Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 – 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 – 2015."— Transkript prezentace:

1 Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 – 2015

2 Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o organizaci přijímacího řízení) 12. 3. 2012 novelizována vyhláškou č. 86/2012 Sb. zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád)

3 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů (dále jen pilotní ověřování) Platné pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

4 Podmínky pro přijetí na SŠ § 59 – podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole splněná povinná školní docházka ukončené základní vzdělání před splněním PŠD o přijetí rozhoduje ředitel příslušné střední školy (stanovuje další podmínky, kritéria,….)

5 Přijímací řízení  § 60 - přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole (s přihlédnutím k § 171 odst. 1 - pokusné ověřování)  jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel střední školy, jejich počet není omezen. Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. V rámci přijímacího řízení může ředitel střední školy rozhodnout o konání přijímacích zkoušek.  Jestliže se přijímací zkouška nekoná, informuje o této skutečnosti písemně uchazeče nebo zákonného zástupce bez zbytečného odkladu (včetně přiděleného registračního čísla).

6 Přijímací řízení – pilotní ověřování  pokud jsou do pilotního ověřování zapojeny obě uchazečem vybrané školy, výsledky z pilotního ověřování se přenesou na druhou školu uvedenou v přihlášce. Tento přenos zajistí společnost Cermat  pokud je do pilotního ověřování zapojena pouze škola č. 1, vykoná zde uchazeč přijímací zkoušky ve stanoveném termínu (15. 4. nebo 16. 4. 2015) a na škole č. 2 proběhne přijímací řízení dle kritérií stanovených danou školou a v souladu se školským zákonem a vyhláškou.  pokud je do pilotního ověřování zapojena pouze škola č. 2, koná zde uchazeč přijímací zkoušky ve stanoveném termínu (15. 4. nebo 16. 4. 2015) a na škole č. 1 proběhne přijímací řízení dle kritérií stanovených danou školou a v souladu se školským zákonem a vyhláškou.

7 rozhodnutí o konání přijímací zkoušky a její kritéria zveřejní ředitel střední školy pro první kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. 10. 2014, pro ostatní obory vzdělání do 31. 1. 2015 pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení odesílá ředitel střední školy 14 dní před termínem zkoušky

8 Přihlášky na střední školu  pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky  tiskopisy přihlášek najdete na stránkách MŠMT www.msmt.cz pod heslem - Formuláře přihlášek (vzory) http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni- skoly-a-konzervatori, http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni- skoly-a-konzervatori nebo na našich webových stránkách www.zskvitkova.cz – Dokumenty - Formulářewww.zskvitkova.cz  základní škola potvrzuje pouze prospěch žáků na přihláškách

9 Přihlášky na střední školu obě přihlášky na střední školu je třeba vyplnit stejně (stejné pořadí středních škol) přihlášky na střední školy je třeba odeslat tak, aby je střední školy obdržela nejpozději 15. 3. 2015 (u středních škol s talentovou zkouškou nejpozději do 30. 11. 2014) k přihlášce je vhodné připojit ověřené kopie výsledkových listin z různých soutěží a olympiád (jednotlivci ne družstva) nejméně okresního kola žáci se speciálními vzdělávacími potřebami připojují ověřenou kopii doporučení z KPPP (ne starší než jeden rok)

10 Termíny konání přijímacích zkoušek  ve středních školách zřizovaných Zlínským krajem a církevních středních školách ve Zlínském kraji je jednotný termín 15. 4. 2015 pro čtyřleté studijní obory a čtyřletá gymnázia, 16. 4. 2015 pro víceletá gymnázia  náhradní termín 14. 5. 2015.

11 Přijímací řízení Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví: jen vážné důvody (zdravotní) písemná omluva do tří dnů řediteli dané školy náhradní termín nejpozději do jednoho měsíce (podle zákona)

12 Hodnocení přijímacího řízení a způsob vyhlášení výsledků, odvolání proti rozhodnutí V jednotlivých kolech PŘ hodnotí ředitel školy uchazeče podle: hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce výsledků hodnocení PZ, je-li stanovena a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

13 Hodnocení přijímacího řízení a způsob vyhlášení výsledků, odvolání proti rozhodnutí ROZHODNUTÍ – se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet – min. 15 dnů) a pouze nepřijatým uchazečům se zašle rozhodnutí o nepřijetí výsledky nejdříve 22. dubna 2015

14 Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují „kladná“ rozhodnutí za oznámená. Seznam se zveřejňuje na přístupném místě ve škole a na webu školy („způsobem umožňující dálkový přístup“), a to alespoň na dobu 15 dní. Na seznamu je vyznačeno datum zveřejnění - důležité pro lhůtu pro odevzdání zápisového lístku ↓. Hodnocení přijímacího řízení a způsob vyhlášení výsledků, odvolání proti rozhodnutí odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí (vzor odvolání i s návodem najdete na www.zskvitkova.cz – Dokumenty - Formulářewww.zskvitkova.cz

15 Zápisový lístek k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek na základní škole svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí. (v této lhůtě také stačí předat na poštu).

16 Zápisový lístek neučiní-li tak, vzdává se svého práva být přijat ke vzdělávání na této škole a na jeho místo může být přijat jiný uchazeč pokud uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve lhůtě, zaniknou právní účinky rozhodnutí o přijetí na danou SŠ. uchazeč může uplatnit zápisový lístek pouze jednou. Výjimkou je případ, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.

17 Kde najít informace o středních školách a přijímacím řízení na střední školy www.burzaskol.cz – jsou tady informace o dnech otevřených dveří na středních školách Zlínského kraje a publikace Kam na školu www.burzaskol.cz www.infoabsolvent.cz - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce www.infoabsolvent.cz na webových stránkách jednotlivých středních škol www.zkola.cz – seznam středních škol www.zkola.cz www.cermat.cz – pilotní ověřování a ukázkové příklady zadání z ČJ a M www.cermat.cz

18 Jak postupovat v případě přijetí na střední školu do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí odevzdat řediteli SŠ zápisový lístek nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem

19 Jak postupovat v případě nepřijetí na střední školu zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek) do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí (vzor odvolání najdete na www.zkola.cz nebo na www.zskvitkova.cz – Dokumenty - Formuláře)www.zkola.cz www.zskvitkova.cz bude-li odvolání zamítnuto (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti studia ve druhém nebo dalším kole přijímacího řízení na www.zkola.cz nebo www stránkách zvolené další školy.


Stáhnout ppt "Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 – 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google