Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předčasné ukončení zemědělské činnosti Nařízení vlády 69/2005

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předčasné ukončení zemědělské činnosti Nařízení vlády 69/2005"— Transkript prezentace:

1 Předčasné ukončení zemědělské činnosti Nařízení vlády 69/2005

2 Základní legislativa EU
Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, o podporování rozvoje venkova prostřednictvím Evropského orientačního a záručního fondu pro zemědělství (EAGGF), článek Nařízení Komise ES č. 817/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení

3 Základní legislativa ČR
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství (§ 2c – program strukturální podpory) Nařízení vlády č. 69/2005 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování dotace na předčasné ukončení zemědělské činnosti

4 Charakteristika opatření
Program umožňuje starším zemědělcům (fyzickým osobám)po dosažení věku 55 let ukončit aktivní zemědělskou činnost a poskytovanými podporami jim zabezpečuje důstojné životní podmínky. Vytváří prostor pro nástup mladých zemědělců.

5 Co udělat nejdříve? Podat žádost o zařazení do programu a splnit základní podmínky pro podmínečné zařazení Do 12 měsíců ode dne doručení žádosti doložit skutečnost, že zem.podnik byl převeden na nabyvatele, došlo k ukončení činnosti a k převodu půdy v LPIS na nabyvatele Podat každoročně ve stanoveném termínu žádost o dotaci Dotace je nároková – při splnění podmínek bude poskytnuta.

6 Požadavky na žadatele Je fyzickou osobou (např. SHR)
Ukončí veškerou komerční zemědělskou činnost (ukončí podnikání v zemědělství). Může pokračovat v nekomerční zemědělské činnosti – drobný pěstitel nebo chovatel (§2e odst.2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství) – na tuto činnost nemůže dostat dotace Nesmí být mladší 55 let a nesmí dosahovat zákonného důchodového věku Před vstupem do programu musel po dobu 10 let aktivně provozovat zemědělskou činnost (pracoval v zemědělském podniku nebo byl podnikatelem v zemědělství), a z toho poslední 3 roky podnikal v převáděném podniku Prokáže, že v každém ze ze tří předcházejících kalendářních let dosáhl podíl jeho příjmů ze zemědělské činnosti na celkových příjmech z podnikání nejméně 50 %

7 Požadavky na nabyvatele
Je fyzickou nebo právnickou osobou podnikající v zemědělství, která převezme zemědělský podnik. Vytvoří předpoklady pro zvýšení ekonomické životaschopnosti podniku. Zaváže se provozovat v převedeném podniku zemědělskou činnost po dobu minimálně 5 let po převodu. (závazek pouze u pozemků, u kterých je doložena možnost hospodaření po dobu 5 let – nájemní smlouva na dobu 5 let, pozemky ve vlastnictví) Zemědělský podnik nabyvatele musí mít sídlo v ČR. Fyzické osobě nesmí být víc než 40 let a musí mít minimální zemědělskou kvalifikaci. Právnická osoba může mít nejvýše 5 členů (fyzických osob)a všichni, včetně statutárních orgánů, nesmí být starší 40 let a alespoň jeden musí mít minimální zemědělskou kvalifikaci

8 Ekonomická životaschopnost podniku
Ekonomická životaschopnost podniku bude posuzována na základě dvou kritérií: Zadluženost podniku nesmí překročit 75 % Dostatečná úroveň čistého příjmu U fyzických osob – čistý příjem ve výši nejméně průměrné roční mzdy v zemědělství U právnických osob kladný zisk (hospodářský výsledek)

9 Převod zemědělského podniku
Prodej podniku na základě smlouvy o prodeji podniku podle Obchodního zákoníku (převedení závazků) Darování vlastní zemědělské půdy a jiných nemovitostí potomkovi v přímé linii

10 Výše poskytované podpory
Paušální roční sazba Kč Sazba na ha převedené zemědělské půdy zapsané v LPIS (doložení možnosti hospodaření min. 5 let – nájemní smlouva na 5 let, vlastnictví pozemku) až do výše 30 ha – 4500 Kč

11 Doba poskytování dotace
Doba vyplácení podpory nepřekročí 15 let Vyplácení nepokračuje po dosažení věku postupitele (žadatele) 75 let Jestliže začne stát postupiteli vyplácet starobní důchod, bude dotace o tuto částku snížena Po schválení nařízení vlády bude možné provést další výklad týkající se administrace opatření

12 Žadatel, který má zájem pobírat tuto dotaci, musí podat nejdříve žádost o zařazení do programu. Tato žádost se se podává celoročně od na regionálních odborech SZIF. Žadatel tuto žádost podává ještě před uskutečněním převodu podniku. Fond tuto žádost schválí a žadatele podmínečně zařadí, což znamená to, že uskuteční-li žadatel převod podniku a doloží nám ho do 12 měsíců ode dne doručení žádosti o zařazení, tak ho Fond řádně zařadí do programu a bude mu poskytovat dotaci.

13 V následujícím kalendářním roce po zařazení musí žadatel podat žádost o dotaci, která se podává v období od 1.1. do

14 Neposkytnutí nebo vrácení dotace
Žadatel bude muset vrátit celou výši do té doby poskytnuté dotace, zjistí-li Fond, že: - se žadatel stal opětovně zemědělským podnikatelem; - se žadatel účastní na podnikání jiného zemědělského podnikatele; - žadatel požádal o zařazení půdního bloku nebo dílu do evidence půdy. Žadateli se poskytování dotace zastaví, zjistí-li Fond, že nabyvatel nehospodařil celých 5 let na pozemcích (tzn. neměl je dle evidence půdy v užívání), které získal převodem od nabyvatele.


Stáhnout ppt "Předčasné ukončení zemědělské činnosti Nařízení vlády 69/2005"

Podobné prezentace


Reklamy Google