Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí. LEGISLATIVA zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v posledním znění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí. LEGISLATIVA zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v posledním znění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

2 LEGISLATIVA zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v posledním znění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ maturitní zkouškou novelizovaná vyhláškou č. 90/2010 Sb., 274/2010 Sb., 54/2011 Sb., 273/2011 Sb., 371/2012 Sb. a 173/2014 Sb. INFORMACE www. novamaturita.cz  Nová maturita)

3 Maturitní zkouška (dále MZ) Společná část x profilová část Jedna úroveň obtížnosti Dílčí zkoušky MZ konané ústní formou – veřejné MZ lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal MZ Každý, kdo konal MZ (kromě didaktického testu – dále DT) může požádat KÚ o přezkoumání průběhu a výsledku Riziko: výsledkem přezkumu může být i zhoršení původního hodnocení !!

4 Kontrola totožnosti: OP (platí pro všechny zkoušky společné části) Písemná část – dále PP + DT – opuštění místnosti: a) zdravotní důvody – nutné písemné doporučení lékaře b) jiné důvody – posuzuje se jako by žák zkoušku ukončil

5 TERMÍNY jarní období:od 2. května do 10. června podzimní období:od 1. září do 20. září „svatý týden“4.ABbude určen dodatečně 4.C, 6.Epo – pá 18. – ústní zkoušky (dále ÚZ) společné a profilové části: 4. AB18. – C, 6. E25. – podzimní termín – společná část:11. – – profilová část:1. –

6 PP + DT:4. – – časový rozvrh konání PP + DT: určí MŠMT do slavnostní vyřazení absolventů : úterý 2. června 2015, KZ, 18:00 hod.

7 PŘIHLÁŠKY K MZ do pro jarní zkušební období do pro podzimní zkušební období (i k opravné zk. nebo náhradnímu ter.)  obsah: - zkušební předměty společné části: ČJ, CJ nebo M (CJ se musí vyučovat ve škole); AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ - zkušební předměty nepovinných zkoušek společné části - zkušební předměty povinných zkoušek profilové části - zkušební předměty nepovinných zkoušek profilové části - zařazení žáka s PUP + odborný posudek  do žák obdrží od ŘŠ výpis z přihlášky, souhlas žáka s poskytnutím osobních údajů VŠ

8 SPOLEČNÁ ČÁST MZ: Zkouška z českého jazyka a literatury DT:60´ PP:90´ 10 zadání 25´na výběr  ústní zkouška - příprava 20´trvání 15´ 5´na hodnocení zk. - do zveřejněn – školní seznam literárních děl (platný pro jaro, podzim), nejméně 60 (u nás 91) žák vlastní seznam – 20 děl odevzdá ŘŠ do x neodevzdá-li: losuje si z pracovních listů ke všem dílům

9 Pracovní list (PL): výňatek z uměleckého textu + výňatek z neuměleckého textu + vymezení struktury ústní zkoušky (pokládané otázky) - cíl: komunikační dovednosti, přiměřená analýza a interpretace um. a neum. textu - PL – jednoznačně určen názvem literárního díla - žák si losuje číslo PL - v jednom dni nelze losovat dvakrát PL ke stejnému literárnímu dílu; v takovém případě žák losuje znovu.

10 Struktura PL 1. charakteristika uměl. textu (s využitím vědomostí získaných přečtením díla + zasazení do literárněhistorického kontextu) 2. charakteristika neuměleckého textu

11 Zkouška z cizího jazyka 2015 – 2. zkouška: CJ (ve škole se musí vyučovat, u nás: AJ, NJ, FJ, RJ) nebo M komplexní zkouška: 3 povinné dílčí zkoušky – - DT: poslech + čtení a jazykové vědomosti a dovednosti - PP: písemný projev - ÚZ: ústní projev a interakce

12 časy: Ústní zkouška (ÚZ) žák si vylosuje 1 pracovní list (z max 25) žák losuje vždy alespoň z pěti nabízených PL dílčí zkouška dovednost čas DT poslech35´ čtení + jazyk. kompetence60´ PPpísemný projev60´ ÚZústní projev + interakce15´ příprava k ústní zkoušce20´

13 Pracovní list (PL) - 1x žák1x hodnotitel(nejsou totožné) - obsahuje:3 zkušební úlohy – CERMAT 1 zkušební úlohu – škola - témata pro zpracování školních zkušebních úloh zveřejněna pro žáky do 31. října (www stránky školy) - společná pro jarní a podzimní termín - v jednom dni nelze losovat 2x stejné číslo PL - PL pro žáka: zadání + instrukce pro přípravu na zkoušení - PL pro hodnotitele: zadání + např. otázky zkoušejícího

14 Struktura PL: - 1.interview na 1 všeobecné téma, 3 -5 otázek 2.samostatný ústní projev na 1 všeobecné téma s využitím obrázků (popis, porovnání 2 obrázků, samostatný projev ve vztahu k tématu) 3.školní úloha: ústní projev na 1 odborné téma, nejvýše 2 úkoly - 4.interakce na 1 všeobecné téma – rozhovor

15 ZKOUŠKA Z MATEMATIKY 2014: M neboCJ Matematika – DT 90´ + 15´ - před začátkem DT na výběr postupu řešení NEPOVINNÉ ZKOUŠKY společné části  až dvě nepovinné zkoušky  CJ, který se vyučuje ve škole, M  nelze konat ze zkušebního předmětu, z něhož žák koná povinnou zkoušku  hodnocení: a) uspělb) neuspěl  podle stejných pravidel jako zkoušky povinné

16 PROFILOVÁ ČÁST MZ 2015: 2 zkoušky Forma: ústní zkoušky termíny shodné s ústní zkouškou společné části 20 – 30 témat; příprava 15´ (max. až 30´)+ zkouška 15´ hodnocení: každá zkouška zvlášť, způsob hodnocení každé zkoušky a způsob stanovení výsledného hodnocení – navrhuje ŘŠ, hodnocení každé zk. – podle stupnice 1 – 5, hodnocení oznámí předseda ZK veřejně v den zkoušky žák po zahájení zk. odstoupí – posuzuje se stupněm 5 žákovi je znemožněno dokončení zk. – může být povolen náhradní termín ve stejném zkušebním období žák vykoná zkoušku, pokud je hodnocen stupněm 1 - 4

17 PROFILOVÁ ČÁST MZ Základní pravidla pro výběr předmětů: -pokud žák ve společné (státní) části zvolí matematiku, tak v profilové (školní) části bude muset povinně zvolit cizí jazyk. -pokud žák ve společné (státní) části zvolí jako povinnou zkoušku matematiku, nebude moci zvolit matematiku jako povinnou zkoušku v profilové (školní) části. -pokud žák ve společné (státní) části zvolí jako povinnou zkoušku cizí jazyk, nebude moci zvolit stejný cizí jazyk jako povinnou zkoušku v profilové (školní) části.

18 NEPOVINNÉ ZKOUŠKY profilové části  až dvě nepovinné zkoušky  volba z nabídky stanovené ředitelem školy  nelze konat ze zkušebního předmětu, z něhož žák koná povinnou zkoušku  hodnocení každé zkoušky – podle stupnice 1 – 5  podle stejných pravidel jako zkoušky povinné  od r zařazena Matematika+jediná písemně možnost získat benefit pro přijímací řízení na některé vysoké školy

19 HODNOCENÍ ZKOUŠEK společné části MZ MŠMT – do zveřejní kritéria hodnocení zkoušek, dílčích zkoušek + kritéria celkového hodnocení MZ  DT – hodnotí Centrum PP – ČJ: hodnoceny na kmenové škole CJ: hodnoceny centrálně hodnotiteli z jiných škol ÚZ – hodnotí zkušební maturitní komise v daném dni  hranice úspěšnosti zkoušek nebo dílčích zkoušek – budou uvedeny:DT v testových sešitech PP v zadání  žák vykoná zkoušku (dílčí zk.): pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti  žák vykoná zkoušku ze zkušebního předmětu úspěšně – pokud úspěšně vykoná všechny dílčí zkoušky

20 pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku celkové hodnocení předmětu: vážený aritmetický průměr z dílčích zkoušek: CJ –DT 50%PP – 25%ÚZ – 25% ČJ – DT 1/3PP – 1/3ÚZ – 1/3  hodnocení zkoušek Centrum poté převede do klasifikační stupnice prospěchu 1 - 5

21 CELKOVÉ HODNOCENÍ MZ celkové hodnocení – dle výsledků spol. a profil. části MZ výsledky zpřístupněny ŘŠ – nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků za jednotlivou třídu celkové hodnocení podle stupnice: prospěl s V: nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen stupněm horším než 2, aritm. průměr není horší než 1,5 prospěl: jestliže nebyl z žádné povinné zkoušky hodnocen stupněm 5 neprospěl: jestliže byl z některé povinné zk. hodnocen stupněm 5 nebo ji z jiného důvodu nevykonal úspěšně  nepovinné zk. se do celkového hodnocení nezapočítávají

22 PROTOKOLY MZ Protokol o průběhu MZ v učebně zpracovává zadavatel Protokol o průběhu MZ ve zkušebním místě zpracovává komisař Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části MZ žáka je dokladem o hodnocení těchto zkoušek zkušební MK přílohou jsou záznamy o hodnocení ústních zkoušek zpracované hodnotiteli protokol pro každého žáka zpracovává předseda zkušební MK

23 Protokol o výsledcích společné části MZ  zpracovává Centrum – zpřístupní jej řediteli školy nejpozději do 15. června  bude předán žákovi buď v listinné podobě, nebo způsobem umožňující dálkový přístup na základě své žádosti autorizované v informačním systému Centra  údaje o výsledcích SČ maturitní zkoušky: - název předmětu vč. jeho dílčích zkoušek - úspěšnost v % v jednotlivých předmětech vč. dílčích zk. - percentilové umístění v jedn. předmětech vč. dílčích zk. - výsledky hodnocení žáka v jednotlivých předmětech včetně dílčích zkoušek - datum konání zkoušky - celkové hodnocení zkoušek společné části MZ: prospěl nebo neprospěl

24 Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části MZ zpracovává předseda zkušební MK Protokol o výsledcích profilové části MZ je dokladem o hodnocení žáka v profilové části MZ bude tištěn formulář protokolu pro každého žáka zpracovává předseda zkušební MK Výpis výsledků DT žák obdrží nejpozději do (do ) může sloužit jako podklad pro přijímací řízení na VŠ

25 VYSVĚDČENÍ vysvědčení bude vydáno žákovi – pokud úspěšně vykonal obě části MZ – bezprostředně po zpřístupnění výsledků jednotlivých žáků Centrem (úterý 2. června 2015) OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ ZKOUŠKY  koná je z těch předmětů, které jsou uvedeny v přihlášce k MZ v řádném termínu  žák se přihlašuje  ŘŠ vyhlásí termíny ÚZ a profilové zkoušky - nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek  opravnou zkoušku lze konat nejvýše 2x z každé zk.

26 Zkušební maturitní komise má stálé členy: předseda, místopředseda (nejméně pětiletá pedagogická praxe), třídní učitel dalšími členy jsou: zkoušející (učitel zkušebního předmětu); přísedící u ústních zkoušek společné části MZ: zkoušející – hodnotitel, přísedící – hodnotitel  místopředsedu a další členy jmenuje ředitel školy  funkce stálého člena a dalšího člena jsou slučitelné  o hodnocení při zkoušce nehlasuje člen MK, který nebyl zkoušce přítomen

27 zkoušky profilové části a ústní zkoušky společné části MZ žák koná před jednou zkušební komisí Jednotlivá zkouška a) svým obsahem odpovídá zkoušce společné části MZ  termín konání zkoušek (všechny formy) Vyhlásí Centrum nejpozději 2 měsíce před jejím konáním  výsledky do 14 dnů od vykonání zkoušky  tisk osvědčení do 7 dnů ode dne stanovení celkového hodnocení  zkouška se koná na Centrem určené škole  není určena žákům SŠ

28 b) svým obsahem odpovídá profilové části MZ  zkušební předměty určí ŘŠ  ústní zkouška  výsledky do 14 dnů od vykonání zkoušky  tisk osvědčení do 7 dnů ode dne hodnocení  zkouška se koná na škole, která obdrží přihlášku  poplatek za konání zkoušky – nejvýše 1 500,- Kč

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí. LEGISLATIVA zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v posledním znění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších."

Podobné prezentace


Reklamy Google