Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpady – cvičení Martina Štefanová L409.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpady – cvičení Martina Štefanová L409."— Transkript prezentace:

1 Odpady – cvičení Martina Štefanová stefanova@fzp.czu.cz L409

2 Cílem cvičení  Základní definice odpadů  Zákon:  o odpadech  o obalech  Kategorizace odpadu  Recyklace a zpracování  Odpady z jaderné energetiky

3 Odpad „ je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a patří mezi odpady vyjmenované v příloze zákona o odpadech“ „ je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a patří mezi odpady vyjmenované v příloze zákona o odpadech“ Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí.

4

5 Produkce odpadů v ČR v roce 2000: 41,475 mil. tun v roce 2000: 41,475 mil. tun v roce 2006: 28,1 mil. tun v roce 2006: 28,1 mil. tun z toho 3,9 mil. tun NO cca 31 % z celkového množství bylo recyklováno a využito jako druhotná surovina cca 31 % z celkového množství bylo recyklováno a využito jako druhotná surovina 67 % výrobní sféra, 67 % výrobní sféra, 11 % komunální odpady 11 % komunální odpady 22 % ostatní odpady 22 % ostatní odpady z toho 2,1 mil. tun NO

6 Každý Čech předloni vyhodil 387 kilogramů Každý Čech předloni vyhodil 387 kilogramů odpadů, z toho 268,1 kilogramu do popelnice na odpadů, z toho 268,1 kilogramu do popelnice na směsný odpad. směsný odpad. V popelnicích skončilo spolu s nerozložitelným V popelnicích skončilo spolu s nerozložitelným odpadem na jednoho obyvatele také 139 kilogramů biologického odpadu, který bylo odpadem na jednoho obyvatele také 139 kilogramů biologického odpadu, který bylo možné využít kompostováním. možné využít kompostováním.

7

8 Priority nakládání s odpady skládkování spalování recyklace druhotné využití odpadu předcházení (prevence) vzniku odpadů

9 Legislativa Zákon o odpadech č. 185/2002 Sb. Zákon o odpadech č. 185/2002 Sb. Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. Nařízení vlády 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR Zákon o přes hraničním pohybu (č. 100/1994 Sb.) Zákon o přes hraničním pohybu (č. 100/1994 Sb.) Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování Směrnice EU 99/31/EC o skládkování odpadů Směrnice EU 99/31/EC o skládkování odpadů (stanovuje harmonogram snižování množství skládkovaného biologického komunálního odpadu) (stanovuje harmonogram snižování množství skládkovaného biologického komunálního odpadu)

10  381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  382/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě  383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady  384/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

11 99/1992 Sb., Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 115/2002 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech nakládání s obaly 116/2002 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných zálohovaných obalů 117/2002 Sb., Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 237/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků 376/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

12 Zákon o odpadech č. 185/2002 Sb. Termíny Zákon se nevztahuje na:  odpadní vody  odpady drahých kovů  radioaktivní odpady  odpady trhavin, výbušnin, munice  mrtvých lidských těl včetně mrtvě narozených těl a potratů, částí těl včetně amputovaných končetin a orgánů a ostatků….

13 Zákon o odpadech č. 185/2002 Sb. Termíny Kategorizace odpadu 1) dle fyzikálních vlastností 2) dle vlivu na životní prostředí 3) dle katalogu odpadů

14 V Katalogu odpadů jsou v podskupině 15 01 – Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) stanovena tato katalogová čísla: 15 01 01Papírové a lepenkové obaly 15 01 02Plastové obaly 15 01 03Dřevěné obaly 15 01 04Kovové obaly 15 01 05Kompozitní obaly 15 01 06Směsné obaly 15 01 07Skleněné obaly 15 01 09Textilní obaly 15 01 10*Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 Zákon o odpadech č. 185/2002 Sb. Termíny Komunální odpad : - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti FO, s výjimkou odpadů vznikajících u PO nebo FO oprávněných k podnikání Komunální odpad : „KO“ - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti FO, s výjimkou odpadů vznikajících u PO nebo FO oprávněných k podnikání a) odpady z domácností b) odpadům z domácností podobné odpady živnostenské, průmyslové a z úřadů Produkce 300 – 350 kg/obyvatele/rok.

16 Zákon o odpadech č. 185/2002 Sb. Termíny Nebezpečný odpad: Nebezpečný odpad: a) odpad uvedený v Seznamu (Vyhlášce č. 381/2001 Sb.) a) odpad uvedený v Seznamu „NO“ (Vyhlášce č. 381/2001 Sb.) b) odpad vykazující 1 nebo více nebezp. vlastností (příloha č. 2 Z. č. 185/2001 Sb.), např. výbušnost, jedovatost, hořlavost… Ostatní odpad: Ostatní odpad: „O“ - pro účely evidence v Katalogu odpadů - - odpady, které nejsou v kategorii „NO“ Inertní odpad: Inertní odpad: - netečný, nejedovatý materiál (např. stavební - kámen, cement, dřevo) (např. stavební - kámen, cement, dřevo)

17 Termíny Biologicky rozložitelný odpad Biologicky rozložitelný odpad - je jakýkoliv odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír) a jehož respirační aktivita po čtyřech dnech (AT4) je nad 10 mg O2/g sušiny a dynamický respirační index je nad 1.000 O2/kg spal. látek/h. Po proběhnutí biologického rozkladu se odpad mění ve stabilizovaný odpad. - velmi důležitou částí biologicky rozložitelných odpadů jsou biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO), které dle Plánu odpadového hospodářství ČR tvoří tyto druhy: papír, dřevo, oděv, odpad z tržišť, zahrad… - BRO jsou skupinou odpadů, která lze dobře využít např. kompostováním nebo k výrobě bioplynu. - skládkování biologicky rozložitelných KO je omezováno -povinnost vyplývá ze směrnice o skládkování 99/31 Evropského společenství, která byla implementována do Plánu odpadového hospodářství ČR Plánu odpadového hospodářství ČRPlánu odpadového hospodářství ČR

18 Kompostovatelné odpady s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu 02 01Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 01Kaly z praní a z čištění 02 01 02Odpad živočišných tkání 02 01 03Odpad rostlinných pletiv 02 01 06Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku 02 01 07Odpady z lesnictví 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu 02 02 01Kaly z praní a z čistění 02 02 02Odpad živočišných tkání 02 02 03Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování Kompostovatelné odpady s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu

19 Termíny ISO – snaha zachytit veškerý tok odpadu (ISO1 – odpady za roky 1994-97, ISO2 – odpady za roky 1997-…) - výstupy ISO: 1) řídící - výstupy ISO: 1) řídící 2) výzkumné 2) výzkumné 3) podnikatelské 3) podnikatelské 4) uvědomovací 4) uvědomovací

20 Nakládání s odpady – shromažďování, sběr, výkup, třídění, doprava, úprava, zneškodňování, …. Nakládání s odpady – shromažďování, sběr, výkup, třídění, doprava, úprava, zneškodňování, …. Shromažďování odpadů - Shromažďování odpadů - je krátkodobé soustřeďování do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. Zneškodňování odpadů – zacházení vedoucí k trvalému zabránění škodlivých vlivů na složky ŽP Zneškodňování odpadů – zacházení vedoucí k trvalému zabránění škodlivých vlivů na složky ŽP Skládka odpadů – zařízení (místo), určené k trvalému uložení odpadů za účelem jejich zneškodnění Skládka odpadů – zařízení (místo), určené k trvalému uložení odpadů za účelem jejich zneškodnění Úprava Úprava odpadů - je každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) Termíny

21 Termíny Původce odpadů: a) právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání při jejíž činnosti vznikají odpady b) obec – je původcem komunálních odpadů, které vznikají činností fyzických osob na jejím území. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. § Povinnosti původců odpadu § 16 a) a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 b) b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11 c) c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,22) d) d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností e) e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií Na obce se vztahují povinnosti původců podle § 16, pokud dále zákon nestanoví jinak

22 Způsoby odstraňování odpadů (Příloha č. 4 zákona 185/2001 Sb.) = zacházení vedoucí k trvalému zabránění škodlivých vlivů na složky ŽP o Skládkování o Hlubinná injektáž o Ukládání do povrchových nádrží o Ukládání do speciálně technicky provedených skládek o Vypouštění do vodních těles, moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno o Spalování na pevnině o Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)

23 Způsoby nakládání s KO 1. zdroj druhotných surovin a recyklace - málo se třídí - málo se třídí (kovy, plasty, sklo, papír) 2. skládkování: v provozu je celkem 352 skládek vyhovujících předpisům, z toho je 36 skládek, na kterých může být ukládán nebezpečný odpad. Celková kapacita skládek v ČR pro všechny kategorie odpadů je v současné době dostatečná, dle odhadu postačí na dalších cca 50 let. – hodně využitelných surovin, hoření skládek, uvolňování… 3. spalování = kontrolovaný proces oxidace tuhých kapalných nebo plynných spalitelných odpadů na CO2, H2O a popel D rahá metoda (prvotní náklady vysoké), využití termických vlastností. Spalují se především odpady kapalné a odpady s vysokým energetickým obsahem.

24

25 1) Recyklace = zpracování odpadů na nové materiály Před recyklací - třídění odpadů

26 2) Skládkování Žabčice Únanov Úholičky Skládka = technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země Lišov

27 Černé skládky

28 3) Spalování Spalovny: komunálních odpadů komunálních odpadů Praha, Brno, Liberec Praha, Brno, Liberec průmyslových odpadů průmyslových odpadů ostatní – kompostování, plochy na biolog. dekontaminaci zemin znečištěných ropnými látkami ostatní – kompostování, plochy na biolog. dekontaminaci zemin znečištěných ropnými látkami

29 Schéma spalovny odpadů Spalovací proces (6 pásem) Spalovací proces (6 pásem) 1) Sušení 4) Hoření 2) Zplyňování5) Odhořívání 3) Zapálení6) Vyhoření Z 1 tuny spáleného odpadu: 250 – 350 kg škváry 10 – 40 kg prachových částic 5 – 12 kg reakčních produktů z mokré cesty čištění 10 – 40 kg zbytků ze suché cesty čištění

30 Termické zpracování odpadů: Spalování Spalování Pyrolýza Pyrolýza Hydrogenace Hydrogenace Fluidní kotle Fluidní kotle Plazmové hořáky Plazmové hořáky

31 Zpětný odběr výrobků /§ 38/ a) oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů,... b) elektrické akumulátory c) galvanické články a baterie d) výbojky a zářivky e) pneumatiky f) elektrozařízení z domácností

32 Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. vznikl z důvodu vysokého podílu obalů v odpadech vznikl z důvodu vysokého podílu obalů v odpadech požadavek EU zvýšit recyklaci či opětovné využití obalových materiálů požadavek EU zvýšit recyklaci či opětovné využití obalových materiálů

33 Přenesení odpovědnosti na jiné subjekty „vyplacení se z odpovědnosti“ akciové autorizované obalové společnosti  pro financování návratu obalů k původci akciové autorizované obalové společnosti  pro financování návratu obalů k původci umožňuje obcím financovat třídění odpadů umožňuje obcím financovat třídění odpadů výrobci přispívají do fondu společnosti, výše je závislá na objemu produkovaných obalů výrobci přispívají do fondu společnosti, výše je závislá na objemu produkovaných obalů Firma EKO-KOM konec roku 2001 zapojeno do projektu 2700 obcí a měst (8 mil obyvatel) konec roku 2001 zapojeno do projektu 2700 obcí a měst (8 mil obyvatel) zapojeno přes 600 podniků zapojeno přes 600 podniků bonusové složky pro obce – zahuštění sítě, podpora tříděného sběru 3 komodit bonusové složky pro obce – zahuštění sítě, podpora tříděného sběru 3 komodit

34 Klienti EKO-KOM: Coca-Cola, Henkel, Procter & Gamble, Tetra Pak, Poděbradka, Hamé, Nestlé, … Klienti EKO-KOM: Coca-Cola, Henkel, Procter & Gamble, Tetra Pak, Poděbradka, Hamé, Nestlé, … výrobci musí plnit určité cíle ve tvorbě výrobci musí plnit určité cíle ve tvorbě obalů – limity, objem, … obalů – limity, objem, … 22 % papír 13 % plasty 9 % sklo 3 % nebezpečný odpad 18 % bioodpad 35 % zbytek AOS – firma EKO-KOM AOS = autorizovaná obalová společnost

35 Princip systému EKO-KOM

36

37 Formulář pro obce čtvrtletní výkazy čtvrtletní výkazy svozové firmy evidence odpadů svozové firmy evidence odpadůVýkaz:

38 Zelený bod Značka ZELENÝ BOD, která je umístěná na obalech, je mezinárodní symbol, který informuje o tom, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a využití obalů. Značka ZELENÝ BOD, která je umístěná na obalech, je mezinárodní symbol, který informuje o tom, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a využití obalů.

39 Jak se odpady zpracovávají? Recyklace: Recyklace: zpracovány odpady na nové materiály. Recyklace papíru Recyklace papíru Výroba nového papíru, lze recyklovat 5 – 7x. Výrobky: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod. Recyklace skla Recyklace skla Po rozdrcení se přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Vyrábí se lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Sklo se dá takto používat donekonečna. Recyklace plastů Recyklace plastů Jiná technologie na každý plast, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.

40 Recyklace kovů Recyklace kovů Kovové odpady putují do hutí, kde přetaví. Potraviny a barvy, které v nich zbyly, shoří při teplotě 1700°C. Z některých plechovek tak vznikne znovu stejný výrobek, nebo třeba různé odlitky, tyče a desky. Recyklace nápojových kartonů Recyklace nápojových kartonů Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby: V papírnách - jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod. Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace. Jak se odpady zpracovávají?

41 Sběr papíru Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky) Nevhazovat: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky

42 Recyklace papíru Papírová hmota Pás recyklovaného papíru Role - řezání Recyklovaný papír k dalšímu zpracování

43 Sběr skla Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo Nevhazovat: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

44 Sběr plastů Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén Nevhazovat: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

45

46 Sběr Tetra-paku Sběr Tetra-paku Do nádob označených touto nálepkou můžete odhodit: sešláplé kartony od mléka a džusů včetně plastových víček Sběr Bio-odpadu Do nádob je možné ukládat zejména rostlinné zbytky ze zahrad (listí, tráva…), zbytky z kuchyně…

47

48 Radioaktivní odpad - RAO Civilizace existuje díky energii Civilizace existuje díky energii uhelné elektrárny-plyn-radioaktivní-solární uhelné elektrárny-plyn-radioaktivní-solární Emise CO2 při výrobě E Emise CO2 při výrobě E uhlí-plyn-fotovoltaika-JE-vítr uhlí-plyn-fotovoltaika-JE-vítr

49 Palivový cyklus Těžba a zpracování U – hexafluorid U (plyn) – obohacený U, difůze – odstřeďování – výroba paliva – nasazení v elektrárně – 4 roky- vyhořelé palivo: skladovat nebo trvalé úložiště Těžba a zpracování U – hexafluorid U (plyn) – obohacený U, difůze – odstřeďování – výroba paliva – nasazení v elektrárně – 4 roky- vyhořelé palivo: skladovat nebo trvalé úložiště 5 – 10 let chlazení (voda jako stínění) 5 – 10 let chlazení (voda jako stínění)

50 Radioaktivní odpad - RAO Požadavky na nakládání s radioaktivními odpady jsou definovány v zákonu č. 18/1997 Sb., (atomový zákon) v §§ 24-31 a ve vyhlášce SÚJB č. 307/2002 Sb. v §§ 46-55. V JE Dukovany i v JE Temelín jsou kapalné RAO (radioaktivní koncentrát) fixovány do bitumenu, tedy do formy vhodné pro trvalé uložení. Hlavním technologickým zařízením je filmová rotorová odparka, kde dochází ke smísení koncentrátu s bitumenem za současného odpaření vody. Vzniklý produkt je plněn do 200 l sudů. Pevné RAO jsou nízkotlace lisované do sudů o objemu 200 l. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). V České republice jsou v současné době provozována prostřednictvím SURAO tři úložiště radioaktivních odpadů, a to ÚRAO Dukovany, ÚRAO Richard a ÚRAO Bratrství.

51 Kontejner CASTOR 440/84 Po schlazení Po schlazení Na 50 – 60 let Na 50 – 60 let Kapacita 50 – 60 článků = roční produkce 1 reaktoru Kapacita 50 – 60 článků = roční produkce 1 reaktoru

52 Ekonomické nástroje v odpadovém právu zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem poplatek za uložení odpadu na skládku poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků záruka finančního zajištění nakládání s elektrozařízením finanční rezerva pro rekultivace a asanace skládek povinné finanční zajištění odpovědnosti při přeshraniční přepravě odpadů zálohování některých obalů daňová zvýhodnění finanční podpory

53 Institucionální nástroje v odpadovém právu soustava správních úřadů MŽP Ministerstvo zdravotnictví, orgány ochrany veř. zdraví Ministerstvo zemědělství, ÚKZÚZ ČIŽP celní úřady Policie České republiky krajské úřady obecní úřady obcí s rozšířenou působností obecní úřady a újezdní úřady

54 Děkuji za pozornost ….


Stáhnout ppt "Odpady – cvičení Martina Štefanová L409."

Podobné prezentace


Reklamy Google