Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizika tvorby ŠVP Seminář pro ředitele škol a školských zařízení červen 2009 Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizika tvorby ŠVP Seminář pro ředitele škol a školských zařízení červen 2009 Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek."— Transkript prezentace:

1 Rizika tvorby ŠVP Seminář pro ředitele škol a školských zařízení červen 2009 Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek

2 Dvoustupňové kurikulum Rámcové vzdělávací programy – norma pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program – vlastní program konkrétní školy přímo využívaný učiteli k organizaci a řízení výuky.

3 Odkud začít? Některé otázky, na které musí být odpovědi: Proč? Jak se budeme domlouvat? Co má být výsledkem? Kolik času máme? Kdo a co má udělat?

4 Riziko zlomené hole Někteří chtějí a umí Jiní jen chtějí Někteří umí, ale nechtějí Někteří ani neumí ani nechtějí Hrozba ztráty zaměstnání je to poslední, co bychom měli použít pro motivaci. I kritik může být užitečný!

5 Mluvíme stejnou řečí? Pojmy, které jsou používány v RVP a při tvorbě ŠVP: Některé jsou nové, Některé mají více významů, Některé pomáhají odlišit školní a státní úroveň. Stojí zato sladit orchestr!

6 Klíčové kompetence Soubory vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě. Přispívají k jeho vzdělání a spokojenému a úspěšnému životu a fakticky podmiňují fungování občanské společnosti.

7 Strategie Dvojice nedílně propojených pojmů: Klíčové kompetence a společné výchovné a vzdělávací strategie: klíčové kompetence – žák.... společné výchovné a vzdělávací strategie (SVVS) - na úrovni školy – my pedagogové ( všichni)..... - na úrovni vyučovacího předmětu – my učitelé vyučovacího předmětu (všichni)..... Úkolujeme sami sebe!

8 Rizika a úskalí Bagatelizace – napíšeme nějaké ty kecy na začátek, ale napřed uděláme osnovy. Suverenita – to my všechno děláme! Nespolupráce – formulováním je pověřen jednotlivec nebo malá skupinka, společné výchovné a vzdělávací strategie nejsou společné. Formalismus – no tak to někde opíšeme, když to tam musí být, společné výchovné a vzdělávací strategie budou škole cizí. A jistě další rizika a úskalí......

9 Doporučení Začít včas, získat dostatek času. Zajistit účast všech. Zajistit spolupráci. Zajistit porozumění účelu klíčových kompetencí a jejich vztahu ke společným výchovným a vzdělávacím strategiím. Důkladně zmapovat dosavadní účinné postupy a strategie používané na škole. Ponechat dostatek času na společnou diskusi. Stanovit reálné a splnitelné SVVS.

10 RUP - ŠUP Rámcový učební plán Školní učební plán Pravidla a závazné pokyny Možnosti pro profilaci školy Možnosti pro víceúrovňovou výuku Možnosti podpořit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Možnosti rozvíjet mimořádně nadané

11 Rizika a úskalí Jde o úvazek - napřed já a můj předmět – strhne se bitka o úvazky. Nedodržení závazných pravidel a parametrů – nedodržíme počty hodin v oblastech, ročnících, celkem. Zbožná přání - vytvoříme učební plán, který nebudeme mít zajištěn materiálně, personálně, prostorově ani organizačně. Překvapení – nebereme v úvahu představy rodičů a zřizovatele a někdy ani části sboru.

12 Doporučení Držte se zkušenosti a rozvíjejte ji. Jednejte, diskutujte, napřed analyzujte očekávané výstupy vzdělávacích oborů, rozdělte je do předmětů, teprve potom přidělujte hodiny vyučovacím předmětům. Zjistěte si představy rodičů a zřizovatele. Zajistěte soulad ŠUP s charakteristikou ŠVP, hlavně s prioritami školy. Ponechte si rezervy, snáze se přidává než ubírá.

13 Hodnocení a autoevaluace školy Existují zde jasné vazby na příslušný zákon a vyhlášky. Pravidla pro hodnocení žáků jsou navíc součástí školního řádu, který schvaluje školská rada. Existuje tu časová nesouslednost – Řád školy i Pravidla pro hodnocení žáků již máme hotovy, ŠVP teprve tvoříme. Přesto by se měly tyto dokumenty potkat. Analyzujeme-li výchozí podmínky školy při tvorbě, děláme vlastně autoevaluaci školy.

14 Rizika a úskalí Konzervativismus – školní řád máme hotový, do ŠVP se jenom přepíše. Formálnost – v podstatě přepíšeme ustanovení školského zákona a vyhlášky o základní škole. Totální formálnost – opíšeme něčí Pravidla pro hodnocení žáků. Nedostatečná komunikace – nezajistíme dostatečnou vnitřní a vnější diskusi o pravidlech, kritériích a metodách hodnocení mezi pedagogy školy navzájem, rodiči a zřizovatelem.

15 Doporučení Pravidla pro hodnocení žáků jsou příležitost jak významně a kladně ovlivnit vnitřní atmosféru školy. Podporujte diskusi na všech úrovních. Vytvořte situaci, kdy bude na práci dostatek času. Využijte zkušeností vlastních i příkladů dobré praxe. Přiměřenost je dobrým pravidlem i zde. Zvažte, co je pravidlo a co metodika.

16 Aktivity při přípravě ŠVP Seznámení s RVP ZUV Analýza podmínek školy Dohoda na prioritách Rozdělení rolí v týmu Stanovení časového harmonogramu Vlastní tvorba

17 Analýza a priority Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Ohrožení Stanovení klíčových oblastí a priorit

18 Podmínky vzdělávání Optimáln í a minimální; materiální; personální; hygienické; organizační; jiné.

19 Tým a jeho tvorba Tvorba ŠVP je jednoznačně týmová záležitost Koordinace Dílčí týmy Stanovení pravidel pro práci týmů Stanovení kompetencí Informační systém Komunikační systém

20 Formální, ale důležité Šablony, písma, formáty Žádné parádičky Zálohovat, zálohovat, zálohovat Dobře označovat soubory a verze Síť, využití sítě, pokud ji škola má Připomínkování jednotlivých částí a verzí Závěrečná editace a grafické zpracování Oficiální verze, komentovaná metodická verze

21 Některá důležitá fakta - osnovy Osnovy jsou na úrovni školy závazné. Je to vážný a důležitý dokument i z hlediska právního. Jsou popisem toho, co se škola zavazuje žákům nabízet k osvojení. Jsou podkladem a kritériem pro hodnocení žáků. Jsou podkladem a kritériem pro sebeevaluaci školy, ale také hodnocení ČŠI a dalšími nástroji vnějšího hodnocení.

22 Některé rady a doporučení Co do osnov napíšete, je závazné a bude muset být plněno. Pokud chcete být hodně podrobní, přesně charakterizujte, co jsou závazné očekávané výstupy pro všechny a co očekáváno jen u některých žáků. Je zřejmě vhodnější nejít do velkých podrobností a ponechat možnost volby v podrobnostech jednotlivým učitelům v jejich ročních tématických plánech.

23 Jak s tímto školním vzdělávacím programem seznámit zřizovatele, rodiče a veřejnost a jak jej neustále zdokonalovat

24 Fáze komunikace Při analýze podmínek a zjišťování přání rodičů a představ zřizovatele; při tvorbě ŠVP; při realizaci a postupném zavádění ŠVP.

25 Formy komunikace Účast v pracovních týmech; průběžné informace radě školy, zastupitelstvu; internetové stránky školy; propagační materiály školy; osobní kontakty učitelů s rodiči svých žáků (využít každé příležitosti ).

26 Další možnosti Koncerty a prezentace na veřejnosti Školní časopis Nástěnky školy Obecní nástěnky Kulaté stoly Školní akce Medializace

27 Poděkování Děkujeme Vám za pozornost. Těšíme se s Vámi na setkání na některé z našich dalších vzdělávacích akcí. Vaši lektoři Anna a Karel Společnost INFRA,s.r.o. Kontakt: www.infracz.czwww.infracz.cz PaedDr. Karel Tomek mobil: 607 871 049 tomek.trebic@seznam.cz


Stáhnout ppt "Rizika tvorby ŠVP Seminář pro ředitele škol a školských zařízení červen 2009 Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek."

Podobné prezentace


Reklamy Google