Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Yveta Opravilová, zástupkyně ředitele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Yveta Opravilová, zástupkyně ředitele."— Transkript prezentace:

1 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Yveta Opravilová, zástupkyně ředitele

2 Právní předpisy  Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon)  1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.  Vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o organizaci přijímacího řízení)  12. 3. 2012 novelizována vyhláškou č. 86/2012 Sb.  Zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád)

3 Podmínky přijetí na SŠ § 59 – podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole  Splněná povinná školní docházka  Ukončené základní vzdělání před splněním PŠD  O přijetí rozhoduje ředitel příslušné střední školy (stanovuje další podmínky, kritéria,….)

4 Přijímací řízení § 60 – přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole 1. Přijímací řízení – přijímací zkoušky  Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení a v rámci přijímacího řízení může stanovit přijímací zkoušku (nejméně 2 termíny).  Jestliže se přijímací zkouška nekoná, informuje o této skutečnosti písemně uchazeče nebo zákonného zástupce bez zbytečného odkladu (včetně přiděleného registračního čísla).

5 Přijímací řízení  Pokud se přijímací zkouška koná, zveřejní ředitel střední školy:  termíny přijímacích zkoušek  jednotná kritéria  předpokládaný počet přijímaných uchazečů  Zveřejnění na webových stránkách školy:  do 31. 1. („střední školy“)  do 30. 10. (obory s talentovou zkouškou)

6 Přihlášky 2. Přihlášky na střední školy  Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč o studium nebo jeho zákonný zástupce podat 2 přihlášky.  Přihláška se podává na platném tiskopise přímo řediteli příslušné střední školy.

7 Přihlášky  Termíny podání přihlášek do 1. kola:  denní forma – do 15. března  ostatní formy vzdělávání – do 20. března  talentové zkoušky – do 30. listopadu  Součástí přihlášky jsou ostatní dokumenty, které jsou uvedeny v kritériích podle zaměření střední školy.

8 Přijímací zkouška 3. Přijímací zkouška  Předpokládá se, že stejně jako v loňském školním roce se budou ve všech SŠ zřizovaných ZK konat přijímací zkoušky formou SCIO testů (matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady) do oborů zakončených maturitní zkouškou, a to ve všech kolech přijímacího řízení.  Podle předběžné dohody se zkoušky budou konat ve dnech 22. 4. a 23. 4. 2014.  Náhradní termín bude upřesněn.

9 Přijímací zkouška  SCIO testy se netýkají:  oborů s talentovou zkouškou  gymnázia se sportovní přípravou  nástavbového studia  zkráceného studia  ostatních forem vzdělávání

10 Přijímací zkouška  Výsledky ze SCIO testů z 1. kola budou přenosné do dalších kol přijímacího řízení.  Předpokladem je, že škola současně s přihláškou uchazeče do dalšího kola obdrží hash kód uchazeče a souhlas s použitím výsledků z aplikace Přijímačky. Pro případ, že tyto výsledky nebudou k dispozici, bude připravena další varianta testů.  Pozvánka k přijímací zkoušce se zasílá 14 dnů před konáním přijímací zkoušky.

11 Přijímací zkouška  Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví:  jen vážné důvody (zdravotní)  písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy  náhradní termín nejpozději do 1 měsíce (podle zákona)

12 Další kola přijímacího řízení  Počty volných míst oznamuje ředitel střední školy KÚ informace zveřejňovány na www.zkola.cz.www.zkola.cz  Přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola.  Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

13 4. Hodnocení přijímacího řízení a způsob vyhlášení výsledků V jednotlivých kolech PŘ hodnotí ředitel školy uchazeče podle:  hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání  výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce  výsledků hodnocení PZ, je-li stanovena a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče Hodnocení přijímacího řízení

14  Hodnocení přijímacího řízení do 3 pracovních dnů.  ROZHODNUTÍ – se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet – min. 15 dnů) a nepřijatým uchazečům se zašle rozhodnutí o nepřijetí.  V případě nekonání přijímací zkoušky (obory vzdělání s výučním listem) – výsledky nejdříve 22. dubna. Hodnocení přijímacího řízení

15  Doručování rozhodnutí (o nepřijetí):  Obálka je označena razítkem „Uložit jen 7 dní“.  Rozhodnutí se ukládá po 7 dnech do domovní schránky a považuje se za doručené. Doručování

16 5. Odvolání V případě rozhodnutí o nepřijetí do 3 dnů pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí Odvolání

17 § 60a – Zápisový lístek K čemu slouží zápisový lístek:  Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.  Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Zápisový lístek

18 Kde uchazeč obdrží zápisový lístek:  Zápisový lístek obdrží žák naší školy v den vydání pololetního vysvědčení spolu s jednou přihláškou – tj. 30.01.2014. Zápisový lístek

19 Postup při odevzdávání zápisového lístku:  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí.  Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.  Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení)

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Yveta Opravilová, zástupkyně ředitele."

Podobné prezentace


Reklamy Google