Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavel Marek AOPK ČR, odd. péče o vodní ekosystémy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavel Marek AOPK ČR, odd. péče o vodní ekosystémy"— Transkript prezentace:

1 Pavel Marek AOPK ČR, odd. péče o vodní ekosystémy Seminář „Odborná podpora AOPK ČR výkonu státní správy“ Praha / Brno Morfologický stav vodních toků, požadavky plynoucí z Rámcové směrnice o vodách

2 Současnost

3 Současnost

4 Směrný dokument Rámcová směrnice o vodách (RSV) 2000/60/ES
Voda není komerčním produktem jako ostatní výrobky, ale spíše dědictvím, které musí být chráněno, střeženo a dle toho s ním nakládáno. Prevence a omezování znečišťování neboť povodí a znečištění překračují hranice Podpora udržitelného užívání vod neboť se jedná o omezený zdroj Zlepšení stavu vodních ekosystémů neboť ovlivňují životní prostředí, náš život Zmírnění účinků povodní a sucha neboť tyto extrémní projevy znamenají značné ztráty, ať už ekonomické, ekologické či ztráty na životech Celkový cíl – dosáhnout dobrého stavu vod Tento stav je určen dobrým ekologickým a dobrým chemickým stavem. Ekologický stav je pak určen požadavky na biologické, hydromorfologické (stanovišťní) a fyzikálně-chemické vlastnosti.

5 Plánování v oblasti vod
Příprava plánů povodí pro druhé období (2016 – 2021) Možnost nastavení systémových řešení, propojení i možnost specifikace konkrétních potřebných opatření. AOPK ČR je zapojena do přípravy v rámci pracovních skupin či komisí pro plány dílčích povodí.

6 Finanční nástroje Program revitalizace říčních systémů
Podpora zadržení vody v krajině pomocí přírodě blízkých revitalizačních opatření, podpora výstavby a modernizace ČOV, podpora obnovy mokřadů a rašelinišť Program Prevence před povodněmi I a II (program ) Podpora protipovodňových opatření (dále jen PPO) s retencí, PPO podél vodních toků, Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl atd. Za rok 2012 ve výši 1,22 mld. kč Operační program Životní prostředí Osa 1 – Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní např. snížení znečištění vod, zlepšení jakosti pitné vody, omezování rizika povodní Osa 6 – Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny např. podpora biodiverzity včetně opatření zacílených na vodní ekosystémy, optimalizace vodního režimu krajiny – obnova a výstavba rybníků a poldrů, revitalizace, ..

7 Obecné principy dobrého stavu
Dobrý stav vod = ustálené prostředí o vhodných podmínkách pro širokou biologickou rozmanitost (biodiverzitu) Vodní prostředí je obecně náchylné na změny, kdy drobné disturbance vedou k rychlé odezvě z pohledu zastoupení jednotlivých organismů (druhů) a vztahů mezi nimi. Korytotvorné procesy a specifikum povodní nelze považovat v přirozené krajině za projevy disturbancí, nýbrž jsou projevem vývoje (sukcese) vodního prostředí z hlediska fyzikálního. Z pohledu ochrany přírody nelze pominout specifická prostředí, vyhovující specifickým životním potřebám zvláště chráněných druhů organismů, které často chráníme a podporujeme i na úkor přirozeného vývoje (např. korytotvorné procesy). Vodní ekosystémy jsou ovlivňovány a/biotickými procesy, ale především lidskou činností, která je mění zcela zásadně. Jedná se často o zásahy destruktivní z pohledu stávajícího říčního kontinua, morfologického vývoje koryta a rozmanitosti průtoků. Zásahy bývají značného rozsahu a ovlivňují z pohledu biologického širší povodí.

8 Vlivy antropogenní činosti
Odběr vody – stavba příčných bariér - jezů - dochází k přerušení říčního kontinua, transportu plavenin a splavenin, řičního substrátu → je zastaven proces podélného vývoje koryta v nižších úsecích, může docházet k nadměrné erozi (zahlubování koryta – hladová voda) - v případě nezajištění migrační prostupnosti bariéry jsou oslabeny jednotlivé populace v oddělených úsecích nebo je znemožněno i jejich rozmnožování - dochází ke změně charakteru proudění v nadjezí a podjezí → často v podjezí druhotné lipanové nebo pstruhové pásmo na parmovém úseku toku - v případě průmyslového odběru může docházet ke znečištění vody závadnými látkami (chemická stránka) a ohřevu nebo ochlazení vody (fyzikální stránka) - v případě delších derivací jsou ovlivněny průtoky v původním korytě, především v málovodných obdobích → snižuje se životní prostor na vodu přímo vázaných organismů (plošně, nedostatečnými hloubkami vody, možnosti úkrytu apod.) i životní prostor v říční nivě (možný pokles podzemní vody, přínosu živin při záplavách apod.)

9 Vlivy antropogenní činosti
Zkapacitnění a zplavnění koryt – správa vodních toků - opevňování břehů a dna, napřimování toků → zrychlení odtoku vody - podélné hráze a valy → přerušení komunikace řeky s nivou - v intravilánu nevyužití životního prostoru kolem řeky - těžba dnových sedimentů → podélný vývoj koryta břehové porosty a příbřežní vegetace Disturbance a vlivy lidské činnosti se projevují více na drobných vodních tocích, které jsou snáze zranitelné. Vypouštění odpadních látek odstraňování fosforu → sedimenty vodních nádrží, sinice léčiva (antikoncepce) → úbytky běžných druhů ryb - choroboplodné zárodky → chov drůbeže, ryb

10 Nabídka spolupráce Regionální pracoviště AOPK ČR
Složitější záležitosti je možno konzultovat v rámci odborných skupin AOPK ČR pro vodní prostředí, konkrétně OS pro vodní ekosystémy a OS Komise pro rybí přechody Přehled dotačních nástrojů podporujících péči o přírodu a krajinu Programy podporované rezorty MŽP a MZe včetně základní dokumentace případně s odkazy na další organizace (webové stránky) Standardy péče o přírodu a krajinu Doporučení stanovující parametry výstupů a technický postup jednotlivých činností realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu – v současnosti například Řez stromů, v přípravě Vytváření a obnova tůní a další.

11 Děkuji Vám za pozornost
ing. Pavel Marek


Stáhnout ppt "Pavel Marek AOPK ČR, odd. péče o vodní ekosystémy"

Podobné prezentace


Reklamy Google