Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k bakalářské práci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k bakalářské práci"— Transkript prezentace:

1 Seminář k bakalářské práci
Ing. Martina Juříková, Ph.D. lide.fmk.utb.cz konzultace metodiky: ve čtvrtek 12:30 – 14:30 h nebo dle dohody

2 Cíle Hlavní cíl předmětu:
Zpracování bakalářské práce Cíle Hlavní cíl předmětu: napsat a obhájit vynikající bakalářskou práci Dílčí cíle semináře: pochopit strukturu bakalářské práce připomenout si zásady citačních norem konzultovat zaměření bakalářské práce

3 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BP
OBSAH – bakalářská práce prokazuje: schopnost studenta(ky) uplatnit teoretické poznatky z jednotlivých disciplín k řešení dané situace schopnost studenta analyzovat a řešit marketingový (komunikační) problém a vyvodit návrhy a doporučení pro jeho řešení →Empirický charakter JAZYK, STYLISTIKA: Ne „volná tvorba“, ale odborný text ÚPRAVA: dle Směrnice rektora č. 7/2014 ROZSAH: 40 – 50 stran v šabloně UTB (od úvodu po konec závěru), tj. min. 72 tis. znaků včetně mezer

4 Postup zpracování BP

5 Postup zpracování BP Zimní semestr: Téma
Záměr, teorie, metodika BP, tj. 3 konzultace s vedoucím BP Odsouhlasené podklady = Zadání BP = zásady tvorby BP Zápočet Letní semestr: Sepsání, resp. dopsání  Odevzdání Přihlášení k SZZ Hodnocení (posudky) Obhajoba

6 Postup v zimním semestru
TÉMA, PROBLÉM, CÍL do 24. října 2014 je třeba si vybrat nebo zažádat o vlastní Na tématu záleží! Dobře zvolené téma = základ úspěchu. Doporučení při volbě tématu - pokud je to možné, vybírejte si téma: které znáte, zajímá vás, baví… PRO: - obvykle se o něm lépe píše - lépe se shánějí informace, člověk ví, kde hledat PROTI: - člověk je do tématu zahleděný, nemá nadhled - to vadí zvláště tehdy, když má psát o své vlastní práci - pokud píše o své práci a kritizuje, může si nadělat nepřátele - spoustu věcí je schopen napsat z hlavy, i když by bylo potřeba odkazovat na zdroje - nerozšíří si své obzory co nejužší Téma student: Vybírá ze zveřejněného seznamu Volí vlastní – se souhlasem vedoucího Pozn. do 7. listopadu 2014 bude zveřejněn finální seznam.

7 Postup v zimním semestru
2. TVORBA BP + 3 POVINNÉ KONZULTACE zapsané v systému Pozn. Náplň konzultací zapisuje a konzultaci (ne)uznává vedoucí BP. Můžete si ji zkontrolovat, pokud zadáte jméno a heslo jako do Portálu 3. PODKLADY (ZADÁNÍ, ZÁSADY) PRO ZPRACOVÁNÍ BP - naformulovat, prokonzultovat, příp. upravit strukturu BP + základní literaturu s vedoucím BP, Zadat do Portálu v sekci VÝUKA – KVALIFIKAČNÍ PRÁCE Vytisknout, podepsat (vedoucí a autor BP) a odevzdat na sekretariátu nebo M. Juříkové do 4. ZÁPOČET ZE Semináře k BP ZA ZS - podmínky: 3 konzultace zapsané na + Odevzdané vytištěné a podepsané „Zásady..“ Zápočet zapisuje M. Juříková k 5.

8 Postup – letní semestr - 2x tištěná verze (z toho 1 v deskách),
1. SEPSÁNÍ BP V DANÉ STRUKTUŘE – VIZ DÁLE + konzultace s vedoucím BP 2. ODEVZDÁNÍ BP do : - 2x tištěná verze (z toho 1 v deskách), -  1x na CD s popisem (Autor, název, rok) - 1x „nahrána“ do Portálu v PDF + údaje o ní  3. PŘIHLÁŠENÍ K SZZ do     4. HODNOCENÍ BP vedoucím a oponentem bude v Portálu 5. OBHAJOBA BP v termínu

9 Struktura bakalářské práce
Zpracování bakalářské práce Struktura bakalářské práce Úvod I. Teoretická část Metodika práce II. Praktická (analytická) část Závěr Seznam literatury Seznam příloh, obrázků, grafů

10 ve školních pracích dáno šablonou
Zpracování bakalářské práce Obsah – zásady: standardně se používá desetinné číslování, zvykem je používat maximálně tři úrovně; za poslední číslicí se nedělá tečka (nejde o pořadí); oddíl římskou číslicí ve školních pracích dáno šablonou jedna kapitola by měla mít vždy více odstavců

11 Úvod nečíslovaná kapitola, rozsah cca 1 strana
Odůvodnění volby, zajímavosti, aktuálnosti tématu Formulace hlavního cíle (kam práce spěje?), za jakým účelem (k čemu budou využity výsledky?) Nástin, jak se bude práce odvíjet (co bude součástí jednotlivých částí, příp. kapitol, jaké zdroje a analýzy budou použity…) Tzn. Úvod = odpovědi na otázky: proč jste zvolili téma, čeho hodláte dosáhnout a jak budete postupovat.

12 Úvod Cílem NEMŮŽE BÝT: Seznámit čtenáře se základními pojmy z oblasti XY Seznámit se (tedy sám sebe) s problematikou XY Cílem MŮŽE BÝT: Porovnat teoretické koncepce nějakého jevu Ověřit teoretické předpoklady na praktické situaci Analyzovat efektivitu marketingové komunikace firmy XY Navrhnout kampaň pro firmu XY

13 Bakalářská práce Teoretická část teoretická východiska SPECIFICKY, KONKRÉTNĚ k tématu NIKOLIV OBECNĚ, čerpat z více zdrojů v rámci 1 kapitoly NEJEN CITACE, autorský (parafrázovaný) text by měl převažovat, uvádět PŮVODNÍ zdroje Teoretická část odpovídá na otázky: kdo již o daném problému psal? Necitovat „dámy X a Y“, autory netitulovat jaké různé přístupy k řešení problému je možné v literatuře najít? který z vymezených teoretických přístupů využíváte ve své práci? Hlavní prameny informací 1) knihy (sborníkové práce a monografie), 4) internetové zdroje 2) časopisecká literatura a jiné zdroje (skripta), 5) normotvorné zdroje 3) databáze, HELP: Služba knihovny UTB: IVA

14 Metodika práce – tj. formulace:
Cíle práce – resp. jeho upřesnění, odpověď na otázku: Kam práce spěje?, příp. účel práce – K čemu budou sloužit výstupy práce? Výzkumné otázky Pokud práce obsahuje analýzu / výzkum, stanovují se výzkumné otázky. Na výzkumné otázky odpovídá daná analýza / výzkum. Je třeba formulovat výzkumné otázky a zvolit metody analýzy / výzkumu tak, aby byly vzájemně kompatibilní Pokud se provádí kvantitativní výzkum, který se vyhodnocuje pomocí statistických ukazatelů, je možno stanovit také hypotézy. Hypotézy se stanovují na základě předběžné znalosti problému (např. teorie nebo předešlých výzkumů) a především zkoumají souvislosti dvou jevů Ve většině prací vystačíme s VO Metod: jaké konkrétní analytické či výzkumné metody budou využity a proč? (historická metoda, srovnávací analýza, textová analýza, rešerše médií, marketingový průzkum zákazníků či konkurence apod.)? proč si zvolil/a právě tyto metody, jaké jsou jejich výhody a omezení při řešení daného problému?

15 II. Praktická (analytická) část
charakteristika firmy a/či řešené situace objektivní (podložená) analýza dle nastavených kritérií a výzkumné otázky – viz další snímek popis a interpretace výsledků návrhy a doporučení

16 II. Praktická (analytická) část
u srovnávací metody – nastavení kritérií a jejich objektivní hodnocení, např. posouzení komunikačních nástrojů dle zacílení, timingu, ek. efektivity, návratnosti, souladu s korporátním designem atd. U kvalitativního i kvantitativního výzkumu - metodika průzkumu - velikost vzorku, kde, kdy, jak a proč byl osloven + vyhodnocení stěžejních otázek Za každou analýzou dílčí závěr, na konci praktické části hlavní zjištění analýz(y) – např. shrnutí do SWOT problému, situace… vhodné je uvést i limity použitých metod (finanční, personální, jiné..) Výsledky analýz + interpretace! z OBJEKTIVNÍCH (podložených) analýz je třeba vyvodit závěry a doporučení

17 Závěr práce Dosáhli jste cílů, které jste si stanovili?
Tj. odpovědi na otázky: Dosáhli jste cílů, které jste si stanovili? Co stěžejního (inovativního) navrhujete, doporučujete? Jaké jsou limity a možnosti realizace vašich návrhů? V čem přesně spočívá Váš osobní přínos k řešení problematiky? Jak Vás osobně práce na daném tématu obohatila? Jakým způsobem by bylo možno (nebo nutno) na zkoumání daného problému pokračovat?

18 Seznam použité literatury
soupis všech zdrojů, které byly při zpracování využity, dle příslušné normy (viz dále) zdroje, které jsou přímo citovány nebo parafrázovány zdroje, které byly využity, byť se na ně přímo neodkazuje (např. metodologická literatura k výzkumu) vše, na co se odkazuje v textu, zde musí být uvedeno

19 Seznam příloh příloha = to, co je nad rámec práce samotné, nedá se zařadit do textu, text rozšiřuje ALE je potřeba sem dávat opravdu jen to, co je k práci relevantní dotazník, scénář strukturovaného rozhovoru obrázky, grafy, tabulky, pokud je jich hodně a text by zatěžovaly dokumenty – smlouvy, formuláře – to, co se analyzuje přílohy nejsou povinné a u velké části prací je vlastně zbytečné je dávat

20 PARAFRÁZE X DOSLOVNÁ CITACE CO TO JE A JAK NA TO?

21 Práce se zdroji – doporučení:
Věnujte dostatek času rešerším odborných zdrojů Dbejte na jejich pestrost (knihy, časopisy, internet, diskusní fóra, konference, sborníky, odborné databáze, TV, rozhlas, …) Inspirujte se v seznamu literatury v pracích na podobné téma (DSpace – úložiště kvalifikačních prací na UTB) Upřednostňujte ověřené zdroje (internet není všemocný, ne? Wikipedia) Dbejte na aktuálnost odborných zdrojů Nevyhýbejte se cizojazyčné literatuře 21

22 Metody citování literatury
Přímá citace – Jedná se o doslovné převzetí části textu. Přímá citace se uvádí v uvozovkách nebo kurzivou. Parafráze – Jedná se o volně přeformulované myšlenky jiného autora. Dejte však pozor na to, abyste neuváděli převzaté myšlenky do zcela jiného kontextu. Parafráze je většinou oddělena odstavcem. Obecně známá informace – Obecně známé informace se citují pouze v případě, že doslovně přebíráte text z jiného zdroje. Příkladem obecně známé informace je např. “Evropská unie se 1. května 2004 rozrostla o 10 států na stávajících 25 členů.“ U každé citace i parafráze je třeba uvést zkráceně zdroj!!!!

23 Více na http://iva.k.utb.cz/?page_id=5476
Typ Odkaz na bibliografickou citaci v textu Bibliografická citace v seznamu literatury 1 autor … tato teorie je stará několik desetiletí. (Weinberg, 1998, s. 25) Tuto teorii podporuje také Weinberg (1998, s. 25)… WEINBERG, Steven, 1998. První tři minuty: moderní pohled na počátek vesmíru. 2. aktualizované vydání. Přeložil Michal HORÁK. Praha: Mladá fronta. Kolumbus, sv ISBN 2 autoři … URI bylo poprvé představeno Timem Bernersem Lee v roce (Hilse a Kothe, 2006, s. 4) HILSE, Hans-Werner a Jochen KOTHE, Implementing persistent identifiers: overview of concepts, guidelines and recommendations. London: Consortium of European Research Libraries. ISBN 3 autoři … jak bylo dříve představeno. (Reid, Parsons a Green, 1989, s. 115) REID, Denis H., Marsha B. PARSONS a Carolyn W. GREEN, Staff management in human services: behavioral research and application. Springfield: Charles C Thomas. ISBN mnoho autorů … tímto je způsobena bolest za krkem. (Jull et al., 2008, s. 205) JULL, Gwendolen et al., 2008. Whiplash, Headache, and Neck Pain: Research-Based Directions for Physical Therapies. Edinburgh: Churchill Livingstone. ISBN  bez autora … úpravy porostu jsou v takovém případě nutné. (Lesnický naučný slovník, 1994, s. 755) Lesnický naučný slovník, Praha: Agrospoj. ISBN více děl jednoho autora ve stejném roce … když se na to podíváme z geografického hlediska. (Dawkings, 1996a, s ; 1996b, s ) DAWKINGS, Richard, 1996a. Climbing Mount Improbable. New York: W. W. Norton. ISBN  DAWKINGS, Richard, 1996b. River Out Of Eden: A Darwinian View Of Life. New York: Basic Books. ISBN  Více na

24 Citace odborných zdrojů
Každý zdroj citujte! Doporučení: zaznamenávejte si použité zdroje průběžně Dodržujte jednotnou formu citování v celém textu Necitujte zdroje, které jste v práci nepoužili!  Generátor citací: 6. prosince 2007 Nové trendy v marketingu, 24 2

25 Citace – užitečné odkazy:
Citační tahák: Odkazy v textu a bibliografický záznam: Harvardský systém:

26 Doporučuji psát přímo do šablony…
Formální úprava RP dle Směrnice rektora č. 7/2014 Jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění Příloha č. 1 - Prováděcí předpis ke Směrnici rektora č. 7/2014 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňování Příloha č. 1A_1 - Manuál a šablony pro Microsoft Word Příloha č. 1A_2 - Manuál a šablony pro OpenOffice.org Writer Příloha č. 1A_3 - Manuál a šablony pro TeX formátu LaTeX Příloha č. 1A_4 - Šablony v anglickém jazyce pro Microsoft Word Příloha č. 2 - Anglická terminologie Příloha č. 3 - Licenční smlouva o podmínkách užití školního díla (vzor) [MS Word] Doporučuji psát přímo do šablony…

27 Odbornost jazyka stylistika logická návaznost
Neméně důležité: Odbornost jazyka stylistika logická návaznost

28 HARMONOGRAM BP 1. 10. 2014 Zveřejnění témat BP
Do výběr tématu a vedoucího do     Odevzdání podkladů pro BP – MKS     Zveřejnění okruhů ke státním závěrečným zkouškám od   do Vyzvednutí oficiálního zadání BP v sekretariátu ústavu – MKS do     Odevzdání BP - MKS do     Přihlášení k SZZ   Státní závěrečné zkoušky 2. a Promoce

29 Lide.fmk.utb.cz/martina-jurikova
Zpracování bakalářské práce Dotazy, konzultace: Martina Juříková mobil: Lide.fmk.utb.cz/martina-jurikova


Stáhnout ppt "Seminář k bakalářské práci"

Podobné prezentace


Reklamy Google