Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž – 22. 10. 2013 Uherské Hradiště – 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí – 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž – 22. 10. 2013 Uherské Hradiště – 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí – 5."— Transkript prezentace:

1 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž – 22. 10. 2013 Uherské Hradiště – 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí – 5. 11. 2013 Zlín – 6. 11. 2013 Vsetín – 11. 11. 2013

2 1. Právní předpisy 2. Podmínky přijetí na střední školu 3. Přijímací řízení 4. Přihlášky na střední školu 5. Přijímací zkouška 6. Další kola přijímacího řízení 7. Hodnocení přijímacího řízení a způsob vyhlášení 8. Doručování rozhodnutí 9. Odvolání 10. Zápisový lístek 11. Informační zdroje, odkazy 12. Podpora odborného vzdělávání Osnova

3 Právní předpisy  Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon);  1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.  Vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o organizaci přijímacího řízení);  12. 3. 2012 novelizována vyhláškou č. 86/2012 Sb.  Zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád).

4 Podmínky přijetí na SŠ § 59 – podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole  Splněná povinná školní docházka;  Ukončené základní vzdělání před splněním PŠD;  O přijetí rozhoduje ředitel příslušné střední školy (stanovuje další podmínky, kritéria...).

5 Přijímací řízení § 60 – přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole 1. Přijímací řízení – přijímací zkoušky  Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení a v rámci přijímacího řízení může stanovit přijímací zkoušku (nejméně 2 termíny).  Jestliže se přijímací zkouška nekoná, informuje o této skutečnosti písemně uchazeče nebo zákonného zástupce bez zbytečného odkladu (včetně přiděleného registračního čísla).

6 Přijímací řízení  Pokud se přijímací zkouška koná, zveřejní ředitel střední školy:  termíny přijímacích zkoušek;  jednotná kritéria;  předpokládaný počet přijímaných uchazečů;  Zveřejnění na webových stránkách školy:  do 31. 1. („střední školy“);  do 30. 10. (obory s talentovou zkouškou).

7 Přihlášky 2. Přihlášky na střední školy  Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč o studium nebo jeho zákonný zástupce podat 2 přihlášky.  Přihláška se podává na platném tiskopise přímo řediteli příslušné střední školy.  Ve výjimečných případech může u nezletilého uchazeče s „ústavní výchovou“ podat přihlášku ke studiu ředitel příslušného zařízení (o této skutečnosti musí informovat zákonného zástupce).

8 Přihlášky  Termíny podání přihlášek do 1. kola PŘ:  denní forma – do 15. března;  ostatní formy vzdělávání – do 20. března;  talentové zkoušky – do 30. listopadu.  Součástí přihlášky jsou ostatní dokumenty, které jsou uvedeny v kritériích podle zaměření střední školy.  ZŠ nepíše výstupní hodnocení.

9 Přijímací zkouška 3. Přijímací zkouška  Stejně jako v loňském školním roce se budou ve všech SŠ zřizovaných ZK konat přijímací zkoušky formou SCIO testů (matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady) do oborů zakončených maturitní zkouškou, a to ve všech kolech přijímacího řízení.  Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 22. 4. a 23. 4. 2014.  Náhradní termín 6. 5. 2014.

10 Přijímací zkouška  SCIO testy se netýkají:  oborů s talentovou zkouškou;  gymnázia se sportovní přípravou;  nástavbového studia;  zkráceného studia;  ostatních forem vzdělávání.

11 Přijímací zkouška  Výsledky ze SCIO testů z 1. kola budou přenosné do dalších kol přijímacího řízení.  Předpokladem je, že škola současně s přihláškou uchazeče do dalšího kola obdrží hash kód uchazeče a souhlas s použitím výsledků z aplikace Přijímačky. Pro případ, že tyto výsledky nebudou k dispozici, bude připravena další varianta testů.  Pozvánka k přijímací zkoušce se zasílá 14 dnů před konáním přijímací zkoušky (1. kolo PŘ).

12 Přijímací zkouška  Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví:  jen vážné důvody (zdravotní);  písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy;  náhradní termín nejpozději do 1 měsíce (podle zákona).

13 Další kola přijímacího řízení  Počty volných míst oznamuje ředitel střední školy KÚ informace zveřejňovány na www.zkola.czwww.zkola.cz  Přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola.  Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

14 4. Hodnocení přijímacího řízení a způsob vyhlášení výsledků V jednotlivých kolech PŘ hodnotí ředitel školy uchazeče podle:  hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání;  výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce;  výsledků hodnocení PZ, je-li stanovena a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Hodnocení přijímacího řízení

15  Hodnocení přijímacího řízení do 3 pracovních dnů.  ROZHODNUTÍ – se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet – min. 15 dnů) a nepřijatým uchazečům se zašle rozhodnutí o nepřijetí.  V případě nekonání přijímací zkoušky (obory vzdělání s výučním listem) – výsledky nejdříve 22. dubna. Hodnocení přijímacího řízení

16  Doručování rozhodnutí (o nepřijetí):  Obálku označit razítkem „Uložit jen 7 dnů“.  Rozhodnutí, které nelze doručit se ukládá po dobu 5 pracovních dnů (7 dnů kalendářních) do domovní schránky, pak se považuje za doručené. Doručování

17 5. Odvolání V případě rozhodnutí o nepřijetí Ve lhůtě do 3. pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání

18 Odvolání se podává písemně prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK. Ředitel Autoremedura postoupí celý spis KÚ (§ 183 odst. 3 (30 dnů) zákona č. 561/2004 Sb.)

19 § 60a – Zápisový lístek K čemu slouží zápisový lístek:  Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.  Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje: Pouze na uchazeče o denní formu studia (nevztahuje se – NS, ZKMZ, ZKVL a OFV). Zápisový lístek

20 Kde uchazeč obdrží zápisový lístek:  Uchazeč, který je žákem ZŠ, obdrží zápisový lístek na této základní škole (do 15. března /30. listopadu u TZ).  V ostatních případech na žádost vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.  U cizinců KÚ dle místa pobytu, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Zápisový lístek

21 Postup při odevzdávání zápisového lístku:  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí. U uchazečů s „ústavní výchovou“ může potvrdit ředitel příslušného zařízení.  ZL se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.  Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět (to neplatí v případě kladného rozhodnutí v rámci odvolacího řízení).

22 Způsob žádosti o zápisový lístek:  Osobně (KÚ Zlínského kraje – Baťův institut 14|15) - s ověřením totožnosti žadatele;  Písemná žádost zaslaná na adresu KÚ (ne e-mailem) (veškeré informace k ZL naleznete na www.zkola.cz).www.zkola.cz V žádosti je třeba uvést:  Jméno a příjmení uchazeče o studium;  Datum a místo narození uchazeče o studium;  Adresu bydliště uchazeče o studium, telefonní číslo;  Případně jméno zákonného zástupce nezletilého uchazeče. Zápisový lístek

23  K vyplnění těchto údajů je možné použít přiložený formulář žádosti na www.zkola.cz v sekci přijímací řízení na SŠ.www.zkola.cz  Zápisový lístek bude na základě těchto údajů zaevidován v databázi žadatelů. Evidenci ZL si vede i ZŠ.  Při vydávání ZL je ověřena totožnost žadatele nebo zákonného zástupce. Zápisový lístek

24 Náhradní zápisový lístek vydává orgán, který jej vydal  Na základě písemné žádosti;  Čestné prohlášení, že nebyl a nebude ZL uplatněn;  Podpis uchazeče a zákonného zástupce nezletilého. Zápisový lístek

25 Informační zdroje Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje www.zkola.czwww.zkola.cz  Kalendář dnů otevřených dveří;  Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“;  Podpora řemesel v odborném školství;  2. a další kola přijímacího řízení.

26 Informační zdroje Burza škol www.burzaskol.czwww.burzaskol.cz Virtuální nabídka středních škol Zlínského kraje všech zřizovatelů. Členění:  Podle oborového zaměření;  Podle okresů; Propojení s dalšími informačními zdroji  Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2014/2015;  Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“;  Kalendář dnů otevřených dveří.

27 V oblasti přijímacího řízení doporučujeme sledovat:  www.zkola.cz v sekci Přehled školských předpisů/ zákony, vyhlášky a nařízení vlády; www.zkola.cz  www jednotlivých středních škol;  www.msmt.cz www.msmt.cz Odkazy

28 Podpora odborného vzdělávání „Podpora řemesel v odborné školství“  Zařazeno celkem 14 oborů (převážně stavební a strojírenské obory).  Žáci obdrží finanční příspěvek z rozpočtu ZK: (při splnění stanovených podmínek)  1. roč. – 300Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 1 500Kč  2. roč. – 400Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 2 500Kč  3. roč. – 500Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 5 000Kč  Přehled podporovaných oborů a podmínky pro vyplácení jsou uveřejněny na www.zkola.cz v sekci „podpora řemesel v odborném školství“.www.zkola.cz

29 Podpora odborného vzdělávání NOVINKY  nově zařazeným oborem ve šk. roce 2013/2014 je obor vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec – farmář;  ve šk. roce 2014/2015 se plánuje další nové zařazení oboru vzdělání 29-53-H/01 Pekař.

30 Děkujeme za pozornost Pracovníci OŠMS, oddělení organizační a správní


Stáhnout ppt "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž – 22. 10. 2013 Uherské Hradiště – 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí – 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google