Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 • základní model nové maturity • jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat •

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 • základní model nové maturity • jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat •"— Transkript prezentace:

1 REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 • základní model nové maturity • jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat • maturita bez hendikepů • kdy bude maturita probíhat – maturitní rozvrh • jak bude maturitní zkouška organizována • generálka maturitní zkoušky • několik čísel o společné části maturitní zkoušky

2 PROČ REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY • Objektivizace maturitní zkoušky = stejné podmínky a nároky (spravedlivá maturita) • Využitelnost výsledků MZ (např. VŠ, praxe – cizí jazyky) (užitečná maturita) • Systémový svorník decentralizovaného středního školství (sjednocující nástroj) • Motivační faktor pro studenty ( má smysl uspět co nejlépe) (motivační maturita) • Podpora významu všeobecně vzdělávacích kompetencí (podporuje úspěšné pokračování studia na VŠ/VOŠ) 2

3 MODEL NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY pro rok 2010 a 2011 SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST (SČ MZ): • povinné zkoušky: 2 (ČJL, cizí jazyk nebo Ma) ve dvou úrovních obtížnosti (Z/V) • nepovinné zkoušky: možnost volit až 3 zkoušky • předměty pro nepovinné zkoušky: 10 • počet jazyků na výběr: 5 (Aj, Nj, Fj, Šj, Rj) • formy zkoušek: český jazyk a literatura – komplexní cizí jazyk – komplexní ostatní předměty - didaktický test • komplexní zkouška = 3 dílčí zkoušky (test, písemná práce a dílčí ústní zkouška) • složení SČ MZ = složit obě povinné zkoušky • složení komplexní zkoušky = složit všechny dílčí zkoušky • možnost 2 opravných zkoušek (do 5 let od ukončení SŠ) PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ ) ČÁST (PČ MZ): • povinné zkoušky: 2 nebo 3 dle rozhodnutí ředitele, později dle RVP • nepovinné zkoušky: až 2 dle rozhodnutí ředitele • předměty a forma zkoušek: dle rozhodnutí ředitele a profilu příslušného oboru • složení PČ MZ = složit všechny povinné zkoušky • možnost 2 opravných zkoušek (do 5 let od ukončení SŠ) 2 ČÁSTI – SPOLEČNÁ A PROFILOVÁ 3

4 MODEL NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY pro rok 2010 a 2011 4

5 SPOLEČNÁ ČÁST MZ KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY Z ČEŠTINY A CIZÍCH JAZYKŮ CO JE KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA ? • sestává ze 3 dílčích zkoušek: didaktický test, písemná práce, ústní zkouška • u zkoušky z cizích jazyků je součástí testu tzv. poslechový subtest PROČ KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA ? • nutno ověřit všechny složky jazykových dovedností a tím • omezit riziko, že se výuka zaměří pouze na některé složky jazykových dovedností FORMÁT KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK ČESKÝ JAZYK A LITERATURA • didaktický test – 60 (Z) / 90 (V) min • písemná práce – 25+60 (Z) / 25+90 (V) min výběr z nabídky 10 zadání • ústní zkouška – 20 min příprava + 15 minut losuje z 20/30 pracovních listů CIZÍ JAZYK • didaktický test má 2 části (poslechový subtest a gramatiku) – 30+60 (Z) / 40+60 (V) min • písemná práce – 60 (Z) / 90 (V) min, jednotné zadání • ústní zkouška – 20 min příprava + 15 minut losuje z 20 pracovních listů KDO HODNOTÍ ZKOUŠKY Didaktický test:plně automatizované hodnocení Písemné práce:každou práci hodnotí na škole 2 hodnotitelé, kteří jsou na tuto funkci proškoleni a certifikováni; hodnotitele jmenuje ředitel školy Ústní zkouška:před zkušební maturitní komisí, členem komise je zkoušející hodnotitel a přísedící hodnotitel, který je proškolen a certifikován 5

6 SPOLEČNÁ ČÁST MZ MATURITA BEZ HENDIKEPŮ ZOHLEDNĚNÍ SPECIÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ŽÁKŮ „Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají možnost skládat zkoušky společné části MZ za podmínek, na které jsou zvyklí ze studia – způsob provedení zkoušek nesmí mít vliv na výsledek zkoušek“. 1.ZRAKOVĚ POSTIŽENÍ • testy a zadání zkoušek v Braillově písmu, • testy a zadání zkoušek v elektronické podobě pro využití tzv. braillského řádku, resp. hlasového výstupu • tisky testů a zadání zkoušek zvětšeným písmem pro slabozraké žáky • přizpůsobení obsahu testů a zkoušek povaze zrakového postižení • možnost skládat zkoušku s podporou asistenta 2.SLUCHOVĚ POSTIŽENÍ • testy a zadání zkoušek tlumočené do znakového jazyka • přizpůsobení obsahu a metodiky zkoušek povaze sluchového postižení • možnost skládat zkoušku s podporou asistenta 3.TĚLESNĚ POSTIŽENÍ • možnost skládat zkoušku s podporou asistenta • využití specifických kompenzačních pomůcek, odpovídajících povaze tělesného postižení 4.SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ (DYS-) A OSTATNÍ (např. poruchy autistického spektra, poruchy soustředěnosti) • prodloužení doby zkoušek (testy a písemné práce) o 25%, resp. o 50% podle stupně specifické poruchy 6

7 „MATURITNÍ ROZVRH“ – testy až nakonec PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Termín podání přihlášky žákem: 15. října Termín podání přihlášek za školu: 30. října 1.PROFILOVÁ ČÁST a)Písemné práce a praktické zkoušky termín: duben (dle rozhodnutí ředitele školy) b)Ústní komisionální zkoušky termín: květen (dle rozhodnutí ředitele školy) 2.SPOLEČNÁ ČÁST c) Ústní dílčí zkoušky (ČJL a cizí jazyk) termín: květen (v termínu společně s ústními komisionálními zkouškami profilové části) d) Didaktické testy a písemné práce termín: 1. týden v červnu (dle Jednotného zkušebního schématu) 7

8 ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ jednotné zkušební schéma společné části MZ ROZVRH TESTŮ A PÍSEMNÝCH PRACÍ • zkoušky začínají a probíhají na všech školách ve stejný den i čas (rozvrhu zkoušek říkáme jednotné zkušební schéma – JEZUS) • pro rok 2010 a 2011 trvá JEZUS 7 vyučovacích dnů; od roku 2012 bude kratší • začíná se povinnými zkouškami; na velké části škol budou tedy zkoušky ukončeny dříve než za 7 dnů • rozvrh zkoušek počítá s prodloužením doby zkoušek pro žáky se specifickými poruchami učení o 25% a 50% standardní zkušební doby • Součástí JEZUS nejsou dílčí ústní zkoušky – konají se společně s ústními komisionálními zkouškami profilové části MZ v květnu • písemné práce z českého jazyka a literatury začínají 25minutovou přípravou, během níž žáci vybírají téma písemné práce z nabídky 10 témat 8

9 ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ jednotné zkušební schéma společné části MZ VYSVĚTLIVKY: DT = didaktický test, PP = písemná práce, základní / vyšší = základní / vyšší úroveň obtížnosti, zkoušky ČJL = český jazyk a literatura, AJ/NJ/FJ/ŠJ/RJ = anglický / německý / francouzský /španělský / ruský jazyk MA = matematika, FY = fyzika, CH = chemie, BI = biologie, DĚ = dějepis, ZE = zeměpis DĚU = dějiny umění OSZ = občanský a společenskovědní základ 9

10 ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ společná část MZ do 15.10.2009 žáci podávají přihlášky k maturitní zkoušce pro řádný termín MZ do 30.10.2009škola podává přihlášky žáků pro řádný termín MZ do CERMATu do 30.10.2009příprava testů a zadání zkoušek pro řádný termín MZ 15.11.2009 až 15.5.2010 výroba zkušební dokumentace pro řádný termín MZ květen 2010provedení dílčích ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek ve školách a předání výsledků zkoušek do centrálního registru 21.5.2010 až 28.5.2010distribuce zkušební dokumentace pro řádný termín MZ 31. 5.2010 – 8.6.2010řádný termín administrace zkoušek ve školách 31.5.2010 - 17.6.2010vyhodnocení a zpracování výsledků zkoušek 21.6.2010 – 25.6.2010zveřejnění výsledků, předání maturitních vysvědčení do 30.6.2010žáci a školy předávají přihlášky k náhradní a opravné zkoušce do 30.6.2010příprava testů a zadání zkoušek pro opravné a náhradní zkoušky 1.7.2010 až 15.8.2010výroba zkušební dokumentace pro opravné a náhradní zkoušky do 31.7.2010zveřejnění termínů a místa konání opravných/náhradních zkoušek žákům 5 dnů před konáním opravných a náhradních zkoušek - distribuce zkušební dokumentace 1. polovina září 2010administrace opravných a náhradních zkoušek ve školách +5 dnů po opravných a náhradních zkouškách - zveřejnění výsledků 10

11 ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ provedení zkoušek ve škole – personální zajištění TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ • průběh zkoušek ve škole řídí školní maturitní komisař; je proškolen a pro výkon funkce certifikován CZVV; funkci vykonává na jiné škole, než na které učí; CZVV jej jmenuje pro výkon funkce pro příslušnou školu; celkově jde o řádově 1.700 pedagogických pracovníků • zkoušky (testy i písemné práce) ve třídě administruje zadavatel; jde o učitele příslušné školy, který je pro výkon funkce vyškolen a certifikován CZVV; funkci vykonává na základě jmenování ředitele školy na škole kde učí; podmínkou je, že může administrovat zkoušky pouze z těch předmětů, které neučí a nemá pro jejich výuku aprobaci; celkový počet certifikovaných zadavatelů: 10-14.000 • písemné práce (český jazyk a literatura, cizí jazyky) jsou hodnoceny vždy dvěma hodnotiteli; hodnotitelem může být pouze učitel s příslušnou aprobací, který je pro funkci vyškolen a certifikován CZVV; do funkce je jmenován ředitelem školy a vykonává ji na škole kde učí; celkový počet certifikovaných hodnotitelů: cca 13.000 DÍLČÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY (český jazyk a literatura, cizí jazyky) • ústní dílčí zkouška se koná před zkušební maturitní komisí; členem komise jsou 2 hodnotitelé, a to v pozici zkoušejícího a přísedícího – podklady pro hodnocení je vyhotoveno těmito dvěma hodnotiteli, o výsledku rozhoduje komise hlasováním; zkoušející i přísedící jsou jmenováni ředitelem školy z řad hodnotitelů, kteří jsou pro tuto funkci proškoleni a certifikováni CZVV 11

12 ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ 12

13 PROČ SE BUDE KONAT MATURITNÍ GENERÁLKA 1.Je třeba ověřit obsahovou a metodologickou stránku jednotlivých zkoušek a evaluačních nástrojů 2.Je třeba ověřit funkčnost a spolehlivost logistické infrastruktury (vč. personálního zajištění) a bezpečnostních opatření 3.Je potřeba poskytnout školám, učitelům i žákům názornou informaci, o čem bude reformní maturitní zkouška, a zároveň zpětnou vazbu o možnostech a rizicích MATURITNÍ GENERÁLKA 2009 – cíle 13

14 MATURITNÍ GENERÁLKA 2009 – ve třech etapách DUBEN 2009 Obsah a metodika zkoušek a jejich vyhodnocení (účast 100-150 škol, cca 10.000 žáků posledního ročníku studia, všechny zkušební předměty a dílčí zkoušky) ZÁŘÍ 2009 Logistika – didaktické testy (účast všech škol a žáků posledních ročníků, čtyři zkoušky z předmětů ČJL, AJ/NJ, MA a OSP – pouze testy) !!! Generálky se účastní žáci, kteří budou maturovat v červnu 2010 !!! PROSINEC 2009 / LEDEN 2010 Logistika – písemné práce (účast všech škol a žáků posledních ročníků studia, pouze dílčí zkoušky konané formou písemných prací z ČJL a cizích jazyků) !!! Generálky se účastní žáci, kteří budou maturovat v červnu 2010 !!! 14

15 NĚKOLIK ČÍSEL O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2010 • počet škol, na kterých probíhají maturitní zkoušky:cca 1300 • počet míst, na kterých bude probíhat maturitní zkouškacca 1500 • počet maturantů:cca 95.000 • počet vykonaných zkoušek a dílčích zkoušek:cca 550.000 • počet učitelů, zajišťujících SČ MZ a její vyhodnocení: cca 26.000 • počet centrálně připravených zadání zkoušek SČ MZ:33 • počet připravených sad testů pro rok 2010:2+2 • počet zkušebních předmětů: 14 z toho 7 ve 2 úrovních obtížnosti • váha vytištěné zkušební dokumentace pro řádný termíncca 58 tun ??? Jaké procento žáků posledních ročníků maturitních oborů v současné době nezískává maturitní vysvědčení v řádném termínu maturitní zkoušky? 15


Stáhnout ppt "REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 • základní model nové maturity • jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat •"

Podobné prezentace


Reklamy Google