Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Naplňování „Nové maturity“dle dostupné legislativy v praxi Robert Novák Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Naplňování „Nové maturity“dle dostupné legislativy v praxi Robert Novák Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové."— Transkript prezentace:

1 Naplňování „Nové maturity“dle dostupné legislativy v praxi Robert Novák Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové

2 Lidovky.cz, 8. 3. 2010 …. Z výpisu z registru vyplývá, že se maturitních školení účastní pouze jeden člověk z celkem 11 nominovaných kantorů z Gymnázia Matiční. "Státní maturitu nelze zajistit bez příslušným způsobem proškolených hodnotitelů. Zřizovatel, rodiče a žáci uvedeného gymnázia by se tedy měli zajímat o to, zda jsou ředitelem zajištěny všechny podmínky pro zdárné ukončení studia," upozornil přitom Ondřej Gabriel z ministerstva školství. ……….jedenčlověk čtk

3 Prostorové vybavení § 38 vyhl. Ředitel školy c) ukládá bezpečnostní schránku tak, aby byla dodržena bezpečnostní opatření podle § 80b školského zákona, (tzn.: … neumožnit přístup k těmto informacím neoprávněným osobám.) § 13 vyhl. 6) Záznamové archy didaktických testů, písemných prací, jejich opravené kopie a protokol o hodnocení ústní zkoušky společné části žáka se ukládají ve škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů11)

4 Přihlášky k maturitě § 52 vyhl. (1) Ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011 je nepovinným zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky kromě zkušebních předmětů uvedených v § 10 odst. 1 také český jazyk a literatura ve vyšší úrovni obtížnosti. § 10 vyhl. Čj, Aj, Fj, Nj, Šj, Rj, M, ZSV, ICT, Bi, Fy, Ch, D, Z, DU

5 Formování maturitního týmu: komisař §80 ŠZ (5) Ředitel školy zejména d) navrhuje pedagogické pracovníky, kteří by měli vykonat odbornou přípravu pro výkon funkce zadavatele, komisaře nebo hodnotitele podle odstavce 3 písm. e). §80 novel. ŠZ (3) pís. h) Centrum jmenuje komisaře a odměňuje jej

6 Formování maturitního týmu: předseda MK §80 ŠZ (4) Krajský úřad jmenuje na návrh ředitele školy předsedy zkušebních maturitních komisí. § 80a ŠZ (1) Dílčí zkouška konaná ústní formou a zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají před zkušební maturitní komisí. Zkušební maturitní komise je jmenována pro každou třídu a obor vzdělání nebo pro více tříd, pokud se žáci vzdělávají ve stejném oboru vzdělání. Členem zkušební maturitní komise jsou v případě dílčí zkoušky společné části konané ústní formou také hodnotitelé. Členem zkušební maturitní komise může být jmenován rovněž odborník z praxe, z vysoké nebo vyšší odborné školy. Na zkušební maturitní komisi se vztahují ustanovení § 74 odst. 6 až 10 obdobně.

7 Formování maturitního týmu: předseda MK § 74 ŠZ (7) Předsedu zkušební komise jmenuje do konce února příslušného školního roku krajský úřad. Jmenování je platné i pro opravné zkoušky a náhradní zkoušky. Ostatní členy zkušební komise jmenuje ředitel školy. (8) Předseda zkušební komise a) má odbornou kvalifikaci v příslušném nebo příbuzném oboru a vykonával přímou pedagogickou činnost nejméně 5 let, b) nesmí být v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu ke škole, na níž bude funkci vykonávat, c) nebyl vyučujícím žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku, v průběhu jejich středního vzdělávání.

8 Formování maturitního týmu: předseda MK § 47 vyhl. 1) Předsedovi zkušební maturitní komise náleží odměna ve výši 130 Kč za každou započatou hodinu výkonu činnosti předsedy. (2) Komisaři náleží odměna ve výši 130 Kč za každou započatou hodinu výkonu činnosti komisaře. (3) Hodnotiteli náleží odměna ve výši 100 Kč za jednu opravenou písemnou práci. (4) Odměna podle odstavců 1 až 3 přísluší na základě smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku16); splatná je v pravidelných termínech pro výplatu mzdy nebo platu pro zaměstnance v pracovním poměru. Odkaz 16: § 51 Občanský zákoník Účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště upravena; smlouva však nesmí odporovat obsahu nebo účelu tohoto zákona.

9 Formování maturitního týmu: hodnotitel §80 ŠZ (5) Ředitel školy zejména a) odpovídá za zajištění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky ve škole, b) jmenuje zadavatele a hodnotitele pro společnou část maturitní zkoušky, c) jmenuje ostatní členy zkušební maturitní komise, vyjma jejího předsedy a d) navrhuje pedagogické pracovníky, kteří by měli vykonat odbornou přípravu pro výkon funkce zadavatele, komisaře nebo hodnotitele podle odstavce 3 písm. e).

10 „Desatero nepravd o státní maturitě“ ze dne 8. 2. 2010 autor: Pavel Zelený 3. Otázka dopadu hodnocení písemných prací na chod školy je otázkou rozhodnutí ředitele školy a dle vyjádření ředitelů středních škol, s nimiž všechna taková opatření předem konzultujeme, v tom není žádný problém. V principu jde o prostou trojčlenku. Je zde daný objem hodnotitelské práce a zároveň termín, do kdy musí být písemné práce opraveny. A jako volný parametr je počet hodnotitelů, kteří budou ředitelem školy určeni k hodnocení písemných prací. A existují dvě mezní řešení – málo hodnotitelů a tedy vysoká pracovní zátěž každého z nich, nebo hodně hodnotitelů s malou pracovní zátěží. Obecně efektivnější je řešení bližší první variantě, ale vše je na řediteli, aby zohlednil své aktuální konkrétní podmínky. Problém je, když si ředitel školy tuto souvislost včas neuvědomí a nenominuje za svoji školu malý počet hodnotitelů. I tak ale může jmenovat pro hodnocení písemných prací externí hodnotitele.

11 § 42 vyhl. (3) Hodnotitelem může být jmenován pedagogický pracovník, který a)vykonává přímou pedagogickou činnost nejméně 2 roky, b) má odbornou kvalifikaci k výkonu činnosti učitele střední školy15), která umožňuje vyučovat předmět, který je obsahem zkoušky, c) má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele. „Novela upřesňuje některá pravidla pro konání maturitních zkoušek, aby se mohly uskutečnit bez problémů. Stanoví například pravidla pro ochranu zkušebního tajemství nebo umožňuje, aby se u maturit uplatnili i lidé, kteří nejsou profesí pedagogové. Pomáhat by tak mohli například učitelé v penzi. Novela by se neměla dotknout studentů, pro ně by měla platit stejná pravidla jako doposud.“bezstudentů „ČSSD vytáhla proti státním maturitám“ LN, 11. 3. 2010

12 Formování maturitního týmu: zadavatel § 42 vyhl. 2) Zadavatelem může být jmenován pedagogický pracovník, který a) vykonává přímou pedagogickou činnost nejméně 1 rok, b) nemá odbornou kvalifikaci v příslušném oboru a v daném školním roce nevyučuje předmět, který je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, c) má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele. § 4 a § 10 vyhl. Čj, Aj, Fj, Nj, Šj, Rj, M, ZSV, ICT, Bi, Fy, Ch, D, Z, DU

13 Formování maturitního týmu: maturitní komise § 35 vyhl. (1) Zkušební maturitní komise14) má stálé členy a další členy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a třídní učitel nebo vedoucí oddělení konzervatoře. (2) Dalšími členy jsou a) zkoušející, kterým je učitel zkušebního předmětu, b) přísedící, d) hodnotitel. (3) V případě, že se zkouška či její část koná formou vypracování maturitní práce a její obhajoby, jsou dalšími členy také vedoucí maturitní práce a oponent maturitní práce. (4) Místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise jmenuje ředitel školy a) pro jarní zkušební období do 31. března školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, …… (5) Místopředsedou zkušební maturitní komise je jmenován pedagogický pracovník školy s nejméně pětiletou pedagogickou praxí. (6) Funkce stálého člena a dalšího člena zkušební maturitní komise je slučitelná.

14 Harmonogram maturitních zkoušek na škole § 2 vyhl. 7) Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději jeden měsíc před jejich konáním v souladu s odstavci 3 až 6. § 2 novel. vyhl. (3) V jarním zkušebním období se dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (dále jen „ústní zkouška společné části“) konají od 2. května a musí být ukončeny před začátkem zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných formou didaktického testu (dále jen „didaktický test“) a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných formou písemné práce (dále jen „písemná práce“) v příslušném školním roce. Didaktický test a písemná práce se konají od 25. května do 10. června.

15 Maturitní rozvrh V přechodném období jsem se bál, a proto žákům nařídil pouze dvě povinné zkoušky profilové části maturity ústní formou. Sním si svůj krásný sen a nemám ve škole žáky, kteří by využili možnosti nepovinných maturit. Superkomise bude zkoušet 175 hod. čistého času. Abychom stihli termín daný vyhláškou (17 pracovních dní), musíme zkoušet prům. 10, 294 hod čistého času denně. To znamená vyzkoušet denně 8, 823 žáky. Po příslušném zaokrouhlení: 9 žáků = 10,5 hod. + 2 hod. zahájení a vyhodnocení + 1 hod. oběd = začít každý den v 6.00 a končit v 19.30

16 Písemná část společných maturitních zkoušek §2 novel. vyhl (3) ………….Didaktický test a písemná práce se konají od 25. května do 10. června. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) 4) nejpozději do 31. března před konáním maturitní zkoušky v následujícím školním roce. Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (dále jen „jednotné zkušební schéma“) určí ministerstvo do 31. prosince školního roku, v němž se maturitní zkouška koná; údaje ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. §22 novel. vyhl (3) se za slovo „předají“ vkládají slova „bez zbytečného odkladu

17 Vydání maturitních vysvědčení § 26 novel. vyhl. (1) Hodnocení společné části maturitní zkoušky zpřístupní Centrum řediteli školy bez zbytečného odkladu po vyhodnocení výsledků všech konaných zkušebních předmětů společné části způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději do 17. června v jarním zkušebním období a do 15. října v podzimním zkušebním období. § 33 novel. vyhl. Ředitel školy na základě výsledků žáka uvedených v protokolech o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka a profilové části maturitní zkoušky žáka vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce nejpozději do 20. června pro maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období a do 7 dnů ode dne, kdy obdržel poslední z těchto protokolů, pro maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období“. Maturitní vysvědčení vydává ředitel školy na tiskopisu podle vzoru stanoveného v jiném právním předpise13).


Stáhnout ppt "Naplňování „Nové maturity“dle dostupné legislativy v praxi Robert Novák Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google