Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Lubomír Svoboda Odbor přímých plateb a HRDP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Lubomír Svoboda Odbor přímých plateb a HRDP"— Transkript prezentace:

1 OPATŘENÍ LESNICTVÍ Horizontální plán rozvoje venkova a zemědělství (HRDP)
Ing. Lubomír Svoboda Odbor přímých plateb a HRDP Státní zemědělský intervenční fond

2 Zalesňování zemědělské půdy
Opatření Lesnictví Zalesňování zemědělské půdy Založení porostu rychle rostoucích dřevin Cíle opatření: snížení výměry zemědělsky obhospodařovaných půd nevhodných pro zemědělské využití zlepšení ekologické rovnováhy venkovského prostoru, ochrana životního prostředí zvýšení biodiverzity krajiny diverzifikace výroby, změna struktury příjmů zemědělských farem zlepšení sociálních a ekonomických podmínek venkova RRD – snížení imisí ze spalování tradičních paliv .….. 2

3 Legislativní rámec upravující podmínky opatření Základní legislativa ČR
Nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení podmínek k poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Zákon 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon č. 50/1976 Sb. - Stavební zákon Vyhláška č. 29/2004 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů atd. 3

4 Legislativní rámec upravující podmínky opatření Základní legislativa EU
Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, o podporování rozvoje venkova prostřednictvím Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu Nařízení Komise (ES) č. 817/1997 Sb., kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 Nařízení Rady (ES) č. 1783/2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 Nařízení Komise (ES) č. 796/2004, ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanový prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v Nařízení Rady č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění 4

5 Podání žádosti o zařazení do programu - Lesnictví
Místo podání žádosti: místně příslušná Zemědělská agentura (ZA-PÚ) Termín podání žádosti : od r – do 28.února roku, ve kterém hodlá žadatel pozemek zalesnit (porost RRD založit) Formuláře žádostí: vydané SZIF - k dispozici na ZA-PÚ a na Internetu Způsob doručení žádosti: osobně nebo poštou Na základě žádosti o zařazení vydává fond rozhodnutí o zařazení do programu 5

6 Zalesňování zemědělské půdy – základní podmínky vstupu do programu
Zařazení zemědělské půdy do Evidence využití zemědělské půdy (LPIS) podle § 3a Zákona o zemědělství,– žadatel musí být v LPIS veden jako uživatel zařazovaného pozemku k datu podání žádosti (musí mít přidělen kód uživatele v LPIS) Zalesňované pozemky musí být ve vlastnictví (příp. spoluvlastnictví) žadatele Pozemek, který má být zalesněn, musel být nejméně 2 roky před změnou využití (převod do PUPFL) zemědělsky využíván a byl součástí zemědělského půdního fondu Minimální výměra zalesňovaného pozemku – více než 0,5 ha souvislé plochy. Jestliže má zalesňovaný pozemek alespoň část hranice sousedící se stávajícím lesním pozemkem, pak může mít výměru i nižší 6

7 Povinné přílohy žádosti o zařazení do programu na podporu zalesňování zemědělské půdy
Deklarace zemědělské půdy k zalesnění Platný výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnictví zařazovaného pozemku Písemná ověřená plná moc dalších spoluvlastníků v případě, že o dotaci žádá více spoluvlastníků Souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí zařazovaného pozemku zemědělskému půdnímu fondu Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k zalesnění zařazovaného pozemku, jestliže zařazovaný pozemek má výměru vyšší než 0,5 ha Rozhodnutí o využití území podle zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů Rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení zařazovaného pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa Vyjádření místně příslušného pozemkového úřadu v těch případech, kdy zařazovaný pozemek je na základě rozhodnutí pozemkového úřadu v řízení o pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako lesní pozemek. Tento doklad nahrazuje doklady uvedené pod čísly 4. až 7. Projekt zalesnění Doklad o podnikání v zemědělské prvovýrobě Platný doklad prokazující právní subjektivitu žadatele 7

8 Dotace na zalesnění Dotace Dotace se neposkytne: 8
- příjemci podpory na předčasné ukončení zemědělské výroby - na výsadbu vánočních stromků Dotace na péči a náhrada se neposkytne: - obci, sdružení obcí, kraji, státu, příspěvkové organizaci zřízené státem nebo krajem a PO, jejíž základní kapitál je alespoň z 50% vlastněn obcí, krajem nebo státem. Pozn.: Dotace se vyplácí pouze na plochy uvedené v LPIS !!! dotace na založení lesního porostu dotace na péči o lesní porost náhrada za ukončení zemědělské výroby 8

9 Finanční sazby pro výpočet dotace na zalesnění
Dotace na založení lesního porostu listnaté dřeviny – Kč/ha jehličnaté dřeviny – Kč/ha b) Dotace na následnou péči o lesní porost vyplácí se po dobu 5 let (počínaje rokem zalesnění) Kč/ha/rok c) Náhrada vyplácí se po dobu 20 let (počínaje rokem zalesnění) Příjemce náhrady Zalesnění z.p. vyjma travních porostů Zalesnění travních porostů Podnikatel v zem. výrobě 8 600 Kč/ha/rok 4 210 Kč/ha/rok Ostatní vlastníci 5 880 Kč/ha/rok

10 Oznámení o zalesnění zemědělské půdy
Podává se po ukončení prací spojených se zalesněním Formulář vydaný SZIF – k dispozici na ZA-PÚ, Internet Termín – jarní zalesnění – do 30.června – zalesnění po – do 30.listopadu Oznámení musí být potvrzeno odborným lesním hospodářem – stvrzuje kvalitu provedených prací + soulad s projektem Součástí oznámení je doklad o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin, použitého při zalesnění Je možné rozložit zalesnění do 2 termínu a podat 2 oznámení k jedné žádosti Oznámení je zároveň žádostí o poskytnutí dotace na péči a náhrady Údaje v oznámení musí být v souladu se žádostí Na základě oznámení a fyzických kontrol na místě pak vydává SZIF rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace 10

11 Žádost o poskytnutí dotace na péči a náhrady – v dalších letech trvání závazku
Formulář žádost (společný – péče+náhrada): vydané SZIF - budou k dispozici na ZA-PÚ a na Internetu Termín podání žádosti : do 30.dubna kalendářního roku Žádost o poskytnutí dotace na péči – podává se ve 4 letech následujících po zalesnění Žádost o poskytnutí náhrady - podává se v 19 letech následujících po zalesnění Na základě této žádosti vydává fond rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace na péči a náhrady Půdní bloky, na které je podána žádost musí být stále v Evidenci zemědělské půdy (LPIS) 11

12 – reprodukční porost – více než 0,25 ha souvislé plochy
Založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití – základní podmínky vstupu do programu Zařazení zemědělské půdy do Evidence využití zemědělské půdy (LPIS) podle § 3a Zákona o zemědělství,– žadatel musí být v LPIS veden jako uživatel zařazovaného pozemku k datu podání žádosti (musí mít přidělen kód uživatele v LPIS) Žádost může podat – vlastník pozemků, sdružení vlastníků, spoluvlastník, nájemce zemědělského pozemku (písemný souhlas vlastníka s pěstováním RRD, nájemní smlouva na dobu životnosti porostu) Minimální výměra: – produkční porost – více než 0,5 ha souvislé plochy – reprodukční porost – více než 0,25 ha souvislé plochy Závazky (čestné prohlášení) – porosty produkčních RRD - pěstování po dobu min. 15 let, - zajištění sklizně v 3-6 letých intervalech, - využití veškeré produkce pro energetické účely, - zajištění likvidace porostu v souladu s projektem po skončení životnosti 12

13 Základní podmínky vstupu do programu - pokračování
Závazky (čestné prohlášení) – porosty reprodukčních RRD - pěstování, sklizeň a evidence reprodukčního materiálu a odběr rostlinných řízků po dobu min. 10 let, - využití veškeré produkce pro množitelské účely, - zajištění likvidace porostu v souladu s projektem po skončení životnosti 13

14 Povinné přílohy žádosti o zařazení do programu na podporu založení porostů rychle rostoucích dřevin
Deklarace zemědělské půdy k založení porostů rychle rostoucích dřevin Platný výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnictví pozemků určených k založení porostu rychle rostoucích dřevin Souhlas vlastníka zařazovaného pozemku se založením porostu rychle rostoucích dřevin na tomto pozemku pokud je žadatelem o dotaci nájemce pozemku Platná nájemní smlouva (ověřená kopie) umožňující dodržet podmínky dotace pokud je žadatelem o dotaci nájemce pozemku Stanovisko příslušného orgánu ochrany životního prostředí k projektu založení porostu rychle rostoucích dřevin Souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro pěstování rychle rostoucích dřevin Projekt založení porostu rychle rostoucích dřevin zpracovaný autorizovaným projektantem (§ 23 odst. 6 písm. h) a § 34 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 275/1994 Sb. a zákona č. 224/2003 Sb.) Platný doklad prokazující právní subjektivitu žadatele Čestné prohlášení žadatele, že zajistí sklizeň produkčního porostu v 3-6 letém intervalu, min. po dobu15 let a po skončení provede řádnou likvidaci porostu určenou v projektu Čestné prohlášení žadatele, že zajistí pěstování, sklizeň, odběr, kvalitu reprodukčních porostů po dobu min. 10 let 14

15 Dotace na založení porostu:
Finanční sazby pro výpočet dotace na založení porostu rychle rostoucích dřevin Dotace na založení porostu: poskytuje se pouze v roce výsadby Výše dotace: Kč/ha – výsadba produkčního porostu RRD Kč/ha – výsadba reprodukčního porostu RRD Pozn.: Dotace se vyplácí pouze na plochy uvedené v LPIS !!! 15

16 Oznámení o založení porostů rychle rostoucích dřevin
Podává se po ukončení prací spojených se založením porostu Formulář vydaný SZIF – k dispozici na ZA-PÚ, Internet Termín – jarní založení porostu – do 30.června – založení porostu po – do 30.listopadu Oznámení musí být potvrzeno příslušným orgánem ochrany životního prostředí – stvrzuje soulad provedených prací s projektem založení porostů RRD Součástí oznámení je doklad o původu reprodukčního materiálu dřevin použitých k založení porostu Je možné rozložit založení porostu do 2 termínu a podat 2 oznámení k jedné žádosti o zařazení do programu Údaje v oznámení musí být v souladu se žádostí Na základě oznámení vydává SZIF rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace 16

17 Společná část – Administrace žádostí
Příjem žádostí – Zemědělská agentura Mze (okresy) – první formální kontrola žádosti (počet příloh, vyplnění povinných polí, atd.) Administrativní kontrola (SWK) – kontrola údajů v žádosti s údaji uvedenými v Evidenci půdy a dalších elektronických databázích, detailní kontrola příloh žádosti (uvedení všech pozemků v příloze, správnost a platnost všech příloh atd.) Dvoustupňová kontrola na: – Zemědělská agentura – Regionální odbor SZIF - Výsledky kontroly jsou zaznamenány do protokolu o kontrole úplnosti a správnosti. - Opravitelné chyby má možnost žadatel odstranit do 7 dnů od přijetí výzvy k odstranění nedostatků. 17

18 Společná část – Administrace žádostí Kontroly na místě
Fyzická kontrola na místě Ohlášení kontroly na místě – pokud je kontrola ohlášena, pak max. 48 hod předem Průběh kontroly – měření vybraných pozemků – zjišťování druhové skladby – kontrola počtu vysázených sazenic Zalesňování z.p. – do 12 měs. – min. 90% počtu sazenic stanoveného vyhláškou č. 139/2004, – po 12 měs. – min. 80% vyhláš. počtu sazenic RRD – do 12 měs. – produkční porost - min. 80% počtu sazenic stanoveného projektem o založení porostu RRD – reprodukční porost – min. 75% počtu sazenic – kontrola dokladů o původu výsadbového materiálu – kontrola dalších náležitostí projektu Ukončení kontroly na místě – žadatel dostává k podpisu kontrolní zprávu Proti výsledkům kontroly na místě se může žadatel do 15 dnů odvolat. 18

19 Společná část – Administrace žádostí Sankce
Při zjištění nedostatků může nastat: Snížení dotace Zamítnutí žádosti o dotaci Vrácení dotace – následné zjištění nedostatků po vyplacení dotace Sankce při rozporu deklarované a zjištěné plochy: Sankcionovaná skutečnost Sankce Rozdíl ploch je větší než 3% nebo 2ha, ale zároveň ne větší než 20% zjištěné plochy. Snížení dotace ve výši dvojnásobku zjištěného procenta rozdílu. Rozdíl ploch je větší než 20% zjištěné plochy. Zamítnutí dotace v rámci každého podopatření v rámci opatření Lesnictví. 19

20 – vybrané změny musí být doloženy doplněnými přílohami (projekt)
Společná část – Administrace žádostí Vydání rozhodnutí Změna žádosti, Stažení žádosti Rozhodnutí Změna žádosti – údaje je možné měnit na základě formuláře „Změna žádosti“ prostřednictvím příslušné ZA-PÚ – vybrané změny musí být doloženy doplněnými přílohami (projekt) – !!! po termínu pro přijetí žádosti nelze navyšovat deklarovanou výměru Stažení žádosti – formulář „Stažení žádosti“ - podává se prostřednictvím příslušné ZA-PÚ – !!! stáhnout žádost lze pouze v případě, že žadatel nebyl informován o kontrole na místě nebo upozorněn na nedostatky v žádosti, které by vedly k sankcím Rozhodnutí o zařazení do programu Rozhodnutí o poskytnutí dotace 20

21 Zalesňování zemědělské půdy Rychle rostoucí dřeviny
Žádosti podané v roce 2005 Zalesňování zemědělské půdy Rychle rostoucí dřeviny výměra (ha) počet žádostí 660 419 18 11 21

22 Děkuji za pozornost !!! 22


Stáhnout ppt "Ing. Lubomír Svoboda Odbor přímých plateb a HRDP"

Podobné prezentace


Reklamy Google