Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Olomouc 14.října 2009 Vlastní hodnocení školy Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově školní rok 2008/09.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Olomouc 14.října 2009 Vlastní hodnocení školy Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově školní rok 2008/09."— Transkript prezentace:

1 Olomouc 14.října 2009 Vlastní hodnocení školy Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově školní rok 2008/09

2 Olomouc 14.října 2009 •Krátký úvod •Materiály, které jsou k dispozici: –Zpráva o vlastním hodnocení školy za školní rok 2008/09 –Ročenka školy za školní rok 2008/09 –Učebnice SOR

3 Obsah příspěvku • Krátce o Cyrilometodějském gymnáziu • Postup vlastního hodnocení školy • Požadavky kladené na vlastní hodnocení • Sběr a vyhodnocování dat • Zpráva o provedeném hodnocení • Struktura zápisu o hodnocení dílčí oblasti • Problémy vlastního hodnocení

4 CMG - představení • Církevní osmileté všeobecně zaměřené gymnázium, 8 tříd, 240 žáků, 28 pedagogů • Při škole pracuje školní klub, SVČ, ICM • Důraz na osobnostní rozvoj studentů a výuku jazyků (motto:“Nesnažte se být dokonalí, nechtějte být dokonce ani dobří. Usilujte jen o to, být dnes alespoň o trochu lepší, než jste byli včera“) • Zkušenosti s vlastním hodnocením školy

5 Postup vlastního hodnocení na CMG • Stanovení záměru vlastního hodnocení, stanovení komu hodnocení určeno Paradox: hodnotíme co bylo, abychom stanovili, co bude. Vlastní hodnocení je zaměřeno na budoucnost • Příprava a) stanovení předmětu vlastního hodnocení b) stanovení klíčových otázek c) stanovení hodnotících nástrojů, postupů, termínů aj.

6 • Proces vlastního hodnocení • Sběr dat • Zpracování dat • Zpráva o vlastním hodnocení • Zodpovězení klíčových otázek • Opatření vyplývající z vlastního hodnocení • Využití zprávy o vlastním hodnocení pro vedení pracovníků školy •Vyhodnocení úspěšnosti navržených opatření Postup vlastního hodnocení na CMG

7 • Užitečnost, smysluplnost (přímý dopad na vedení, řízení a práci školy) • Objektivita (skutečnost hodnotit několika nástroji) • Časová přiměřenost (nesmí zatížit již tak přetížený pedagogický sbor a vedení školy) • Systematičnost (probíhá na úrovni žáka, třídy, pracovníka, týmů pracovníků, školy) • Komplexnost (hodnocení nejen naplňování cílů, ale i cílů samých) • Návaznost (plnění závěrů jednoho roku jsou vyhodnocována příští rok) • Hodnotit nejen plnění cílů ale i správnost cílů samotných Požadavky na vlastní hodnocení školy

8 Získat odpovědi na otázky: • „Jaké jsou naše cíle?“ (připomenutí, uvědomění si cílů, jejich formulace) • „Odpovídají naše cíle požadavkům doby a jejím trendům, požadavkům místa, zadání zřizovatele?“(hodnocenízjištěné skutečnosti) • „Jak to víme?“ (metody evaluace) • „Co budeme dělat?“ (opatření – revize cílů) Požadavky na vlastní hodnocení školy v oblasti hodnocení cílů školy:

9 Získat odpovědi na otázky: • „Jak si vedeme?“ (zjištěné skutečnosti) • „Jak to víme?“ (metody evaluace) • „Naplňuje zjištěná skutečnost naše cíle?“ (hodnocení zjištěné skutečnosti) • „Co budeme dělat?“ (opatření) Požadavky na vlastní hodnocení školy v oblasti naplňování cílů škol):

10 Proces vlastního hodnocení – sběr dat •Nástroje a postupy: –Analýza výroční zprávy školy (statistika – studijní výsledky, výchovná opatření, přij.zk., maturitní zk., kvalifikovanost pracovníků…) –Celostátní srovnávací testy –Dotazníky, ankety(pedagog, žák, rodič) –Pozorování, rozhovor, studium materiálů a srovnávání se zjištěnou skutečností, konzultace s odborníkem –Analýza práce pedagogů (metody výuky, metody a četnost hodnocení žáků, další vzdělávání…) – oblast využívání zdrojů

11 Proces vyhodnocování získaných dat •SWOT analýza podle oblastí - viz hodnotící zpráva

12 1. Úvod – formulace klíčových otázek vlastního hodnocení 2. Hodnocení vize, poslání, profilu absolventa a hodnot školy 3. Hodnocení kurikula školy(komplexní program školy tvořený všemi aktivitami školy) 4. Hodnocení výsledků školy 5. Hodnocení procesů učení a vyučování používaných ve škole 6. Hodnocení podpory poskytované žákům 7. Hodnocení klima a kultury školy (étos) 8. Hodnocení zdrojů, podmínek školy pro vzdělávání 9. Hodnocení řízení, vedení a zabezpečování kvality 10. Hodnocení marketingu školy, public relation 11. Závěr Obsah zprávy o vlastním hodnocení

13 Obsah zprávy o vlastním hodnocení - ukázka 5. Procesy učení a vyučování používané ve škole 5.1. Plánování výuky 5.1.1.Učební plán 5.1.2. Osnovy 5.1.3. Tématické plány 5.2. Vyučovací proces 5.2.1.Efektivita využití vyučovací hodiny 5.2.2. Úroveň výuky 5.2.3. Výchovně vzdělávací strategie, formy a metody výuky 5.2.4. Interakce mezi učitelem a žákem 5.2.5. Využívání moderních IT ve výuce 5.2.6. Výuka náboženství, etiky 5.2.7. Webové stránky předmětů

14 swot analýza CMG Pv Plánování výuky silné stránkypříležitosti  Učební plán  Kompletní ŠVP pro cele gymnázium  Zvýšená hodinová dotace Aj na VG  2 cizí jazyky od I  3.cizí jazyk možno od VII  SOR, Ná a etika  Doplnění kurzy klíčových kompetencí  IT ve všech ročnících gymnázia  Půlené hodiny cizí jazyky, cvičení, Ná, M, Čj  Osnovy  Osnovy předmětů jsou upraveny na tematické plány  Tématické plány  Ve většině předmětů se plní tematické plány  Učební plán  Zavést konverzaci v cizích jazycích na NG, V a VI VG  Zavedením SOR snížit hodinovou dotaci Vo o 1 hodinu na NG (ze 4 hodin na 3 hodiny)  Konverzace v cizích jazycích zavést i v nižších ročnících v rámci ŠK a SVČ  Hledat způsob práce s talentovanými dětmi formou půlených hodin  ŠK a SVČ využívat pro práci s nadanými žáky formou seminářů (příprava na soutěže, certifikáty, konverzace, šk.časopis aj.) – učitel má plně hrazeno formou dohody  Osnovy  Tématické plán slabé stránkyohrožení  Učební plán  Výuka jazyků by potřebovala hodinově posílit (anketa předmětů)  Zavedením SOR ubylo počet disponibilních hodin např. pro výuku cizích jazyků  Půlené hodiny v Čj a M neplní svůj účel – práce s talentovanými žáky – nelze je půlit tak, aby mohli do hodiny přijít pouze talentovaní žáci, třída rozpůlena plošně  Osnovy  Tématické plány  Tématické plány nesplněny IT (5 roč), Na (2 roč), Fj (3 roč.) Bi (2 roč), H (2 roč), Vv(1 roč), F (2 roč), Aj (3 skupiny), M (2 roč), a G (1 roč) – důvod nejčastěji odpadání hodin, špatné naplánování výuky, zpoždění z minulého roku  Učební plán  Ztráta kvality výuky cizích jazyků při 3 hodinové dotaci (především Aj)  Osnovy  Tématické plány  Neplnění tématických plánů pro velké množství akcí školy

15 Problémy vlastního hodnocení Neumíme to • Jako celek • Neumíme dílčí části – problematika objektivní měřitelnosti např. dosahování některých klíčových kompetencí

16 Problémy vlastního hodnocení Časová náročnost a tudíž nechuť k provádění vlastního hodnocení ze strany velké části pracovníků školství Řešení: - připravené dotazníky pro pedagogy s možností volby odpovědi i možností dopsat další sdělení (pokud cítí potřebu) - využití IT(zpracování statistik, vyhodnocení dotazníků aj.) - využití smluvních partnerů (srovnávací testy, externí partner provádějící evaluaci školy)

17 Problémy vlastního hodnocení Využitelnost • Zpráva je využitelná vedením školy s obtížemi (ředitel je zavalen povinnostmi administrativního rázu a má málo časového prostoru pro vedení školy, problém delegace pravomocí je problém finanční) • Chybí časový prostor pro rozbor vlastního hodnocení s pedagogy školy (hodnotící zprávu téměř nikdo z pedagogů nestuduje, v době, kdy je hotova, je nový školní rok v běhu, v lepším případě (konec srpna) se nový školní rok rozbíhá) • Prostor pro analýzu je na vstupní pedagogické radě, ale tam je už tolik úkolů souvisejících s novým školním rokem…

18 Problémy vlastního hodnocení • Možnost zneužití ze strany kontrolních orgánů, zřizovatele

19 Olomouc 14.října 2009 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Olomouc 14.října 2009 Vlastní hodnocení školy Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově školní rok 2008/09."

Podobné prezentace


Reklamy Google