Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní pojmy – osnova přednášky Radmila Herzánová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní pojmy – osnova přednášky Radmila Herzánová"— Transkript prezentace:

1 Základní pojmy – osnova přednášky Radmila Herzánová
Finanční účetnictví Základní pojmy – osnova přednášky Radmila Herzánová

2 Přednáška č. 1 Základní pojmy a definice Legislativní úprava finančního účetnictví Účetní zásady Bilanční princip výkazů

3 Literatura: Kovanicová, D.: Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha, Polygon, 2009 Ryneš, P.: Podvojné účetnictví a účetní závěrka pro podnikatele Olomouc, Anag, 2009 Šrámková, A., Janoušková, M.: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Praha, Institut svazu účetních, 2004 J. Roubíčková: Sbírka řešených příkladů k procvičování, VŠE Praha, 2009 R. Herzánová: Finanční účetnictví, MVSO, 2011

4 Účetnictví Účetnictví je systém uspořádání a evidence informací takovým způsobem, aby věrně zobrazily stav majetku, závazků, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření dané účetní jednotky Předmětem účetnictví jsou veškeré změny sledovaných skutečností Metodické prvky upravuje legislativa každé země

5 Základní předpisy upravující účetnictví podnikatelů
Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších novel Vyhláška MF č. 500/2002, ve znění pozdějších novel České účetní standardy Ostatní právní předpisy, které účetnictví nepřímo ovlivňují

6 Zákon o účetnictví rozsah a způsob vedení účetnictví,
vymezení předmětu účetnictví a účetních jednotek, definuje účetní knihy, jejich otevírání a uzavírání, rozsah a způsob sestavení účetní závěrky, způsoby oceňování majetku, způsoby a rozsah inventarizace majetku, upravuje způsob vydávání další účetní metodiky

7 Účetní standardy Podnikatelé účtující v soustavě podvojného účetnictví
Banky a jiné finanční instituce Pojišťovny Zdravotní pojišťovny Účetní jednotky, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví Územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, organizační složky státu Fond národního majetku a Pozemkový fond České republiky

8 Typy účetnictví v podniku
S postupujícím časem a vyššími nároky na informace pro řízení podniků vznikají i další evidenční systémy – typy účetnictví: finanční účetnictví – předmět výuky manažerské účetnictví enviromentální účetnictví

9 Uživatelé účetnictví interní externí Manažeři Vlastníci
Zaměstnanci odpovědní za část výkonů nebo hospodaření s majetkem Interní audit odbory Státní instituce Investoři Banky Obchodní partneři veřejnost

10 Funkce účetnictví informační (prvotní) registrační daňová kontrolní důkazní ochrany majetku

11 Zásady provádění účetních zápisů
účetní zápisy musí být prováděny tak, aby zajistily úplnost, průkaznost, správnost, srozumitelnost a přehlednost účetnictví a zároveň věrné zobrazení všech evidovaných skutečností

12 Obsah pojmů Úplnost účetnictví – jsou zaúčtovány všechny účetní případy týkající se daného období, byla vyhotovena účetní závěrka a splněny všechny zákonné povinnosti. Průkaznost účetnictví – veškeré účetní případy a účetní zápisy jsou doložené předepsaným způsobem, existují prvotní doklady ke všem účetním zápisům a byla provedena inventarizace majetku a závazků. Správnost účetnictví – je vedeno v souladu se zákonem a všemi účetními předpisy a neobchází jejich účel. Srozumitelnost – schopnost spolehlivě i po delší době určit obsah účetních případů a zápisů. Každý účetní doklad obsahuje srozumitelný popis a věcný obsah účetní operace. Věrné zobrazení – obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, účetní jednotka oceňuje položky majetku v souladu se zákonem a účetními standardy a využívá opravných položek

13 Účetní doklady označení účetního dokladu,
popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků, peněžní částku nebo údaj o množství a ceně, okamžik vyhotovení účetního dokladu, okamžik uskutečnění účetního případu pokud není shodný s datem vyhotovení dokladu, podpis nebo průkazný záznam v technické formě osoby zodpovědné za účetní případ a osoby zodpovědné za jeho zaúčtování.

14 Zásada akruální báze veškeré účetní případy jsou zaznamenány v momentě, kdy k nim dochází nezohledňujeme související výdej nebo příjem peněz hospodářské operace, které znamenají pro účetní jednotku změnu majetku, závazků, nákladů nebo výnosů jsou tedy zahrnuty do účetní závěrky toho období, do kterého věcně náleží (výnos účtujeme v okamžiku realizace a nikoliv v okamžiku úhrady, podobně náklad zobrazíme v momentě vzniku nezávisle na době jeho úhrady)

15 Účetní záznamy Účetnictví je systém záznamů o stavu a pohybu majetku (o účetních případech) Za účetní případ se považují ty skutečnosti, které znamenají pohyb aktiv, pasiv, nákladů, výnosů (viz předmět účetnictví) Veškeré účetní záznamy jsou vedeny v hodnotovém vyjádření – v české měně Účetní záznamy jsou vedeny na účtech Soupis všech účtů a jejich číselné označení se nazývá účtový rozvrh (účetní osnova) Účetní záznam se provádí pouze na základě účetního dokladu, který splňuje veškeré náležitosti

16 Účetní doklady interní (vnitřní) účetní doklady-vyplývají z činností uvnitř účetní jednotky. Jedná se např. o výdejku materiálu ze skladu, příjemku, zúčtovací a výplatní listinu, doklady o odpisech dlouhodobého majetku, doklady o tvorbě opravných položek, doklady o proúčtování inventarizačních rozdílů, doklady o pracovních cestách atp externí (vnější) účetní doklady - vyplývají ze vztahu účetní jednotky k jiným subjektům. Jedná se např. o přijaté a vydané faktury, příjmové a výdajové pokladní doklady, bankovní výpisy, nájemní smlouvy atp.

17 Účetní doklady doklad použití PPD Příjmový pokladní doklad
označení doklad použití PPD Příjmový pokladní doklad příjem peněz do pokladny E PVD Výdajový pokladní doklad výběr peněz z pokladny FP Faktura přijatá přijetí faktury od dodavatele FV Faktura vydaná Zaslání FV odběrateli (vyčíslení výkonů) VBU Výpis z běžného účtu platby z/na BÚ VUU Výpis z úvěrového účtu přijetí/splátka úvěru PŘÍ Skladová příjemka Příjem na sklad I VYD Skladová výdejka Výdej ze skladu PŘE Převodka Převod NV VÚD Vnitřní účetní doklad Zařazení majetku do užívání, Vyřazení majetku z evidence, doklad o zaúčtování odpisů, další

18 Účetní období Každá účetní jednotka, která sleduje majetek, pohledávky, závazky atd., tyto skutečnosti vykazuje v tom období , s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. Toto období se nazývá účetní období. Účetním obdobím je doba nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, přičemž se buď shoduje s kalendářním rokem (účetní období začíná 1. ledna) nebo začíná jiným datem ­ 1. dnem jiného měsíce – pak hovoříme o pojmu ”hospodářský rok”.

19 Náklady a výnosy ve finančním účetnictví
náklady – představují peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů, účelně vynaložených na tvorbu výnosů, jde o snížení ekonomického prospěchu spojeného s celkovou činností podniku výnosy – jsou vyčíslením = finančním vyjádřením výkonů podniku, a to z veškerých činností podniku za určité období, jde o zvýšení ekonomického prospěchu vyčíslí se bez ohledu na to, zda v daném období došlo k úhradě. odlišení dvou dalších pojmů: výdaje – skutečný pohyb peněžních prostředků, snížení „hotovosti“(= vešketé úbytky na běžných účtech a v pokladně) příjmy – …………..?

20 příklad Podnik má za období 1-6/2011 ve svých výkazech zaznamenány následující údaje. Určete, ve kterých výkazech budou položky zahrnuty. Došlá faktura za vedení účetnictví 200 Přijatý úvěr na bankovní účet 2 000 Vystavená faktura za prodej zboží 300 Pokl. příjemka za prodej zboží za hotové 100 Pokladní výdejka – půjčka zaměstnanci 50 Zaúčtovaná hodnota odpisů 100 Sestavte CF a výkaz HV za dané období.

21 Účty finanční účetnictví založeno na principu podvojnosti, jde o zachycení každé účetní operace na dvou různých účtech Jednotlivé účty zobrazují přírůstky a úbytky sledovaných položek – majetku, závazků, nákladů a výnosů Aktivní účty – zachycují přírůstky, úbytky a konečné stavy jednotlivých složek majetku Pasivní účty – zachycují změny v jednotlivých zdrojích krytí majetku Nákladové a výnosové účty zachycují změny v nákladových a výnosových položkách

22 Výstupy z účetnictví – účetní výkazy
ROZVAHA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT CASH FLOW

23 Rozvaha Bilance, zaznamenává okamžitý stav majetku a zdrojů krytí tohoto majetku Majetek (aktiva) podniku lze na základě závislosti na předpokládané době obratu rozčlenit na dvě základní kategorie - na oběžný majetek a majetek dlouhodobýožný Zdroje krytí - pasiva lze členit na závazky a na vlastní kapitál

24 Rozdělení majetku = aktiv v rozvaze
Stálá aktiva: dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek. Oběžná aktiva: zásoby, pohledávky, peníze a jiný krátkodobý finanční majetek

25 Zdroje krytí majetku v rozvaze - pasiva
Vlastní zdroje Základní kapitál Hospodářský výsledek minulých období Hospodářský výsledek běžného období Fondy ze zisku Cizí zdroje Závazky z obchodního styku Závazky k institucím Závazky k zaměstnancům Závazky ke společníkům Úvěry bankovní a obchodní Půjčky rezervy

26 Rozvahové účty Výkaz ROZVAHA je sestaven z konečných stavů aktivních a pasivních účtů, na které se během účetního období zaznamenávaly změny v hodnotách majetku, vlastních zdrojů a závazků

27 Výkaz zisků a ztrát (výsledovka)
Výkaz je sestaven z konečných stavů nákladových a výnosových účtů Je sestaven formou bilance - konečné stavy nákladových účtů ve výsledovce nalezneme na levé straně výkazu , konečné stavy výnosových účtů na pravé straně výkazu Výkaz ukazuje souhrn nákladů a výnosů účetní jednotky za určité období podle jednotlivých nákladových a výnosových druhů

28 CASH FLOW Výkaz, který informuje o tocích peněz v dané účetní jednotce za sledované období Je sestaven na základě skutečných příjmů a výdajů v daném období Přímá metoda sestavení CF sleduje pouze pokladní příjmové a výdajové doklady a výpisy z bankovních účtů Nepřímá metoda upravuje náklady a výnosy o položky, které nebyly inkasovány nebo vyplacena a o položky příjmů a výdajů, které nejsou zvýšením nebo snížením ekonomického prospěchu účetní jednotky (nákladem ani výnosem)


Stáhnout ppt "Základní pojmy – osnova přednášky Radmila Herzánová"

Podobné prezentace


Reklamy Google