Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogická rada 16. 11. 2009. Program 1. Kontrola usnesení z minulé PR 2. Hodnocení plnění plánu za 1. čtvrtletí 3. Hodnocení prospěchu a chování a)z.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogická rada 16. 11. 2009. Program 1. Kontrola usnesení z minulé PR 2. Hodnocení plnění plánu za 1. čtvrtletí 3. Hodnocení prospěchu a chování a)z."— Transkript prezentace:

1 Pedagogická rada 16. 11. 2009

2 Program 1. Kontrola usnesení z minulé PR 2. Hodnocení plnění plánu za 1. čtvrtletí 3. Hodnocení prospěchu a chování a)z pohledu vedení školy b)z pohledu učitelů 4. Vlastní hodnocení školy a)plnění hlavních cílů ŠVP b)uplatňování vzdělávacích strategií stanovených v ŠVP c)sebehodnocení a hodnocení ped. pracovníků d)hodnocení klimatu školy e)hodnocení výsledků vzdělávání f)hodnocení podmínek ke vzdělávání g)silné a slabé stránky školy 5. Organizační záležitosti: a)Informace o plnění rozpočtu školy – Špaček b)Nákup pomůcek – Špaček c)Inventarizace – termín odevzdání odpisových listů do 30.11. 2009 – Špaček e)Vnitřní řád školní družiny d)Volba povolání, Festival vzdělávání – Ne e)Olympiády a soutěže f)Konzultace o prospěchu a chování dne 23. 11. od 14 do 16 hodin g)Plán akcí v závěru roku 2009 (divadlo KD, Mikulášská nadílka, Vánoční koledování, vystoupení národopisného souboru, Almanach, diskotéka) h)Česko čte dětem

3 Hodnocení prospěchu a chování a) z pohledu vedení školy b) z pohledu učitelů http://www.zsdr.cz/wp- content/uploads/1_ctvrtleti.doc

4 Autoevaluace školy ZŠ a MŠ Dolní Rožínka

5 Struktura vlastního hodnocení plnění cílů, které si škola stanovila ve ŠVP a jiných koncepčních materiálech oblasti, ve kterých dosahuje škola dobrých výsledků a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření účinnost opatření

6 Hlavní oblasti hodnocení podmínky ke vzdělávání průběh vzdělávání podpora školy žákům, spolupráce s rodiči výsledky vzdělávání řízení školy, kvalita personální práce, DVPP úroveň výsledků školy

7 Cíle stanovené v ŠVP chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi zavádíme do výuky efektivní metody, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu důraz klademe na výuku cizích jazyků, především anglického jazyka, a nabízíme studium německého jazyka v rámci volitelných předmětů od 7. ročníku vedeme žáky k volbě povolání, za tím účelem poskytujeme žákům možnost si zvolit pracovní činnosti i v rámci volitelných předmětů, dále umožňujeme žákům návštěvy pracovního úřadu a pořádáme Malý festival vzdělávání s účastí zástupců okolních středních škol vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporujeme výuku na počítačích vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu

8 SWOT analýza S – strong (silné stránky) W – weak (slabé stránky) O – oportunity (příležitosti) T – threat (ohrožení) http://www.zsdr.cz/wp- content/uploads/SWOT.dochttp://www.zsdr.cz/wp- content/uploads/SWOT.doc

9 Podpora školy žákům Vztah žáků ke škole: mapa školy – drahé, náročné vlastní hodnocení - rozdělení sledovaného vzorku žáků do 4 skupin na základě 2 otázek, např.  Doporučil/a bys naši školu známým, přátelům?  Uveď poslední známku z češtiny, matematiky a cizího jazyka. 1.úspěšný, spokojený 2.úspěšný, nespokojený 3.neúspěšný, spokojení 4.neúspěšný, nespokojený Příklad : http://www.zsdr.cz/wp-content/uploads/podpora_zakum.dochttp://www.zsdr.cz/wp-content/uploads/podpora_zakum.doc

10 Výsledky vzdělávání testy SCIO pro 3. třídu a 7. třídu http://www.scio.cz/skoly/stzs/testy.asp http://www.scio.cz/skoly/stzs/testy.asp srovnání výsledků SCIA s výsledky žáků v 1. pololetí

11 Kvalita personální práce Formy hodnocení: sebehodnocení učitelů – 1-2x ročně hodnocení učitelů vedením školy 1-2x ročně hospitace uplatňování vzdělávacích strategií stanovených ve ŠVP http://www.zsdr.cz/wp-content/uploads/VVS.doc http://www.zsdr.cz/wp-content/uploads/VVS.doc Význam hodnocení: zpětná vazba pro učitele zvyšování kvality práce pomoc při řešení problémů Příklady hodnocení: http://www.zsdr.cz/wp-content/uploads/sebehodnoceni_ucitele.pdf http://www.zsdr.cz/wp-content/uploads/hodnoceni_ucitele.pdf http://www.zsdr.cz/wp-content/uploads/hospitacni_zaznam_vzor.doc

12 Usnesení Pedagogická rada schvaluje Vnitřní řád školní družiny. Pedagogická rada bere na vědomí : hodnocení plnění plánu práce za 1. čtvrtletí rozbor prospěchu a chování žáků v 1. čtvrtletí informaci o plnění rozpočtu školy informace o vlastním hodnocení školy. Na základě projednání v pedagogické radě ředitel školy rozhodl o následujícím hodnocením chování žáků: Ředitel školy po projednání pedagogickou radou ukládá : třídním učitelům informovat rodiče o termínu konzultací o prospěchu a chování žáků 23.11.2009 od 14 do 16 hod třídním učitelům informovat rodiče o prospěchu a chování žáků formou přehledu známek v žák. knížkách všem ped. pracovníkům zapojit a připravit žáky do soutěží a olympiád výchovnému poradci zajistit informovanost žáků 9. ročníku o přihláškách na střední školy, připravit spolu s TU 9. a 5.ročníku výstupní hodnocení žáků.


Stáhnout ppt "Pedagogická rada 16. 11. 2009. Program 1. Kontrola usnesení z minulé PR 2. Hodnocení plnění plánu za 1. čtvrtletí 3. Hodnocení prospěchu a chování a)z."

Podobné prezentace


Reklamy Google