Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastní hodnocení školy na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově za školní rok 2006/07.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastní hodnocení školy na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově za školní rok 2006/07."— Transkript prezentace:

1 Vlastní hodnocení školy na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově za školní rok 2006/07

2 Obsah příspěvku 1.Krátce o Cyrilometodějském gymnáziu 2.Části vlastního hodnocení školy na CMG 3.Požadavky kladené na vlastní hodnocení 4.Zpráva o provedeném hodnocení 1.Struktura zápisu o hodnocení dílčí oblasti 2.Obsah zprávy o vlastním hodnocení školy 5.Problémy vlastního hodnocení 6.Přílohy – hodnotící nástroje

3 1. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Církevní osmileté všeobecně zaměřené gymnázium, 8 tříd, 240 žáků, 28 pedagogů Při škole pracuje školní klub, SVČ, ICM Důraz na osobnostní rozvoj studentů a výuku jazyků (motto:“Nesnažte se být dokonalí, nechtějte být dokonce ani dobří. Usilujte jen o to, být dnes alespoň o trochu lepší, než jste byli včera“) Zkušenosti s vlastním hodnocením školy

4 2. Části vlastního hodnocení Stanovení záměru vlastního hodnocení, stanovení komu hodnocení určeno (Paradox: hodnotíme co bylo, abychom stanovili, co bude. Vlastní hodnocení je zaměřeno na budoucnost) Příprava – hodnotící nástroje, postupy Proces vlastního hodnocení Zpráva o vlastním hodnocení Opatření vyplývající z vlastního hodnocení Využití zprávy o vlastním hodnocení pro vedení pracovníků školy (ředitel školy nemá řídit, ale vést tým pracovníků, ředitel je nositelem vizí) Vyhodnocení úspěšnosti navržených opatření

5 3. Požadavky na vlastní hodnocení školy Užitečnost, smysluplnost (přímý dopad na vedení, řízení a práci školy) Objektivita (skutečnost hodnotit několika nástroji) Časová přiměřenost (nesmí zatížit již tak přetížený pedagogický sbor a vedení školy) Systematičnost (probíhá na úrovni žáka, třídy, pracovníka, školy) Komplexnost (hodnocení nejen naplňování cílů, ale i cílů samých) Návaznost (plnění závěrů jednoho roku jsou vyhodnocována příští rok) Hodnotit nejen plnění cílů ale i správnost cílů samotných

6 3. Požadavky na vlastní hodnocení – získat odpovědi na otázky (oblast hodnocení cílů školy): o „Jaké jsou naše cíle?“ (zjištěné skutečnosti – připomenutí cílů) o „Odpovídají naše cíle požadavkům doby a jejím trendům, požadavkům místa, zadání zřizovatele?“(hodnocení zjištěné skutečnosti) o„Jak to víme?“ (metody evaluace) o„Co budeme dělat?“ (opatření – revize cílů)

7 3. Požadavky na vlastní hodnocení – získat odpovědi na otázky(oblast naplňování cílů škol): o„Jak si vedeme?“ (zjištěné skutečnosti) o„Jak to víme?“ (metody evaluace) o„Naplňuje zjištěná skutečnost naše cíle?“(hodnocení zjištěné skutečnosti) o„Co budeme dělat?“ (opatření)

8 4. Zpráva o vlastním hodnocení 4.1.Struktura zápisu o hodnocení dílčí oblasti Předmět evaluace  Stanovený cíl:  Zjištěné skutečnosti Evaluační zdroj:Zjištěná skutečnost:  Hodnocení skutečnosti vzhledem k cíli:  Opatření:

9 4.2. Konkrétní příklad zápisu o hodnocení dílčí oblasti 3.2.1. Výsledky a pokrok v oblasti rozvoje kompetence osobnostní  Stanovený cíl: Žák v průběhu působení na škole objevuje své silné i slabé stránky, rozvíjí důvěru ve vlastní schopnosti, komplexně rozvíjí vlastní osobnost. Dává svému životu řád, řídí svůj čas a objevuje vlastní životní styl a životní filosofii založenou na křesťanských hodnotách.

10  Zjištěné skutečnosti: Evaluační zdrojZjištěná skutečnost Dotazník pedagogů3,45 Studium materiálů, pozorování Kompetence osobnostní je v rámci působení školy rozvíjena ve výuce, v kurzech a volnočasových aktivitách organizovaných školou. Ve výuce není osobnostní kompetence žáka rozvíjena systematicky, ale spíše nahodile v souvislosti s prováděnou činností. V kurzech klíčových kompetencí je osobnost žáka rozvíjena koncepčně především v kurzu studentů V a v kurzech aktivního řízení času. V kurzech určené pro třídu V žák cíleně poznává své silné a slabé stránky. V kurzu time managementu se učí uvědomovat si význam času ve svém životě a aktivně ho řídit. Učí se dávat svému životu řád. Dostatečně nerozvíjíme sebedůvěru a sebeúctu žáků. To je do jisté míry způsobeno i klasickým způsobem výuky (při zkoušení probrané látky je zdůrazňováno, co se žák nenaučil, zatímco při aplikaci metod aktivního učení – prezentováním toho, co žák připravil, je vidět úspěch žáka).

11 Celostátní srovnávací testy: třída II – klíčové kompetence Komunikati vní, sociální, personální Občanské a pracovní K řešení problémů a učení Počet mimořádně výborných výsledků Celková charakteristi ka- postoje a dovednosti Percentil: 53 Percentil: 56 Počet: 6 Výborná schopnost tolerance a respektování ostatních, menší sebedůvěra, malá sebejistota

12  Hodnocení skutečnosti vzhledem k cíli: Škola nevytváří u žáků dostatečnou sebeúctu, sebedůvěru, což je velmi závažný nedostatek. Důvěra ve vlastní schopnosti je předpokladem úspěchu člověka.  Opatření: Ve výuce klást důraz na edukační metody, ve kterých žák bude více prezentovat výsledky své práce, než memorovat zvládnuté učivo. Povzbuzovat žáka, při vlastním hodnocení žáka vést k oceňování vlastních dobrých výsledků. Pokračovat v kurzech osobnostního rozvoje.

13 4.2. Obsah zprávy o vlastním hodnocení školy 1. Úvod 2. Hodnocení kurikula školy 3. Výsledky školy 4. Procesy učení a vyučování používané ve škole 5. Podpora žákům 6. Klima a kultura školy(étos) 7. Zdroje, podmínky školy pro vzdělávání 8. Řízení, vedení a zabezpečování kvality 9. Hodnocení naplňování závěrů předchozího vlastního hodnocení školy 10. Závěr – stanovení úkolů pro práci školy

14 5. Problémy vlastního hodnocení Neumíme to Jako celek Neumíme dílčí části – problematika objektivní měřitelnosti např. dosahování některých klíčových kompetencí

15 5. Problémy vlastního hodnocení Časová náročnost a tudíž nechuť k provádění vlastního hodnocení ze strany velké části pracovníků školství Řešení: - připravené dotazníky pro pedagogy s možností volby odpovědi i možností dopsat další sdělení (pokud cítí potřebu) - využití IT(zpracování statistik, vyhodnocení dotazníků aj.) - využití smluvních partnerů (srovnávací testy, externí partner provádějící evaluaci školy)

16 5. Problémy vlastního hodnocení Využitelnost –Zpráva je využitelná vedením školy s obtížemi (ředitel je zavalen povinnostmi administrativního rázu a má málo časového prostoru pro vedení školy, problém delegace pravomocí je problém finanční) –Chybí časový prostor pro rozbor vlastního hodnocení s pedagogy školy (hodnotící zprávu téměř nikdo z pedagogů nestuduje, v době, kdy je hotova, je nový školní rok v běhu, v lepším případě (konec srpna) se nový školní rok rozbíhá) –Prostor pro analýzu je na vstupní pedagogické radě, ale tam je už tolik úkolů souvisejících s novým školním rokem…

17 5. Problémy vlastního hodnocení Možnost zneužití ze strany kontrolních orgánů, zřizovatele

18 6. Přílohy - základní hodnotící nástroje a postupy Analýza výroční zprávy školy (statistika – studijní výsledky, výchovná opatření, přij.zk., maturitní zk., kvalifikovanost pracovníků…) Celostátní srovnávací testy Dotazníky, ankety(pedagog, žák, rodič) Pozorování, rozhovor, studium materiálů a srovnávání se zjištěnou skutečností, konzultace s odborníkem Analýza práce pedagogů (metody výuky, metody a četnost hodnocení žáků, další vzdělávání…) – oblast využívání zdrojů

19 Ukázka dotazníku pro pedagogy Viz samostatný soubor

20 Studentská anketa Viz samostatný soubor


Stáhnout ppt "Vlastní hodnocení školy na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově za školní rok 2006/07."

Podobné prezentace


Reklamy Google