Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_PO.2.12 Zařazování odpadů 3 Vytvořeno: 2.11.2013 Ověřeno: 6.11.2013 Třída:EKO2

2 Zařazování odpadů 3 Vzdělávací oblast:Enviromentální vzdělávání Předmět:Průmyslové odpady Ročník:2. Autor:Radomíra Hradilová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:dataprojektor, notebook s připojením na internet, žákovské počítače s připojením na internet Klíčová slova:odpady nebezpečné a ostatní, Katalog odpadů, Skupiny odpadů Anotace:Materiál je určen pro výuku předmětu průmyslové odpady. Vysvětluje princip zařazování odpadů do skupin a podskupin, zapojuje žáky do vyhledávání nových informací na internetu a obsahuje interaktivní prvky k aktivizaci žáků a procvičení učiva.

3 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů Povinnost zařadit odpad podle Katalogu odpadů mají pro účely nakládání s odpadem původce odpadů oprávněná osoba (každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona 185/2001 nebo podle zvláštních právních předpisů – v tomto případě pro Sběr a výkup odpadů)

4 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů Katalog odpadů o vydalo MŽP vyhláškou č. 381/2001 Sb. (příloha č. 1 této vyhlášky) o rozřazuje vzniklé odpady do 20 skupin a dalších podskupin o každý popsaný druh odpadu je označen šesticiferným číslem (tzv. kód odpadu). Podle tohoto čísla se určuje případná nebezpečnost a rozhoduje se jak s ním bude dále naloženo. V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí odpad MŽP na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.obce s rozšířenou působností. Pozn.: Obce s rozšířenou působností jsou mezičlánkem přenesené působnosti státní správy mezi krajskými úřady a obecními úřady.

5 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů Vyhláška 381/2001 Sb. Obsahuje: Postup pro zařazování odpadů („návod“) Katalog odpadů Seznam nebezpečných odpadů Zařazování odpadů pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu

6 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů Př. Skupina: 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru Podskupina: 20 01 Složky z odděleného sběru Druh: 20 01 02 Sklo

7 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů Postup zařazování: 1.odpovídající skupina - vyhledá se podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká 2.podskupina - uvnitř skupiny 3.název druhu odpadu - se vyhledá v dané podskupině s příslušným katalogovým číslem. Uvnitř podskupiny je nutné volit určitější označení odpadu před obecným. Získáme 4.kód odpadu Pokud se nedokážeme určit žádné vhodné katalogové číslo, přidělí se danému odpadu katalogové číslo končící dvojčíslím 99 a v názvu se uvede technický nebo běžně užívaný název odpadu.

8 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů Odpad složený z více složek, má přednost přiřazení k takovému druhu odpadu, který je z hlediska škodlivých účinků na člověka a na životní prostředí nejvíce nebezpečný odpady z autovraků se zařazují pod katalogová čísla v podskupině 16 01 do skupiny 20 se řadí odpady komunální odpady charakteru komunálního odpadu vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (např. v kancelářích, školách) odděleně sbíraný obalový odpad se vždy, i v tom případě, že byl vytříděn z komunálního odpadu, zařazuje do podskupiny 15 01, nikoliv do podskupiny 20 01.

9 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů Autovraky Provozovatel zařízení ke sběru autovraků zařadí přijatý autovrak pod katalogové číslo 16 01 04*. Zpracovatel autovraků může autovrak zařazený pod katalogové číslo 16 01 04*, po odstranění všech nebezpečných látek a vyloučení nebezpečných vlastností, předat jinému zpracovateli autovraků pod katalogovým číslem 16 01 06

10 Opakování Povinnost zařadit odpad podle Katalogu odpadů pro účely nakládání s odpadem má a)původce odpadů b)oprávněná osoba c)provozovatel skládky d)přepravce odpadu

11 Opakování Povinnost zařadit odpad podle Katalogu odpadů pro účely nakládání s odpadem má a)původce odpadů b)oprávněná osoba c)provozovatel skládky d)přepravce odpadu Všechny odpovědi jsou správné. (Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona 185/2001 nebo podle zvláštních právních předpisů – v tomto případě pro Sběr a výkup odpadů, tedy i provozovatel skládky a přepravce odpodu.)

12 Opakování Odpad složený z více složek má přednost přiřazení k takovému druhu odpadu, který je z hlediska škodlivých účinků na člověka a na životní prostředí a)nejvíce nebezpečný b)nejméně nebezpečný

13 Opakování Odpad složený z více složek má přednost přiřazení k takovému druhu odpadu, který je z hlediska škodlivých účinků na člověka a na životní prostředí a)nejvíce nebezpečný b)nejméně nebezpečný

14 Použité zdroje Zákony pro lidi: Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. [online]. [cit. 2013-11- 24]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185 Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google