Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nebezpečné odpady. Nebezpečné odpady - analýza  veškeré nebezpečné odpady dle Katalogu odpadů  odpadní oleje  odpady s obsahem PCB  odpady s obsahem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nebezpečné odpady. Nebezpečné odpady - analýza  veškeré nebezpečné odpady dle Katalogu odpadů  odpadní oleje  odpady s obsahem PCB  odpady s obsahem."— Transkript prezentace:

1 Nebezpečné odpady

2 Nebezpečné odpady - analýza  veškeré nebezpečné odpady dle Katalogu odpadů  odpadní oleje  odpady s obsahem PCB  odpady s obsahem azbestu  odpadní baterie a akumulátory

3 Celková produkce nebezpečných odpadů a produkce na obyvatele 199819992000 Referenční rok 20012002 Produkce (1000 t/rok) 17567131143111 Produkce na obyv. (kg/obyv/rok) 21281158174135

4 Produkce nebezpečných odpadů

5  Produkce nebezpečných odpadů ÚK činí cca 2 % všech odpadů vznikajících na území Ústeckého kraje  Ústecký kraj se podílí svou produkcí NO na produkcí NO v ČR cca 4 – 5 %  Množství nebezpečných odpadů v ÚK klesá  V roce 2001 a 2002 došlo k nárůstu nebezpečných odpadů z důvodů neobvyklé produkce odpadních olejů, resp. odpadů s obsahem PCB Z analýzy NO vyplývá:

6 Nakládání s nebezpečnými odpady

7 Z analýzy nakládání s NO vyplývá:  Graf nezahrnuje rok 2002, vzhledem k nesrovnatelným způsobům nakládání s odpady (nové kódy nakládání)  Nebezpečné odpady se převážně odstraňují skládkováním  V roce 2000 byl podíl skládkovaných odpadů vysoký, bylo převzato 243 384 tun NO od jiných firem proti r. 2001, kdy bylo převzato pouze 15 609 tun

8 Nejvýznamnější skupiny NO  Největší podíl produkce NO je u skupin odpadů: 04 – Odpady z kožedělného a textilního průmyslu 12 – Odpady z tváření a povrchových úprav kovů a plastů 13 – Odpady olejů 17 – Stavební a demoliční odpady 19 - Odpady ze zařízení na zpracování odpadů  Tyto nejvýznamnější skupiny se podílely svou produkcí NO na celkové produkci NO v ÚK cca 60 %

9 Zastoupení nejvýznamnějších skupin odpadů v produkci NO (%) Skupiny19981999200020012002 430 12181712,514 137,5101214 1719122212 191710211716

10 Vybrané odpady – produkce (t/rok) 19981999200020012002 Odpady s PCB 534240412114 Oleje 5 191 3 441 3 312 11 370 2 952 Baterie a akumulátory 1 885 973762640787 Odpady s obs.azbestu 9 890 3 719 1 079 645691

11 Produkce vybraných NO

12 Z provedené analýzy vyplývá:  Výrazně stoupla produkce odpadů s PCB v roce 2002 – zavedena povinnost do roku 2010 odstranit odpady a zařízení s obsahem PCB  Téměř všechny odpady s obsahem PCB vyprodukované v ÚK za rok 2002 byly předány oprávněné osobě  Produkce odpadních olejů v roce 2001 výrazně stoupla – staré zátěže CHEMOPETROL, a.s.  Baterie a akumulátory jsou zejména předávány oprávněným osobám, v roce 2002 bylo materiálově využito cca 87 t  Odpady s obsahem azbestu jsou převážně ukládány na skládky

13 Nakládání s odpadními oleji  V roce 2002 bylo energeticky využito téměř 3000 t odpadních olejů což činí 27 % celkového množství odpadních olejů, se kterými se nakládalo v ÚK

14 Způsoby nakládání s odpadními oleji

15 Zpětný odběr některých výrobků  Na odpadní oleje, baterie, galvanické články a akumulátory se vztahuje zpětný odběr výrobků  Zpětný odběr eviduje VÚV T.G.M. – CEHO souhrnně pro celou ČR a nelze zjistit množství odebraných výrobků za Ústecký kraj

16 Plnění zpětného odběru v % za celou ČR Komodita Celkem odebraných výrobků (t) Procentuelní podíl zpětně odebraných výrobků (%) Minerální oleje 3 249 2,53 Pb – baterie a akumulátory 4 427 22,5 Ni-Cd baterie a akumulátory 142 Přenosné baterie a akumulátory 150,41

17

18

19 Analýza souladu cílů POH ČR se současným stavem 1.Snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20 % do roku 2010 ve srovnání s r. 2000 s předpokladem dalšího snižování.  V Ústeckém kraji měrná produkce nebezpečných odpadů v r. 2000 byla 158 kg, což by to znamenalo snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů roku 2 010 o 32 kg, tj. na 126 kg nebezpečných odpadů na obyvatele v Ústeckém kraji – cíl POH ČR je při současném vývoji splnitelný

20 2. Odstranění odpadů s obsahem PCB a zařízení s obsahem PCB nebo jejich dekontaminace do roku 2010.  Krajský úřad nemůže ovlivnit splnění toho cíle – zajistí sledování celkové produkce odpadů s obsahem PCB.  Evidence zařízení s obsahem PCB je vedena Ministerstvem životního prostředí ČR.

21 3. Zajistit využití 38 % hmotnostních z ročního množství olejů uvedeného na trh do roku 2006 a 50% hmotnostních z ročního množství olejů uvedeného na trh do roku 2012 a zvyšovat množství zpětně odebraných použitých odpadních olejů  Roční množství olejů uvedené na trh je vedeno souhrnně za celou ČR a množství vyplývá z evidence ročních zpráv o plnění povinnosti zpětného odběru.  KÚ nemůže ovlivnit plnění tohoto cíle, zajistí sledování povinného indikátoru – celkové produkce odpadních olejů za daný rok.

22 4. Zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do složek životního prostředí  Krajský úřad ÚK zajistí sledování povinného indikátoru, a to celkové produkce odpadů azbestu za rok.

23 5. Dosáhnout u použitých průmyslových Ni-Cd akumulátorů úplného využití kovové substance do 31. prosince 2005 6. Dosáhnout do roku 2006 sběru použitých přenosných baterií v množství 100 g za rok na obyvatele, z toho materiálově využívat minimálně 50 % hmotnostních 7. Zajistit do roku 2005 sběr a materiálové využití 85 % hmotnostních z celkového množství olověných akumulátorů uvedených na trh; 8. Zajistit do roku 2012 sběr a materiálové využití 95 % hmotnostních z celkového množství olověných akumulátorů uvedených na trh;

24  Krajský úřad ÚK zajistí sledování povinného indikátoru, a to celkové produkce odpadních akumulátorů a baterií za daný rok.  Materiálové využití vyplývá pouze z roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru za rok, kterou povinná osoba zasílá na MŽP ČR.  Krajský úřad nemůže ovlivnit plnění uvedených cílů


Stáhnout ppt "Nebezpečné odpady. Nebezpečné odpady - analýza  veškeré nebezpečné odpady dle Katalogu odpadů  odpadní oleje  odpady s obsahem PCB  odpady s obsahem."

Podobné prezentace


Reklamy Google