Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní systémy 1 3. přednáška. Osnova: Vznik podvojného účetního systému Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Jednobilanční účetní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní systémy 1 3. přednáška. Osnova: Vznik podvojného účetního systému Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Jednobilanční účetní."— Transkript prezentace:

1 Účetní systémy 1 3. přednáška

2 Osnova: Vznik podvojného účetního systému Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Jednobilanční účetní systém Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový) Tříbilanční účetní systém Tříbilanční účetní systém

3 Vznik podvojného účetního systému Zisková rovnice podniku: (1) Δ M (přírůstek majetku) = M k - M p Δ M > 0 = Z (zisk) ( Δ M 0 = Z (zisk) ( Δ M < 0 = ztráta ) Z = M k - M p kde M p = M pv + M pc M k = aktiva (A) – nakoupené a vlastní činností získané prostředky na konci období na konci období M pv = základní kapitál (ZK) - prostředky vložené do podnikání na počátku období počátku období M pc = cizí kapitál, dluhy (D) – prostředky vložené cizími subjekty na konci období na konci období

4 Vznik podvojného účetního systému Zisková rovnice podniku: Zisková rovnice podniku: Z = M k - ( M pv + M pc ) pak: Z = A - ZJ - D a odtud bilanční rovnice: A = ZJ + D + Z A = ZJ + D + Z

5 Typy bilančních transakcí A+ A- A+ A- A+ P+ A+ P+ A- P- A- P- P+ P- P+ P- A + Xa - Xa = P A + Xa - Xa = P A + Xap = P + Xap A + Xap = P + Xap A - Xap = P – Xap A - Xap = P – Xap A = P + Xp - Xp A = P + Xp - Xp

6 Jednobilanční účetní systém Každá položka rozvahy samostatný účet → účty aktiv, účty pasiv Každá položka rozvahy samostatný účet → účty aktiv, účty pasiv Podvojný účetní zápis (zápis na dva účty, na str. MD a D) Podvojný účetní zápis (zápis na dva účty, na str. MD a D) Sleduje pouze přeměny forem majetku a jeho zdrojů v souhrnných veličinách – neuvažuje o „nákladech“ a „výnosech“

7 Uzavírání účtů bilanční bilanční MD Aktivní účet D MD Aktivní účet D PZ úbytky PZ úbytky přírůstky KZ přírůstky KZ Σ = Σ Σ = Σ - současná úprava účetních zápisů

8 Uzavírání účtů nebilanční nebilanční MD Aktivní účet D MD Aktivní účet D PZ úbytky PZ úbytky přírůstky přírůstky KZ KZ (- podobně i na pasivních účtech)

9 Jednobilanční účetní systém Charakteristické znaky: - orientace na výkony a jejich rentabilitu a tím a tím - má v sobě zabudovány informační prvky potřebné pro kalkulaci - nevypovídá však podrobněji o tvorbě zisku

10 Odvození druhé bilance Zisková rovnice podniku: (2) Zisk = Výnosy (V) - Náklady (N) (neporovnává celkový majetek, ale pouze ten, který byl vynaložen, s tím, který byl z vynaložení získán)

11 Náklady - ekon.teorie: výrobní faktory spotřebované při výrobě produktů a poskytování služeb, oceněné v peněžních jednotkách - účetní pojetí v penězích vyjádřené prostředky, které byly vynaloženy na výkony v účetním období (věcná a časová souvislost) - ≠ výdaje

12 Náklady - klasifikace a) druhové členění – vychází z ek.teorie - přirozená nákladová struktura, lze je dále seskupovat (prov.,fin.,mim.) b) účelové členění – vychází z potřeb řízení procesu vynakládání prostředků (transformačního, výrobního) - různá struktura podle vymezení účelu - různá struktura podle vymezení účelu (jednotka výkonu, druh činnosti, útvar) (jednotka výkonu, druh činnosti, útvar)

13 Další klasifikace nákladů - dle závislosti na objemu výroby: fixní x variabilní fixní x variabilní - dle možnosti přiřadit je k jednotce výkonu : přímé x nepřímé (režijní) - dle místa vzniku : prvotní x druhotné (resp. externí, interní) (resp. externí, interní) - n. explicitní (účetní) x n. implicitní

14 Výnosy - mikroekon. teorie : v penězích vyjádřené trhem uznané výkony podniku (cena x množství ) = tržby - účetní pojetí: v penězích vyjádřené výkony podniku za účetní období (– může zahrnovat i další výkony, nejen pouze uznané trhem, tj. prodané, a nemusí jít ani o výkony podniku) ≠ příjmy

15 Výnosy – současné účetní pojetí v ČÚS - tržby z prodeje výkonů výrobků, zboží, prací a služeb - tržby z prodeje majetkových složek (DM, zásob, cenných papírů, pohledávek apod.) - aktivace - nárůst (změna stavu) zásob vlastní výroby - přijaté úroky a penále - a další (např. přijaté úhrady škod)

16 Výnosy – současné účetní pojetí v ČÚS Vychází z pojetí výnosů jako nárůstu majetku, který je výsledkem činnosti v daném účetním pojetí (vliv daňového pohledu) Vychází z pojetí výnosů jako nárůstu majetku, který je výsledkem činnosti v daném účetním pojetí (vliv daňového pohledu) Výnosy (provozní) vypovídají více o produkční schopnosti než tržní úspěšnosti podniku Výnosy (provozní) vypovídají více o produkční schopnosti než tržní úspěšnosti podniku

17 Dvoubilanční účetní systém Zahrnuje : 1) Bilanci – přehled o stavu majetku a jeho zdrojů k určitému dni (stavové veličiny) (stavové veličiny) 2) Výsledovku – přehled o vynaložených a získaných prostředcích za účetní období (tokové veličiny) Výsledovka je subbilancí rozvahy

18 Stavové a tokové veličiny Stavové veličiny : KS = PS + přírůstky – úbytky - rozvaha - rozvaha Tokové veličiny : Δ S = přírůstky – úbytky - výsledovka - výsledovka (Δ = delta, znak pro celkovou změny)

19 Rozšíření dvoubilančního účetního systému Dvoubilanční účetní systém se dále rozšiřuje o několik variant vycházejících z potřeb informací pro vnitropodn. řízení – u nás jsou nejvíce známé : a) jednookruhové účetnictví a) jednookruhové účetnictví b) dvouokruhové účetnictví b) dvouokruhové účetnictví - obě mají za cíl poskytovat podrobnější informace o procesu vynakládání prostředků = nákladové, vnitropodnikové účetnictví

20 Tříbilanční účetní systém - Bilance – rozvaha - Výsledovka – výkaz zisku a ztráty - Výkaz cash-flow – výkaz o peněžních tocích, o změně stavu peněžních tocích, o změně stavu peněžních prostředků a příčinách tohoto stavu prostředků a příčinách tohoto stavu Účetní systém relativně mladý – výkaz C-F se začal povinně sestavovat od 80.let minulého století

21 Tříbilanční účetní systém Třetí bilance – Výkaz o peněžních tocích (výkaz Cash-flow) Třetí bilance – Výkaz o peněžních tocích (výkaz Cash-flow) Počáteční stav Počáteční stav + Příjmy - Výdaje + Příjmy - Výdaje A(np)- - A(np)+ A(np)- - A(np)+ P+ - P- P+ - P- Konečný stav Konečný stav ( A(np) = nepeněžní aktiva )

22 Tříbilanční účetní systém Výkaz Cash-flow Výkaz Cash-flow - podrobnější informace o získávání a vynakládání peněžních prostředků - podrobnější informace o získávání a vynakládání peněžních prostředků - současné uspořádání a sledování peněžních toků: - současné uspořádání a sledování peněžních toků: 1) oblast provozní činnosti 1) oblast provozní činnosti 2) oblast investiční činnosti 2) oblast investiční činnosti 3) oblast financování (čerpání zdrojů) 3) oblast financování (čerpání zdrojů)


Stáhnout ppt "Účetní systémy 1 3. přednáška. Osnova: Vznik podvojného účetního systému Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Jednobilanční účetní."

Podobné prezentace


Reklamy Google