Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Yveta Opravilová, zástupkyně ředitele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Yveta Opravilová, zástupkyně ředitele."— Transkript prezentace:

1 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Yveta Opravilová, zástupkyně ředitele

2 Právní předpisy  Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon);  1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.  Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách (dále jen vyhláška);  12. 3. 2012 novelizována vyhláškou č. 86/2012 Sb.  Zákon č. 500/2004 Sb., (dále jen správní řád).

3 Ostatní dokumenty k přijímacímu řízení Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů (dále jen pilotní ověřování) Platné pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

4 Podmínky přijetí na SŠ § 59 – podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole  Splněná povinná školní docházka;  Ukončené základní vzdělání před splněním PŠD;  O přijetí rozhoduje ředitel příslušné střední školy (stanovuje další podmínky, kritéria...).

5 Přijímací řízení § 60 - přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole (s přihlédnutím k § 171 odst. 1 - pokusné ověřování) 1. Přijímací řízení - přijímací zkoušky  Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení a v rámci přijímacího řízení může stanovit přijímací zkoušku.  Jestliže se přijímací zkouška nekoná, informuje o této skutečnosti písemně uchazeče nebo zákonného zástupce bez zbytečného odkladu (včetně přiděleného registračního čísla).

6 Přijímací řízení  Pokud se přijímací zkouška koná, zveřejní ředitel střední školy:  termíny přijímacích zkoušek (je-li škola zapojena do pilotního ověřování, půjde jen o jeden termín);  jednotná kritéria;  předpokládaný počet přijímaných uchazečů;  Zveřejnění na webových stránkách školy:  do 31. 1. („střední školy“);  do 30. 10. (obory s talentovou zkouškou).

7 Přihlášky 2. Přihlášky na střední školy  Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč o studium nebo jeho zákonný zástupce podat 2 přihlášky.  Přihláška se podává na platném tiskopise přímo řediteli příslušné střední školy.

8 Přihlášky  Termíny podání přihlášek do 1. kola PŘ:  denní forma – do 15. března;  talentové zkoušky – do 30. listopadu.  Součástí přihlášky jsou ostatní dokumenty, které jsou uvedeny v kritériích podle zaměření střední školy.  V naší škole dostanou žáci přihlášku a zápisový lístek 29.01.2015 (v den předávání výpisu z vysvědčení).

9 Přijímací zkouška 3. Přijímací zkouška  Všechny SŠ zřizované ZK budou zapojeny do pilotního ověřování, bude se tedy na nich konat přijímací zkouška z matematiky a její aplikace a českého jazyka a literatury do oborů zakončených maturitní zkouškou. Do pilotního ověřování budou zapojeny i některé soukromé SŠ a církevní SŠ.  Přijímací zkoušky se budou konat: 15. 4. 2015 pro čtyřleté obory vzdělání 16. 4. 2015 pro šesti a osmileté obory gymnázia  Náhradní termín 14. 5. 2015

10 Přijímací zkouška  Pilotní ověřování se netýká:  oborů s talentovou zkouškou;  gymnázia se sportovní přípravou;  nástavbového studia;  zkráceného studia;  ostatních forem vzdělávání.

11 Přijímací zkouška  Do pilotního ověřování zapojeny obě uchazečem vybrané školy, výsledky z pilotního ověřování se přenesou na druhou školu uvedenou v přihlášce. Tento přenos zajistí Centrum.  Zapojena pouze škola č. 1, vykoná zde uchazeč přijímací zkoušky ve stanoveném termínu (15. 4. nebo 16. 4. 2015) a na škole č. 2 proběhne přijímací řízení dle kritérií stanovených danou školou a v souladu se školským zákonem a vyhláškou.  Zapojena pouze škola č. 2, koná zde uchazeč přijímací zkoušky ve stanoveném termínu (15. 4. nebo 16. 4. 2015) a na škole č. 1 proběhne přijímací řízení dle kritérií stanovených danou školou a v souladu se školským zákonem a vyhláškou.

12 Přijímací zkouška  Ředitel školy rozhodne o uplatnění výsledků jednotných testů v dalších kolech přijímacího řízení a zohlední tuto skutečnost v kritériích přijímacího řízení pro následující kolo přijímacího řízení.  Pozvánka k přijímací zkoušce se zasílá 14 dnů před konáním přijímací zkoušky (platí pro 1. kolo PŘ).

13 Přijímací zkouška  Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví:  jen vážné důvody (zdravotní);  písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy;  náhradní termín nejpozději do 1 měsíce (podle zákona). Školy zapojené do pilotního ověřování mají náhradní termín stanoven na 14. 5. 2015.

14 Další kola přijímacího řízení  Počty volných míst oznamuje ředitel střední školy KÚ informace zveřejňovány na www.zkola.czwww.zkola.cz  Přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola.  Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

15 4. Hodnocení přijímacího řízení a způsob vyhlášení výsledků V jednotlivých kolech PŘ hodnotí ředitel školy uchazeče podle:  hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání;  výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce;  výsledků hodnocení PZ, je-li stanovena a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Hodnocení přijímacího řízení

16  Hodnocení přijímacího řízení do 3 pracovních dnů.  U škol zapojených do pilotního ověřování budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny v souladu s vyhlášením pilotního ověřování zveřejněny nejdříve 22. dubna.  ROZHODNUTÍ – se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet – min. 15 dnů) a nepřijatým uchazečům se zašle rozhodnutí o nepřijetí.  V případě nekonání přijímací zkoušky (obory vzdělání s výučním listem) – výsledky nejdříve 22. dubna. Hodnocení přijímacího řízení

17  Doručování rozhodnutí (o nepřijetí):  Obálku označit razítkem „Uložit jen 7 dnů“.  Rozhodnutí, které nelze doručit, se vkládá po uplynutí doby 5 pracovních dnů (7 dnů kalendářních) do domovní schránky, pak se považuje za doručené. Doručování

18 5. Odvolání V případě rozhodnutí o nepřijetí Ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání

19 Odvolání se podává písemně prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK. Ředitel Autoremedura postoupí celý spis KÚ (§ 183 odst. 3 (30 dnů) školského zákona a § 87 správního řádu)

20 § 60a – Zápisový lístek K čemu slouží zápisový lístek:  Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.  Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Zápisový lístek

21 Postup při odevzdávání zápisového lístku:  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí. U uchazečů s „ústavní výchovou“ může potvrdit ředitel příslušného zařízení.  ZL se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.  Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět (to neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení).


Stáhnout ppt "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Yveta Opravilová, zástupkyně ředitele."

Podobné prezentace


Reklamy Google