Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TŘÍDNÍ SCHŮZKY přihlášky na SŠ leden 2013 tel. škola: 556 400 782,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TŘÍDNÍ SCHŮZKY přihlášky na SŠ leden 2013 tel. škola: 556 400 782,"— Transkript prezentace:

1 TŘÍDNÍ SCHŮZKY přihlášky na SŠ leden 2013 tel. škola: 556 400 782, e-mail: zs.sjednoceni@mnetstudenka.cz zs.sjednoceni@mnetstudenka.cz zs.sjednoceni@mnetstudenka.czhttp/zssjednoceni.kyklop.cz, tel. školní jídelna: 556 402 146 e-mail školní jídelna: sjednoceni.j@seznam.cz sjednoceni.j@seznam.cz

2 Přijímací řízení se řídí právními předpisy:  zákonem č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterým se mění zákon č.561/2004 Sb.  vyhláškou č. 394/2008 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů – novelizována 20.3.2012  nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Bližší informace na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/skoly.html http://www.kr-moravskoslezsky.cz/skoly.html

3 Vyplňování a podání přihlášek PRO PRVÉ KOLO SE MOHOU PODAT JEN MAXIMÁLNĚ JEN MAXIMÁLNĚ DVĚ PŘIHLÁŠKY

4

5

6

7

8 Součástí přihlášky jsou tyto doklady nebo ověřené kopie:  Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (na žádost ředitele SŠ – uvedeno v katalogu SŠ) podle MF se jedná o lékařský výkon v osobním zájmu – hrazený uchazečem (nehrazený ZP)  Rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění (ZTP)  Posudek z PPP (u žáků s VPU), obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky – pokud budete vyžadovat u SŠ  Doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem SŠ (doklady o výsledcích v odborných soutěžích, o publikační činnosti, o získaných dílčích kvalifikacích,…)  Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní povinnou školní docházku (ZŠ kopie neověřuje!!!)  ŠKOLA JIŽ NEVYDÁVÁ VÝSTUPNÍ HODNOCENÍ

9 Odevzdání přihlášek  Žáci ZŠ odevzdají přihlášky ve škole nejpozději do 18. února 2013  Škola vrátí přihlášky do 4.3.2013  Rodiče podají přihlášku na příslušné střední škole nejpozději do 15.3.2013

10 Termíny průběhu přijímacího řízení:  ŘSŠ do konce ledna zveřejní počet přijímaných uchazečů  ŘSŠ do konce března stanoví jednotná kritéria př.řízení a zveřejní je  První kolo přijímacích zkoušek je od 22.dubna do 30.dubna 2013  ŘSŠ může po ukončení prvního kola vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků  Uchazeči, který se k PZ pro závažné důvody nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví ŘSŠ nejpozději do 3 dnů po termínu PZ, stanoví ŘSŠ náhradní termín (nejpozději do 1 měsíce po termínu PZ) – Stejný termín konání přijímací zkoušky v jiném oboru není důvodem ke stanovení náhradního termínu.

11 Podmínky přijímacího řízení  Podle školského zákona o přijetí uchazeče rozhoduje ředitel této školy  Ředitel SŠ rozhodne, zda se bude v rámci přijímacího řízení konat přijímací zkouška či nikoliv  Obsah a formu přijímací zkoušky stanoví ŘSŠ v souladu s učebními dokumenty pro ZŠ (pro kraj moravskoslezský : http://www.kvic.cz/prijimacky) http://www.kvic.cz/prijimacky  Při splnění podmínek přijímacího řízení více uchazeči, rozhoduje o jejím přijetí pořadí podle výsledků v přijímacím řízení  Pokud je uchazeč přijat v některém kole přijímacího řízení, musí podle školského zákona do DESETI pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí předložit na škole, kterou si vybere, zápisový lístek (obdrží jen jeden)

12 Rozhodnutí ředitele a odvolací řízení  Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno do 3 dnů po konání PZ, nekoná li se PZ, pak bez zbytečného odkladu – nejpozději do konce uplynutí termínu pro PZ  Do 3 dnů po PZ bude zveřejněno (na veřejném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup) – SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ  Proti rozhodnutí ŘŠ je možno podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (krajskému úřadu prostřednictvím ŘŠ) – musí být podepsáno zákonným zástupcem  V případě vyhlášení dalších kol př.řízení ŘSŠ se vypisuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky. Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.

13 ZÁPISOVÝ LÍSTEK  Každý uchazeč obdrží jen jeden zápisový lístek (při vysvědčení proti podpisu)  Zápisový lístek je nutno odevzdat řediteli školy, kde se žák hodlá vzdělávat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí  Neodevzdá li žák zápisový lístek v daném termínu, vzdává se práva být přijat na školu a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

14


Stáhnout ppt "TŘÍDNÍ SCHŮZKY přihlášky na SŠ leden 2013 tel. škola: 556 400 782,"

Podobné prezentace


Reklamy Google