Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003."— Transkript prezentace:

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003

2 Základní údaje o společnosti Basic company information
Firma: Škrobárny Horažďovice, a.s Trade name: Škrobárny Horažďovice, a.s. Právní forma: Akciová společnost Legal form: joint-stock company Adresa: Horažďovice, Strakonická Address: Horažďovice, Strakonická 946 PSČ PSČ IČO: Identification number: DIČ: VAT registration number: Zapsána v obchodním rejstříku, který je veden Krajským soudem v Plzni oddíle B, vložka 288 Registered in the Companies Register kept by the Regional Court in Pilzen, Part B, inset 288 Předmět podnikání Company activities -         výroba chemických a rostlinných produktů -         laboratorní služby -         nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje v režimu živnosti volné -         kopírovací práce a vážení na mostní váze -         výroba potravinářských výrobků -         výroba škrobárenských výrobků pro nepotravinářské účely -         činnost účetních poradců, vedení účetnictví -         silniční motorová doprava nákladní -         Production of chemical and vegetable products -         Laboratory services -         Purchase of goods for the purpose of further sale based on a free trade licence -         Copying and weighing on a weighbridge -         Production food products -         Production of starch products for other than non-food purposes -         Accounting consultancy, bookkeeping -         Road goods transport

3 Představenstvo společnosti Board of directors
Miloslav CHLAN předseda/chairman Per T PERSSON místopředseda/vicechairman Pavel DZIDA člen/member Thord SVENSSON člen/member Jan ZÁHORKA člen/member Viktor KOPAČKA člen/member Václav ŠMAT člen/member Dozorčí rada Supervisory board Bohumil HRADECKÝ předseda/chairman Anders CEDERLUND člen/member Petr LAŠTOVIČKA člen/member Základní kapitál společnosti Basic capital of the company ,-- Kč s rozdělením akcií: ks akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč a ks akcií ve jmenovité hodnotě1.000,-- Kč znějících na jméno. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Basic capital of the company CZK 153,574,000 divided into bearer stock at CZK 1,000/share and 3,072 registered stock at CZK 1,000/share. The shares are not publicly tradable.

4 Úvodní slovo Preamble Rok 2003 byl pro Škrobárny Horažďovice, a.s. rokem stability. Prodej a tím i výroba dextrinů, jako hlavního produktu firmy, byla mírně pod úrovní roku Důvodem byly nižší dodávky pro našeho zákazníka do USA, které byly téměř nahrazeny zvýšeným prodejem zákazníkům v Evropě. V průběhu roku se podařilo vyvinout několik nových druhů dextrinů podle požadavků stávajících i nových zákazníků. Právě tento vývoj umožnil firmě naplánovat na rok 2004 zvýšení prodeje dextrinů o 10 % v porovnání s rokem 2003. Rok 2003 znamenal i několik pozitivních změn pro naše zákazníky. Bylo úspěšně dokončeno zavádění a certifikace všech činností firmy podle normy ISO 9001:2000. Byl zaveden a je plně využíván Bezpečnostní program chránící výrobky firmy a tím i její zákazníky proti úmyslnému poškození. Kladem pro zákazníky je instalace homogenizačního zařízení, které přispělo ke zvýšení kvality finálního produktu a dále detektoru kovů, který nově kontroluje dextrin těsně po zabalení. Škrobárny Horažďovice, a.s., jako významný evropský výrobce dextrinu, byly i v roce 2003 velmi dobrým partnerem svým dodavatelům a zákazníkům. Firma vlastní špičkové strojní zařízení a know how na výrobu dextrinu a má také odborně zdatné a motivované zaměstnance. Proto jsem přesvědčen, že si v roce 2004 svou pozici na trhu nejen udrží, ale i zlepší. The year 2003 was a year of stability for Škrobárny Horažďovice, a.s. Sales and that means also production of dextrin, the main product of the company, was slightly under 2002 figures. That resulted from lower supplies to our US customer; however, the drop was almost completely compensated for by the increase of our sales to European customers. In the course of the year, the company developed several new types of dextrin following the requirements of the current as well as new customers. It was this development, which enabled the company plan an increase in 2004 dextrin sales of 10% compared to 2003. The year 2003 brought our customers several positive changes too. The implementation and certification of all company's activities according to standard ISO 9001:2000 was successfully completed. The Safety Programme protecting company's products and thus also its customers against deliberate damage was implemented and is fully used. Other positive features for our customers were the installation of a homogenization machine, which helped to improve the quality of the final product, and a metal detector, which started checking the dextrin directly after packaging. In 2003, Škrobárny Horažďovice, a.s., an important European dextrin producer, was a very good partner for its suppliers and customers. The company owns top machinery and its dextrin production know how, and last but not least, it has qualified and motivated employees. All this makes me positive that in 2004, the company should not just maintain its market position, but also improve it.   

5 Vlastnické vztahy Ownership relations
„základ stability firmy“ „basis of company's stability“ Mezi nejvýznamnější akcionáře patří již několik let firmy Česká Škrobárenská a.s., Sveriges Stärkelseproducenter förening u.p.a. a Město Horažďovice. Změny v této oblasti se neočekávají ani v roce 2004. V závěru roku bylo beze zbytku naplněno rozhodnutí valné hromady z roku 2002, týkající se změny podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. Nevyzvednuté akcie byly vydraženy ve veřejné dražbě a o jejím výtěžku byli informováni akcionáři, jejichž akcie byly vydraženy. For several years, the main shareholders have been Česká Škrobárenská a.s., Sveriges Stärkelseproducenter förening u.p.a. and the Town of Horažďovice. No changes are expected in this area in 2004 either. As of the end of the year, the decision of the 2002 general meeting was completely fulfilled. The changes were related to the transformation of dematerialized shares to documentary. Uncollected shares were subject to public auction and the shareholders whose shares were subject to the auction were informed about the gains.

6 Výroba Production „tvoření hodnot“ „value creation“
Výrobu ve Škrobárnách Horažďovice, a.s. je možné rozdělit na výrobu dextrinu a tepla a na transformaci elektrické energie. V  roce 2003 neprobíhala výroba na extrudéru a bylo rozhodnuto o jeho prodeji. VÝROBA DEXTRINU byla v roce 2003 nižší než v roce Důvodem byl nižší export do USA, kde se změnily stravovací zvyklosti obyvatel. Tato situace dala dostatečný prostor pro zkoušky nových druhů dextrinů, které dopadly velmi dobře a umožnily firmě získat nové perspektivní zákazníky v zemích Evropské unie. Tyto zkoušky probíhaly podle konkrétních požadavků zákazníků, což je nejméně nákladný způsob zvyšování prodeje. Vývoj bez znalostí potřeb zákazníka by byl drahý a neefektivní. Samotná výroba probíhala bez závažných problémů a bez reklamací našich zákazníků. Firma se již v roce 2002 dostala na dolní hranici ve snižování přímých nákladů na výrobu. To znamená, že další snižování nákladů se neobejde bez vyšších investic, které by měly být v budoucnu postupně realizovány. V roce 2004 se očekává obnovení trendu zvyšování výroby dextrinu. Škrobárny Horažďovice's production may be divided into dextrin and heat production and power transformation. In 2003, the extruder was not used for production; therefore, the decision has been made for it to be sold. In 2003, DEXTRIN PRODUCTION was under the figures for 2002 as a result of the decline in export to the USA, where the eating habits changed. That created sufficient space to test new types of dextrin, which did very well and consequently, helped the company acquire perspective clients in the EU countries. The aforementioned tests were carried out in line with specific requirements of clients, which actually represent the most cost-effective way of increasing the sales. Development without knowing the needs of the customer would be costly and ineffective. The production itself proceeded without any significant problems and customers' complaints. Already in 2002, the company reached the bottom limit for cutting its direct production costs. It means that further cutting the costs may not do without higher volume of investment, which in future, should be gradually used. 2004 should see the recovery and subsequent growth of dextrin production.

7 VÝROBA TEPLA v roce 2003 byla výrazně ovlivněna nízkou výrobou bramborového škrobu. Pokles spotřeby tepla v tomto roce o 28 % znamenal po letech snižování nákladů na výrobu tepla jejich nárůst o 10 % na jednotku vyrobeného GJ. Na tomto zvýšení se významně podílel i nárůst ceny plynu o 7,5 %. Celý rok 2003 byl v oblasti dodávek plynu v České republice zachován takový systém, který firmě neumožňoval vyjednávat o ceně plynu. V průběhu roku byl vypracován energetický audit, který jen potvrdil, že je dále nutné pokračovat v opravách budov a izolacích spotřebičů i rozvodů tepla. Přestože byla firma hodnocena energetickým auditorem velmi pozitivně, budou některé zjištěné nedostatky postupně odstraňovány. V roce 2004 se firma v oblasti výroby tepla zaměří na naplnění předpokládaných potřeb vlastních provozů, ale také ostatních zákazníků. Firma zůstane dodavatelem tepla pro pět zákazníků. Hlavním odběratelem je firma LYCKEBY AMYLEX, a.s. V průběhu roku 2004 bude vypracován program na úsporu energií, který bude postupně v  několika příštích letech realizován. In 2003, HEAT PRODUCTION was significantly affected by low potato starch production. Heat consumption fell by 28% that year, which after years of cutting the costs of heat production meant the rise in costs of 10% per a unit of a produced GJ. The gas price hike of 7.5% also significantly influenced this increase. During all 2003, in the Czech Republic there was such a system that did not make it possible for the company to negotiate the gas price. In the course of the year, the company had an energy audit performed, which only confirmed that it is still necessary to continue repairing the buildings and insulating the appliances and head distribution pipes. Despite the generally positive evaluation by the energy auditor, some detected flaws will have to be rectified gradually. In 2004, in terms of heat production, the company is going to focus on meeting the estimated needs of its own plants as well as its customers'. It will continue to supply five of them. The main customer is LYCKEBY AMYLEX, a.s. In 2004, there is a plan to process a programme for energy savings, which should be implemented gradually over the next years.

8 Elektrická energie Elelctric energy
TRANSFORMACE ELEKTRICKÉ ENERGIE patří také mezi tři hlavní aktivity firmy Škrobárny Horažďovice, a.s. Objem nákupu stejně jako u tepla byl výrazně ovlivněn malou výrobou škrobu. Nákup byl nižší o 33 % oproti roku Přesto se podařilo udržet trend postupného snižování plateb za 1 kWh. V roce 2003 byla nákupní cena nižší o 5,5 % proti roku Zde se příznivě promítla nejen dobrá práce zaměstnanců firmy, ale také očekávaný vstup nové konkurence mezi prodejce elektřiny, kteří začali měnit svou strategii vůči velkým zákazníkům. V roce 2004 předpokládáme nárůst objemu nákupu elektrické energie, který bude korespondovat s nárůstem vlastní výroby firmy, ale i s nárůstem u našich zákazníků, především u LYCKEBY AMYLEX, a.s. Tato firma je dominantní mezi našimi pěti odběrateli elektrické energie stejně jako je tomu u tepla. ELECTRIC ENERGY TRANSFORMATION also belongs among the three main activities of Škrobárny Horažďovice, a.s. Like in heat production, the volume of purchase was significantly affected by low starch production. Compared to 2002, the purchase dropped by 33%. Even though, the company maintained the trend of gradual decrease in payments per 1 kWh. In 2003, the purchase price was down by 5.5% compared to That reflected not just good work of the employees but also the expected entry of a new competitor in the energy distribution market, which made the distributors alter their strategy towards their key customers. 2004 should see the increase in the volume of power purchase which will correspond to the increase of company's production and also the increase of our customers production, particularly that of LYCKEBY AMYLEX, a.s. This company dominates our five power customers, which is the same situation as in heat production.

9 Jakost Quality „podmínka úspěchu u zákazníků“
„the clue to success with customers“ Jakost vyráběného dextrinu byla v roce 2003 na velmi dobré úrovni, jak je již několik let ve firmě Škrobárny Horažďovice, a.s. běžné. Stejně jako v minulých letech si někteří zákazníci provedli v naší firmě zákaznický audit. Všichni byli velmi spokojeni s aktuálním stavem zavedených a užívaných systémů i s dodávanými výrobky. Systém jakosti podle normy ISO 9001:2000 byl úspěšně certifikován právě v roce Tento systém zastřešil již používaný systém kritických bodů HACCP a doplnil již zavedenou Dobrou výrobní a hygienickou praxi. Bezpečnost vyráběných dextrinů proti úmyslnému poškození byla po celý rok udržována zavedeným Bezpečnostním programem. Cílem firmy je v roce 2004 zahájit přípravné práce na získání certifikace podle normy ISO In 2003, the quality of produced dextrin was on a very high level, which has been standard for Škrobárny Horažďovice, a.s. for several years. Like previously, some customers had a customer audit in our company performed. Everybody was very satisfied with the currently implemented and used systems, as well as with the supplied products. The quality system according to standard ISO 9001:2000 was successfully certified directly in This system covers the already used system of critical points HACCP and completed the Good Production and Hygiene Practice. The protection of produced dextrins against deliberate damage was performed through the implemented Safety Programme. The goal of the company for 2004 is to start preparing for the certification according to standard ISO Nová laboratoř/New laboratory

10 Investice Investments
„vstříc požadavkům zákazníků“ „accommodating to customer’s requirements“ Investice se v roce 2003 soustředily na realizaci homogenizačního zařízení(viz foto.) a opravu budovy dextrinky. Homogenizační zařízení promíchá efektivně a za použití tlakového vzduchu až 25 tun výrobku v jedné šarži. Uvedené zabezpečuje vysokou homogenitu výrobků s vyloučením mechanických míchacích zařízení. Při použití původního zařízení nebyla v minulosti homogenita zdaleka na takové úrovni jako nyní a navíc se zvyšovalo riziko kontaminace dextrinu kovem. Také oprava budovy na tomto provoze významně zlepšila pracovní prostředí, snížila náklady na vytápění a umožnila plně realizovat Bezpečnostní program firmy. Obě akce měly kladný ohlas i ze strany  zákazníků, což potvrdilo i několik úspěšných zákaznických auditů. Pro rok 2004 není počítáno s žádnou významnou investicí. Zvažována je výměna prosévacího zařízení. Tato investice by byla přínosem pro některé velmi náročné zakázky. Investment in 2003 concentrated on the installation of the homogenization machine (see photo) and the repair of the dextrin plant building. The homogenization machine mixes effectively up to 25 tons of the product in one batch by pressure air. This assures high homogeneity of products without using mechanical mixing machines. With the previously used machine, the homogeneity could never achieve the current levels and in addition, the risk of dextrin contamination by metal was higher. Another thing that significantly improved the working conditions in the plant was the repair of the building. As a result, the heating costs went down and the Company's Safety Programme could be fully implemented. Even the feedback from customers was positive, as confirmed by several successful customer audits. In 2004, no significant investment is planned. We are considering replacing the screening machine, as this investment would facilitate performing the highly demanding orders. Instalace homogenizačního zařízení Installation of the homogenization machine

11 Obchod Business „naplnění potřeb zákazníků“
„meeting customer’s requirements“ Stejně jako v minulosti byla i v roce 2003 firma LYCKEBY AMYLEX, a.s. nejdůležitějším partnerem Škrobáren Horažďovice, a.s. Tato firma si nechává u Škrobáren Horažďovice, a.s. přepracovávat svůj škrob na dextriny. Také ostatní výrobky z dextrinky jsou prodávány obchodním oddělením LYCKEBY AMYLEX, a.s. za předem sjednanou provizi. Právě obchodní spolupráce mezi oběma firmami umožňovala a jistě i dále bude umožňovat maximální využití zaměstnanců. Jedno obchodní oddělení je určitě daleko efektivnější než dvě menší. 84,7 % vyrobených dextrinů ze Škrobáren Horažďovice, a.s. našlo v roce 2003 své zákazníky mimo území našeho státu. Firma se orientuje na výrobu potravinářských dextrinů, kde má k dispozici velmi kvalitní know how, které stále zlepšuje. Cílem firmy pro rok 2004 je zvýšit prodej dextrinů zákazníkům v zemích Evropské unie i mimo ni o 10 % oproti roku 2003. Like in the past, in 2003, LYCKEBY AMYLEX, a.s. was the most important partner of Škrobárny Horažďovice, a.s. This company has their starch processed into dextrins by Škrobárny Horažďovice, a.s. Also other dextrin plant products are closely linked to the Sales Department of LYCKEBY AMYLEX, a.s. in return for a pre-negotiated commission. Such co-operation between both the companies makes and definitely will continue making it possible to make most of the workforce. One Sales Department must be far more efficient than two small ones.84,7 % of dextrins produced by Škrobárny Horažďovice, a.s. were exported. The company focuses on foodprocessing dextrin production, where it can build on its excellent know how, which is still improving. The target for 2004 is to increase dextrin exports to customers in and outside the EU countries by 10% compared to 2003.

12 Personalistika „hnací síla firmy“
Čísla z roku 2003 ukazují, že ve Škrobárnách Horažďovice, a.s. došlo k nárůstu zaměstnanců. Ve skutečnosti došlo jen k tomu, že zaměstnanci laboratoří z LYCKEBY AMYLEX, a.s. se stali zaměstnanci Škrobáren Horažďovice, a.s. Důvodem bylo dokončení reorganizace firem, která započala již v roce 2002 a týkala se hlavně výrobních činností firmy. Asi 80% činností laboratoře je zaměřeno na výrobu dextrinu. Proto bylo již v roce 2002 rozhodnuto o oddělení laboratoří a jejich převedení pod Škrobárny Horažďovice, a.s. Zaměstnanci laboratoří nyní poskytují placené služby pro firmy LYCKEBY AMYLEX, a.s., LYCKEBY CULINAR a.s. a další zákazníky. Vzhledem k povaze vykonávaných činností ve firmě jsou na zaměstnance kladeny vysoké nároky. Zaměstnanci musí zvládat vyspělá technologická zařízení a procesy včetně výroby a prodeje výrobků na světové úrovni. To vše vyžaduje, aby firma měla vysoce kvalifikované a stabilní zaměstnance a v tomto smyslu je zaměřena i firemní péče o ně. V roce 2003 firmu na vlastní žádost neopustil žádný zaměstnanec. Kladně lze hodnotit i provedenou reorganizaci řízení a vedení výroby. Změny umožnily nezvyšovat stav pracovníků i přes narůstající činnosti firmy. Tento krok bude důležitý i pro rok 2004, kdy se předpokládá zvýšení výroby dextrinu a také vykonání řady zkoušek nových druhů dextrinů. V rámci péče o zaměstnance došlo v roce ke snížení přesčasové práce o 11,4 % a tento trend se bude firma snažit zachovat i do budoucna.

13 Personal management „driving force of the company“
2003 figures show that there was an increase in the number of employees in Škrobárny Horažďovice, a.s.. In reality, this was caused by the fact that laboratory workers of LYCKEBY AMYLEX, a.s. became employees of Škrobárny Horažďovice, a.s. That resulted from the completion of the reorganization, which started in 2002 and covered particularly the production activities of the company. Roughly 80% of the laboratory activities concentrate on dextrin production. Therefore, already in 2002, the Laboratory Department was transferred to Škrobárny Horažďovice, a.s. Laboratory employees provide charged services for LYCKEBY AMYLEX, a.s. , LYCKEBY CULINAR, a.s. and other customers. Due to the nature of the performed activity, the jobs in the company are very demanding. The employees have to operate state-of-the-art technology and processes including production and sale of world-class products. All this requires highly qualified and stable workforce, which retrospectively affects company's employee care. In 2003, no employees that left the company after giving notice. The reorganization of production control and management can also be seen as a positive step. The carried-out changes made it possible not to take on new employees despite the growth in the company's activities. This will prove to be very important also in 2004, which should see a dextrin production increase and also testing of new types of dextrins. Following company's employee policy, overtime work decreased by 11.4% in 2003 and this it a trend the company wishes to maintain also in future.

14 Ekonomika Economy „skutečný výsledek činnosti“ „real result“ Výsledek hospodaření a další ukazatele firmy byly významně ovlivněny nižším než plánovaným prodejem tepla a elektřiny, což bylo způsobeno nižší výrobou bramborového škrobu. Zisk (před zdaněním) dosáhl jen 21 % plánu. Pokud porovnáme výsledek roku 2003 proti roku 2002 byl rozdíl ještě mnohem větší. Je nutné připomenout, že zisk v roce 2002 byl tvořen především prodejem nemovitého majetku. Také tržby za rok 2003 dosáhly jen 84 % skutečnosti roku Jejich výše byla ovlivněna faktem, že po celý rok probíhala výroba bramborových dextrinů formou přepracování škrobu pro LYCKEBY AMYLEX, a.s. Cena bramborového škrobu nebyla po celý rok součástí ceny dextrinu. Po zaúčtování odložené daně ve výši mínus tis. Kč firma vykazuje za rok 2003 ztrátu. Firma je finančně velmi stabilní a fakticky nevyužívá klasických bankovních úvěrů. Stejná situace se očekává i v roce V tomto roce nelze očekávat významný zisk. Ten bude aktuálně ovlivňován kurzem české koruny vůči USD a EUR. Nárůst prodeje bude znamenat i nárůst tržeb. The economic result and other company figures were significantly influenced by lower than planned sales of heat and power, which resulted from lower starch production. Profit (before tax) was only 21% of the plan. Comparing the 2003 and 2002 results, the difference is even bigger. It must be mentioned that the 2002 result was achieved particularly due to the sale of intangible assets. Also 2003 sales made it up to only 84 % of The figure was affected by the fact that all through the year, there was dextrin production in the form of starch reprocessing for LYCKEBY AMYLEX, a.s. All the year, the potato starch price was not included in the dextrin price. Company had the lost after the bookkeeping of postponed taxes in the amount of minus thousand CZK in the year 2003. From the financial point of view, the company is very stable and practically does not use any standard bank loans. The same can be expected also in In this year, no significant profit may be expected. It will be influenced by the exchange rate of CZK to USD and EUR. Increase in sales will mean also increase in revenues.

15 Rozvaha (v tis. Kč) Balance sheet (in thousand CZK)
2003 2002 Aktiva celkem Total assets 197341 217324 A Pohledávky za upsané jmění Stock Subscriptions receivable B Stálá aktiva Fixed assets 144482 142351 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Long-term intangible assets 435 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Long-term tangible assets 111247 109551 B. III. Dlouhodobý finanční majetek Long-term financial assets 32800 B. III.1. Z toho podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem Of this the amount in shares and deposits in companies with a decding and substantial influence C Běžná aktiva Current assets 51144 73654 C. I. Zásoby Inventories 8231 3005 C. II. Dlouhodobé pohledávky Long-term receivables 8015 18802 C. III. Krátkodobé pohledávky Accounts receivable 34487 51084 C. IV. Finanční majetek Financial assets 411 763 D Ostatní aktiva Other assets 1715 1319 Pasiva celkem Total liabilities Vlastní kapitál Equity 128046 138622 A. I. Základní kapitál Basic capital 153574 A. II. Kapitálové fondy Capital Funds A. III. Fondy tvořené ze zisku Funds created from profits 19333 18476 A. IV. Hosp. výsledek minulých let Retained profits/losses brought forward -34338 -49639 A. V. Hosp. výsledek účet. období net income/net loss for the year -10523 16211 Cizí zdroje Liabilities 67739 73182 Rezervy Reserves 3119 Dlouhodobé závazky Long-term liabilities 58638 60598 Krátkodobé závazky Current liabilities 3837 4869 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bank loans 5264 4596 B. IV.1. Z toho dlouhodobé bankovní úvěry Long-term bank loans 4745 1507 Ostatní pasiva Other liabilities 1556 5520

16 Výkaz zisků a ztrát (v tis
Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) Profit and loss account (in thousand CZK) 2003 2002 I.+II. Výkony a prodej zboží Sales 63924 72361 I.+II.1. z toho: tržby za prodej vl. výr., sl. a zboží of these income from sale of own products, service and goods 59754 76611 Změna stavu vnitr. vl. výroby Change in stock of finished goods and work in progress 4170 -4250 II.3. Aktivace Capitalization A + B Výkon. Spotřeba a náklady na prodej zboží Consumption from operation and of sale cost of sales 40727 45378 + Přidaná hodnota Added value 23197 26983 C Osobní náklady Personnel expenses 16298 14380 E Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku Depreciation of long-term intangible and tangible assets 9164 12199 G Zúčtování rezerv. opr. položek a čas. rozl. z provozní čin. Accounting of reserves adjustments and accruals from operating act. 7433 1433 III+IV+V Jiné provozní výnosy Other operating income 2642 23673 D+F+H+I Jiné provozní náklady Other operating expenses 5709 10081 Provozní hospodářský výsledek Net operating income/ /loss 2101 15429 M Zúčtování rezerv, oprav. položek z finan. majetku Accounting of reserves and adjustments from financial property 1188 VI+VII+IX+X+ +XI+XII Jiné finanční výnosy Other financial yields   705 364 J+K+L+O+P Jiné finanční náklady Other financial expenses 13329 770 Hospodářský výsledek z finančních operací včetně daně Income/loss from financial operations (inc. income tax from ordinary activities) -12624 782 Hospodářský výsledek za běžnou činnost Income/loss from ordinary activities -10523 16211 XIII Mimořádné výnosy Extraordinary income 200 S+R Mimořádné náklady Extraordinary expenses Mimořádný hospodářský výsledek Extraordinary income/ loss Hospodářský výsledek za účetní ob. Net income/loss for the accounting period

17 Výrok auditora (určený akcionářům) Auditor´s statement (for company shareholders)
Auditorská firma INEKS spol. s r.o. Strakonice provedla v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky a s auditorskými směrnicemi, jež vydala Komora auditorů České republiky, ověření účetní závěrky společnosti Škrobárny Horažďovice, a.s. sestavené k  Za vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán společnosti. Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Auditorské směrnice požadují plánovat a provést audit tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení účetních postupů a významných odhadů provedených společností a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Ověřili jsme údaje ve zprávě o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami a nezjistili jsme zásadní nesprávnosti. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku bez výhrad. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní kapitál společnosti Škrobárny Horažďovice a.s. k  a její hospodářský výsledek dosažený za účetní období roku 2003, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příslušnými účetními předpisy platnými v České republice. Ve Strakonicích dne 14. dubna 2004 Auditor's company INEKS spol. s.r.o. Strakonice, performed the audit of the Financial Statement of Škrobárny Horažďovice, a.s. compiled as of 31/12/2003 in line with Act no.254/2000 Coll. on auditors and the Chamber of Auditors of the Czech Republic, and in line with audit regulations published by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Bookkeeping and completion of the Financial Statement are the responsibilities of the company's statutory body. Our task is to provide our statementt on this Financial Statement based on the audit. The audit regulations require to plan and perform the audit in such a way so that the auditor can get sufficient assurance that the Financial Statement does not show any significant discrepancies. The audit includes random verification of the completeness and conclusiveness of the amounts and data entered in the Financial Statement, and evaluation of the accounting procedures and significant estimates made by the company. The audit also considers the overall presentation of the Financial Statement. We also checked the material correctness of the data in the report on the relations among the connected entities, and found no significant discrepancies. We are convinced that the performed audit provides a sufficient base to express our statement without reservations. In our opinion, the Financial Statement gives in all its substantial aspects a true view of the state of property, liabilities and equity of Škrobárny Horažďovice, a.s. as of 31/12/2003, and the achieved economic result for the accounting period of 2003, in accord with Act no. 563/1991 Coll. on accounting and relevant accounting regulations valid in the Czech Republic. In Strakonice, on April 14, 2004 INEKS spol. s.r.o Ing. Pavel Prekop Husova č. audit. dekretu 303/Audit decree no. 303 Strakonice Ing. Miloslav Hůlka Licence KA ČR č. audit. dekretu 304 /Audit decree no. 304


Stáhnout ppt "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google