žák: cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření; rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě; uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace; získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, využívá dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit; usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl; dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu; posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních situacích a v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést; chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky posuzuje příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory. 10.10.201112

13 Vztah cíle a výsledků vzdělávání

14 obecné cíle konkretizace RVP Učivo Očekávané výstupy učitel žák ŠVP konkretizace škola výsledky vzdělávání Učební požadavky { stát

15 Očekávané výstupy (RVP) Učební požadavky Výsledky žáka MĚŘENÍ, HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ STANOVENÍ CÍLŮ VZDĚLÁVÁNÍ Nutná zpětná vazba

16 Vzdělávací cíle ↔ hodnocení výsledků žáka Požadavek na výsledek žáka (očekávaný výstup, výsledek, kompetence,…) ↔ žák má umět něco udělat (úloha, kterou má žák splnit, vyřešit,…)

17 Vzdělávací cíle ↔ výsledky vzdělávání (žáka) Kognitivní znalosti (vědomosti) (poznávací) intelektové dovednosti Psychomotorické psychomot. dovednosti Afektivní (hodnotové) postoje, motivy, hodnoty

18 Základní pojmy: Výchova, vzdělávání, vzdělání, edukace podle: Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník. Portál, Praha 2009 (a další řada vydání od r. 1995) Výchova (syn.: edukace) – „proces záměrného a cílevědomého vytváření a ovlivňování podmínek umožňujících optimální rozvoj každého jedince v souladu s individuálními dispozicemi a stimulujících jeho vlastní snahu stát se autentickou, vnitřně integrovanou a socializovanou osobností“ 10.10.201118

19 Vzdělávání = proces: často se používá záměnou za termín „výchova“; jsou v něm zdůrazněný spíše kognitivní stránky výchovy Syn.: edukace, edukační proces, vzdělávací proces Vzdělání = cíl nebo výsledek vzdělávání 10.10.201119

20 Podrobnější pohled na - cíle, - výsledky: Klasifikace – např. Bloomova taxonomie (vznik 1956, revize 2001) Výborný článek o Bloomově taxonomii: http://aplikace.msmt.cz/doc/NHRevizeBloomovytaxonomieedukace.doc

21 Formulace cíle – výsledku: v nejkonkrétnější podobě = požadavek na žáka: něco umět Cíl Výsledek Substantivum Znalostní dimenze Verbum Dimenze kognitivního procesu

22 Poznatky Kognitivní procesy 1. Zapama- tovat si 2. Porozumět 3. Aplikovat 4. Analyzovat 5. Hodnotit 6. Tvořit A. faktické B. konceptuál- ní C. procedurální D. meta- kognitivní

23 http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/#table „Interaktivní tabulka“

24 A Faktické poznatky Základní poznatkové prvky, které si žáci musí osvojit, aby byli schopni orientovat se v příslušném oboru nebo v něm mohli řešit úlohy a problémy Terminologie Konkrétní poznatky

25 B Konceptuální poznatky Vzájemné vztahy mezi poznatkovými prvky uvnitř větší struktury, která podporuje jejich vzájemnou funkčnost Klasifikace a kategorie Zákonitosti a zobecnění Teorie, modely a struktury

26 C Procedurální poznatky Pracovní postupy, metody zkoumání, výběr vhodné činnosti, algoritmů, technik a metod Specifické postupy a algoritmy Specifické metody používané v oboru Kritéria, která umožňují vybrat vhodný postup

27 D Metakognitivní poznatky Obecné poznatky o poznávání včetně uvědomování si vlastních kognitivních procesů Obecné strategie učení, poznávání a řešení problémů Znalosti kognitivních úloh včetně kontextu a podmínek Sebepoznání

28 1 Zapamatovat (si) Uložit a vybavit znalosti z dlouhodobé paměti definovat opakovat pojmenovat popsat reprodukovat identifikovat

29 2 Porozumět Konstruovat význam sdělení zprostředkovaného ústně, písemně nebo graficky Interpretovat Dokládat příkladem Klasifikovat Sumarizovat Usuzovat Srovnávat Vysvětlovat

30 3 Aplikovat Používat známé postupy v daných situacích Aplikovat Implementovat

31 4 Analyzovat Rozkládat celek na podstatné části, určovat jejich vzájemné vztahy a jejich vztah ke struktuře celku nebo jeho účelu Rozlišovat Strukturovat Přisuzovat

32 5 Hodnotit Vyjadřovat hodnotící stanoviska na základě kritérií a norem Ověřovat Posuzovat

33 6 Tvořit Skládat prvky tak, aby vytvářely koherentní nebo funkční celek; reorganizovat prvky do nových struktur a modelů Generovat, formulovat hypotézy Plánovat, projektovat Vytvářet, konstruovat

34 Cíl ↔ výsledek Každý cíl, který učitel staví před žáka, by měl být promyšlený z hlediska jeho obsahu, struktury a úrovně Každé ověřování (a hodnocení) výsledku učení žáka by mělo být promyšlené z hlediska jeho obsahu, struktury a úrovně a mělo by se vztahovat k cíli realizovanému ve výuce 10.10.201134

35 Příklad: Úloha z mezinárodního výzkumu PISA

36

37

38

39

40

41

42 Představ si, že chceš vyzkoumat, za jak dlouho se srdeční tep vrátí po cvičení do normálního rytmu. Které věci bys použil(a) a jak bys postupoval(a)? Úlohy z mezinárodního výzkumu TIMSS 1999

43 Dvě otevřené láhve, jedna po okraj naplněná octem a druhá olivovým olejem, byly ponechány na okenním rámu na slunci. O několik dní později bylo pozorováno, že láhve již nejsou plné. Co můžeme z tohoto pozorování usoudit? A. Ocet se vypařuje rychleji než olivový olej. B. Olivový olej se vypařuje rychleji než ocet. C. Ocet i olivový olej se vypařují. D. Pouze kapaliny obsahující vodu se vypařují. E. K vypařování je potřeba přímé sluneční záření.

44 Na obrázku jsou pomocí vrstevnic znázorněny kopce a údolí. Každá vrstevnice spojuje místa, která mají stejnou nadmořskou výšku. Kterým směrem teče řeka? A. severovýchodním B. jihovýchodním C. severozápadním D. jihozápadním E. Podle této mapy to nemůžeme říci.


Stáhnout ppt "Pedagogika I/2 Program: 1.Cíle vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání (RVP G); klíčové kompetence (dokončení z minula) 2.Vztah."

Podobné prezentace


Reklamy Google