Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh zákona o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Ing. Bc. Jan Maršák,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh zákona o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Ing. Bc. Jan Maršák,"— Transkript prezentace:

1 Návrh zákona o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. Vedoucí oddělení IPPC Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: ++420-2-6712-1111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz

2 Obsah prezentace  Právní předpisy k integrovanému registru znečišťování životního prostředí (IRZ)  Návrh zákona o IRZ a ISPOP  Stav projednávání návrhu zákona  Obsah návrhu zákona  Ohlašování údajů za rok 2007  Závěr

3 Právní předpisy k IRZ  Účinné pro ohlašování za rok 2007  Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.; zákona č. 437/2004 Sb.; zákona 695/2004 Sb.; zákona č. 444/2005 a zákona č. 222/2006 (úplné znění č. 435/2006 Sb.).  Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování, ve znění nařízení vlády č. 304/2005 Sb.  Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování.  Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (dále jen E-PRTR) a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.  Připravované  Návrh zákona o integrovaném registru znečišťování (IRZ) a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

4 Zákon o IRZ a ISPOP  Zákon o integrovaném registru znečišťování (IRZ) a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).  Vytvořen vzhledem k přijetí evropského nařízení a vzhledem k potřebě lépe řešit otázku integrovaného ohlašování.  Vyjmutí IRZ ze zákona o integrované prevenci.  Zrušení prováděcích právních předpisů – nařízení vlády o IRZ, vyhláška o vedení evidence.  Zákon legislativně zakotvuje integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (centrální ohlašovnu).  Předpokládaná účinnost - leden – únor 2008.  Souběžně připravováno nové nařízení vlády k IRZ (látky v ovzduší, látky v odpadech a ohlašované údaje).

5 Zákon o IRZ a ISPOP  Stav projednávání zákona:  22.8.2007 – schválení vládou.  13.9.2007 – předložení do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP). V PSP návrh jako tisk 296 - http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=296.http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=296  16.10.2007 – první čtení v PSP.  8.11.2007 – výbor pro životní prostředí.  30.11.2007 – druhé čtení (zkrácení lhůty).  7.12.2007 – třetí čtení v PSP – schválení návrhu zákona.  Další průběh procesu - (ne)projednání v Senátu, podpis prezidenta republiky a publikace ve sbírce zákonů.  Účinnost – dnem vyhlášení ve sbírce zákonů – pravděpodobně konec ledna 2008 (zákaz retroaktivity = v některých účincích platný až pro rok 2009).

6 Zákon o IRZ a CO  Dvě hlavní části – IRZ a ISPOP IRZ  Zákon upravuje praktické aspekty ohlašovacího procesu do IRZ v České republice.  Zákon vymezuje rozsah povinných subjektů (provozovatelů) ohlašujících do IRZ (kromě subjektů vymezených nařízením o E-PRTR).  Zákon vymezuje rozsah ohlašovacích povinností do IRZ.  Ohlašovací termín – návrh posunout do 31.3.  Zrušení odkladné lhůty pro ohlašování.  Ohlašované údaje předávány elektronicky v datovém standardu.  Delikty – neohlášení údajů nebo uvedení nesprávných údajů.  Novela zákona o integrované prevenci – vyjmutí všech ustanovení o IRZ ze zákona a upravení povinností hlásit za roky 2007 a 2008.  Vláda je zmocněna k vydání nařízení, které upravuje – rozsah sledovaných látek nad rámec nařízení o E-PRTR (styren a formaldehyd v ovzduší, látky v odpadech) a povinně ohlašované údaje. Návrh nařízení v současnosti po meziresortním připomínkovém řízení.

7 Zákon o IRZ a CO ISPOP  Zřízení integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.  Legislativní zakotvení „jednoho ohlašovacího místa“ (Centrální ohlašovny).  Údaje se budou předávat elektronicky v datovém standardu, který bude každoročně zveřejněn MŽP.  Přímé novely složkových předpisů – zákon o ochraně ovzduší, zákon o vodách, zákon o odpadech, zákon o obalech.  Umožnění ohlašování prostřednictvím CO postupně většině povinných subjektům.  ISPOP přestane být postupně vázán na ohlašování do IRZ a začne postupně fungovat pro všechny subjekty bez ohledu na to zda ohlašují své údaje od IRZ či nikoliv.

8 ISPOP – zahrnuté formuláře  IRZ  Ovzduší  Voda  Odpady  Obaly

9 ISPOP – časový plán  IRZ  Za rok 2009 (v roce 2010) – subjekty ohlašující do IRZ.  Vodní zákon – vymezené ohlašovací povinnosti (§ 126 odst. 6)  Za rok 2009 (v roce 2010) – subjekty ohlašující do IRZ.  Za rok 2010 (v roce 2011) – subjekty vymezené nařízením o E-PRTR, kterým nevznikla povinnost ohlašovat do IRZ (nepřekročení prahů).  Za rok 2011 (v roce 2012) – všechny subjekty plnící ohlašovací povinnosti podle § 126 odst. 6.  Ovzduší (souhrnná provozní evidence, poplatky)  Za rok 2009 (v roce 2010) – subjekty ohlašující do IRZ.  Za rok 2010 (v roce 2011) – všechny subjekty plnící vymezené ohlašovací povinnosti.

10 ISPOP – časový plán  Odpady – vymezené ohlašovací povinnosti (§ 82 odst. 3)  Za rok 2009 (v roce 2010) – subjekty ohlašující do IRZ.  Za rok 2010 (v roce 2011) – subjekty vymezené nařízením o E-PRTR, kterým nevznikla povinnost ohlašovat do IRZ (nepřekročení prahů).  Za rok 2011 (v roce 2012) – všechny subjekty plnící ohlašovací povinnosti podle § 82 odst. 3.  Obaly  Za rok 2011 (v roce 2012) – osoby, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru nebo využití odpadu podle § 14 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

11 Ohlašování údajů za rok 2007 do IRZ  Provozovatel - Činnost podle přílohy I nařízení o E-PRTR (činnosti IPPC + 9 nových).  Relevantní právní předpisy:  Nařízení o E-PRTR  Zákon o integrované prevenci  Nařízení vlády o IRZ  Vyhláška o vedení evidence  Nařízení o E-PRTR:  91 látek (prahy podle nařízení) pro úniky do ovzduší, vody, půdy.  Množství odpadů (prahy podle nařízení a s rozlišením na nebezpečný odpad a ostatní odpad).  Přenosy látek v odpadních vodách – stejné prahy jako úniky do vody.  Nařízení vlády o IRZ  Látky emisích do ovzduší neuvedené v nařízení E-PRTR – styren a formaldehyd (prahy podle nařízení vlády č. 368/2003 Sb.) ;  Veškeré přenosy látek v odpadech (prahy podle nařízení vlády č. 368/2003 Sb.),  Látky v přenosech v odpadních vodách – látky neuvedené v nařízení E-PRTR (prahy podle nařízení vlády č. 368/2003 Sb.)  Aplikace IntForm2007 – verze E-PRTR/IRZ.

12 Ohlašování údajů za rok 2007 do IRZ  Provozovatel  Činnost mimo přílohu I nařízení o E-PRTR.  Relevantní právní předpisy:  Zákon o integrované prevenci  Nařízení o IRZ  Vyhláška o vedení evidence  Rozsah ohlašovacích povinností je shodný jako v předchozích letech (2004, 2005, 2006).  Při překročení ohlašovacích prahů plní ohlašovací povinnost.  Aplikace IntForm2007 – verze IRZ.

13 Termíny ohlašování do IRZ  POZOR - Změna termínu ohlašování!!!  za rok 2007 – 31.3.2008 (novela zákona o integrované prevenci)  za rok 2008 – 31.3.2009 (novela zákona o integrované prevenci)  za rok 2009 – 31.3.2010 (podle nové právní úpravy)  Vypuštění možnosti odkladu hlášení !!!  za rok 2007 již nebude možné žádat o odklad hlášení do 15.4. (podle zákona o integrované prevenci).

14 Kompetence  MŽP vede IRZ a ISPOP.  MŽP zveřejňuje údaje ohlášené do IRZ – do 30.9. (poprvé podle uvedeného návrhu 30.9.2010).  MŽP zajišťuje přenos dat v rámci ISPOP.  MŽP zveřejňuje datový standard pro předávání údajů prostřednictvím ISPOP.  MŽP metodicky řídí a koordinuje ISPOP.  MŽP poskytuje správcům ISVS informace o formě a struktuře výstupů z ISPOP.  ČIŽP kontroluje plnění ohlašovací povinnosti a rozhoduje o správních deliktech.

15 Závěr  Nový návrh zákona o IRZ a ISPOP prošel 3. čtením v PSP. (Senát + prezident).  Předpokládaná účinnost – leden 2008.  Poprvé podle zákona se budou ohlašovat údaje za rok 2009 (v roce 2010).  Zavedení ISPOP – přímé novely složkových zákonů a určení časového harmonogramu přechodu do ISPOP pro jednotlivé povinné subjekty.  Zavedení ISPOP – přechod na jednotný datový standard všech formulářů a podávání těchto formulářů elektronicky.

16 Závěr  Ohlašování údajů do IRZ za rok 2007 – do 31.3.2008.  Ohlašování údajů do IRZ za rok 2008 – do 31.3.2009.  Rozsah ohlašovací povinností pro rok 2007 (2008) závisí na tom, zda je v provozovně činnost vymezená v příloze I nařízení o E- PRTR (všechny činnosti IPPC + 9 nových činností).  Ke sjednocení požadavků ve smyslu rozsahu sledovaných údajů na všechny provozovatele ohlašující do IRZ dojde pro ohlašovací rok 2009.

17 Pro další informace navštivte www.irz.cz a www.centralniohlasovna.cz

18 Děkuji Vám za pozornost. Jan Maršák


Stáhnout ppt "Návrh zákona o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Ing. Bc. Jan Maršák,"

Podobné prezentace


Reklamy Google