Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moláček, Šulc, Baxa, Ferda, Třeška, Šlauf, Vodička Chirurgická klinika FN v Plzni Léka ř ská Fakulta v Plzni, UK v Praze Klinika zobrazovacích metod FN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moláček, Šulc, Baxa, Ferda, Třeška, Šlauf, Vodička Chirurgická klinika FN v Plzni Léka ř ská Fakulta v Plzni, UK v Praze Klinika zobrazovacích metod FN."— Transkript prezentace:

1 Moláček, Šulc, Baxa, Ferda, Třeška, Šlauf, Vodička Chirurgická klinika FN v Plzni Léka ř ská Fakulta v Plzni, UK v Praze Klinika zobrazovacích metod FN v Plzni Oboustranná posttraumatická disekce karotid jako následek strangulačního poranění - kazuistika

2 Etiopatogeneze Disekce karotického ř e č išt ě je nej č ast ě ji následkem disekce aorty typu Stanford A Vzácn ě ji se m ů že jednat i o retrográdní ší ř ení disekce Stanford B

3 Etiopatogeneze Traumatická izolovaná disekce karotid – vzácná (0,3-1%) 1 Nej č ast ě ji tupý úder na hlavu, krk, kombinace úraz ů hrudník- hlava…apod. Iatrogenní disekce – po radiointervenci Následek disekce – stenóza – okluze - aneuryzma 1 … Gustavo Rajz, Dani Simon, Mati Bakon, Oded Goren et all., Traumatic Carotid Artery Dissection, IMAJ 2009;11:507–508

4 S portovní úrazy

5 Autonehody – whiplash injury

6 Rdoušení, škrcení

7 Vzácné mechanismy Práce s vibra č ními nástroji Chiropraktické manévry

8 Symptomatologie Okamžitá symptomatologie – asi jen 10% (2) 90% pozdní symptomatologie (35% více než po 24 hod) riziko pozdní diagnózy Bolesti hlavy, karotidynie, drobné fokální ischemické léze, rozsáhlá cevní mozková p ř íhoda, Horner ů v syndrom 2…Takahisa Fuse, Tosikazu Ichihasi, Naoko Matuo, Asymptomatic carotid artery dissection caused by blunt trauma, Neurol Med Chir 48, 22-25,2008

9 Včasná diagnóza Velmi d ů ležitá pro prognózu nemocného !! U pozdní diagnózy již možné závažné komplikace

10 Diagnostika CT AG MRI - pomalé USG - orienta č ní DSA – uvažujeme-li již o endovaskulární terapii

11 Terapie Konzervativní Endovaskulární (stent) Chirurgická

12 Kazuistika I Emergency FN- (23:55 hod) – RZP p ř iváží 49-letou nemocnou J.S. Informace od RZP -nález ve van ě v bezv ě domí - údajné škrcení nemocné

13 Klinický stav při příjmu Hluboké bezv ě domí (GCS 3) TK 115/70, P 68/min teplota 26 st.C (nemocná nalezena ve van ě se studenou vodou) Zornice mydriatické, nereagující Na krku jasná strangula č ní linie

14 Základní zajišt ě ní nemocné - vitální funkce Orotracheální intubace, um ě lá plicní ventilace Volumoterapie CT AG hlavy a krku

15 Disekce ACI dx.Disekce ACI sin.

16

17

18 V prvních hodinách – konzervativní postup Stabilizace, oh ř átí nemocné Po 16 hodinách provedeno DSA – zvažovaná stentáž ACI Na DSA zcela normální nález – bez stenózy, bez intim.flapu, bez opožd ě ného pln ě ní…etc. Ustoupeno od stentáže

19 DSA 16 hod po úrazu

20 5.den – pokus o odtlumení nemocné – tonicko-klonické k ř e č e 10.den již bez potíží probuzena Zcela normální neurologický nález ! Nemocná p ř iznává pokus o suicidium – škrcení provazem (již v minulosti opakované pokusy, v pé č i psychiatra) 18.den dimitována s antidepresivní terapií do ambulantní pé č e psychiatra

21 Kazuistika II 49-letý muž, pád v zam ě stnání s tupým poran ě ním levé poloviny krku /p ř ímý náraz na roh ledni č ky/ P ř i plném v ě domí, ob ě hov ě, ventila č n ě stabilní, neurologicky bez lateralizace

22 Klinický nález Hematom v levé nadklí č kové krajiny Rozsáhlé pneumocolum, emfyzem postihující p ř ední plochu hrudníku, proximáln ě zasahující k dolní č elisti Huh ň avá ř e č Nemocný kompletn ě zajišt ě n, provedeno urgetní CTAg vyšet ř ení, bronchoskopie

23

24

25 Po CTAg nemocný indikován k urgentní opera č ní revizi pro sdružené poran ě ní krku Resekce ACC vlevo /disekce intiny s trombozou/ s náhradou PTFE protezou 6mm, sutura defektu pr ů dušnice se založením tracheostomie /rpt. lig. cricothyroideum, fraktura prsten č ité chrupavky a prvních t ř í tracheálních prstenc ů /

26 Poopera č ní pr ů b ě h bez pozoruhodností 3 dny na ARK /komplexní ressucita č ní pé č e/ 5 dn ů hospitalizován na chirurgické klinice, ob ě hov ě, ventila č n ě, neurologicky v po ř ádku, regrese významného podkožního emfyzemu 6 dn ů hospit. Na ORL klinice s nekomplikovaným odstran ě ním TS kanyly, p ř i kontrolách zcela bez potíží

27 Z áv ě r U 1. nemocné došlo k oboustranné posttraumatické disekci vnit ř ních karotid Po 16 hodinách již tato disekce není patrná na DSA Ustoupeno od zvažovaného radiointerven č ního ř ešení Konzervativní postup 2.nemocný s kombinovaným poran ě ním krku, poran ě šním dýchacích cest a uzáv ě rem ACC p ř i traumatické disekci s nutností opera č ního ř ešení – resekce!


Stáhnout ppt "Moláček, Šulc, Baxa, Ferda, Třeška, Šlauf, Vodička Chirurgická klinika FN v Plzni Léka ř ská Fakulta v Plzni, UK v Praze Klinika zobrazovacích metod FN."

Podobné prezentace


Reklamy Google