Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systém odpadového hospodářství ISOH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systém odpadového hospodářství ISOH"— Transkript prezentace:

1 Informační systém odpadového hospodářství ISOH
Ing. Dagmar Sirotková tel. : Ing. Jaroslava Mlnaříková tel.:

2 ISO - ISO1 (1994), ISO2 (1998) Přehled platné legislativy v odpadovém hospodářství Povinnosti ze zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění Povinnosti ze zákona č. 477/2001 Sb. v platném znění Povinnosti z Nařízení Rady (EHS) č. 259/1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj, o jejich kontrole v platném znění Výchozí předpoklady projektu ISOH Základní moduly ISOH Standard pro přenos dat Tok dat v ISOH

3 ISO - ISO1 (1994) zákon č. 238/1991 Sb. o odpadech , nařízení vlády č. 521/1991 Sb. o vedení evidence a opatření federálního výboru, kterým se vyhlašuje Katalog odpadů, částka 69/1991 Sb. vznik ISO1 v ČEÚ v souvislosti se vznikem VÚV-CeHO v roce převod od v rámci resortu do VÚV-CeHO data o produkci a nakládání s odpady jsou pořizována z evidenčních listů ohlašovatelů

4 ISO - ISO2 (1998) zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech, vyhláška č. 337/1997 Sb., kterou se vydává katalog odpadů a č. 338/1997 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady vznik ISO2 v ČEÚ v souvislosti se vznikem VÚV-CeHO v roce převod od v rámci resortu do VÚV-CeHO vyhlášení datového standardu pro přenos dat z OKÚ do celostátní databáze data o produkci a nakládání s odpady a o zařízeních jsou přebírána od OkÚ v elektronické podobě, nebo v listinné podobě

5 Přehled platné legislativy v odpadovém hospodářství
popisující evidenční povinnosti - zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech - vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů - vyhláška č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě - vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady - vyhláška č. 384/2001 Sb. o nakládání s PCB - nařízení Rady (EHS) č. 259/1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj, o jejich kontrole v platném znění Zákon o odpadech i prováděcí vyhlášky jsou průběžně novelizovány (zákon č. 188/2004 Sb., č. 7/2005 Sb., č. 106/2005 Sb. – plné znění zákona č. 185/2001 Sb. a vyhláška č. 41/2005).

6 Přehled platné legislativy v odpadovém hospodářství
- zákon č. 477/2001 Sb. o obalech - vyhláška č. 641/2004 Sb. o rozsahu a vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, která nahrazuje vyhlášku č. 117/2002 Sb. - nařízení vlády č. 368 o integrovaném registru znečišťování

7 Povinnosti ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění
zákon č. 185/2001 Sb. - § 39 Evidence a ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích a sběrových míst, skladů odpadů, a zařízení a látek s obsahem PCB Původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok jsou povinni každoročně do 15. února následujícího roku předat úplné hlášení za rok na ORP podle místa provozovny Provozovatelé zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů, provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků a provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 a dopravci odpadů jsou povinni zaslat údaje do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení tohoto zařízení nebo u zařízení ke dni účinnosti tohoto zákona již provozovaných do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona ORP podle místa zařízení, u mobilních zařízení a dopravců podle sídla nebo bydliště provozovatele

8 Povinnosti ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění
Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku údaje o stavu vytvořené finanční rezervy k 31. prosinci předchozího roku příslušné ORP podle místa skládky Provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků jsou povinni zasílat evidenci každoročně do 15. února následujícího roku příslušné ORP podle místa provozovny Obce a osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů jsou povinny zasílat údaje o jimi užívaných shromažďovacích místech NO a skladech odpadů příslušné ORP podle místa do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu nebo ke dni účinnosti tohoto zákona již provozovaných do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona

9 Povinnosti ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění
Právnické a fyzické osoby, které provozují zařízení s obsahem PCB ... jsou povinny oznámit tuto skutečnost ministerstvu do 3 měsíců od účinnosti zákona a změny každoročně do 15. února následujícího roku ORP zasílají evidence do 30. dubna následujícího roku ministerstvu prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat ORP, KÚ zasílají evidenci jimi vydaných souhlasů a rozhodnutí do 30. dubna následujícího roku ministerstvu prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat

10 Povinnosti ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru Roční zpráva výrobce a akreditovaného dovozce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona Hlášení o produkci a nakládání s odpady Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok:   Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:  

11 Povinnosti ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Zařízení na využívání a odstraňování odpadů Skládky odpadů Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory) Hlášení krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností o vydaných platných souhlasech Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR Dopravce odpadů

12 Povinnosti ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
vyhláška č. 384/2001 Sb. o nakládání s PCB Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle §27 odst. (7)

13 Povinnosti ze zákona č. 477/2001 Sb. v platném znění
zákona č. 477/2001 Sb. – § 14 Seznam osob, § 15 Evidence Seznam osob Návrh na zápis do seznamu osob do 60 dnů od vzniku povinnosti Množství obalů uvedených na trh (v tunách) vyhláška č. 641/2004 Sb. o rozsahu a způsobu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence (nahrazuje vyhlášku č. 117/2002 Sb.) Roční výkazy se zasílají za uplynulý kalendářní rok ministerstvu v listinné podobě a na technickém nosiči dat nejpozději do následujícího roku

14 Povinnosti ze zákona č. 477/2001 Sb. v platném znění
Roční výkazy o obalech a odpadech z obalů za rok Roční výkaz o opakovaně použitelných obalech, které vyhovují kritériím § 13 odst. zákona o obalech Roční výkaz o obalech pro jedno použití (jednocestné obaly) a obalech pro opakované použití, které nesplňují kritéria § 13 odst. 2 zákona o obalech Roční výkaz pro osoby uvádějící na trh a/nebo do oběhu méně než 0,3 tun obalů/rok

15 Povinnosti z Nařízení Rady (EHS) č
Povinnosti z Nařízení Rady (EHS) č. 259/1993 o dozoru nad přepravou odpadů ..... Pohyb odpadů přes hranice státu – Oznamovací list Pohyb odpadů přes hranice státu – Zasílací list

16 Výchozí podmínky projektu ISOH
Zařazení projektu ISOH do programu Jednotného informačního systému o životním prostředí Projekt ISOH musí respektovat principy Centrální ohlašovny MŽP je správcem ISOH a zadavatelem výběrového řízení CeHO – VÚV je provozovatelem ISOH a navrhovatelem věcného obsahu ISOH Pověření CeHO sběrem a zpracováním dat o odpadech a obalech (rok 1995, 2001) V maximální možné míře elektronické předání ohlašovaných údajů

17 Základní moduly ISOH Zabezpečení dat a systém zálohování
Import dat z ORP, KÚ Import dat z HEIS Editace Evidencí a katalogů Kontroly dat Standardní výstupy Předběžné výsledky Dotazovací modul Vazba na Portál životního prostředí MŽP Ohlašování údajů prostřednictvím Internetu Dynamická databáze agregovaných údajů na Internetu Export dat GIS Převod dat ISO1, ISO2 na technologie užívané v ISOH Legislativa Help

18 Standard pro přenos dat
formát dat schéma toku dat přehled vazeb jednotlivých tabulek ISOH přehled položek jednotlivých tabulek Standard zveřejněn na stránkách MŽP a VÚV- CeHO

19 Tok dat v ISOH Z uvedeného přehledu evidenčních povinností je zřejmé, že existuje více skupin ohlašovatelů a více ohlašovacích bodů. V současné informační společnosti je samozřejmostí, že data se pořídí do elektronické podoby pouze jednou a v rámci veřejné správy a samosprávy jsou předávány pouze elektronicky. Pro zajištění elektronického přenosu dat byla zvolena metoda vyspecifikované datového rozhraní, včetně zveřejnění. Tato skutečnost, včetně propojení na centrální ohlašovnu ministerstva je zachycena na schématu toku dat


Stáhnout ppt "Informační systém odpadového hospodářství ISOH"

Podobné prezentace


Reklamy Google