Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Riziko a jeho řízení v MSP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Riziko a jeho řízení v MSP"— Transkript prezentace:

1 Riziko a jeho řízení v MSP
Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. KPE, (6. P.) HF TUL

2 Koncepce „7 S“ – systémové chápání faktorů úspěchu
Struktura Systémy řízení změn Strategie Schopnosti - zkušenosti Styl řízení Spolu- pracovníci Sdílené hodnoty

3 Jednoduchý model „Kritických faktorů úspěchu MSP“ - Vodáčkovi
Lídři Strategie Pracovníci Struktura Procesy IS/IT Kulturní, znalostní a inovační zázemí Vnější pozitivní, neutrální a negativní kooperativní prostředí…

4

5 Změny ve firmě a riziko Jednou z nejdůležitějších podmínek úspěchu firmy je schopnost správné reakce na změnu. Každá změna je iniciována určitými faktory. S každou změnou ve firmě je spojeno riziko.

6 Základní pojmy Nebezpečí je prvotní příčina, tedy to, co je příčinou vzniku škody. Činitelům, které mohou ovlivnit výsledek našeho jednání, konání, naší aktivity, tedy i podnikání, často říkáme rizika Hazard je výrazné podcenění rizika a záměrné nerespektování předpisů např. bezpečnostních často s vědomím „risk je zisk“ a v oblasti podnikání nemá co dělat.

7 Riziko Další možná členění (všeobecná a osobní či subjektivní).
Základní členění rizik: riziko fyzické. Riziko morální. Riziko finanční. Další možná členění (všeobecná a osobní či subjektivní). Definice?

8 Riziko Definice; Analýza rizik; Měření; Klasifikace; Řízení rizik.
Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení. Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku očekávaného. Nebezpečí chybného rozhodnutí. Možnost vzniku ztráty nebo zisku, atd. Analýza rizik; Měření; Klasifikace; Řízení rizik.

9 Analýza rizik z pravidla zahrnuje:
Identifikace aktiv (aktivum je vše co má pro daný subjekt hodnotu, která může být zmenšena působením hrozby). Stanovení hodnoty aktiv. Identifikace hrozeb a slabin. Stanovení závažnosti hrozeb a míra zranitelnosti (citlivost a kritičnost).

10 Metody analýzy rizik Kvalitativní (metoda účelových interview – metoda Delphi). Kvantitativní (zkoumání modelů určitého systému).

11 Řízení rizik – základní oblasti
Přírodní katastrofy a havárie (tzv. technologická rizika). Rizika ochrany životního prostředí. Finanční rizika (investiční, pojišťovací). Projektová rizika. Obchodní rizika (marketingové, strategické, managementu, rozpočtové…). Technické riziko. Organizační riziko. Právní rizika.

12 Řízení rizik Proces při němž se subjekt řízení snaží zamezit působení již existujících a budoucích rizik a navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat účinek nežádoucích vlivů. Jedná se tedy o rozhodovací proces vycházející z analýzy rizika s cílem minimalizace rizika. Snahou je najít optimální řešení.

13 Metody snižování podnikatelského rizika
Ofenzivní řízení firmy. Retence rizik. Redukce rizika. Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty (transfer rizika). Diverzifikace. Pojištění. Vyhýbání se rizikům. Získávání dodatečných informací. Vytváření rezerv. Metody sítové analýzy, operační analýzy. Metody prognózování. Expertní systémy.

14 Doporučené metody pro obecné řešení problému rizika ve firmě
Přesunout (transfer rizika), zadržet (retence rizika), vyhnout se, redukovat. Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost Vysoká tvrdost Vyhnutí se riziku, redukce Pojištění Nízká tvrdost Retence a redukce Retence

15 Nejčastější právní rizika
Nevhodné interní právní normy. Nevhodné smlouvy s dodavateli či odběrateli. Neošetření ochrany autorských děl. Neošetření ochrany osobních údajů. Jiné porušování obecně závazných právních předpisů.

16 Právní ochrana subjektu
Lze ji vymezit dvěma různými oblastmi: Z hlediska veřejnoprávního (soubor platných obecně právních norem- zákony upravující podnikání, ochranu spotřebitele, trestní zákon, atd.) Z hlediska soukromoprávního, tato oblast vychází ze smluv či normami soukromého práva (občanský, obchodní zákoník.) Kombinací obou oblastí je např. zákoník práce.

17 Ochrana duševního vlastnictví
Co to je duševní vlastnictví? Existují dvě základní kritéria duševního vlastnictví. Jedná se o NEHMOTNÉ STATKY, které jsou tvůrčí činností ČLOVĚKA jako jedince. Kdy má smysl jej chránit? VÝZKUM VZNIK POZNATKU VÝVOJ POZNATKU PRŮMYSLOVÁ VÝROBA ZAVEDENÍ NA TRH.

18 Poznatek, který výzkumem získáme, lze chránit následujícím způsobem:
dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v novel. znění, lze provézt tzv. UTAJENÍ poznatku, dle souboru zákonů „průmyslového práva“ lze provézt kvalifikované zveřejnění poznatku, tzv. ZPŘÍSTUPNĚNÍ, dle zákona č. 12/2000 Sb., autorský zákon v novel. znění, lze zveřejnit poznatek jako tzv. PUBLIKACI (dílo).

19 Ochrana duševního vlastnictví formou ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Původce předmětu duševního vlastnictví má přirozené vlastnické právo. Aby mohla „společnost“ poskytnout právní ochranu zpřístupnění tajemství, je nutné posoudit užitečnost předmětu duševního vlastnictví. Nelze chránit myšlenku (objev, vědecké teorie, matematické a fyzikální metody, apod.) jestliže není možné specifikovat způsoby využití myšlenky. To znamená, aby mohlo dojít k ochraně objevu musí dojít k přeměně myšlenky do výtvoru (vzor, prototyp, výrobek, technologie, …).

20 Ochrana duševního vlastnictví formou ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Jedná-li se o duševní vlastnictví charakterizované jako předmět lidského VYUŽÍVÁNÍ (technické řešení realizující myšlenku), stává se tato ochrana předmětem průmyslového práva. V případě, že se jedná o předmět lidského VNÍMÁNÍ (vyjadřující myšlenku), stává se tato ochrana duševního vlastnictví předmětem autorského práva.

21 Předmětem průmyslového práva
je PRŮMYSLOVÝ VÝROBEK. Průmyslový výrobek má původce právo chránit buď jako předmět tvůrčího práva, nebo netvůrčího práva.

22 Tvůrčí právo se vztahuje na:
Technické řešení, konstrukci – může mít ochranu: formou patentu (Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích ve znění pozdějších předpisů), užitného vzoru (Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech ve znění pozdějších předpisů), biotechnologického vynálezu (Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů ve znění pozdějších předpisů), dodatkového ochranného osvědčení (Zákon č. 527/1990 Sb., o udělování dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva ve znění pozdějších předpisů), topografií polovodičového[1] výrobku (Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně polovodičových topografií ve znění pozdějších předpisů).

23 Tvůrčí právo se vztahuje na:
Výtvarné řešení, design – může mít ochranu: průmyslovým vzorem (Zákon č. 207/2000 Sb., o průmyslových vzorech ve znění pozdějších předpisů). [1] Polovodičová topografie je série zobrazení znázorňující uspořádání vrstev polovodičového výrobku, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku.

24 Netvůrčí právo se vztahuje na:
Název, obchodní označení – může mít ochranu: pomocí tzv. ochranné známky (Zákon č. 441/2003 Sb. ČR, o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů), označení původu (Zákon č. 452/2001 Sb., o označení původu ve znění pozdějších předpisů).

25 Průmyslové právo umožňuje podnikateli následující využití předmětu práva:
výlučné právo využití, tedy výroby a nabídky výrobku, právo poskytnout souhlas s využíváním, tzv. licenci k využívání předmětu (výhradní či nevýhradní licenci), právo předmět převést, tedy prodat, právo bránit ve využívání třetím osobám.

26 Zajímavosti: Zajímavým problémem pro podnikatele je otázka duševního vlastnictví, které vytvoří zaměstnanec v rámci pracovního procesu. Kdo je autorem počítačového programu, který vytvořil zaměstnanec firmy?

27 Ochrana duševního vlastnictví formou Autorského práva – dílo
Autorem je FYZICKÁ OSOBA, která dílo vytvořila. Pozor nejedná se o osobu, která dala podnět k vytvoření díla nebo pomáhala při jeho vytvoření. Dílo je vnímatelný (v jakékoliv podobě) umělecký či vědecký výsledek tvůrčí činnosti autora. Dle vyjadřovacích možností díla hovoříme o dílu: slovesném, hudebním, dramatickém, výtvarném či o počítačovém programu.

28 Zdroje: TELEC, I. Autorské právo, průmyslová práva. 1. vyd. Ostrava: Motloch Sagit, ISBN Bližší informace může podnikatel dále zjistit na internetové adrese (K. Čada) SMEJKAL, V. RAIS, K. Řízení rizik. 1. vyd. Praha: Grada Pub., ISBN JÁČ, I., RYDVALOVÁ, P., ŽIŽKA, M. Inovace v malém a středním podnikání. 1. vyd. monografie. Brno: Computer Press, ISBN


Stáhnout ppt "Riziko a jeho řízení v MSP"

Podobné prezentace


Reklamy Google