Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí. LEGISLATIVA  zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v posledním znění  vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí. LEGISLATIVA  zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v posledním znění  vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

2 LEGISLATIVA  zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v posledním znění  vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ maturitní zkouškou novelizovaná vyhláškou č. 90/2010 Sb., 274/2010 Sb., 54/2011 Sb., 273/2011 Sb. a 371/2012 Sb. INFORMACE  www. novamaturita.cz  www.gfpvm.cz(Studenti  Nová maturita)

3 Maturitní zkouška (dále MZ)  Společná část x profilová část  Jedna úroveň obtížnosti  Dílčí zkoušky MZ konané ústní formou – veřejné  MZ lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání  Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal MZ  Každý, kdo konal MZ (kromě didaktického testu – dále DT) může požádat KÚ o přezkoumání průběhu a výsledku Riziko: výsledkem přezkumu může být i zhoršení původního hodnocení !!

4  Kontrola totožnosti: OP (platí pro všechny zkoušky společné části)  Písemná práce – dále PP + DT – opuštění místnosti: a) zdravotní důvody – nutné písemné doporučení lékaře b) jiné důvody – posuzuje se jako by žák zkoušku ukončil

5 TERMÍNY jarní období:od 2. května do 10. června podzimní období:od 1. září do 20. září „svatý týden“4.ABút – st 29. – 30.4.2014 st – pá 14. – 16.5.2014 6. Epo – pá 19. – 23.5.2014 ústní zkoušky (dále ÚZ) společné a profilové části: 4. AB19. – 22.5.2014 6.E26. – 29.5.2014 podzimní termín:11. – 19.9.2014

6 PP + DT:2. – 13.5.2014 1. – 10.9.2014 časový rozvrh konání PP + DT: určí MŠMT do 31.12.2013 slavnostní vyřazení absolventů : středa 4. června 2014, KZ, 18:00 hod.

7 PŘIHLÁŠKY K MZ  do 1.12.2013 -pro jarní zkušební období do 25.6.2014 -pro podzimní zkušební období (i k opravné zk. nebo náhradnímu ter.)  obsah: - zkušební předměty společné části: ČJ, CJ nebo M (CJ se musí vyučovat ve škole); AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ - zkušební předměty nepovinných zkoušek společné části - zkušební předměty povinných zkoušek profilové části - zkušební předměty nepovinných zkoušek profilové části - zařazení žáka s PUP + odborný posudek  do 20.12.2013 žák obdrží od ŘŠ výpis z přihlášky, souhlas žáka s poskytnutím osobních údajů VŠ

8 SPOLEČNÁ ČÁST MZ: ZKOUŠKA Z ČJ  DT:60´ PP:90´ 10 zadání 25´na výběr  ústní zkouška - příprava 20´trvání 15´ 5´na hodnocení zk. - do 30.9. zveřejněn – školní seznam literárních děl (platný pro jaro, podzim), nejméně 40 (u nás 86) žák vlastní seznam – 20 děl odevzdá ŘŠ do 31.3. x 30.6. neodevzdá-li: losuje si z pracovních listů ke všem dílům

9  Pracovní list (PL): výňatek z uměleckého textu + výňatek z neuměleckého textu + vymezení struktury ústní zkoušky (pokládané otázky) - cíl: komunikační dovednosti, přiměřená analýza a interpretace um. a neum. textu - PL – jednoznačně určen názvem literárního díla - žák si losuje číslo PL - v jednom dni nelze losovat dvakrát PL ke stejnému literárnímu dílu; v takovém případě žák losuje znovu.

10  Struktura PL 1. charakteristika uměl. textu (s využitím vědomostí získaných přečtením díla + zasazení do literárněhistorického kontextu) 2. charakteristika neuměleckého textu

11 ZKOUŠKA Z CJ  2014 – 2. zkouška: CJ (ve škole se musí vyučovat, u nás: AJ, NJ, FJ, RJ) nebo M  komplexní zkouška: 3 povinné dílčí zkoušky – - DT: poslech + čtení a jazykové vědomosti a dovednosti - PP: písemný projev - ÚZ: ústní projev a interakce

12  časy:  Ústní zkouška (ÚZ)  žák si vylosuje 1 pracovní list (z 25) žák losuje vždy alespoň z pěti nabízených PL dílčí zkouška dovednost čas DT poslech35´ čtení + jazyk. kompetence60´ PPpísemný projev60´ ÚZústní projev + interakce15´ příprava k ústní zkoušce20´

13  Pracovní list (PL) - 1x žák1x hodnotitel(nejsou totožné) - obsahuje:3 zkušební úlohy – CERMAT 1 zkušební úlohu – škola - témata pro zpracování školních zkušebních úloh zveřejněna pro žáky do 31. října (www stránky školy) - společná pro jarní a podzimní termín - v jednom dni nelze losovat 2x stejné číslo PL - PL pro žáka: zadání + instrukce pro přípravu na zkoušení - PL pro hodnotitele: zadání + např. otázky zkoušejícího

14  Struktura PL: - 1.interview na 1 všeobecné téma, 3 -5 otázek 2.samostatný ústní projev na 1 všeobecné téma s využitím obrázků (popis, porovnání 2 obrázků, samostatný projev ve vztahu k tématu) 3.školní úloha: ústní projev na 1 odborné téma, nejvýše 2 úkoly - 4.interakce na 1 všeobecné téma – rozhovor

15 ZKOUŠKA Z MATEMATIKY  2014: M neboCJ  Matematika – DT 90´ + 15´ - před začátkem DT na výběr postupu řešení NEPOVINNÉ ZKOUŠKY společné části  až dvě nepovinné zkoušky  CJ, který se vyučuje ve škole, M  nelze konat ze zkušebního předmětu, z něhož žák koná povinnou zkoušku  hodnocení: a) uspělb) neuspěl  podle stejných pravidel jako zkoušky povinné

16 PROFILOVÁ ČÁST MZ  2014: 2 zkoušky  Forma: ústní zkoušky  termíny shodné s ústní zkouškou společné části  20 – 30 témat; příprava 15´ + zkouška 15´  hodnocení: každá zkouška zvlášť, způsob hodnocení každé zkoušky a způsob stanovení výsledného hodnocení – navrhuje ŘŠ, hodnocení každé zk. – podle stupnice 1 – 5, hodnocení oznámí předseda ZK veřejně v den zkoušky  žák po zahájení zk. odstoupí – posuzuje se stupněm 5  žákovi je znemožněno dokončení zk. – může být povolen náhradní termín ve stejném zkušebním období  žák vykoná zkoušku, pokud je hodnocen stupněm 1 - 4

17 NEPOVINNÉ ZKOUŠKY profilové části  až dvě nepovinné zkoušky  volba z nabídky stanovené ředitelem školy  nelze konat ze zkušebního předmětu, z něhož žák koná povinnou zkoušku  hodnocení každé zkoušky – podle stupnice 1 – 5  podle stejných pravidel jako zkoušky povinné

18 HODNOCENÍ ZKOUŠEK společné části MZ  MŠMT – do 31.3. zveřejní kritéria hodnocení zkoušek, dílčích zkoušek + kritéria celk. hodnocení MZ  DT – hodnotí Centrum PP – ČJ: hodnoceny na kmenové škole CJ: hodnoceny centrálně hodnotiteli z jiných škol ÚZ – hodnotí zkušební maturitní komise v daném dni  hranice úspěšnosti zkoušek nebo dílčích zkoušek – budou uvedeny:DT v testových sešitech PP v zadání  žák vykoná zkoušku (dílčí zk.): pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti  žák vykoná zkoušku ze zkušebního předmětu úspěšně – pokud úspěšně vykoná všechny dílčí zkoušky

19  pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku  celkové hodnocení předmětu: vážený aritmetický průměr z dílčích zkoušek: CJ –DT 50%PP – 25%ÚZ – 25% ČJ – DT 1/3PP – 1/3ÚZ – 1/3  hodnocení zkoušek Centrum poté převede do klasifikační stupnice prospěchu 1 - 5

20 CELKOVÉ HODNOCENÍ MZ  celkové hodnocení – dle výsledků spol. a profil. části MZ  výsledky zpřístupněny ŘŠ – nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků za jednotlivou třídu  celkové hodnocení podle stupnice: prospěl s V: nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen stupněm horším než 2, aritm. průměr není horší než 1,5 prospěl: jestliže nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen stupněm 5 neprospěl: jestliže byl z některé povinné zk. hodnocen stupněm 5 nebo ji z jiného důvodu nevykonal úspěšně  nepovinné zk. se do celkového hodnocení nezapočítávají

21 PROTOKOLY MZ Protokol o průběhu MZ v učebně zpracovává zadavatel Protokol o průběhu MZ ve zkušebním místě zpracovává komisař Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části MZ žáka je dokladem o hodnocení těchto zkoušek zkušební MK přílohou jsou záznamy o hodnocení ústních zkoušek zpracované hodnotiteli protokol pro každého žáka zpracovává předseda zkušební MK

22 Protokol o výsledcích společné části MZ  bude předán žákovi od 13.6.2014 proti podpisu a datu převzetí  zpracovává Centrum  údaje o výsledcích SČ maturitní zkoušky: - název předmětu vč. jeho dílčích zkoušek - úspěšnost v % v jednotlivých předmětech vč. dílčích zk. - percentilové umístění v jedn. předmětech vč. dílčích zk. - výsledky hodnocení žáka v jedn. předmětech vč. dílčích zkoušek - datum konání zkoušky - celkové hodnocení zkoušek společné části MZ: prospěl nebo neprospěl

23 Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části MZ zpracovává předseda zkušební MK Protokol o výsledcích profilové části MZ je dokladem o hodnocení žáka v profilové části MZ bude tištěn formulář protokolu pro každého žáka zpracovává předseda zkušební MK Výpis výsledků DT žák obdrží nejpozději 16. 5. 2014(11. 9. 2014) může sloužit jako podklad pro přijímací řízení na VŠ

24 VYSVĚDČENÍ  vysvědčení bude vydáno žákovi – pokud úspěšně vykonal obě části MZ – bezprostředně po zpřístupnění výsledků jednotlivých žáků Centrem (středa 4. června 2014) OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ ZKOUŠKY  koná je z těch předmětů, které jsou uvedeny v přihlášce k MZ v řádném termínu  žák se přihlašuje  ŘŠ vyhlásí termíny ÚZ a profilové zkoušky - nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek  opravnou zkoušku lze konat nejvýše 2x z každé zk.

25 Zkušební maturitní komise  má stálé členy: předseda, místopředseda (nejméně pětiletá pedagogická praxe), třídní učitel  dalšími členy jsou: zkoušející (učitel zkušebního předmětu); přísedící  u ústních zkoušek společné části MZ: zkoušející – hodnotitel, přísedící – hodnotitel  místopředsedu a další členy jmenuje ředitel školy  funkce stálého člena a dalšího člena jsou slučitelné  o hodnocení při zkoušce nehlasuje člen MK, který nebyl zkoušce přítomen

26  zkoušky profilové části a ústní zkoušky společné části MZ žák koná před jednou zkušební komisí Jednotlivá zkouška a) svým obsahem odpovídá zkoušce společné části MZ  termín konání zkoušek (všechny formy) Vyhlásí Centrum nejpozději 2 měsíce před jejím konáním  výsledky do 14 dnů od vykonání zkoušky  tisk osvědčení do 7 dnů ode dne stanovení celkového hodnocení  zkouška se koná na Centrem určené škole  není určena žákům SŠ

27 b) svým obsahem odpovídá profilové části MZ  zkušební předměty určí ŘŠ  ústní zkouška  výsledky do 14 dnů od vykonání zkoušky  tisk osvědčení do 7 dnů ode dne hodnocení  zkouška se koná na škole, která obdrží přihlášku  poplatek za konání zkoušky – nejvýše 1 500,- Kč

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí. LEGISLATIVA  zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v posledním znění  vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších."

Podobné prezentace


Reklamy Google