Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maturita 2010/2011 Co je potřeba znát z maturitní vyhlášky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maturita 2010/2011 Co je potřeba znát z maturitní vyhlášky."— Transkript prezentace:

1 Maturita 2010/2011 Co je potřeba znát z maturitní vyhlášky

2 Maturita 2010/2011 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkouška z českého jazyka a literatury  Didaktický test trvá pro základní úroveň obtížnosti 60 minut.  Písemná práce pro základní úroveň obtížnosti trvá 60 minut, doba na výběr zadání se do této doby nezapočítává. 60 minut, doba na výběr zadání se do této doby nezapočítává.  Centrum stanoví 10 zadání písemné práce, z nichž si žák jedno zadání vybere do 25 minut od převzetí zadání. Po uplynutí zadání vybere do 25 minut od převzetí zadání. Po uplynutí 25 minut obdrží záznamový arch, do nějž zapíše číslo 25 minut obdrží záznamový arch, do nějž zapíše číslo zvoleného zadání; poté již nelze zadání měnit. zvoleného zadání; poté již nelze zadání měnit.  Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Příprava trvá 20 minut.  Pracovní list je tvořen výňatkem z uměleckého textu, výňatkem z neuměleckého textu a vymezením struktury ústní výňatkem z neuměleckého textu a vymezením struktury ústní zkoušky. zkoušky.

3 Maturita 2010/2011 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkouška z cizího jazyka  Zadání zkoušky ve vyšší úrovni je vždy ve zkušebním jazyce.  Didaktický test pro základní úroveň trvá 95 minut, z toho 35 minut poslechová část a 60 minut část ověřující čtení 35 minut poslechová část a 60 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. a jazykové vědomosti a dovednosti.  Didaktický test pro vyšší úroveň trvá 105 minut, z toho 45 minut poslechová část a 60 minut část ověřující čtení 45 minut poslechová část a 60 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. a jazykové vědomosti a dovednosti.  Písemná práce pro základní úroveň trvá 60 minut, pro vyšší úroveň 90 minut. úroveň 90 minut.  Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Příprava trvá 20 minut.  Každý pracovní list obsahuje v jedinečné kombinaci čtyři zkušební úlohy. zkušební úlohy.

4 Maturita 2010/2011 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkouška z matematiky  Didaktický test pro základní úroveň trvá 90 minut, pro vyšší úroveň trvá 120 minut. úroveň trvá 120 minut.

5 Maturita 2010/2011 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Organizace zkoušek  Každý žák sedí v samostatné lavici.

6 Maturita 2010/2011 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Obhajoba maturitní práce  Příprava k obhajobě trvá nejméně 5 minut, o délce doby přípravy rozhoduje předseda zkušební maturitní komise. přípravy rozhoduje předseda zkušební maturitní komise.  Obhajoba maturitní práce trvá nejdéle 30 minut.  Neodevzdá-li žák práci ve stanoveném termínu, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

7 Maturita 2010/2011 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ústní zkouška před zkušební komisí  Ředitel školy pro každou zkoušku zveřejní 20 až 30 témat.  Zveřejněná témata jsou platná pro jarní a podzimní období.  Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. jedno téma vylosuje.  Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. nejdéle 15 minut.

8 Maturita 2010/2011 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Písemná zkouška  Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma zvolí bezprostředně před zahájením zkoušky zvolí bezprostředně před zahájením zkoušky  Délku konání písemné zkoušky stanoví ředitel školy, nejdéle však písemná zkouška trvá 300 minut. nejdéle však písemná zkouška trvá 300 minut.

9 Maturita 2010/2011 HODNOCENÍ ZKOUŠEK Společná část  Žák vykoná zkoušku nebo dílčí zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti stanovené Centrem. dosáhne alespoň hranice úspěšnosti stanovené Centrem.  Pokud žák nevykonal některou z dílčích zkoušek úspěšně, dál ve zkoušce nepokračuje. dál ve zkoušce nepokračuje. TO ZNAMENÁ, ŽE ŽÁCI, KTEŘÍ VYKONAJÍ NEÚSPĚŠNĚ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z ĆESKÉHO JAZYKA A LITERATURY ČI CIZÍHO JAZYKA, JIŽ NEPÍŠÍ Z DANÉHO PŘEDMĚTU DIDAKTICKÝ TEST A PÍSEMNOU ZKOUŠKU !!!

10 Maturita 2010/2011 HODNOCENÍ ZKOUŠEK Společná část  Žák vykoná zkoušku ze zkušebního předmětu společné části úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny dílčí zkoušky. části úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny dílčí zkoušky.  Celkové hodnocení zkušebního předmětu se stanoví váženým aritmetickým průměrem všech konaných dílčích zkoušek. aritmetickým průměrem všech konaných dílčích zkoušek.  V případě předmětu cizí jazyk se započítává hodnocení didaktického testu jednou polovinou a hodnocení písemné didaktického testu jednou polovinou a hodnocení písemné práce a ústní zkoušky vždy jednou čtvrtinou. práce a ústní zkoušky vždy jednou čtvrtinou.  V případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura se započítává hodnocení každé dílčí zkoušky rovným dílem. započítává hodnocení každé dílčí zkoušky rovným dílem.  Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku zkušebního předmětu úspěšně, opakuje celou zkoušku z daného předmětu. předmětu úspěšně, opakuje celou zkoušku z daného předmětu.

11 Maturita 2010/2011 HODNOCENÍ ZKOUŠEK Profilová část  Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.  Způsob hodnocení každé zkoušky nebo její části a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. maturitní komise.  V případě, že se zkouška skládá z více částí, jsou hodnoceny také části zkoušky. Hodnocení každé části se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky. POKUD SE ZKOUŠKA SKLÁDÁ Z VÍCE ČÁSTÍ, VYKONÁ ŽÁK ZKOUŠKU ÚSPĚŠNĚ, POKUD VYKONÁ ÚSPĚŠNĚ VŠECHNY ČÁSTI !!!

12 Maturita 2010/2011 HODNOCENÍ ZKOUŠEK Profilová část  Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák zkoušku nebo její část konal. veřejně ve dni, ve kterém žák zkoušku nebo její část konal.  Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise nejpozději v době žákovi předseda zkušební maturitní komise nejpozději v době konání ústních zkoušek. konání ústních zkoušek.  V případě, že se zkouška sk ládá z více částí a žák některou část nevykonal úspěšně, opakuje celou zkoušku.  Obhájil-li žák úspěšně maturitní práci před zkušební maturitní komisí nebo vykonal-li úspěšně praktickou zkoušku, znovu tyto části zkoušky neopakuje.

13 Maturita 2010/2011 HODNOCENÍ ZKOUŠEK Profilová část  Pokud žák část zkoušky nevykonal úspěšně, dál ve zkoušce nepokračuje. To neplatí v případě, že další část zkoušky je nepokračuje. To neplatí v případě, že další část zkoušky je maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí nebo praktická zkouška. komisí nebo praktická zkouška. TO ZNAMENÁ, ŽE POKUD ŽÁK NEVYKONÁ ÚSPĚŠNĚ PÍSEMNOU ČI PRAKTICKOU ČÁST ČI OBHAJOBU MATURITNÍ PRÁCE, PO NICHŽ NÁSLEDUJE NAPŘ. ÚSTNÍ ZKOUŠKA, TUTO ZKOUŠKU JIŽ NEKONÁ !!!

14 Maturita 2010/2011 HODNOCENÍ ZKOUŠEK Celkový prospěch  Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže nekonal žádnou opravnou zkoušku, nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen opravnou zkoušku, nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 – chvalitebný, a zároveň prostý stupněm horším než 2 – chvalitebný, a zároveň prostý aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek maturitní zkoušky není horší než 1,50. maturitní zkoušky není horší než 1,50.  Žák prospěl, jestliže nebyl z žádné povinné zkoušky maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný.  Žák neprospěl, jestliže byl z některé povinné zkoušky maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný nebo ji z jiného důvodu nevykonal úspěšně.  Do celkového hodnocení se nezapočítává hodnocení nepovinných zkoušek.


Stáhnout ppt "Maturita 2010/2011 Co je potřeba znát z maturitní vyhlášky."

Podobné prezentace


Reklamy Google