Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM Životní prostředí Pro období

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM Životní prostředí Pro období"— Transkript prezentace:

1

2 OPERAČNÍ PROGRAM Životní prostředí Pro období

3 Globální cíl Zlepšení kvality životního prostředí jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho orgánů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj                               

4 Strategický cíl Ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů ES v oblasti životního prostředí a požadavků vyplývajících z dalších mezinárodních závazků ČR. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví obyvatel a zároveň přispívá ke zvyšování atraktivity území pro život, práci, investice

5 Státní politika životního prostředí ČR
Ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti Udržitelné využívání přírodních zdrojů ( vč. vody), materiálové toky a nakládání s odpady Životní prostředí a kvality života ( snižování zátěže toxickými kovy, snižování zátěže ovzduší emisemi, hluk, omezování průmyslového znečištění a rizik Ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění

6 Dopady OP Životní prostředí
celkové snižování imisní zátěže ovzduší pokles atmosférické depozice zvyšování kvality povrchových a podzemních vod odpadové hospodářství vč. nakládání s obalovým odpadem zastavení poklesu biodiverzity zvýšení retenční schopnosti krajiny rekultivace prostorů po těžbě surovin snížení půdní eroze zvýšení ekologické stability krajiny

7 Ministerstvo životního prostředí
Realizační orgány Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

8 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snížení rizika povodní

9 Oblast podpory 1.1. Snížení znečištění vod
PO 1 -Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snížení rizika povodní Oblast podpory 1.1. Snížení znečištění vod

10 1.1. Oblast podpory – Snížení znečištění vod Operační cíle podpory
Zvýšení počtu ekvivalentních obyvatel napojených na kanalizaci a vyhovující ČOV Zlepšení čistoty vodních toků Zlepšení úrovně kalového hospodářství Omezení obsahu zvlášť nebezpečných látek ve vodách Snížení eutrofizace povrchových vod Zajištění komplexního monitoringu vod

11 1.1. Oblast podpory – Snížení znečištění vod Podporované aktivity
ČOV, stokové systémy, technická opatření u průmyslových znečišťovatelů, systémy komplexního sledování, technická a biologická opatření na snížení eutrofizace povrchových vod Forma podpory Nevratná finanční pomoc

12 Oblast podpory 1.2. Zlepšení jakosti pitné vody
PO 1 -Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snížení rizika povodní Oblast podpory 1.2. Zlepšení jakosti pitné vody

13 Zlepšení zásobování jakostní pitnou vodou
1.2. Oblast podpory – Zlepšení jakosti pitné vody Operační cíle podpory Zlepšení zásobování jakostní pitnou vodou

14 1.2. Oblast podpory – Zlepšení jakosti pitné vody Podporované aktivity
Úpravny vody a zdroje pitné vody, přivaděče a rozvodné sítě pitné vody Forma podpory Nevratná finanční pomoc

15 Oblast podpory 1.3. Omezení rizika povodní
PO 1 -Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snížení rizika povodní Oblast podpory 1.3. Omezení rizika povodní

16 1.3. Oblast podpory –Omezování rizika povodní Operační cíle podpory
Zvýšení ochrany života osob,majetku a ekonomických aktivit regionů Zlepšení systému předpovědní a hlásné povodňové služby Dokončení mapy rizik povodní a záplavových území Vyhlášení standardů přijatelného rizika pro ohrožená území dle mapy Zajištění veřejných informací obyvatelstva o předpovědních a varovných systémech

17 1.3. Oblast podpory –Omezení rizika povodní Podporované aktivity
Informační systémy, zpracování mapových podkladů, realizace opatření pro snížení rychlosti odtoku vody z povodní a eliminaci povodňových průtoků – výstavba poldrů, úprava koryt Forma podpory Nevratná finanční pomoc

18 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snížení rizika povodní
Příjemci podpory ÚSC a jejich svazky, správci povodí, vodních toků, nádrží, rybníků, vodních děl, zpracovatelé plánů opatření, NNO, státní organizace a státní podniky, provozovatelé systémů předpovědní povodňové služby, organizační složky státu, FO, PO

19 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

20 PO 2 –Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Oblast podpory 2.1. Zlepšení kvality ovzduší

21 2.1. Oblast podpory –Zlepšení kvality ovzduší Operační cíle podpory
Snížení příspěvku k imisní zátěži - spalovací procesy, energetické systémy, prašnost

22 2.1. Oblast podpory –Zlepšení kvality ovzduší Podporované aktivity
Spalovací nízkoemisní stroje, snížení energetické náročnosti, omezení prašnosti, izolační zeleň Forma podpory Nevratná dotační pomoc

23 PO 2 –Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Oblast podpory 2.2. Omezování emisí

24 2.2. Oblast podpory –Omezování emisí Operační cíle podpory
snížení emisí NO snížení emisí prachových částic snížení emisí VOC snížení emisí amoniaku

25 2.2. Oblast podpory –omezování emisí Podporované aktivity
Rekonstrukce spalovacích zdrojů, dodatečná zařízení pro záchyt emisí, technická opatření na zdrojích ( vodou ředitelné barvy, laky, lepidla apod. Forma podpory Nevratná finanční pomoc

26 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Příjemci podpory ÚSC a jejich svazky, sdružení vlastníků, bytová družstva, FO, PO, OPS, výzkumné instituce, nadace a fondy, PO, občanská sdružení a církve, OSVČ, organizační složky státu

27 Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie

28 PO 3 –Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory 3.1. Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

29 zvýšení kapacity OZE pro vytápění objektů a ohřev teplé vody
Oblast podpory –Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla,elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny Operační cíle podpory zvýšení kapacity OZE pro vytápění objektů a ohřev teplé vody zvýšení kapacity OZE pro výrobu elektrické energie

30 Nevratná finanční pomoc
Oblast podpory –Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla,elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny Podporované aktivity Fototermické systémy, fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla, biomasy, kogenerační jednotky, geotermální systémy, bioplyn, větrné elektrárny, malé vodní elektrárny Forma podpory Nevratná finanční pomoc

31 PO 3 –Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

32 zvýšení podílu tepla z produkce odpadního tepla
Oblast podpory –Realizace úspor energie a využití odpadního tepla Operační cíle podpory snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby hl. u nepodnikatelské sféry (kromě bytů) zvýšení podílu tepla z produkce odpadního tepla

33 Nevratná finanční pomoc
Oblast podpory –Realizace úspor energie a využití odpadního tepla Podporované aktivity Zateplování, výměna oken, zrušení tepelných mostů, měření a regulace, zařízení na využití odpadního tepla Forma podpory Nevratná finanční pomoc

34 Úspory energií a využívání OZE na Vysočině
objekty ve vlastnictví kraje a v objekty ve vlastnictví organizací zřizovaných krajem ( 60 – 90 mil. Kč) 3.2.- zateplení, výměna oken měření a regulace 3.1. – instalace systémů OZE pro vytápění a ohřev teplé vody prezentace projektu veřejnosti – zvýšení informovanosti obyvatelstva o OZE

35 PO 3 –Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory 3.3. Enviromentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby

36 Oblast podpory – enviromentálně šetrné systémy vytápění a prřípravu teplé vody pro fyzické osoby Operační cíle podpory zvýšení kapacity OZE pro vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech – vytěsnění fosilních paliv

37 Nevratná finanční pomoc
Oblast podpory –Enviromentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby Podporované aktivity Kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární systémy využití odpadního tepla Forma podpory Nevratná finanční pomoc

38 Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie
Příjemci podpory ÚSC a jejich svazky, nadace a fondy, občanská sdružení a církve, PO, OPS, organizační složky státu, FO, společenství vlastníků, bytová družstva, NNO

39 Prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

40 Oblast podpory 4. 1. Zkvalitnění nakládání s odpady
PO 4 –Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Oblast podpory 4. 1. Zkvalitnění nakládání s odpady

41 snížení produkce odpadů
Oblast podpory –Zkvalitnění nakládání s odpady Operační cíle podpory snížení produkce odpadů zvýšení podílu využitelných odpadů ( třídění za účelem recyklace)) technologie k využívání druhotných surovin sběrné systémy

42 4. 1. Oblast podpory –Zkvalitnění nakládání s odpady
Podporované aktivity Integrované systémy nakládání s odpady, oddělený sběr odpadu, zařízení na využití a recyklaci odpadu, sběrné dvory, nakládání s nebezpečnými odpady, rekultivace skládek, odstranění nepovolených skládek v chráněných územích, kompostárny a biofermentační stanice Forma podpory Nevratná finanční pomoc

43 Oblast podpory 4. 2. Odstraňování starých ekologických zátěží
PO 4 –Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Oblast podpory Odstraňování starých ekologických zátěží

44 dokončení inventarizace
Oblast podpory –Odstraňování starých ekologických zátěží Operační cíle podpory dokončení inventarizace řešení a odstranění závažných (rizikových) starých ekologických zátěží

45 4. 2. Oblast podpory –Odstraňování starých ekologických zátěží
Podporované aktivity Inventarizace a kategorizace starých ekologických zátěží, sanace Forma podpory Nevratná finanční pomoc

46 Prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Příjemci podpory NNO, ÚSC, občanská sdružení, podnikatelské subjekty, PO, organizační složky státu nebo zřízené PO, státní podniky

47 Prioritní osa 5 Omezování průmyslového znečištění a snižování enviromentálních rizik

48 Oblast podpory 5.1. Omezování průmyslového znečištění
PO 5 –Omezování průmyslového znečištění a snižování enviromentálních rizik Oblast podpory 5.1. Omezování průmyslového znečištění                                                       

49 integrovaný registr znečišťování
Oblast podpory –Omezování průmyslového znečištění Operační cíle podpory integrovaná prevence a omezování znečištění vč. výzkumu a vývoje ( BAT ) integrovaný registr znečišťování snižování a omezování rizika chemických látek šíření informací o rizicích pro odbornou a ostatní veřejnost

50 5. 1. Oblast podpory – Omezování průmyslového znečištění
Podporované aktivity Zázemí pro výzkum, informační systémy, informace o životním prostředí na internetu, infrastruktura pro program REACH Forma podpory Nevratná finanční pomoc

51 Prioritní osa 5 Omezování průmyslového znečištění a omezování enviromentálních rizik
Příjemci podpory ÚSC a jejich svazky, PO, veřejné výzkumné instituce, občanská sdružení, NNO, podnikatelské subjekty, státní podniky, státní organizace, správci povodí a toků,organizační složky státu, provozovatelé systémů předpovědní povodňové služby

52 Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

53 PO 6 –Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 6.1. Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 2. výzva

54 6. 1. Oblast podpory –Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 Operační cíle podpory
zajištění podkladů pro vyhlášení schválených evropsky významných lokalit zajištění podkladů pro naplnění povinnosti monitoringu – ochrana volně žijících ptáků, volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny

55 Nevratná finanční pomoc
Oblast podpory – Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 Podporované aktivity Implementace soustavy NATURA 2000, monitoring, náklady na výkupy pozemků Forma podpory Nevratná finanční pomoc

56 PO 6 –Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 6.2. Podpora biodiverzity 2. výzva

57 6. 2. Oblast podpory –Podpora biodiverzity Operační cíle podpory
posílení populací ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů posílení biologické rozmanitosti na úrovni stanovišť snížení negativních antropogenních vlivů na přírodu a krajinu

58 6. 2. Oblast podpory – Podpora biodiverzity
Podporované aktivity Záchrana druhů a ekosystémů, péče o chráněná území, předcházení škodám způsobených chráněnými živočichy na komunikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovem ryb a včel, zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů, předcházení zavlékaní a likvidace invazních populací rostlin a živočichů, opatření na ochranu jeskyní a krasů, infrastruktura pro návštěvnost zvláště chráněných území apod. Forma podpory Nevratná finanční pomoc

59 Péče o evropsky významné lokality a zachování biodiverzity na Vysočině
zvláště chráněná území, významná stanoviště, evropsky významné lokality v kraji ( dle metodiky EK) zpracování podkladů, zpracování plánů péče vyhlášení chráněných území vč. smluv s vlastníky, geodetické práce, značení prezentace projektu

60 PO 6 –Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 6. 3. Obnova krajinných struktur 2. výzva

61 6. 3. Oblast podpory –Obnova krajinných struktur Operační cíle podpory
zvýšení počtu a plochy založených a obnovených prvků ekologické stability zlepšení přírodních poměrů v lesích zlepšení stavu lesních půd

62 6. 3. Oblast podpory – Obnova krajinných struktur
Podporované aktivity Opatření v rámci pozemkových úprav zaměřených na výsadbu zeleně v krajině a ochrana půdy, opatření pro ekologickou stabilitu, zakládání a obnova krajinných prvků ( remízky, aleje, větrolamy, břehové porosty, péče o památné stromy, zachování a zlepšení přírodních poměrů v lesích vč. NATURA 2000, realizace lesopěstebních opatření pro regeneraci Forma podpory Nevratná finanční pomoc

63 PO 6 –Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 6. 4. Optimalizace vodního režimu krajiny 2. výzva

64 zvyšování retenční schopnosti krajiny
Oblast podpory –Optimalizace vodního režimu krajiny Operační cíle podpory náprava nevhodných úprav toků, nevhodných odvodnění a jiných negativních vlivů na vodní režim v krajině zvyšování retenční schopnosti krajiny snížení výskytů negativních vlivů vodní a větrné eroze

65 6. 4. Oblast podpory – Optimalizace vodního režimu krajiny
Podporované aktivity Opatření pro zvýšení retenční schopnosti krajiny, ochrana a obnova přirozených odtokových systémů, omezení rizikových situací, zejména povodní, opatření proti vodní a větrné erozi, lze i výkup pozemků Forma podpory Nevratná finanční pomoc

66 PO 6 –Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 6. 5. Podpora regenerace urbanizované krajiny 2. výzva

67 6. 5. Oblast podpory –podpora regenerace urbanizované krajiny Operační cíle podpory
zvýšení počtu, rozlohy a kvality přírodních ploch v zastavěných územích odstranění nevyužívaných staveb a dalších zátěží ve zvláštně chráněných územích

68 6. 5. Oblast podpory – podpora regenerace urbanizované krajiny
Podporované aktivity Zakládání a revitalizace sídelní zeleně, výsadba zeleně po odstraněných brownfields do 10 ha, bývalých vojenských prostorech, následků geologické činnosti, odstranění či zabezpečení nevyužívaných staveb ve zvláštně chráněných územích Forma podpory Nevratná finanční pomoc

69 PO 6 –Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 6. 6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů vč. zdrojů podzemních vod 2. výzva

70 revize ochranných pásem vodních zdrojů
Oblast podpory – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů vč. zdrojů podzemních vod Operační cíle podpory sanace a stabilizace nejnebezpečnějších sesuvů a skalních masivů, monotoring revize ochranných pásem vodních zdrojů budování nových zdrojů podzemních vod zajištění dalších neobnovitelných zdrojů odstranění negativních následků minulé hornické činnosti

71 Nevratná finanční pomoc
Oblast podpory – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů vč. zdrojů podzemních vod Podporované aktivity Stabilizace a sanace sesuvů a skalních masivů, přehodnocení a vyhledávání zdrojů podzemních vod pro zásobování obyvatelstva, geologické a hydrogeologické práce, vyhledávání možností náhrady podzemních vod povrchovými, technická opatření pro ochranu neobnovitelných zdrojů, zajištění a technická opatření pro odstranění důsledků minulé hornické činnosti, geologické a hydrogeologické práce Forma podpory Nevratná finanční pomoc

72 Prioritní osa 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny
Příjemci podpory Jsou rozděleni v jednotlivých OP dle působnosti

73 Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro enviromentální vzdělávání, poradenství a osvětu

74 PO 7 –Rozvoj infrastruktury pro enviromentální vzdělávání, poradenství a osvětu
Oblast podpory 7. 1. Rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentálních vzdělávacích programů, poskytování enviromentálního poradenství a enviromentálních informací

75 síť center při CHKO, NP apod.
7.1. Oblast podpory –Rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentálních vzdělávacích programů, poskytování enviromentálního poradenství a enviromentálních informací Operační cíle podpory síť center vzdělávání síť center při CHKO, NP apod. nová poradenská a vzdělávací centra pro mezioborové problémy odborné materiály a pomůcky

76 Nevratná finanční pomoc
7.1. Oblast podpory –Rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentálních vzdělávacích programů, poskytování enviromentálního poradenství a enviromentálních informací Podporované aktivity Nákup, rekonstrukce a vybavení center a poraden, odborné materiály a pomůcky Forma podpory Nevratná finanční pomoc

77 ÚSC, NNO, PO, organizační složky státu, nepodnikatelské subjekty
Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro enviromentální vzdělávání, poradenství a osvětu Příjemci podpory ÚSC, NNO, PO, organizační složky státu, nepodnikatelské subjekty

78 Výzvy MŽP k podávání žádostí
1. výzva 3. 9. – 2. výzva – !!


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM Životní prostředí Pro období"

Podobné prezentace


Reklamy Google