Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky a jejich úskalí pro zadavatele

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky a jejich úskalí pro zadavatele"— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky a jejich úskalí pro zadavatele
Téma : Veřejné zakázky Veřejné zakázky a jejich úskalí pro zadavatele Ing. Eva Seborská a Ing. Ondřej Miffek Olomouc,

2 Obsah prezentace Definování právního prostředí
Nejčastější chyby a nedostatky - příklady Novela ZVZ a souhrn hlavních změn Rizika spojená s nedodržením správných postupů

3 Právní prostředí pro realizaci veřejných zakázek
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 137/2006 Sb. se měnil k 1. lednu a 5. lednu 2012 Komplexní novela zákona č. 137/2006 Sb. k 1. dubnu již platí pro VŘ vyhlášená po tomto datu Další národní prováděcí právní předpisy (vyhlášky - viz další obrázek)

4 Právní prostředí pro realizaci veřejných zakázek
133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu VZ na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky

5 Právní prostředí pro realizaci veřejných zakázek
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES a č. 2004/18/ES Nařízení Komise k finančním limitům Další Rozhodnutí Komise a Nařízení komise Nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení

6 Právní prostředí pro realizaci veřejných zakázek
Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období let 2007 až 2013 Poslední novela postupů byla provedena v loňském roce Další novelizaci lze očekávat společně s novelou ZVZ

7 Používání jednotlivých norem a předpisů
Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, centrálními pravidly NOK a pravidly příslušného operačního programu Relevance síly jednotlivých norem a předpisů se mění podle typu veřejné zakázky U zakázek malého rozsahu se příjemce drží dikce zákona a postupuje podle stanovených pravidel U ostatních veřejných zakázek příjemce použije jak zákon, tak stanovená pravidla (většinou nejsou v rozporu)

8 Používání jednotlivých norem a předpisů
Povinnost řídit se zákonem o veřejných zakázkách Závazné právní předpisy České republiky Povinnost vyplývající ze závazných právních dokumentů EU Nástroj ochrany trhu a soutěže Norma napomáhající plnit povinnost vynakládat veřejné prostředky hospodárně, účelně a efektivně

9 Nejčastější chyby a nedostatky – přípravná fáze
Neuskutečnění řádného výběrového řízení, ačkoliv je tomu příjemce dle zákona či pravidel povinen Nerespektování stanovených pravidel a zákona o veřejných zakázkách Nesprávná aplikace zákona a pravidel Dělení zakázek

10 Nejčastější chyby a nedostatky – příklady dělení
zadavatel poptával tisk české a anglické verze monografie, pohlednic a tisk – skládačka osobností, tisk mapy zadavatel poptával výše uvedená plnění na základě výzev k podání nabídky jako 4 veřejné zakázky malého rozsahu ve stejný den vyzváno vždy stejných 6 dodavatelů, vždy podali nabídku stejní 4 uchazeči vše vyhrál stejný uchazeč, realizace v jednotném termínu zadavatel porušil zákaz § 13 ZVZ v důsledku čehož nedodržel postup § 21 ZVZ a nezadal VZ v odpovídajícím druhu ZŘ

11 Nejčastější chyby a nedostatky – příklady dělení
zadavatel požadoval dodání léčivých přípravků, zdravotnického materiálu a desinfekčních prostředků soud došel k závěru, že byl předmět příliš široce vymezen a že požadovaná plnění spolu vzájemně nesouvisejí mohlo tak dojít ke skryté diskriminaci, neboť do zadávacího řízení mohlo podat nabídku méně dodavatelů, než kdyby byla plnění poptávaná samostatně

12 Nejčastější chyby a nedostatky – přípravná fáze
Nesprávné určení charakteru příjemce jako zadavatele veřejné zakázky (nerozpoznání se) Příjemce podpory je vždy povinen respektovat stanovená pravidla a zákon o veřejných zakázkách Pokud to pravidla vyžadují, je příjemce vždy a za každých okolností povinen vypsat výběrové řízení Nevypsání a neprovedení výběrového řízení většinou vede k neuznatelnosti nákladů a případně dalším sankcím

13 Nejčastější chyby a nedostatky – Druh VZ
zadavatel zahájil JŘBU na likvidaci škod po orkánu. Mezi vznikem škody a zahájením řízení uplynula doba 3 měsíců. podmínky pro použití JŘBU nejsou naplněny, neboť časová prodleva je značná a časová návaznost zahájení řízení na vznik mimořádné situace není bezprostřední

14 Nejčastější chyby a nedostatky – Druh VZ
zadavatel má uzavřenou smlouvu na stavbu školy. V průběhu stavby obdrží zadavatel dodatečně přidělené finanční prostředky účelově vázané na přístavbu malé tělocvičny. Zadavatel zahájí JŘBU se stávajícím dodavatelem podmínky pro použití JŘBU nejsou naplněny, zadavatel sice nemohl předvídat dodatečné přidělení prostředků, ale nová přístavba není nezbytná pro dokončení původní VZ

15 Nejčastější chyby a nedostatky – Druh VZ
Zadavatel vysoutěžil rekonstrukci školy. V průběhu stavby se zjistí, že část původně plánovaných prací není nutné provést, objem nerealizovaných prací tvoří 10 % původní zakázky. Zároveň se objeví potřeba nových nezbytných dodatečných prací v rozsahu 25%. Vzájemný zápočet tvoří 15% původní veřejné zakázky. Z toho důvodu zadavatel zahájí JŘBU se současným dodavatelem. zadavatel nesmí započítat proti sobě tzv. méněpráce a dodatečné stavební práce

16 Nejčastější chyby a nedostatky – diskriminace a ZD
zadavatel stanovil, že předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks osobních automobilů. Zadavatel neuvedl odkaz na konkrétní značku. V technické specifikaci byly uvedeny přesné rozměry automobilu v milimetrech. zadavatel sice pro specifikaci nepoužil konkrétní značku automobilu, ale z technické specifikace bylo zcela zřejmé, že ji může splnit pouze jediná značka a konkrétní typ. diskriminace omezením přístupu jiných uchazečů

17 Nejčastější chyby a nedostatky – přípravná fáze
Nesprávné určení předmětu veřejné zakázky Nesprávné určení druhu veřejné zakázky Nesprávné určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky Nevhodné či nadměrné stanovení kvalifikačních kritérií Nedostatečné vymezení hodnotících kritérií

18 Nejčastější chyby a nedostatky – ZD
zadavatel požadoval zpracování nabídkové ceny výlučně na základě ZD. Výkaz výměr ale neobsahoval všechny položky a uchazeči tak na základě chybně zpracované ZD předložili nesrovnatelné nabídky za správnost a úplnost ZD odpovídá zadavatel, nejednoznačnost, neúplnost ZD nelze přičítat k tíži uchazeče

19 Nejčastější chyby a nedostatky – diskriminace a ZD
zadavatel stanovil, že předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks osobních automobilů. Zadavatel neuvedl odkaz na konkrétní značku. V technické specifikaci byly uvedeny přesné rozměry automobilu v milimetrech. zadavatel sice pro specifikaci nepoužil konkrétní značku automobilu, ale z technické specifikace bylo zcela zřejmé, že ji může splnit pouze jediná značka a konkrétní typ. diskriminace omezením přístupu jiných uchazečů

20 Nejčastější chyby a nedostatky – příklady diskriminace u kvalifikačních předpokladů
zadávací řízení na dodávku el. energie do 27 odběrových míst, ale požadovány reference o dodávkách do 500 míst nepřiměřený požadavek na reference, ZŘ se nemohli účastnit dodavatelé, kteří by jinak byli schopni zakázku plnit zadavatel přistupoval ke všem stejně pouze formálně, podmínky vedou k eliminaci jinak způsobilých uchazečů zadavatel je oprávněn nastavením kvalifikačních předpokladů zvýhodnit některé dodavatele, ale jen je-li to odůvodněno objektivními okolnostmi

21 Nejčastější chyby a nedostatky – Kvalifikace
předmětem zakázky na služby spočívající v poskytování právní pomoci v rámci privatizace bytového fondu zadavatel požadoval, aby dodavatel měl minimálně 1 právníka s 20 lety praxe, zapsaného na seznamu advokátů ČAK nejsou dány objektivní skutečnosti, které by odůvodňovaly požadavek na 20 let praxe, zakázka se týká právních služeb, které musí být schopen poskytnou každý advokát zapsaný na seznamu advokátů ČAK

22 Nejčastější chyby a nedostatky – Kvalifikace
zadavatel požadoval předložení dokladu prokazujícího, že dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky dodavatel předložil rozhodnutí finančního úřadu o povolení posečkání daně rozhodnutí o posečkání neruší existenci nedoplatku => uchazeč tak kvalifikaci nesplnil

23 Nejčastější chyby a nedostatky – Kvalifikace
předmětem veřejné zakázky byly úklidové práce zadavatel požadoval předložení alespoň jedné služby obdobného charakteru realizované pro veřejného zadavatele tento požadavek odůvodnil specifiky některých činností, které se vyskytují v jeho působnosti a vyžadují určitou regulaci jak časovou, tak i v prostoru příslušných pracovišť zadavatel bezdůvodně zamezil možnost dodavatele předložit reference o realizaci obdobných zakázek u jiných zadavatelů

24 Nejčastější chyby a nedostatky – realizace VŘ
Nedodržení stanovených lhůt při realizaci výběrového řízení Nedostatečné zveřejnění veřejné zakázky Netransparentní přístup zadavatele Porušení pravidla rovného zacházení a nediskriminace Nezveřejnění požadovaných dokumentů na profilu zadavatele Nedostatečné technické parametry profilu zadavatele

25 Nejčastější chyby a nedostatky – paragraf 6 ZVZ
zásada transparentnosti zásada rovného zacházení zásada zákazu diskriminace zákaz omezení účasti dodavatelů z členských států EU nebo států, které mají s ČR nebo EU uzavřenou mezinárodní smlouvu zaručující přístup k VZ

26 Nejčastější chyby a nedostatky – vyhodnocení VŘ
Chyby při otevírání obálek Neobjektivní či nedostatečně objektivní vyhodnocení nabídek Opomenutí dalších náležitostí a vymáhání náležitostí zákonem či předpisy nestanovenými či přímo vyloučenými Neoprávněné vyloučení uchazečů o zakázku

27 Nejčastější chyby a nedostatky – otevírání obálek
otevírání obálek neprobíhá ihned Otevře se nabídka, i tehdy pokud zbyla jediná novelou vypuštěna kontrola úplnosti (kontroluje se pouze jazyk, podpis a smlouva) komise vždy sděluje informace o nabídkové ceně a o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím

28 Nejčastější chyby a nedostatky – Hodnocení
zadavatel v ZD uvedl pouze příklad skutečností, které bude hodnotit, přestože předem znal konkrétně všechny skutečnosti, které požaduje ZD musí obsahovat úplné informace o způsobu hodnocení dílčích hodnotících kritérií, aby uchazeči mohli vypracovat relevantní nabídky a aby věděli, které skutečnosti budou pro zadavatele důležité a budou rozhodující pro stanovení pořadí nabídek v tomto dílčím kritériu

29 Nejčastější chyby a nedostatky – Hodnocení
zadavatel stanovil v ZD, že při hodnocení přidělí zjevně nepřiměřeným hodnotám v dílčích hodnotících kritériích 0 bodů pojem „zjevně nepřiměřený“ není nejasný, nejednoznačný a nezpůsobuje neúplnost zadávací dokumentace, ale hodnotící komise je povinna ve zprávě o posouzení a hodnocení odůvodnit, proč v konkrétním případě považuje hodnotu za zjevně nepřiměřenou

30 Nejčastější chyby a nedostatky – Hodnocení
smyslem vyloučení zjevně nepřiměřené nabídky je chránit zadavatele před pozdější nutností změnit nereálné údaje plynoucí z hodnocení pokud jdou „zjevně nepřiměřené“ údaje (jejich hodnoty) k tíži dodavatele (délka záručního servisu, výše smluvní pokuty), jejich posouzení jako zjevně nepřiměřených a následné přidělení 0 bodů se jeví jako účelové a proti smyslu omezení jejich nepřiměřená hodnota by neměla ohrozit plnění VZ, je naopak přínosem pro zadavatele

31 Nejčastější chyby a nedostatky – Hodnocení
uchazeč v nabídce uvedl, že část plnění poskytne zdarma zadavatel očekával cenovou nabídku, poskytnutí zdarma neodpovídá požadavkům na zpracování cenové nabídky zahrnutí nulových nabídek by představovalo snížení počtu reálně hodnocených dílčích kritérií, což by znamenalo výhodu oproti ostatním uchazečům, kteří dodrželi požadavky na zpracování cenové nabídky porušení základních zásad § 6 odst. 1

32 Nejčastější chyby a nedostatky – vyhodnocení VŘ
Nedostatečná prokazatelnost transparentnosti průběhu veřejné zakázky Nesoulad zadávací dokumentace a uzavřené smlouvy Nerespektování či nezveřejnění stanovených opravných prostředků (námitky uchazečů, ÚOHS) Zrušení výběrového řízení

33 Nejčastější chyby a nedostatky – Zrušení VZ
zadavatel zrušil na základě § 84 odst. 2 písm. e) zadávací řízení důvodem zvláštního zřetele byla skutečnost, že vítězem se měl stát uchazeč, se kterým zadavatel vede arbitrážní spor pojem důvody zvláštního zřetele je neurčitým právním pojmem jde o důvody, které stojí vně zadavatele, které atakují samotný smysl dokončení již zahájeného ZŘ, které vystavují zadavatele objektivnímu riziku pro případ, že by ZŘ zrušeno nebylo, a které by představovaly stejně závažný a objektivní důvod pro jinou osobu ve srovnatelném postavení, za srovnatelných okolností za nich má být zadávací řízení zrušeno

34 Nejčastější chyby a nedostatky – Změna smlouvy
zákaz podstatných změn (§ 82 odst. 7 ZVZ): rozšíření předmětu (není dotčeno JŘBU) potenciální účast jiných dodavatelů v původním řízení potenciální vliv na výběr v původním řízení změna ekonomické rovnováhy ve prospěch vybraného uchazeče

35 Nejčastější chyby a nedostatky – obecné chyby
Nedodržení postupu stanovených poskytovatelem dotace (zejména schválení zadávací dokumentace) Nerespektování pravidel publicity (ve všech fázích) Nedodržování nároku poskytovatele dotace na podobu zadávací dokumentace Absence či nedostatečné zdůvodnění změn v průběhu výběrového řízení v případě nestandardního postupu

36 Nejčastější chyby a nedostatky – příklady
uvedené příklady vycházejí z rozhodovací praxe Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a Nejvyššího správního soudu jde o výběr ze závěrů jednotlivých judikátů příklady byly převzaty z prezentace pracovníků Odboru veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (Mgr. Markéta Adamcová a Ing. Mgr. Radek Vršecký, Ph.D.)

37 Novela zákona o veřejných zakázkách 2012
Ve druhé polovině roku 2011 předložila Vláda ČR Parlamentu ČR komplexní novelu zákona o veřejných zakázkách Poslanecká sněmovna PČR znění novely ve smyslu pozměňovacích návrhů Senátu PČR projednala a schválila svůj původní návrh bez akceptace změn navržených Senátem PČR Prezident republiky návrh zákona podepsal

38 Novela zákona o veřejných zakázkách 2012
Účinnost znění zákona ve smyslu v schválených změn byla stanovena na Úpravy zákona se vztahují až na výběrová řízení zahájená po datu účinnosti schválené novely zákona Navrhovaná novela je jednou z nejširších novel a mění celou řadu stávajících definic, postupů, lhůt či pravomocí Je potřeba úpravám věnovat velkou pozornost, neboť se dotýkají většiny úkonů spojených se zadáváním VZ

39 Souhrn hlavních změn Změny obecné části:
zpřesnění definice dotovaného zadavatele, rámcové smlouvy, internetového profilu zadavatele, veřejných zakázek na do dodávky, které nově zahrnují vedle pořízení zboží i poskytnutí stavebních prací, pokud tyto nejsou základním účelem veřejné zakázky, definování citlivé činnosti, kterou bude zadání veřejné zakázky vybranými zadavateli v hodnotě nad ,- Kč bez DPH v návaznosti na zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,

40 Souhrn hlavních změn Změny obecné části:
zpřesnění definice dotovaného zadavatele, rámcové smlouvy, internetového profilu zadavatele, veřejných zakázek na do dodávky, které nově zahrnují vedle pořízení zboží i poskytnutí stavebních prací, pokud tyto nejsou základním účelem veřejné zakázky, definování citlivé činnosti, kterou bude zadání veřejné zakázky vybranými zadavateli v hodnotě nad ,- Kč bez DPH v návaznosti na zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,

41 Souhrn hlavních změn Změny obecné části:
povinnost zadavatele zvlášť stanovit v rámci předpokládané hodnoty veřejné zakázky i hodnotu dodávek, služeb či stavebních prací poskytovaných na základě opčního práva;

42 Souhrn hlavních změn změny v jednotlivých zadávacích řízeních:
změna ve stanovení počátku zadávacích řízení uveřejňovaných podle ust. § 146 zákona o veřejných zakázkách; nově se zadávací řízení zahajuje okamžikem odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, nikoliv samotným uveřejněním, jak tomu je doposud, povinnost zadavatele zveřejnit výzvu v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na svém profilu, přičemž se nově zavádí povinnost zadavatele uveřejnit svůj profil v informačním systému o VZ, výslovné zakotvení povinnosti zadavatele hodnotit v rámci zjednodušeného podlimitního řízení i nabídky uchazečů, kteří nebyli k podání nabídky zadavatelem vyzváni,

43 Souhrn hlavních změn změny v jednotlivých zadávacích řízeních:
prodloužení zadávací lhůty o dobu, kdy z důvodu podaných námitek či jiných zákonných důvodů zadávací lhůta neběží, stanovení technických podmínek předmětu plnění veřejné zakázky – motorových vozidel se rozšiřuje o zvláštní technické podmínky zohledňující energetické a ekologické dopady (spotřeba energie, emise CO2 atd.), změny v počítání i délce lhůt pro doručení dodatečných informací (nově budou dodatečné informace doručovány do 4, resp. 3 pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele) a dále výslovná povinnost zadavatele zaslat veškeré dodatečné informace společně se zadávací dokumentací všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci;

44 Souhrn hlavních změn změny dotýkající se prokazování a posuzování kvalifikace: v případě plnění části veřejné zakázky subdodavatelem má dodavatel povinnost vedle smlouvy se subdodavatelem předložit výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, popř. jiné evidence a dále čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, zrovnoprávnění dokladů předkládaných ve slovenském jazyku (nevyžaduje se jejich překlad českého jazyka), prokazování absence insolvence a konkurzu na majetek dodavatele se bude týkat pouze posledních tří let, povinnost zadavatele vracet na písemnou žádost dodavatele poskytnuté vzorky,

45 Souhrn hlavních změn změny dotýkající se prokazování a posuzování kvalifikace: rozšíření prokazování kvalifikace o doklady prokazující vlastnickou strukturu právnické osoby coby dodavatele a seznam zaměstnanců či členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a rozhodovali o veřejných zakázkách, předkládání veškerých dokladů zadavateli pouze v prostých kopiích (zadavatel si však může vyžádat před uzavřením smlouvy předložení originálů či úředně ověřených kopií těch dokladů, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci),

46 Souhrn hlavních změn změny dotýkající se prokazování a posuzování kvalifikace: povinnost zadavatele, popř. zvláštní komise, sepsat o posouzení kvalifikace písemný protokol, do kterého mají možnost posuzovaní dodavatelé nahlížet, pořizovat si z něj výpisy, popř. opisy obdobně jako tomu je dnes u zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, institut jistoty se nově rozšíří o možnost zajištění plnění povinností uchazeče plynoucích z veřejné zakázky prostřednictvím pojištění záruky; v praxi bude uchazeč uzavírat pojistnou smlouvu ve prospěch zadavatele, kterému za splnění podmínek vznikne právo na pojistně plnění;

47 Souhrn hlavních změn změny dotýkající se otevírání obálek:
novela přinese možnost uchazečům pořizovat si výpis nebo opis z protokolu o otevírání obálek,

48 Souhrn hlavních změn změny v hodnotících kritériích, procesu hodnocení nabídek: povinnost zadavatele při zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky stanovit dílčí hodnotící kritéria vždy tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny, váha jednotlivých dílčích hodnotících kritérií již nemusí být vyjadřována výhradně v procentech, ale je přípustné, aby zadavatel stanovil i jiný matematický vztah mezi dílčími kritérii,

49 Souhrn hlavních změn změny v hodnotících kritériích, procesu hodnocení nabídek: v souvislosti s rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚHOS“) je výslovně novelou zakotvena povinnost zadavatele, resp. komise pro posouzení a hodnocení nabídek, uvést v obsahu zprávy o posouzení a hodnocení nabídek „popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií“,

50 Souhrn hlavních změn změny v hodnotících kritériích, procesu hodnocení nabídek: doplnění o možnost uchazečů pořizovat si vedle výpisu a opisu i kopie zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, rozšíření obsahu oznámení o výběru nejvhodnější nabídky i o informace o provedení nového posouzení a hodnocení nabídek zadavatelem poté, co původní hodnocení zrušil pro zjištěné porušení zákona;

51 Souhrn hlavních změn změny v rušení zadávacího řízení:
zadavatel bude mít povinnost odeslat rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po přijetí takového rozhodnutí; dnes platí, že zadavatel má povinnost doručit rozhodnutí všem známým zájemcům a uchazečům do 5 dnů ode dne přijetí rozhodnutí;

52 Souhrn hlavních změn změny ve zvláštních postupech v zadávacím řízení:
nově bude mít zadavatel možnost při uzavírání rámcové smlouvy s více uchazeči stanovovat podmínky plnění veřejné zakázky týkajících se jen některého uchazeče do samostatné přílohy rámcové smlouvy, aby bylo zachováno obchodní tajemství a soutěžní prostředí, uzavře-li zadavatel rámcovou smlouvu na dobu delšího 1 roku, bude mít možnost požadovat po dodavateli po uplynutí každého roku, aby znovu prokázal kvalifikaci; do doby než dodavatel prokáže kvalifikaci, není zadavatel oprávněn dodavatele vyzvat k plnění nebo poskytnutí nabídky,

53 Souhrn hlavních změn změny ve zvláštních postupech v zadávacím řízení:
kritérií při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy, pokud jsou tato kritéria vymezena na základě rámcové smlouvy alespoň obecným způsobem, opčního práva v jednacím bez uveřejnění nebude možno nově využít u veřejných zakázek na dodávky; nově se konkretizují limity omezující využití opčního práva (30% předpokládané hodnoty plnění odpovídajícímu opčnímu právu určenému před zahájením zadávacího řízení nebo 30% ceny původní veřejné zakázky), řada změn se dotkne rovněž soutěže o návrh, kdy novela přivede do praxe dvě odlišná řízení, a to (i) otevřenou soutěž o návrh a (ii) užší soutěž o návrh;

54 Souhrn hlavních změn změny společných ustanovení:
v rámci komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem se výslovně zavádí možnost komunikace prostřednictvím datové schránky, přičemž komunikace prostřednictvím datové schránky bude upřednostněna, pokud to povaha písemností umožní, nově bude zavedeno pod sankcí neplatnosti smlouvy tzv. ekonomické a finanční posouzení předmětu veřejné zakázky Ministerstvem financí, a to za podmínky, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky přesáhne 500 mil. Kč a smlouva bude uzavírána na dobu delší než 5 let nebo na dobu neurčitou.

55 Souhrn hlavních změn Změny koncesního zákona
Z dílčích změn, které novela přináší, stojí za zmínku zejména: povinnost stěžovatele společně s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele předložit doklad o složení kauce a v případě návrhu zaslaného ÚHOS před uzavřením koncesní smlouvy, rovněž doklad o doručení námitek, zakotvení důvodů hodných zvláštního zřetele vyžadujících pokračování v plnění koncesní smlouvy jako důvod pro neuplatnění opatření zákazu plnění koncesní smlouvy uplatňovaného ÚHOS.

56 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Sankce na základě zákona č. 137/2006 Sb. Dozor na dodržováním zákona provádí ÚOHS V rámci řízení prováděných ÚOHS může být uložena sankce při shledání nedodržení zákona podle typu veřejné zakázky až do výše 10 mil. Kč

57 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Kontrolu dodržování pravidel poskytovatele dotace provádí sám poskytovatel dotace Kontrola je prováděna jak před započetím výběrového řízení, tak po jeho skončení a kdykoliv v rámci realizace a udržitelnosti projektu

58 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Důraz je v současné době kladen zejména na předběžné kontroly Provádí se zejména kontrola zadávací dokumentace - posouzení zdůvodnění (kvalifikace, hodnotící kritéria, předmět plnění, obchodní podmínky, publicita) Důraz je kladen také na dělení zakázek Sankce za nedodržení pravidel jsou stanoveny v dokumentaci programů a také v Rozhodnutí o poskytnutí dotace – stanovení procenta za každý typ porušení

59 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Nedodržení postupů zveřejňování (100 %) Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy požadavky na zveřejňování uvedené ve směrnicích Společenství o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o zjevné nedodržení jedné z podmínek spolufinancování Společenstvím.

60 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Nedodržení postupů zveřejňování (25 %) Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy požadavky na zveřejňování uvedené ve směrnicích Společenství o zadávání veřejných zakázek, nicméně byla dodržena určitá míra zveřejnění, která umožnila hospodářským subjektům umístěným na území jiného členské státu přístup k dotčené zakázce.

61 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
VZ přidělené bez veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti či nepředvídané okolnosti ( %) Při zadání hlavní zakázky byly dodrženy směrnice ES o zadávání VZ, nicméně následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek, při nichž nebyla dodržena ustanovení směrnic o zadávání VZ, zejména ustanovení o použití vyjednávacího řízení bez zveřejnění VZ z důvodu krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě přidělení zakázek na dodatečné dodávky, práce nebo služby.

62 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Dodatečné stavební práce nebo služby překračující mezní hodnoty stanovené směrnicemi, provedené za nepředvídaných okolností (100 % částky překračující 50 % hodnoty původní zakázky) Při zadání hlavní zakázky byla dodržena ustanovení směrnic Společenství, nicméně následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek překračujících hodnotu původní zakázky o více než 50 %.

63 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Neuvedení všech kritérií pro ověření vhodnosti a výběr účastníků a udělení zakázky v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce (25 % - 5 % podle závažnosti) Při udělení zakázky byla dodržena pravidla pro zveřejňování stanovená směrnicemi o zadávání veřejných zakázek, ale v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce nebyla uvedena nebo dostatečně popsána všechna kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky

64 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Použití nezákonných kritérií pro udělení zakázky (25 % - 5 % podle závažnosti) Při udělení zakázky byla použita nezákonná kritéria pro zadání zakázky (například: použití kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků ve fázi zadání zakázky, nedodržení kritérií stanovených veřejným zadavatelem v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci nebo nesprávné a/nebo diskriminační použití kritérií pro zadání zakázky).

65 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Nezákonná kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky stanovená během výběrového řízení (100 % - 25 % podle závažnosti) Případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek odrazeny z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce nebo v příslušné ZD (například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení příliš specifických technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo požadavek mít zkušenosti v daném regionu atd.)

66 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky (25 % - 5 % podle závažnosti) Zadávací dokumentace nebo oznámení o zakázce obsahuje diskriminační nebo nedostatečný popis (s ohledem na to, aby uchazeči mohli určit předmět zakázky a veřejní zadavatelé zakázku zadat)

67 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Vyjednávání během výběrového řízení (25 % - 5 % podle závažnosti) Zakázka byla udělena v otevřeném nebo omezeném řízení, ale veřejný zadavatel s uchazeči během výběrového řízení vyjednával, s výjimkou případů, kdy výhradním cílem těchto jednání bylo vyjasnit nebo doplnit obsah jejich nabídek nebo upřesnit povinnosti zadavatele.

68 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Nesprávné použití některých méně podstatných ustanovení ( 2 %, 5 % nebo 10 % hodnoty zakázky podle závažnosti nesrovnalosti a/nebo v opakovaných případech) Při zadání zakázky byla dodržena ustanovení směrnic o zadávání veřejných zakázek, nicméně nebyly dodrženy některé méně podstatné prvky, jako je zveřejnění oznámení o zadání zakázky. Poznámka: Pokud má tento druh nesrovnalosti pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, nepoužije se žádná oprava.

69 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Nedodržení odpovídajícího stupně zveřejnění a transparentnosti (25 % hodnoty zakázky) Zakázka byla zadána bez vyhlášení odpovídající veřejné soutěže, což ukazuje na nedodržení zásady transparentnosti

70 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Porušení zásady rovného zacházení (10 – 5 % hodnoty zakázky) a) Při přidělení zakázek byla dodržena pravidla pro zveřejňování, nicméně postupem při zadání zakázky byla porušena zásada rovného zacházení se subjekty (například pokud veřejný zadavatel vybral zájemce, s nimiž jedná, na základě vlastního rozhodnutí nebo pokud s jedním ze zájemců pozvaných jednání zachází zvýhodněným způsobem).

71 Rizika spojená s nedodržením správných postupů
Porušení zásady rovného zacházení (10 – 5 % hodnoty zakázky) b) Rovné zacházení ke všem účastníkům stejný přístup, např. všem umožnit prohlídku místa plnění, všechny informovat o nových skutečnostech, dodatečných informacích, atd. nelze vyzvat jednoho z účastníků k doplnění a druhého nikoliv v téže věci ap.

72 Děkuji za pozornost Ing. Eva Seborská – interní lektor
Ing. Ondřej Miffek – interní lektor (uveďte prosím jméno lektora)


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky a jejich úskalí pro zadavatele"

Podobné prezentace


Reklamy Google