Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma : Veřejné zakázky Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Ing. Jiří Boháček a Ing. Ondřej Miffek Jihlava, 22. 2. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma : Veřejné zakázky Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Ing. Jiří Boháček a Ing. Ondřej Miffek Jihlava, 22. 2. 2012."— Transkript prezentace:

1 Téma : Veřejné zakázky Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Ing. Jiří Boháček a Ing. Ondřej Miffek Jihlava, 22. 2. 2012

2 Obsah prezentace Definování právního prostředí Definování základních pojmů Nejčastější chyby a nedostatky Rizika spojená s nedodržením správných postupů

3 Právní prostředí pro realizaci veřejných zakázek Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Aktuální verze zákona č. 137/2006 Sb. se naposledy měnila k 1. lednu a 5. lednu 2012 Komplexní novela zákona č. 137/2006 Sb. K 1. dubnu 2012 již byla schválena Další národní prováděcí právní předpisy (vyhlášky, nařízení)

4 Právní prostředí pro realizaci veřejných zakázek Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES a č. 2004/18/ES Nařízení Komise k finančním limitům Další Rozhodnutí Komise a Nařízení komise Nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení

5 Právní prostředí pro realizaci veřejných zakázek Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období let 2007 až 2013 Poslední novela postupů byla provedena v loňském roce Další novelizaci lze očekávat společně s novelou ZVZ

6 Definování základních pojmů Zadavatel veřejné zakázky –Veřejný zadavatel –Dotovaný zadavatel –Sektorový zadavatel –Centrální zadavatel Ostatní zadavatelé nemusí postupovat dle ZVZ

7 Definování základních pojmů Veřejný zadavatel stát (tedy i organizační složky státu – např. ministerstva) státní příspěvková organizace územní samosprávný celek (obce, městské části a obvody, kraje) a příspěvkové organizace, kde funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek

8 Definování základních pojmů Veřejný zadavatel veřejnoprávní subjekt –právnická osoba založená nebo zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu –veřejný zadavatel takovouto osobu převážně financuje, ovládá nebo jmenuje či volí více než polovinu v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu

9 Definování základních pojmů Dotovaný zadavatel osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50% z peněžních prostředků veřejného zadavatele, a to na veřejné zakázky na –nadlimitní stavební práce –nadlimitní služby související s takovými stavebními pracemi dotovaný zadavatel postupuje vždy podle pravidel platných pro veřejného zadavatele

10 Definování základních pojmů Sektorový zadavatel osoba vykonávající některou z relevantních činností podle § 4 a relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva nebo zadávaných v souvislosti s výkonem relevantní činnosti – § 19 odst. 1

11 Definování základních pojmů Sektorový zadavatel veřejný zadavatel může na ní uplatňovat přímo či nepřímo dominantní vliv: –veřejný zadavatel disponuje většinou hlasovacích práv sám nebo na základě dohody s jinou osobou nebo –jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu sektorový zadavatel postupuje podle tohoto zákona pouze v případě nadlimitních veřejných zakázek zadávaných v souvislosti s výkonem relevantní činnosti

12 Definování základních pojmů Centrální zadavatel pro jiné zadavatele pořizuje dodávky a služby, které následně prodává jiným zadavatelům za cenu bez navýšení nebo provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce na účet jiných zadavatelů

13 Definování základních pojmů Veřejná zakázka zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací musí být realizována na základě písemné smlouvy (s výjimkou zakázek malého rozsahu)

14 Definování základních pojmů Veřejná zakázka dle vymezení ÚOHS –vzniká smluvní vztah mezi zadavatelem a dodavatelem, –předmětem veřejné zakázky jsou dodávky, služby nebo stavební práce (plnění veřejné zakázky), –zadavatel požaduje získání plnění veřejné zakázky, –dodavatel poskytuje plnění veřejné zakázky, –dodavatel za poskytnutí plnění veřejné zakázky požaduje úplatu (úplata je znakem tohoto „obchodu“), –zadavatel za poskytnutí plnění veřejné zakázky poskytuje dodavateli úplatu.

15 Definování základních pojmů Předmět veřejné zakázky –Veřejné zakázky na stavební práce –Veřejné zakázky na dodávky –Veřejné zakázky na služby

16 Definování základních pojmů Veřejnou zakázkou na stavební práce se rozumí –provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze č. 3 zákona –provedení stavebních prací viz výše a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost –zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci –stavební práce dle předchozího včetně poskytnutí dodávek nebo služeb nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky –stavební práce pořízené přes 3. osobu (zprostředkovatele).

17 Definování základních pojmů Veřejná zakázka na dodávky –předmětem veřejné zakázky je pořízení věci (dále jen „zboží“), a to zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě (leasing) –součástí může být montáž nebo uvedení do provozu, pokud tyto služby jsou pouze vedlejší činností

18 Definování základních pojmů Veřejná zakázka na služby –veřejná zakázka, která není veřejnou zakázkou na dodávky nebo veřejnou zakázkou na stavební práce (negativní vymezení) –zakázka, jejímž předmětem je kromě poskytnutí služby rovněž poskytnutí dodávky, pokud předpokládaná hodnota poskytovaných služeb je vyšší než předpokládaná hodnota dodávky –zakázka, jejímž předmětem je kromě poskytnutí služby rovněž provedení stavebních prací, pokud tyto stavební práce nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke splnění veřejné zakázky na služby

19 Definování základních pojmů Finanční limity pro nadlimitní veřejné zakázky –veřejné zakázky na stavební práce 125 265 000 Kč bez DPH –koncese na stavební práce 125 265 000 Kč bez DPH –veřejné zakázky na dodávky a služby –zadávané Českou republikou a státními příspěvkovými organizacemi 3 256 000 Kč bez DPH –územně samosprávnými celky, jejich příspěvkovými organizacemi, jinými právnickými osobami dle § 2 odst. 2 písm. d) zákona, a dotovanými zadavateli 5 010 000 Kč bez DPH –sektorovými zadavateli 10 021 000 Kč bez DPH

20 Definování základních pojmů Finanční limity pro podlimitní veřejné zakázky –předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky nebo služby činí nejméně 2 000 000 Kč bez DPH a v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky

21 Definování základních pojmů Finanční limity pro veřejné zakázky malého rozsahu –předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby 2 000 000 Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez DPH –zadavatel není povinen tyto zakázky zadavatel dle zákona, ale musí dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace

22 Definování základních pojmů Druhy výběrových řízení –Otevřené řízení – § 27 –Užší řízení – § 28 –Jednací řízení s uveřejněním – § 29 –Jednací řízení bez uveřejnění – § 34 –Soutěžní dialog – § 35 –Zjednodušené podlimitní řízení – § 38

23 Definování základních pojmů Kvalifikace –Základní kvalifikační předpoklady – § 53 –Profesní kvalifikační předpoklady – § 54 –Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady – § 55 –Technické kvalifikační předpoklady – § 56

24 Definování základních pojmů Povinnost řídit se zákonem o veřejných zakázkách Závazné právní předpisy České republiky Povinnost vyplývající ze závazných právních dokumentů EU Nástroj ochrany trhu a soutěže Norma napomáhající plnit povinnost vynakládat veřejné prostředky hospodárně, účelně a efektivně

25 Používání jednotlivých norem a předpisů Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, centrálními pravidly NOK a pravidly příslušného operačního programu Relevance síly jednotlivých norem a předpisů se mění podle typu veřejné zakázky U zakázek malého rozsahu se příjemce drží dikce zákona a postupuje podle stanovených pravidel U ostatních veřejných zakázek příjemce použije jak zákon, tak stanovená pravidla (většinou nejsou v rozporu)

26 Nejčastější chyby a nedostatky Neuskutečnění řádného výběrového řízení, ačkoliv je tomu příjemce dle zákona či pravidel povinen Nerespektování stanovených pravidel a zákona o veřejných zakázkách Nesprávná aplikace zákona a pravidel

27 Nejčastější chyby a nedostatky Nesprávné určení charakteru příjemce jako zadavatele veřejné zakázky (nerozpoznání se) Příjemce podpory je vždy povinen respektovat stanovená pravidla a zákon o veřejných zakázkách Pokud to pravidla vyžadují, je příjemce vždy a za každých okolností povinen vypsat výběrové řízení Nevypsání a neprovedení výběrového řízení většinou vede k neuznatelnosti nákladů a případně dalším sankcím

28 Nejčastější chyby a nedostatky Nesprávné určení předmětu veřejné zakázky Nesprávné určení druhu veřejné zakázky Nesprávné určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky Nedodržení stanovených lhůt při realizaci výběrového řízení Nedostatečné zveřejnění veřejné zakázky

29 Nejčastější chyby a nedostatky Netransparentní přístup zadavatele Porušení pravidla rovného zacházení a nediskriminace Špatné vymezení předmětu veřejné zakázky Nevhodné či nadměrné stanovení kvalifikačních kritérií Nevhodné či nadměrné vymáhaní kvalifikačních kritérií

30 Nejčastější chyby a nedostatky Nevhodné či nepřiměřené stanovení hodnotících kritérií Neobjektivní či nedostatečně objektivní vyhodnocení nabídek Opomenutí dalších náležitostí a vymáhání náležitostí zákonem či předpisy nestanovenými či přímo vyloučenými Neoprávněné vyloučení uchazečů o zakázku

31 Nejčastější chyby a nedostatky Nedostatečná prokazatelnost transparentnosti průběhu veřejné zakázky Dělení zakázek Nesoulad zadávací dokumentace a uzavřené smlouvy Nerespektování či nezveřejnění stanovených opravných prostředků (námitky uchazečů, ÚOHS)

32 Nejčastější chyby a nedostatky Nedodržení postupu stanovených poskytovatelem dotace (zejména schválení zadávací dokumentace) Nerespektování pravidel publicity Nedodržování nároku poskytovatele dotace na podobu zadávací dokumentace Absence či nedostatečné zdůvodnění změn v průběhu výběrového řízení v případě nestandardního postupu

33 Rizika spojená s nedodržením správných postupů Sankce na základě zákona č. 137/2006 Sb. Dozor na dodržováním zákona provádí ÚOHS V rámci řízení prováděných ÚOHS může být uložena sankce při shledání nedodržení zákona podle typu veřejné zakázky až do výše 10 mil. Kč

34 Rizika spojená s nedodržením správných postupů Kontrolu dodržování pravidel poskytovatele dotace provádí sám poskytovatel dotace Kontrola je prováděna jak před započetím výběrového řízení, tak po jeho skončení a kdykoliv v rámci realizace a udržitelnosti projektu

35 Rizika spojená s nedodržením správných postupů Důraz je v současné době kladen zejména na předběžné kontroly Provádí se zejména kontrola zadávací dokumentace - posouzení zdůvodnění (kvalifikace, hodnotící kritéria, předmět plnění, obchodní podmínky, publicita) Důraz je kladen také na dělení zakázek Sankce za nedodržení pravidel jsou stanoveny v dokumentaci programů a také v Rozhodnutí o poskytnutí dotace – stanovení procenta za každý typ porušení

36 Rizika spojená s nedodržením správných postupů Nedodržení postupů zveřejňování (100 %) Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy požadavky na zveřejňování uvedené ve směrnicích Společenství o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o zjevné nedodržení jedné z podmínek spolufinancování Společenstvím.

37 Rizika spojená s nedodržením správných postupů Nedodržení postupů zveřejňování (25 %) Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy požadavky na zveřejňování uvedené ve směrnicích Společenství o zadávání veřejných zakázek, nicméně byla dodržena určitá míra zveřejnění, která umožnila hospodářským subjektům umístěným na území jiného členské státu přístup k dotčené zakázce.

38 Rizika spojená s nedodržením správných postupů VZ přidělené bez veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti či nepředvídané okolnosti (25 - 100 %) Při zadání hlavní zakázky byly dodrženy směrnice ES o zadávání VZ, nicméně následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek, při nichž nebyla dodržena ustanovení směrnic o zadávání VZ, zejména ustanovení o použití vyjednávacího řízení bez zveřejnění VZ z důvodu krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě přidělení zakázek na dodatečné dodávky, práce nebo služby.

39 Rizika spojená s nedodržením správných postupů Dodatečné stavební práce nebo služby překračující mezní hodnoty stanovené směrnicemi, provedené za nepředvídaných okolností (100 % částky překračující 50 % hodnoty původní zakázky) Při zadání hlavní zakázky byla dodržena ustanovení směrnic Společenství, nicméně následovalo zadání jedné nebo více dodatečných zakázek překračujících hodnotu původní zakázky o více než 50 %.

40 Rizika spojená s nedodržením správných postupů Neuvedení všech kritérií pro ověření vhodnosti a výběr účastníků a udělení zakázky v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce (25 % - 5 % podle závažnosti) Při udělení zakázky byla dodržena pravidla pro zveřejňování stanovená směrnicemi o zadávání veřejných zakázek, ale v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce nebyla uvedena nebo dostatečně popsána všechna kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky

41 Rizika spojená s nedodržením správných postupů Použití nezákonných kritérií pro udělení zakázky (25 % - 5 % podle závažnosti) Při udělení zakázky byla použita nezákonná kritéria pro zadání zakázky (například: použití kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků ve fázi zadání zakázky, nedodržení kritérií stanovených veřejným zadavatelem v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci nebo nesprávné a/nebo diskriminační použití kritérií pro zadání zakázky).

42 Rizika spojená s nedodržením správných postupů Nezákonná kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky stanovená během výběrového řízení (100 % - 25 % podle závažnosti) Případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek odrazeny z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce nebo v příslušné ZD (například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení příliš specifických technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo požadavek mít zkušenosti v daném regionu atd.)

43 Rizika spojená s nedodržením správných postupů Nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky (25 % - 5 % podle závažnosti) Zadávací dokumentace nebo oznámení o zakázce obsahuje diskriminační nebo nedostatečný popis (s ohledem na to, aby uchazeči mohli určit předmět zakázky a veřejní zadavatelé zakázku zadat)

44 Rizika spojená s nedodržením správných postupů Vyjednávání během výběrového řízení (25 % - 5 % podle závažnosti) Zakázka byla udělena v otevřeném nebo omezeném řízení, ale veřejný zadavatel s uchazeči během výběrového řízení vyjednával, s výjimkou případů, kdy výhradním cílem těchto jednání bylo vyjasnit nebo doplnit obsah jejich nabídek nebo upřesnit povinnosti zadavatele.

45 Rizika spojená s nedodržením správných postupů Snížení hmotného předmětu zakázky (Částka, která představuje snížení hmotného předmětu plus 25 % konečné hodnoty hmotného předmětu) Při zadání zakázky byly dodrženy směrnice o zadávání veřejných zakázek, nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky, aniž by byla odpovídajícím způsobem snížena hodnota zakázky. (Tato oprava se použije i v případě, že se částka, o níž byl předmět zakázky snížen, použije k provedení dalších prací.)

46 Rizika spojená s nedodržením správných postupů Nesprávné použití některých méně podstatných ustanovení ( 2 %, 5 % nebo 10 % hodnoty zakázky podle závažnosti nesrovnalosti a/nebo v opakovaných případech) Při zadání zakázky byla dodržena ustanovení směrnic o zadávání veřejných zakázek, nicméně nebyly dodrženy některé méně podstatné prvky, jako je zveřejnění oznámení o zadání zakázky. Poznámka: Pokud má tento druh nesrovnalosti pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, nepoužije se žádná oprava.

47 Rizika spojená s nedodržením správných postupů Nedodržení odpovídajícího stupně zveřejnění a transparentnosti (25 % hodnoty zakázky) Zakázka byla zadána bez vyhlášení odpovídající veřejné soutěže, což ukazuje na nedodržení zásady transparentnosti

48 Rizika spojená s nedodržením správných postupů VZ přidělené bez příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě dodatečných prací, a služeb nepředvídaných okolností (25 % hodnoty zakázky přidělené bez VS) Hlavní zakázka byla zadána na základě příslušné VS, nicméně následovalo zadání jedné nebo několika dodatečných zakázek bez příslušné veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo, v případě zakázek na práce a služby, nepředvídanými okolnostmi, které by je odůvodňovaly.

49 Rizika spojená s nedodržením správných postupů Porušení zásady rovného zacházení (10 – 5 % hodnoty zakázky) a) Při přidělení zakázek byla dodržena pravidla pro zveřejňování, nicméně postupem při zadání zakázky byla porušena zásada rovného zacházení se subjekty (například pokud veřejný zadavatel vybral zájemce, s nimiž jedná, na základě vlastního rozhodnutí nebo pokud s jedním ze zájemců pozvaných jednání zachází zvýhodněným způsobem).

50 Rizika spojená s nedodržením správných postupů Porušení zásady rovného zacházení (10 – 5 % hodnoty zakázky) b) Rovné zacházení ke všem účastníkům stejný přístup, např. všem umožnit prohlídku místa plnění, všechny informovat o nových skutečnostech, dodatečných informacích, atd. nelze vyzvat jednoho z účastníků k doplnění a druhého nikoliv v téže věci ap.

51 Děkuji za pozornost Ing. Jiří Boháček – interní lektor Ing. Ondřej Miffek – interní lektor +420 602 107 718 seminare@mmr.czseminare@mmr.cz (uveďte prosím jméno lektora)


Stáhnout ppt "Téma : Veřejné zakázky Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Ing. Jiří Boháček a Ing. Ondřej Miffek Jihlava, 22. 2. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google