Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martina Štefanová stefanova@fzp.czu.cz L409 Odpady – cvičení Martina Štefanová stefanova@fzp.czu.cz L409.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martina Štefanová stefanova@fzp.czu.cz L409 Odpady – cvičení Martina Štefanová stefanova@fzp.czu.cz L409."— Transkript prezentace:

1 Martina Štefanová stefanova@fzp.czu.cz L409
Odpady – cvičení Martina Štefanová L409

2 Cílem cvičení Zákon: o odpadech o obalech Kategorizace odpadu
Základní definice odpadů Zákon: o odpadech o obalech Kategorizace odpadu Recyklace a zpracování Odpady z jaderné energetiky

3 Odpad „je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a patří mezi odpady vyjmenované v příloze zákona o odpadech“ Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí.

4

5 Produkce odpadů v ČR v roce 2000: 41,475 mil. tun
z toho 3,9 mil. tun NO z toho 2,1 mil. tun NO cca 31 % z celkového množství bylo recyklováno a využito jako druhotná surovina 67 % výrobní sféra, 11 % komunální odpady 22 % ostatní odpady

6 Každý Čech předloni vyhodil 387 kilogramů
odpadů, z toho 268,1 kilogramu do popelnice na směsný odpad. V popelnicích skončilo spolu s nerozložitelným odpadem na jednoho obyvatele také 139 kilogramů biologického odpadu, který bylo možné využít kompostováním.

7

8 Priority nakládání s odpady
skládkování spalování recyklace druhotné využití odpadu předcházení (prevence) vzniku odpadů

9 Legislativa Zákon o odpadech č. 185/2002 Sb.
Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. Nařízení vlády 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR Zákon o přes hraničním pohybu (č. 100/1994 Sb.) Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování Směrnice EU 99/31/EC o skládkování odpadů (stanovuje harmonogram snižování množství skládkovaného biologického komunálního odpadu)

10 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 382/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 384/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

11 99/1992 Sb., Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 115/2002 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech nakládání s obaly 116/2002 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných zálohovaných obalů 117/2002 Sb., Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 237/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků 376/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

12 Zákon o odpadech č. 185/2002 Sb. Termíny
Zákon se nevztahuje na: odpadní vody odpady drahých kovů radioaktivní odpady odpady trhavin, výbušnin, munice mrtvých lidských těl včetně mrtvě narozených těl a potratů, částí těl včetně amputovaných končetin a orgánů a ostatků….

13 Zákon o odpadech č. 185/2002 Sb. Termíny
Kategorizace odpadu dle fyzikálních vlastností dle vlivu na životní prostředí dle katalogu odpadů

14 V Katalogu odpadů jsou v podskupině – Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) stanovena tato katalogová čísla: Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Dřevěné obaly Kovové obaly Kompozitní obaly Směsné obaly Skleněné obaly Textilní obaly * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 Zákon o odpadech č. 185/2002 Sb. Termíny
Komunální odpad: „KO“ - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti FO, s výjimkou odpadů vznikajících u PO nebo FO oprávněných k podnikání odpady z domácností odpadům z domácností podobné odpady živnostenské, průmyslové a z úřadů Produkce 300 – 350 kg/obyvatele/rok.

16 Zákon o odpadech č. 185/2002 Sb. Termíny
Nebezpečný odpad: a) odpad uvedený v Seznamu „NO“ (Vyhlášce č. 381/2001 Sb.) b) odpad vykazující 1 nebo více nebezp. vlastností (příloha č. 2 Z. č. 185/2001 Sb.), např. výbušnost, jedovatost, hořlavost… Ostatní odpad: „O“ - pro účely evidence v Katalogu odpadů odpady, které nejsou v kategorii „NO“ Inertní odpad: - netečný, nejedovatý materiál (např. stavební - kámen, cement, dřevo)

17 Termíny Biologicky rozložitelný odpad
je jakýkoliv odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír) a jehož respirační aktivita po čtyřech dnech (AT4) je nad 10 mg O2/g sušiny a dynamický respirační index je nad 1.000 O2/kg spal. látek/h. Po proběhnutí biologického rozkladu se odpad mění ve stabilizovaný odpad. velmi důležitou částí biologicky rozložitelných odpadů jsou biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO), které dle Plánu odpadového hospodářství ČR tvoří tyto druhy: papír, dřevo, oděv, odpad z tržišť, zahrad… BRO jsou skupinou odpadů, která lze dobře využít např. kompostováním nebo k výrobě bioplynu. skládkování biologicky rozložitelných KO je omezováno -povinnost vyplývá ze směrnice o skládkování 99/31 Evropského společenství, která byla implementována do Plánu odpadového hospodářství ČR

18 Kompostovatelné odpady s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu
02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství Kaly z praní a z čištění Odpad živočišných tkání Odpad rostlinných pletiv Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku Odpady z lesnictví 02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu Kaly z praní a z čistění Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

19 Termíny ISO – snaha zachytit veškerý tok odpadu (ISO1 – odpady za roky , ISO2 – odpady za roky 1997-…) - výstupy ISO: 1) řídící 2) výzkumné 3) podnikatelské 4) uvědomovací

20 Termíny Nakládání s odpady – shromažďování, sběr, výkup, třídění, doprava, úprava, zneškodňování, …. Shromažďování odpadů - je krátkodobé soustřeďování do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. Zneškodňování odpadů – zacházení vedoucí k trvalému zabránění škodlivých vlivů na složky ŽP Skládka odpadů – zařízení (místo), určené k trvalému uložení odpadů za účelem jejich zneškodnění Úprava odpadů - je každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění)

21 Termíny Původce odpadů: Povinnosti původců odpadu § 16
a) právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání při jejíž činnosti vznikají odpady b) obec – je původcem komunálních odpadů, které vznikají činností fyzických osob na jejím území. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. Povinnosti původců odpadu § 16 odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11 odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,22) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií Na obce se vztahují povinnosti původců podle § 16, pokud dále zákon nestanoví jinak

22 Způsoby odstraňování odpadů (Příloha č. 4 zákona 185/2001 Sb.)
= zacházení vedoucí k trvalému zabránění škodlivých vlivů na složky ŽP Skládkování Hlubinná injektáž Ukládání do povrchových nádrží Ukládání do speciálně technicky provedených skládek Vypouštění do vodních těles, moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno Spalování na pevnině Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)

23 Způsoby nakládání s KO 1. zdroj druhotných surovin a recyklace
málo se třídí (kovy, plasty, sklo, papír) 2. skládkování: v provozu je celkem 352 skládek vyhovujících předpisům, z toho je 36 skládek, na kterých může být ukládán nebezpečný odpad. Celková kapacita skládek v ČR pro všechny kategorie odpadů je v současné době dostatečná, dle odhadu postačí na dalších cca 50 let. – hodně využitelných surovin, hoření skládek, uvolňování… 3. spalování = kontrolovaný proces oxidace tuhých kapalných nebo plynných spalitelných odpadů na CO2, H2O a popel Drahá metoda (prvotní náklady vysoké), využití termických vlastností. Spalují se především odpady kapalné a odpady s vysokým energetickým obsahem.

24

25 1) Recyklace = zpracování odpadů na nové materiály
Před recyklací - třídění odpadů

26 2) Skládkování Skládka = technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země Únanov Lišov Úholičky Žabčice

27 Černé skládky

28 3) Spalování Spalovny: komunálních odpadů průmyslových odpadů
Praha, Brno, Liberec průmyslových odpadů ostatní – kompostování, plochy na biolog. dekontaminaci zemin znečištěných ropnými látkami

29 Schéma spalovny odpadů
Spalovací proces (6 pásem) 1) Sušení 4) Hoření 2) Zplyňování 5) Odhořívání 3) Zapálení 6) Vyhoření Z 1 tuny spáleného odpadu: 250 – 350 kg škváry 10 – 40 kg prachových částic 5 – 12 kg reakčních produktů z mokré cesty čištění 10 – 40 kg zbytků ze suché cesty čištění

30 Termické zpracování odpadů:
Spalování Pyrolýza Hydrogenace Fluidní kotle Plazmové hořáky

31 Zpětný odběr výrobků /§ 38/
oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, ... elektrické akumulátory galvanické články a baterie výbojky a zářivky pneumatiky elektrozařízení z domácností

32 Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. vznikl z důvodu vysokého podílu obalů v odpadech požadavek EU zvýšit recyklaci či opětovné využití obalových materiálů

33 Přenesení odpovědnosti na jiné subjekty „vyplacení se z odpovědnosti“
akciové autorizované obalové společnosti  pro financování návratu obalů k původci umožňuje obcím financovat třídění odpadů výrobci přispívají do fondu společnosti, výše je závislá na objemu produkovaných obalů Firma EKO-KOM konec roku 2001 zapojeno do projektu 2700 obcí a měst (8 mil obyvatel) zapojeno přes 600 podniků bonusové složky pro obce – zahuštění sítě, podpora tříděného sběru 3 komodit

34 AOS – firma EKO-KOM AOS = autorizovaná obalová společnost
Klienti EKO-KOM: Coca-Cola, Henkel, Procter & Gamble, Tetra Pak, Poděbradka, Hamé, Nestlé, … výrobci musí plnit určité cíle ve tvorbě obalů – limity, objem, … 22 % papír 13 % plasty   9 % sklo   3 % nebezpečný odpad 18 % bioodpad 35 % zbytek

35 Princip systému EKO-KOM

36 Princip systému EKO-KOM

37 Formulář pro obce čtvrtletní výkazy svozové firmy evidence odpadů

38 Zelený bod Značka ZELENÝ BOD, která je umístěná na obalech, je mezinárodní symbol, který informuje o tom, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a využití obalů.

39 Jak se odpady zpracovávají?
Recyklace: zpracovány odpady na nové materiály. Recyklace papíru Výroba nového papíru, lze recyklovat 5 – 7x. Výrobky: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod. Recyklace skla Po rozdrcení se přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Vyrábí se lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Sklo se dá takto používat donekonečna. Recyklace plastů Jiná technologie na každý plast, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.

40 Jak se odpady zpracovávají?
Recyklace kovů Kovové odpady putují do hutí, kde přetaví. Potraviny a barvy, které v nich zbyly, shoří při teplotě 1700°C. Z některých plechovek tak vznikne znovu stejný výrobek, nebo třeba různé odlitky, tyče a desky. Recyklace nápojových kartonů Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby: V papírnách - jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod. Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace.

41 Sběr papíru Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky) Nevhazovat: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky

42 Recyklace papíru Papírová hmota Pás recyklovaného papíru Role - řezání
Recyklovaný papír k dalšímu zpracování

43 Sběr skla Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo Nevhazovat: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

44 Sběr plastů Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén Nevhazovat: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

45

46 Sběr Bio-odpadu Do nádob je možné ukládat zejména rostlinné zbytky ze zahrad (listí, tráva…), zbytky z kuchyně… Sběr Tetra-paku Do nádob označených touto nálepkou můžete odhodit: sešláplé kartony od mléka a džusů včetně plastových víček

47

48 Radioaktivní odpad - RAO
Civilizace existuje díky energii uhelné elektrárny-plyn-radioaktivní-solární Emise CO2 při výrobě E uhlí-plyn-fotovoltaika-JE-vítr

49 Palivový cyklus Těžba a zpracování U – hexafluorid U (plyn) – obohacený U, difůze – odstřeďování – výroba paliva – nasazení v elektrárně – 4 roky- vyhořelé palivo: skladovat nebo trvalé úložiště 5 – 10 let chlazení (voda jako stínění)

50 Radioaktivní odpad - RAO
Požadavky na nakládání s radioaktivními odpady jsou definovány v zákonu č. 18/1997 Sb., (atomový zákon) v §§ a ve vyhlášce SÚJB č. 307/2002 Sb. v §§ V JE Dukovany i v JE Temelín jsou kapalné RAO (radioaktivní koncentrát) fixovány do bitumenu, tedy do formy vhodné pro trvalé uložení. Hlavním technologickým zařízením je filmová rotorová odparka, kde dochází ke smísení koncentrátu s bitumenem za současného odpaření vody. Vzniklý produkt je plněn do 200 l sudů. Pevné RAO jsou nízkotlace lisované do sudů o objemu 200 l. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). V České republice jsou v současné době provozována prostřednictvím SURAO tři úložiště radioaktivních odpadů, a to ÚRAO Dukovany, ÚRAO Richard a ÚRAO Bratrství.

51 Kontejner CASTOR 440/84 Po schlazení Na 50 – 60 let
Kapacita 50 – 60 článků = roční produkce 1 reaktoru

52 Ekonomické nástroje v odpadovém právu
zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem poplatek za uložení odpadu na skládku poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků záruka finančního zajištění nakládání s elektrozařízením finanční rezerva pro rekultivace a asanace skládek povinné finanční zajištění odpovědnosti při přeshraniční přepravě odpadů zálohování některých obalů daňová zvýhodnění finanční podpory

53 Institucionální nástroje v odpadovém právu
soustava správních úřadů MŽP Ministerstvo zdravotnictví, orgány ochrany veř. zdraví Ministerstvo zemědělství, ÚKZÚZ ČIŽP celní úřady Policie České republiky krajské úřady obecní úřady obcí s rozšířenou působností obecní úřady a újezdní úřady

54 Děkuji za pozornost ….


Stáhnout ppt "Martina Štefanová stefanova@fzp.czu.cz L409 Odpady – cvičení Martina Štefanová stefanova@fzp.czu.cz L409."

Podobné prezentace


Reklamy Google