Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Palackého 211, Mladá Boleslav

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Palackého 211, Mladá Boleslav"— Transkript prezentace:

1 Palackého 211, Mladá Boleslav
Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211, Mladá Boleslav

2 Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné části nové maturitní zkoušky proběhne ve dvou fázích: v roce 2011, tzv. náběhová fáze, od roku konečná podoba maturity.

3 Společná část 2012 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura (komplexní zkouška) 2. cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika (didaktický test) max. 3 nepovinné zkoušky

4 Komplexní zkoušky Zkoušky ze všech zkušebních předmětů mají formu didaktického testu. Výjimkou jsou pouze zkoušky z jazyků – z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Ty mají charakter tzv. komplexní zkoušky bez ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou nebo nepovinnou. Komplexní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek: didaktického testu písemné práce ústní zkoušky (příprava 20 min., zkoušení 15 min.). Čj - žák si losuje 1 otázku ze svého seznamu lit. děl (20, 30 – seznam musí odevzdat do ) Cj – žák si losuje 1 otázku z 25 pracovních listů Žák uspěje u komplexní zkoušky pouze tehdy, pokud úspěšně složí všechny tři její dílčí zkoušky. V případě, kdy u komplexní zkoušky neuspěje, opakuje při opravné zkoušce pouze tu dílčí zkoušku, kterou nevykonal úspěšně. Pokud by chtěl změnit úroveň obtížnosti, musí vykonat celou komplexní zkoušku.

5 Nepovinné zkoušky Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky, a to z nabídky: další cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění. Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje. Krom zmíněného cizího jazyka není volba nepovinných zkoušek omezena tím, zda se zkušební předměty na škole vyučují. Žák má možnost si vybrat zkušební předmět, z něhož bude konat nepovinnou zkoušku, zcela svobodně bez ohledu na to, jaký obor či typ střední školy studuje.

6 Profilová část 2012 Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy. Skládá se: ze 3 povinných zkoušek, z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky. Profilové zkoušky se mohou konat formou: - písemnou, - praktické zkoušky, - ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, - maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí, - kombinací forem. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Skladba i forma profilových zkoušek musí vycházet z profilu daného studijního oboru. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel školy zveřejnit nejpozději 12 měsíců před konáním první profilové zkoušky.

7 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
GYMNÁZIUM DR. J. PEKAŘE 1. Písemná maturitní práce z ČJ 2. Tradiční ústní zkouška 3. Maturitní práce s obhajobou 4. Nepovinné zkoušky

8 1) Písemná maturitní práce z ČJ
Český jazyk je pro všechny žáky povinný maturitní předmět, zkouška bude konána formou slohové písemné práce • PK Čj připraví maturitní témata (pro žáky volba ze 4 témat) • časová dotace: stanoví ředitel školy (240 min.)

9 2) Tradiční ústní zkouška
Žák povinně volí druhý maturitní předmět z nabídky stanovené ředitelstvím školy, z kterého vykoná klasickou ústní zkoušku před maturitní komisí • 25 – 30 témat • 15 min. příprava, 15 min. zkoušení • v rámci povinných zkoušek je možné maturovat ze všech předmětů vyučovaných na škole s dostatečnou hodinovou dotací (144 hodin za studium) • výjimky tvoří (nelze maturovat): Čj, volitelné předměty, stejný Cj jako ve společné části MZ, stejný předmět jako maturitní práce, Tv, Hv a Vv (z nich je možné maturovat pouze v případě další volby dvouletého volitelného předmětu)

10 3) Maturitní práce Žák povinně volí třetí maturitní předmět z nabídky stanovené ředitelstvím školy, vypracuje maturitní práci a připraví prezentaci, kterou bude obhajovat práci před maturitní komisí. • PK do 15.září maturitního roku vypíší několik (minimálně 10) širších tematických oblastí, z nichž studenti volí svá konkrétněji zaměřená témata. Studenti si mohou také zvolit po konzultaci s PK téma, které nebylo uvedeno v širším okruhu témat vypsaných PK. Maturitní práci je možné vypracovat ze všech předmětů vyučovaných na škole, tedy i z Tv, Vv, Hv. • Do 30. září maturitního roku studenti musí oznámit vedení školy zvolené téma schválené PK. • Vedoucím maturitní práce jsou vyučující daného vyučovaného předmětu, jsou určeni ředitelem školy nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby. • Nejpozději 1 měsíc před termínem obhajoby stanoví ředitel školy oponenta maturitní práce. • Formální stránka práce je stanovena interním předpisem školy. • Hotové práce jsou předkládány nejpozději 1 měsíc před obhajobou k posouzení v psané i elektronické podobě. • Nejpozději 14 dní před obhajobou obdrží student písemné posudky od vedoucího práce a oponenta. • Časová dotace obhajoby – nejdéle 30 min. (včetně přípravy) = nejvýše 15 minut vlastní prezentace a nejvýše 15 minut diskuse. Při obhajobě bude hodnoceno : a) formální úroveň práce a její prezentace, b) znalost problematiky a porozumění jí, c) reakce na posudek vedoucího práce a oponenta, d) celkový přehled a orientace v předmětu, z kterého je maturitní práce.

11 4) Nepovinné zkoušky Žák může volit až dvě nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelstvím školy, které jsou po stránce formální totožné s tradiční ústní zkouškou před maturitní komisí (platí i stejné podmínky pro výběr předmětů).

12 Přihlašování k maturitní zkoušce
(1) Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce (dále jen „přihláška“) řediteli školy, a to nejpozději do a) 15. prosince pro jarní zkušební období, b) 25. června pro podzimní zkušební období. K přihlášce přiloží žák odborný posudek školského poradenského zařízení (přiznání uzpůsobení podmínek pro konání MZ)

13 Pořadí zkoušek 1. písemná maturitní práce z Čj (profilová část)
- 3. dubna 2012 2. písemné zkoušky společné části (didaktické testy a písemné práce) - pro jarní zkušební období v období května 2012 - pro podzimní zkušební období v období září 2012 3. ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky - pro jarní zkušební období v období - pro podzimní zkušební období v období

14 Hodnocení zkoušek MŠMT zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části MZ (= hranice úspěšnosti) a kritéria celkového hodnocení MZ do Hranice úspěšnosti uvede CETRUM v testových sešitech didaktických testů a v zadání písemných prací pro danou zkoušku. Žák vykoná zkoušku nebo dílčí zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti. Žák vykoná zkoušku ze zkušebního předmětu společné části úspěšně, pokud vykoná úspěšně všechny dílčí zkoušky. U komplexní zkoušky koná žák opravnou zkoušku pouze z té dílčí zkoušky, u které neuspěl. Hodnocení komplexní zkoušky z Čj: aritmetický průměr 3 částí Hodnocení komplexní zkoušky z Cj: ½ didaktický test (poslechová část a část čtení), ¼ písemná práce, ¼ ústní zkouška

15 Opravné zkoušky Pro absolvování maturitní zkoušky (MZ) je podmínkou úspěšné složení společné i profilové části, tzn. úspěšné vykonání všech povinných zkoušek obou částí. V případě komplexních zkoušek to znamená uspět ve všech třech dílčích zkouškách (dílčí ústní zkoušce, písemné práci i didaktickém testu). Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu MZ, má možnost konat až dvě opravné zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů či dílčích zkoušek, v nichž neuspěl. Opravné zkoušky společné části lze konat v 5 následujících letech po ukončení studia na střední škole. Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají. Pro opravné zkoušky si může žák zvolit jinou úroveň obtížnosti, než si zvolil v řádném termínu. Pokud tedy konal zkoušku ve vyšší úrovni obtížnosti a neuspěl, může u opravné zkoušky zvolit úroveň základní. Pokud by ale nevykonal úspěšně dílčí zkoušku komplexní zkoušky a chtěl by změnit úroveň obtížnosti, musí dělat opravnou zkoušku ze všech dílčích zkoušek komplexní zkoušky jiné úrovně obtížnosti. Možné termíny opravných zkoušek společné části jsou buď v září, nebo v jarním termínu následujícího školního roku. Stejně jako v řádném termínu maturitní zkoušky je podmínkou podání přihlášky řediteli příslušné školy. Pozvánku ke konání náhradních a opravných zkoušek obdrží žák v průběhu posledního týdne prázdnin (přípravného týdne) na své „kmenové“ škole. V pozvánce bude uvedeno kam a kdy se má k příslušné zkoušce (zkouškám) dostavit. Opravné a náhradní zkoušky pro jarní zkušební období se konají na kmenové škole, pro podzimní zkušební období se dílčí ústní zkouška a zkoušky profilové části konají na kmenové škole a písemné části na spádové škole

16 Vysvědčení Žák obdrží tyto dokumenty:
Protokol o výsledcích společné části MZ: zpracovává CENTRUM a zpřístupní jej řediteli školy nejpozději do 15. června 2012 pro jarní zkušební období. Protokol obdrží všichni žáci. Výpis výsledků didaktických testů: zpracovává CENTRUM a zpřístupní jej řediteli školy do 15. května 2012 pro jarní zkušební období. Výpis obdrží všichni žáci. Maturitní vysvědčení: zpracovává CENTRUM a bude školám uvolněno do tří pracovních dnů po ukončení maturit v příslušné škole CENTREM. Vysvědčení obdrží pouze žák, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky. Slavnostní předání „Protokolu o výsledcích společné části MZ“ a „Maturitního vysvědčení“ proběhne ve dnech

17 Zdroje dalších informací: www.cermat.cz www.novamaturita.cz
Školní vzdělávací program Gymnázia Dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi

18 Palackého 211, Mladá Boleslav
Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211, Mladá Boleslav


Stáhnout ppt "Palackého 211, Mladá Boleslav"

Podobné prezentace


Reklamy Google