Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ únor/březen 2013 Marek Poustka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA STROJVEDOUCÍ únor/březen 2013 Marek Poustka"— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ únor/březen 2013 Marek Poustka poustka@gmail.com

2 NOVÉ PŘEDPISY SŽDC

3 Prezentace představuje pouze nejdůležitější změny
předpisových ustanovení

4 Dne 1.7.2013 vstupuje v platnost nový předpis D1, který sloučí předpisy D1 a D2 do jednoho předpisu

5 Nový předpis D1 (dále jen předpis) ruší veškeré gestorské výklady, vyjímky, výnosy apod. k předpisům D1 a D2, které jsou platné do , kromě „Pokynů provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy“

6 Předpis SŽDC D1 je předpisem provozovatele dráhy (infrastruktury)
a každý železniční dopravce (provozovatel drážní dopravy) si k němu vydá svoje vnitřní předpisy.

7 Základní pojmy

8 Výpravčí je společný název pro zaměstnance s odbornou způsobilostí k řízení drážní dopravy Výpravčí,který sleduje jízdu vozidel, dává návěsti má na hlavě červenou stejnokrojovou čepici.

9 Traťový dispečer je: Řídící dispečer – řídí celou oblast DOZ
Úsekový dispečer – řídí část oblasti DOZ Výpravčí DOZ – řídí DOZ menšího rozsahu Tito zaměstnanci prakticky plní funkci výpravčího v jednotlivých řízených stanicích.

10 Jízda podle rozhledových poměrů (čl.66)
Při jízdě podle rozhledových poměrů musí jet vlak nebo posunový díl nejvýše takovou rychlostí, aby zastavil na vzdálenost, na kterou strojvedoucí (zaměstnanec v čele sunutého vlaku nebo posunového dílu) vidí, nejvýše rychlostí 100 km/h, přičemž však nesmí být překročena nejvyšší dovolená rychlost vlaku, popř. rychlost posunového dílu, stanovená tímto předpisem. Před náhle vzniklou překážkou musí strojvedoucí využít všech dostupných prostředků pro zastavení vlaku nebo posunového dílu (rychlobrzda, pískování, dynamická brzda apod.).

11 Jízda podle rozhledových poměrů (čl.66)
Při jízdě podle rozhledových poměrů přes výhybky na širé trati (kromě odboček) nesmí být překročena rychlost 40 km/h se zřetelem na případná trvalá nebo přechodná omezení rychlosti, pokud nejsou tyto výhybky kryty krycím návěstidlem s návěstí dovolující jízdu vlaku (kromě PN).

12 je společný název pro vlakovou a posunovou cestu
Jízdní cesta (čl.73) je společný název pro vlakovou a posunovou cestu

13 Obvyklé místo zastavení (čl.74)
je místo, kde musí vlak zastavit. Toto místo je určeno ustanoveními předpisu D1 a může být označeno nepřenosnými návěstidly s návěstmi Stůj, Místo zastavení či Konec nástupiště.

14 Zastavení vlaku může být: (čl.75)
pro výstup a nástup cestujících, které není v TJŘ žádným zvláštním způsobem označováno

15 Zastavení vlaku může být: (čl.75)
z dopravních důvodů, TJŘ označeno značkou „+“ před časovým údajem příjezdu. Je to zastavení pro potřeby provozovatele dráhy (např. z důvodu křižování). Zastavit z dopravních důvodů strojvedoucí nemusí, pokud jsou splněny podmínky pro další jízdu vlaku.

16 Zastavení vlaku může být: (čl.75)
nezveřejněné, které je v TJŘ označeno značkou před časovým údajem příjezdu. Je to zastavení pro potřeby dopravce, Není zveřejněno pro cestující. (například střídání vlakových čet) Zastavení není třeba dodržet, pokud tak rozhodne dopravce (například i obsluha vlaku po dohodě s dispečerem dopravce)

17 Telekomunikační zařízení (čl.80)
je Telefon Rádiové zařízení (včetně mobilního telefonu) Fax Výpočetní technika s příslušným vybavením V obvodu ŽST. staniční rozhlas (tam kde je požadována obousměrná komunikace, musí být vybaven zpětným dotazem)

18 Jednosvětlová a Dvousvětlová návěst (čl. 98,100)
Dvousvětlová návěst je návěst světelného hlavního návěstidla, dovolující jízdu vlaku a tvořená dvěma světly. Dolní světlo může být v případě potřeby doplněno jedním nebo dvěma světelnými pruhy nebo indikátorem, horní světlo může být doplněno indikátorem. Dvousvětlovou návěstí není PN. Jednosvětlová návěst je návěst světelného hlavního návěstidla, dovolující jízdu vlaku a tvořená jedním světlem, které může být případně doplněno indikátorem. Jednosvětlovou návěstí není PN a návěst Jízda vlaku dovolena.

19 Návěstidlo platné jen pro jednu kolej (čl. 105)
je nepřenosné návěstidlo, které bez ohledu na jeho umístění platí pouze pro jednu kolej.

20 Návěstidlo přímo u koleje (čl. 106)
Návěstidlo přímo u koleje je návěstidlo umístěné přímo (bezprostředně) u koleje, a to přímo vpravo, přímo vlevo nebo nad kolejí. Za hlavní návěstidlo přímo u koleje se nepovažuje to, které je sice umístěno přímo u koleje, pro niž platí, ale až za návěstidlem s návěstí Konec vlakové cesty, platným pro tuto kolej.

21 Neplatné návěstidlo (čl. 108)
je návěstidlo, které je označené předepsanou návěstí neplatnosti nebo návěstidlo, o jehož neplatnosti jsou zaměstnanci zpraveni.

22 Návěstidla mohou být: (čl.117,135,138)
Zhaslá – Zhaslé návěstidlo je návěstidlo, jehož světla, vyjadřující návěsti, nesvítí. Zničená - Zničené návěstidlo je nepřenosné návěstidlo, které neplní svoji funkci (poražené návěstidlo,neproměnné návěstidlo, které nedává žádnou návěst apod.). Zhaslá , Zničená = Poškozená Poškozené návěstidlo je společný pojem pro návěstidlo, které dává nesprávnou nebo pochybnou návěst, je zničené, zhaslé apod.

23 Snížená viditelnost (čl. 125)
je viditelnost, při níž nejsou nejméně na vzdálenost 100 m zřetelně viditelné předměty a osoby (v době od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, silného deště, v tunelu a v uzavřených neosvětlených prostorech).

24 Hlavní návěstidla jsou: (čl. 167)
Vjezdová Odjezdová Cestová Oddílová Krycí Vložená (nově se nezřizují) Poznámka: z textu vypadly „Uzávěry koleje“

25 BEZPEČNOST (čl. 261) … Každý zaměstnanec musí v první řadě dbát o bezpečnost a poté o přesnost (včasnost) dopravy. Toto má přednost před všemi ostatními činnostmi.

26 Výcvik a zácvik (čl. 271) Výcvik – zaměstnanec ještě nemá odbornou zkoušku a připravuje se na ní Zácvik – zaměstnanci již mají odbornou zkoušku a připravují se na zkoušku praktické způsobilosti (nové pracoviště apod.)

27 Pilot el. hnacích vozidel (čl. 285)
U elektrických hnacích vozidel musí být pilot oprávněn řídit elektrická hnací vozidla.

28 Přestavování výhybek při posunu (čl. 431)
Při posunu se výhybky přestavují podle pokynů - vedoucího posunové čety; - při posunu bez posunové čety (kromě posunu SHV) podle pokynů výpravčího.

29 Klíče (čl. 570,571) Klíče od přenosných výměnových zámků musí mít obdélníkový štítek s názvem dopravny, pořadovým číslem a písmenem V Klíče od uzamykatelných podložek musí mít obdélníkový štítek s názvem dopravny, pořadovým číslem a písmenem P

30 Směrová šipka (čl. 629) Pokud návěstidlo platí pouze pro určitý směr jízdy, musí se označit směrovou šipkou. Pokud je v jednom místě umístěno více návěstidel, která platí jen pro jeden směr jízdy, musí být směrovou šipkou doplněno každé návěstidlo. Pokud je možná jízda do tří směrů a návěstidlo platí pro dva z nich, doplní se návěstidlo dvěma směrovými šipkami.

31 Jízda po nespr.koleji (čl.630)
Pokud se bude jezdit po nesprávné koleji z důvodu výluky správné koleje déle než 72 hodin, pak musí být umístěny návěstní a vzdálenostní upozorňovadla. Strojvedoucí je o tom zpravován.

32 Indikátorové tabulky (čl.775)
Název návěsti a pokyny dávané návěstí se upravují podle této rychlosti (např. návěst Rychlost 90 km/h a očekávejte rychlost 140 km/h)

33 Jízda vlaku dovolena (čl. 842,843)

34 Jízda vlaku dovolena (čl. 842,843)
Může být pouze na cestových návěstidlech

35 Jízda vlaku dovolena (čl. 842,843)
Návěst ukončuje jízdu podle rozhledových poměrů (na předchozím náv. PN,RPN) – - nenařizuje jízdu podle rozhled.poměrů Je rozkazem k odjezdu vlaku (návěst dovolující jízdu vlaku) Zakazuje posun

36 Jízda vlaku dovolena (čl. 842,843)
c) pokud předchozí návěstidlo předvěstilo zvyšování rychlosti, smí jet kolem návěstidla s návěstí Jízda vlaku dovolena předvěstěnou rychlostí. Rychlost však smí zvyšovat, až když celý vlak minul obvod výhybek přilehlý k předchozímu hlavnímu návěstidlu. d) pokud strojvedoucí návěst předcházejícího hlavního návěstidla neviděl nebo byla jízda kolem něho dovolena PN, smí jet kolem návěstidla s návěstí Jízda vlaku dovolena rychlostí nejvýše 40 km/h a na následujícím hlavním návěstidle, které může být umístěno i na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost, musí očekávat návěst Stůj. Jakmile strojvedoucí rozpozná návěst následujícího hlavního návěstidla dovolující jízdu vlaku, jedná jako při odjezdu z koleje před tímto návěstidlem.

37

38 Poruchy návěstidel

39 Poruchy návěstidel čl.929 Návěst hlavního návěstidla neplatí (kromě PN), je-li toto návěstidlo kryto přenosným návěstidlem s návěstí Stůj. (PN na daném návěstidle platí) čl.941 Pokud je hlavní návěstidlo poškozeno tak, že návěstí PN, musí být strojvedoucí zpraven písemným rozkazem navíc i o neplatnosti PN.

40 Poruchy návěstidel Čl.948 Přenosné návěstidlo s návěstí Stůj, které kryje či nahrazuje hlavní návěstidlo, se při jízdě vozidel neotáčí ani neodstraňuje.

41 Poruchy návěstidel (čl.947)
Za úroveň zničeného, zhaslého nebo pochybnou návěst dávajícího hlavního návěstidla které je platné pro příslušnou jízdu, může jet strojvedoucí: Vlaku, pokud bude jízda povolena PN, RPN nebo písemným rozkazem, Pokud je ale na světelném návěstidle pochybná návěst, PN NEPLATÍ! PMD, pokud mu výpravčí dovolí jízdu písemným rozkazem, PN, osobně nebo telekomunikačním zařízením, Pokud je ale na světelném návěstidle pochybná návěst, PN NEPLATÍ! Posunového dílu, pokud zaměstnanci řídícímu posun dá souhlas k posunu výhybkář.

42 Poruchy návěstidel (čl.939)
Strojvedoucí musí být zpraven písemným rozkazem o poškození hlavního návěstidla, jestliže je: a) hlavní návěstidlo s návěstí dovolující jízdu kryto přenosným návěstidlem s návěstí Stůj; b) povinnost před hlavním návěstidlem zastavit, i když dovoluje jízdu; c) je světelné hlavní návěstidlo zhaslé (s výjimkou oddílových návěstidel AB a cestových nebo odjezdových návěstidel, pokud zabezpečovací zařízení znemožňuje rozsvítit na předcházejícím hlavním návěstidle jinou návěst dovolující jízdu, než PN); d) mechanické hlavní návěstidlo, které nemá rameno z odrazek, při snížené viditelnosti zhaslé; e) hlavní návěstidlo zničeno; f) na hlavním návěstidle pochybná návěst; g) místo zničeného hlavního návěstidla umístěno přenosné návěstidlo s návěstí Stůj.

43 Poruchy návěstidel (čl.965,971)
Přivolávací návěst (dále i „PN“) je návěst, dovolující jízdu vlaku kolem: a) hlavního návěstidla s návěstí Stůj, na kterém nelze dát jinou návěst dovolující jízdu vlaku; b) hlavního návěstidla, které je zhaslé; c) přenosné návěsti Stůj, kryje-li nebo nahrazuje-li hlavní návěstidlo; d) mechanického hlavního návěstidla, které návěstí pochybnou návěst. PN se může použít i ve spojení s přenosným návěstidlem s návěstí Stůj, použitým ke krytí hlavního návěstidla nebo jako dočasná náhrada za zničené (popř. dočasně odstraněné) hlavní návěstidlo.

44 Zneplatnění návěstidel (čl. 1496)
Je-li zneplatněno návěstidlo, na jehož stožáru jsou umístěna ještě jiná návěstidla (např. štít Op na stožáru hlavního návěstidla), nejsou tím automaticky zneplatněna i tato návěstidla. Pokud je zapotřebí zneplatnit všechna návěstidla, umístěná na jednom stožáru, musí být zneplatněno každé návěstidlo samostatně.

45 Pro strojvedoucího není RPN nikdy rozkazem k odjezdu.
RPN (čl.981) Pro strojvedoucího není RPN nikdy rozkazem k odjezdu. Pro průjezd vlaku na RPN je potřeba rozkaz k odjezdu, který dá výpravčí návěstí ODJEZD

46 Jízda vlaku kolem neobsluhovaných návěstidel
Pokud se dovoluje jízda vlaku kolem neobsluhovaného návěstidla Pv příkazem, musí se doplnit i v jaké stanici se dovoluje jízda vlaku. „Odjezdové návěstidlo S4 ve stanici Dobřichovice se neobsluhuje, po rozkazu k odjezdu smíte odjet“

47 Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí (čl.1026)
upozorňuje: Že následující hlavní návěstidlo nemá samostatnou předvěst. Pokud je odjezdové návěstidlo zároveň předvěstí dalšího hlavního návěstidla, pak je toto návěstidlo umístěno na záhlaví

48 Označení samostatného indikátoru (čl. 1051)
Pro návěsti „Z dopravní koleje postaveno“ nebo „Směr jízdy vlaku“

49 Předvěštění přenosné návěsti pro označení místa zastavení (čl.1078)
Předvěstění ruční návěsti Stůj, přenosného návěstidla s návěstí Stůj nebo přenosného návěstidla s návěstí Místo zastavení pro strojvedoucího vlaku k bezpečnému zastavení na označeném místě splňuje: a) dávání ruční návěsti Výstraha nejméně na zábrzdnou vzdálenost; b) zastavení vlaku u vjezdového (cestového) návěstidla a dovolení vjezdu návěstí, po níž musí strojvedoucí očekávat zastavení; c) zastavení vlaku u nezávislého vjezdového (cestového) návěstidla; d) zpravení strojvedoucího o místě zastavení; e) mimořádné zastavení vlaku na žádost strojvedoucího; f) nařízení jízdy podle rozhledových poměrů; g) zastavení vlaku pro výstup a nástup cestujících, je-li místo zastavení označeno v prostoru nástupiště. Strojvedoucí je povinen před označeným místem zastavit při splnění alespoň jedné z předchozích podmínek.

50 Slyšitelná návěst POZOR (čl.1109)
Návěst Pozor (jeden dlouhý zvuk lokomotivní houkačkou v délce nejméně dvě sekundy nebo píšťalkou) upozorňuje osoby na pohyb vozidel. Tato návěst může být dávána opakovaně.

51 návěst POZOR dává (čl.1110) strojvedoucí při jízdě vlaku proti správnému směru nebo po nesprávné koleji, zastavuje-li nebo stojí-li na sousední koleji v zastávce s úrovňovým přejezdem (přechodem) vlak s přepravou cestujících, a to až do doby, než čelo vlaku mine přejezd (přechod); strojvedoucí při jízdě PMD po traťové koleji, určené TTP pro jízdu vlaků v opačném směru, zastavuje-li nebo stojí-li na sousední koleji v zastávce s úrovňovým přejezdem (přechodem) vlak s přepravou cestujících, a to až do doby, než čelo PMD mine přejezd (přechod);

52 Světelná náv. pro zkoušku brzdy (čl.1127)
mají značení šedými označovacími štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy

53 Umístění koncovníku (čl.1151)
Pokud před zarážedlem kusé koleje nelze koncovník umístit přímo vpravo nebo přímo vlevo od koleje, pro kterou platí, umístí se uprostřed koleje (mezi kolejnice).

54 Hraničník (čl.1153,1154) Návěst Hranice provozovatele dráhy upozorňuje na místo, kde na styku drah dochází ke změně předpisů pro provozování dráhy a pro organizování drážní dopravy příslušných provozovatelů drah. Pokud nelze hraničník umístit přímo vpravo nebo přímo vlevo od koleje, pro kterou platí, umístí se uprostřed koleje (mezi kolejnice).

55 Místo zastavení (čl.1163,1164) Tato návěst platí pouze pro vlaky zastavující pro výstup a nástup cestujících. V případě nedostatku místa mohou být návěstidla s návěstmi Místo zastavení postavena na kratší straně.

56 Hranice izolovaného úseku (čl.1174,1175)
stanovuje místo, za kterým musí vlak, zastavující na zastávce pro výstup a nástup cestujících, zastavit všemi vozidly, pokud to délka vlaku a vzdálenost mezi touto návěstí a návěstí Konec nástupiště, popř. Místo zastavení umožňuje Původní návěst zůstavá v platnosti v ŽST.

57 Kód VZ i mimo AB (čl )

58 Kód VZ i mimo AB (čl ) Návěsti Začátek úseku s přenosem kódu VZ podle návěsti samostatné předvěsti nebo Začátek úseku s přenosem kódu VZ podle návěsti hlavního návěstidla jsou umístněny jen tehdy, pokud se kód VZ nepřenáší již od předchozího hlavního návěstidla,

59 Trať bez radiového spojení (čl.1235)
přikazuje okamžitě odregistrovat rádiové zařízení ze systému GSM-R

60 Sunutý vlak/PMD (čl.1263) Za snížené viditelnosti musí být čelo sunutého vlaku (popř. PMD) označeno vždy návěstí Začátek vlaku

61 Závady v označení vlaku (čl. 1303) – strojvedoucí
Pokud je strojvedoucímu oznámena závada v označení konce vlaku a není možné závadu odstranit během jízdy, nebo na zastávce (kde vlak zastavuje dle TJŘ), strojvedoucí zastaví v nejbližší stanici. Odstranění závady v označení vlaku oznámí strojvedoucí výpravčímu.

62 Rychlostník s „mašinkou“ (čl.1342)
Jsou-li nad sebou umístěny dva rychlostníky (popř. více), platí tabulka s obrazem lokomotivy pouze pro rychlostník, umístěný bezprostředně pod touto tabulkou.

63 Rychlostníky NS (čl ) Očekávejte konec platnosti rychlostníků NS Konec planosti rychlostníků NS V místě kde je Konec platnosti rychlostníků NS musí být rychlostník N

64 Při traťové rychlosti vyšší než 120 km/h se předvěstníky umisťují vždy
Předvěstník (čl.1347 b.) Při traťové rychlosti vyšší než 120 km/h se předvěstníky umisťují vždy

65 Indikátory (čl.1360-1364) Očekávejte rychlost Rychlost
Pokud svítí indikátor Očekávejte rychlost a indikátor Rychlost nesvítí, musí strojvedoucí dodržet předvěstěnou rychlost. Pokud nesvítí Očekávejte rychlost, ani indikátor, strojvedoucí se chová tak, jako by návěsti nebyly.

66 Indikátory (čl ) Pokud je indikátor Očekávejte rychlost/Rychlost umístěn zároveň s předvěstníkem/rychlostníkem, pak platí rychlost předvěstěná/návěstěná indikátorem.

67 Výstražný kolík s dočasnou platností (čl.1414)
Výstražný kolík s dočasnou platností platí při zpravení písemným rozkazem, nebo při pokynu daným telekomunikačním zařízením (příkaz Pv se nesepisuje)

68 Konec pracovního místa (čl.1433)
Informuje o konci pracovního místa

69 Výstražný terč (čl.1435) Výstražnými terči je dovoleno označit v mezistaničním úseku jen jedno pracovní místo. Výstražný terč je dovoleno umístit jen na širé trati nebo na odjezdové záhlaví ŽST, a to jen tam, kde pracovní místo sousedí se stanicemi, ve kterých není dovolena výprava vlaků s přepravou cestujících návěstí hlavního návěstidla

70 Pracovní místo pískejte (čl.1448-1454)
Neomezený počet Není třeba písemný rozkaz V dopravnách i na širé trati … Pokud nebliká = jako by nebylo Neomezený počet Není třeba písemný rozkaz Jen širá trať, odjezd.záhlaví Pokud nebliká = jako by nebylo

71 Světelná signalizace u přechodu (čl. 1477)
Světelná signalizace červeným zábleskovým světlem u centrálního přechodu pro přístup cestujících na poloostrovní nástupiště na sloupku se žlutočerným bezpečnostním nátěrem slouží jen pro varování uživatelů přechodu a nedává strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) žádné pokyny.

72 P O S U N

73 Odstavení vozidel (čl.1517,1520)
Zaměstnanec, který zajistil vozidla proti ujetí zarážkami místo ručními brzdami, je povinen zaměstnanci, v jehož posunovacím obvodu k odstavení došlo, oznámit počet a umístění zarážek.

74 Vyčkávací návěstidla (čl.1544)
Vyčkávací návěstidla mají značení modrými nebo šedými označovacími štítky (případně s bílým orámováním) s bílými nápisy a nátěry stožárů nebo označovacími pásy s modrými a bílými pruhy stejné délky.

75 Zaměstnanec řídící posun je (čl.1662)
a) strojvedoucí, kromě případů uvedených v dalších bodech b) zaměstnanec, dávající pokyny k jízdě při posunu za námezník (tímto zaměstnancem není zaměstnanec, dávající ruční návěst Posun za námezník); c) zaměstnanec, dávající při vjezdu vlaku na obsazenou kolej (popř. na kolej obsazenou vozidly) strojvedoucímu pokyn k najetí na stojící vozidla; d) zaměstnanec pro řízení sledu při jízdě na a z vyloučené koleje; e) zaměstnanec, který při jednoduchém posunu rozhoduje o pohybu vozidel a tento pohyb řídí.

76 (čl.1663,1664) Strojvedoucí může vykonávat posun buď bez posunové čety, nebo s posunovou četou. Vykonává-li posun s posunovou četou, může po předchozím vyrozumění výpravčího nebo výhybkáře pověřit vedoucího posunové čety k předávání pokynů výpravčímu nebo výhybkáři (a naopak). Strojvedoucí musí své povinnosti plnit sám nebo může jejich plněním pověřit vedoucího posunové čety. V takovém případě pak odpovídá za jejich splnění vedoucí posunové čety. Předpisem dopravce však může být vedoucí posunové čety pověřen plněním stanovených povinností strojvedoucího při posunu s posunovou četou trvale.

77 Svolení k posunu, souhlas k posunu (čl.1687)
Svolení k posunu je souhrn informací, potřebných pro bezpečné provádění posunu. Ve stanicích s trvalým posunem může být svolení k posunu nahrazeno pokyny, uvedenými v ZDD. Bez uděleného svolení se nesmí začít posunovat. Souhlas k posunu informuje zaměstnance řídícího posun o postavené posunové cestě a dovoluje uvést posunový díl do pohybu.

78 Svolení k posunu (čl.1692) Posunovat na kolejích určených pro jízdu vlaků se smí jen se svolením výpravčího. Výpravčí smí svolení k posunu dát, jen když je mu znám dopravce, který bude posunovat, a dopravcem požadovaná technologie posunu. Svolení k posunu je jako souhlas k posunu a platí pouze pro jízdu k: nejbližšímu návěstidlu platný pro posun, námezníku/hrotu jazyka výhybky, výkolejce

79 Ukončení posunu (čl.1698) Ukončení posunu a uvolnění kolejí určených pro jízdu vlaků ohlásí ihned zaměstnanec řídící posun po jeho ukončení výpravčímu přímo nebo prostřednictvím výhybkáře. (Může plnit vedoucí posunové čety, byl-li tím pověřen)

80 Souhlas k posunu (čl.1714) se dává návěstí dovolující posun na nepřenosném návěstidle platném pro posun, které platí jen pro příslušnou kolej. Pokud je však mezi čelem posunového dílu a nepřenosným návěstidlem platným pro posun jedna nebo více výhybek nebo přejezd s PZZ, musí zaměstnanec řídící posun dostat navíc i souhlas k posunu pro část posunové cesty před tímto návěstidlem. Pokud ZDD nestanoví jinak, není návěst dovolující posun na nepřenosném návěstidle platném pro posun souhlasem k posunu pro tuto část posunové cesty;

81 Souhlas k posunu (čl.1714)

82 Souhlas k posunu (čl.1714) - Návěstí souhlas k posunu

83 Souhlas k posunu (čl.1714) rádiovým zařízením (ostatním tel.zařízením): „Třetí záloha (označení posunového dílu) v Maloměřicích z páté koleje do první výtažné koleje posun dovolen.“, „První záloha (označení posunového dílu) v Přelouči ze sedmé koleje směrem k Pardubicím posun dovolen.“ „Vlak (označení posunového dílu) v Povrlech ze druhé koleje k návěstidlu (za návěstidlo) Se 42 posun dovolen.“ Při posunu kolem neobsluhovaného nepřenosného návěstidla platného pro posun musí být souhlas doplněn takto: „Návěstidlo L5 se neobsluhuje, první záloha ...“;

84 Povinnosti zaměstnance řídícího posun (čl.1744,1745)
Zaměstnanec řídící posun musí včas před zahájením posunu informovat výpravčího o požadované technologii posunu (požadavky na provedení posunu, na kterých kolejích je záměr provádět posun, předpokládaná doba posunu), pokud není tato technologie uvedena v TTP nebo ZDD. Zaměstnanec řídící posun musí před zahájením posunu zpravit všechny zúčastněné zaměstnance o postupu prací, způsobu provedení posunu a o všech mimořádnostech, které jim nemohou být známy. Při posunu bez posunové čety zpraví výhybkáře o těchto skutečnostech výpravčí.

85 POSUN za označník (nové) (čl. 1811-1835)

86 Posun za označník Smí se posunovat jen se svolením výpravčího
Smí se posunovat do traťové koleje, nejdále k vjezdovému návěstidlu sousední ŽST., odbočky Konec posunového dílu nesmí opustit dopravnu Potřebu posunovat za označník ohlásí strojvedoucí výpravčímu (přes výhybkáře nebo vedoucího pos.čety.)

87 Posun za označník se dovolí písemným rozkazem, kde se uvede:
směr jízdy, číslo traťové koleje (slovem) Jízda za vlakem Jízdě se zvýšenou opatrností přes PZZ o tom,že u vjezdového návěstidla stojí vlak (PMD) Písemný rozkaz není třeba: - pokud je možné dovolit posun za označník telekomunikačním zařízením, že hovor je nahráván - pokud se posunuje pouze mezi označník a vjezdové návěstidlo - označník nahrazen Se návěstidlem, které lze přestavit na návěst Posun dovolen

88 Posun za označník Ukončení posunu za označník ohlásí strojvedoucí výpravčímu přímo, nebo prostřednictvím výhybkáře, či vedoucího posunu.

89 Posun přes PZZ

90 Posun přes PZZ (čl ) V případě poruchy PZZ musí být zaměstnanec řídící posun o poruše PZZ zpraven písemným rozkazem, ve kterém se uvede i časové vymezení platnosti rozkazu, např.: „Platí od do 14.45“. V písemném rozkazu se místo čísla vlaku uvede „Posun“. Nelze-li ve výjimečných případech při posunu bez posunové čety přejezd s PZZ v poruše střežit, musí strojvedoucí při jízdě přes přejezd dodržet podmínky pro jízdu se zvýšenou opatrností. Při sunutí vozidla však musí být přejezd s PZZ v poruše střežen vždy.

91 Posun za námezník

92 Posun za námezník (čl.1944-1952)
Návěst Posun za námezník je svolením k posunu, bez zastavení za návěst ukončující vlakovou cestu Pokud strojvedoucí obdržel návěst Posun za námezník a nejsou mu dávány pokyny pro jízdu za námezník, musí zastavit před návěstidlem ukončující vlakovou cestu Svolení k posunu za námezník není souhlasem k posunu za označník. Vyjímka je, pokud Se návěstidlo nahrazující označník je v poloze Posun dovolen

93 Posun bez posunové čety (čl.1969)
O tom, že bude posun prováděn bez posunové čety, rozhoduje strojvedoucí.

94 PMD

95 PMD (čl.2033) Zaměstnanec, žádající o PMD, musí výpravčímu sdělit:
kam a případně i na kterou traťovou kolej požaduje posunovat, dobu posunu, kde požaduje jízdu ukončit, zda bude posunovat hnací vozidlo, posunový díl nebo SHV (včetně jeho typu) a popř. i že vozidlo neovlivňuje spolehlivě kolejové obvody nebo počítače náprav.

96 PMD (čl.2018) PMD smí přepravovat cestující jen při:
a) odvozu uvázlého vlaku; b) jízdě vlaku po částech; c) nepředpokládaném návratu vlaku ze širé trati; d) jízdě s historickými hnacími vozidly; e) požadavku na fotozastávky na širé trati.

97 PMD (čl.2022) PMD jede vždy podle rozhledových poměrů a to jak v dopravně s kolejovým rozvětvením, tak na širé trati.

98 Maximální rychlosti PMD
PMD (čl.2022) Maximální rychlosti PMD a) 40 km/h, je-li tažen nebo jedná-li se o samotné hnací vozidlo (spojená hnací vozidla); b) 30 km/h, je-li sunut; c) 20 km/h, jede-li pro uvázlý vlak nebo PMD, a to v úseku posledních 1000 metrů před místem uváznutí, uvedeném v písemném rozkaze. Není-li místo uváznutí známo, platí rychlost 20 km/h již od úrovně vjezdového návěstidla pro opačný směr jízdy. Pro možnost najetí na uvázlá vozidla platí shodné podmínky jako při posunu; d) 50 km/h při práci speciálního vozidla na širé trati, nařizuje-li předpis zařaditele vozidla takovou rychlost při práci.

99 PMD (čl.2071) Při jízdě PMD za účelem odvozu uvázlého vlaku nebo PMD, popř. části vlaku se v písemném rozkaze čas ukončení jízdy neuvádí.

100 PMD (čl.2098) Pokud oddílové návěstidlo, které je doplněno návěstí Očekávejte otevřený přejezd, zakazuje jízdu nebo ukazuje pochybnou návěst, musí strojvedoucí PMD jednat podle návěsti Očekávejte otevřený přejezd (přestože oddílové návěstidlo pro jeho jízdu neplatí).

101 PMD (čl.2112) Je-li při odvozu uvázlého vlaku nebo části vlaku z trati známa kilometrická poloha vozidel, nejedná se o jízdu PMD za vlakem. Poznámka: Jedná se však o jízdu podle rozhledových poměrů!

102 PMD (čl.2123) Pokud není vjezdové zhlaví stanice obsazeno výhybkářem, oznámí strojvedoucí bezprostředně po příjezdu do stanice výpravčímu přímo nebo prostřednictvím vedoucího posunové čety, že PMD dojel do stanice celý.

103 Jízda vlaků

104 Základní rychlost vlaků je 160 km/h
Rychlosti vlaků (čl.2193) Základní rychlost vlaků je 160 km/h

105 Rychlosti vlaků (čl.2193) Základní rychlost se omezuje:
Není omezení pro Lv vlaky ! Lv vlak = vlak nákladní dopravy. (čl. 2208)

106 Odjezd vlaků s přepravou cestujících s náskokem (čl.2240)

107 DOZ Dálkově Ovládané Zabezpečovací zařízení

108 DOZ (čl ) Strojvedoucí (popř. jím určený člen doprovodu vlaku) je ve stanici s DOZ na žádost traťového dispečera povinen: a) přesvědčit se o zjevné příčině nemožnosti přestavení výhybky nebo výkolejky (kámen, led, sníh apod.) a podle možnosti může tuto závadu odstranit; b) zjistit, zda vlastní, popř. i jiný vlak dojel celý, a tuto skutečnost traťovému dispečerovi ohlásit. Traťový dispečer žádá strojvedoucího takto: „Zjistěte, zda vlak na koleji číslo čtyři má ze strany od Otrokovic návěst Konec vlaku“. Strojvedoucí zjištěný stav ohlásí takto: „Vlak na koleji číslo čtyři má ze strany od Otrokovic návěst Konec vlaku“, popř.: „Vlak na koleji číslo čtyři není celý“.

109 DOZ (čl ) Strojvedoucí vlaku s přepravou cestujících, který byl informován o prodloužení pobytu vlaku ve stanici z důvodu čekání na přípoj, musí upozornit traťového dispečera na všechny okolnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv na prodloužení přestupní doby. Stejnou povinnost mají členové obsluhy vlaku ve vztahu ke strojvedoucímu.

110 DOZ (čl ) Při jízdě PMD přes více mezistaničních úseků uvnitř řízené oblasti může traťový dispečer zpravit strojvedoucího písemnými rozkazy s pokyny pro jízdu současně (tj. v jedné stanici), pokud jsou již podmínky pro jízdu PMD ve druhém, popř. dalším mezistaničním úseku splněny. Toto ustanovení se netýká jízdy PMD z poslední stanice řízené oblasti do vstupní stanice a naopak.

111 nejen DOZ (čl.2858) Nemůže-li výpravčí zjistit volnost koleje mezi čelem vlaku a hlavním návěstidlem (např. ve stanici s DOZ), a to ani dotazem u strojvedoucího, musí strojvedoucímu písemným rozkazem nařídit jízdu podle rozhledových poměrů do doby, než strojvedoucí zjistí, že úsek koleje mezi čelem vlaku a nejbližším hlavním návěstidlem není obsazen vozidly.

112 Vjezd na obsazenou / kusou kolej

113 Najetí na stojící vozidla (čl.2923)
Strojvedoucí smí najet na stojící vozidla za účelem svěšení bez zastavení, pokud byl o nutnosti svěšení vozidel informován návěstí Stlačit nebo telekomunikačním zařízením. Tuto informaci smí výpravčí nebo zaměstnanec dávající návěst Stlačit dát, jen když se přesvědčí, že jsou stojící vozidla zajištěna proti ujetí. Jízda od vzdálenosti 10 m před stojícími vozidly je považována za posun s posunovou četou; zaměstnancem řídícím posun je v tomto případě zaměstnanec, který dal pokyn k najetí.

114 Současné cesty při vjezdu na obs.kolej (čl.2924)
Vjezd vlaku na obsazenou kolej, ze které je postavena vlaková cesta pro odjezd jiného vlaku, je dovolen jen pokud je vjezd dovolován návěstí: Jízda podle rozhledových poměrů, Rychlost 40 km/h a jízda podle rozhledových poměrů, Rychlost 30 km/h a jízda podle rozhledových poměrů, PN, RPN písemným rozkazem a vjíždějícímu vlaku je označeno místo zastavení.

115 Návrat vlaku z trati Jízda vlaku po částech Písemné rozkazy

116 Návrat vlaku z trati (čl.3104)
Návrat vlaku z trati, který zcela opustil obvod stanice, je prováděn jako PMD. Vlak se mění v PMD okamžikem sepsání rozkazu Pv nebo doručení rozkazu V (V PMD). Návrat vlaku, který při odjezdu neopustil zcela obvod stanice, se provádí podle ustanovení platných pro posun v dopravnách s kolejovým rozvětvením.

117 Jízda po částech (čl.3118) Skutečnost, že je nutné vlak z trati odvážet po částech, ohlásí strojvedoucí výpravčím sousedních stanic nebo alespoň jednomu z nich, s udáním polohy vlaku. Dohodne s nimi další podrobnosti pro odvoz jednotlivých částí vlaku.

118 Jízda po částech (čl.3125) Nemůže-li strojvedoucí z jakékoliv příčiny ohlásit, že zanechal část vlaku na trati, musí PMD s první částí vlaku zastavit před nejbližším oddílovým návěstidlem hradla nebo hlásky (vjezdovým návěstidlem odbočky), i když dovoluje jízdu. Strojvedoucí zpraví ústně strážníka oddílu o jízdě vlaku po částech Strojvedoucí smí pokračovat v další jízdě, až mu oznámí strážník oddílu, zda jsou zpraveni ostatní strážníci oddílů a oba výpravčí sousedních stanic. Nejsou-li strážníci oddílu zpraveni, musí PMD s první částí vlaku zastavit před každým dalším oddílovým návěstidlem, i když dovoluje jízdu a strojvedoucí zpraví každého strážníka oddílu zvlášť.

119 Netýká se jízdy se staženými sběrači – to zařizuje výpravčí.
Písemné rozkazy (čl.3257) Obdrží-li strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla vlaku (PMD) s více činnými (popř. k službě pohotovými) hnacími vozidly písemný rozkaz, který má význam i pro konání strojvedoucích ostatních hnacích vozidel, musí o obsahu rozkazu ostatní strojvedoucí vyrozumět. Jestliže to není možné, musí výpravčímu sdělit, že výpravčí musí písemný rozkaz předat také strojvedoucím ostatních hnacích vozidel. Netýká se jízdy se staženými sběrači – to zařizuje výpravčí.

120 Elektrická HV

121 (čl.3351,3353,3354) U samostatně řazené činné nebo k službě pohotové elektrické lokomotivy se dvěma sběrači pro příslušný trakční systém se za jízdy i při stání používá jeden sběrač, pokud není tímto předpisem stanoveno jinak. Při námraze na troleji je možná jízda vedoucího hnacího vozidla se dvěma zdviženými sběrači, mimo jízdy přes výhybky a do maximální rychlosti 50 km/h.

122 (čl.3351,3353,3354) Při najíždění na vlak, stlačování a rozjezdu vlaku (posunového dílu) je na elektrické lokomotivě povoleno použití dvou zdvižených sběračů. Rozjezdem vlaku (posunového dílu) se v tomto případě rozumí uvedení do pohybu maximálně do rychlosti 20 km/h. Při napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie stojícího vlaku (popř. předtápěných vlakových souprav) na stejnosměrné trakční soustavě musí být na lokomotivě zdviženy oba sběrače, je-li jimi hnací vozidlo pro tento trakční systém vybaveno.

123 Poruchy trakčního vedení (čl.3388,3389)
Při ztrátě napětí musí strojvedoucí ihned zastavit vlak. Ztrátu napětí strojvedoucí oznámí výpravčímu. Pokud by došlo k zastavení na mostě, v tunelu, může dojet strojvedoucí za toto místo, musí však sledovat pozorně vlastní soupravu i soupravy ostatních vlaků.

124 Vypněte napájení průběžného vedení (čl.3406)
přikazuje strojvedoucímu hnacího vozidla vypnout nejpozději v úrovni této návěsti napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie, pokud by bylo napájeno proudovým systémem, vyznačeným na bílé desce. Proudové systémy jsou na bílých deskách vyznačeny následujícími symboly: a) 50 - střídavý proud o frekvenci 50 Hz; b) 22 - střídavý proud o frekvenci 22 Hz; c) 16 - střídavý proud o frekvenci 16,7 Hz; d) = - stejnosměrný proud. Zapnutí je možné, až když celý vlak mine návěst ZAPNĚTE PROUD .

125 Změna trakce (čl.3420) Strojvedoucí elektrického i motorového hnacího vozidla je povinen v úseku změny trakční soustavy vypnout napájení průběžného vedení centrálního zdroje energie nejpozději v úrovni návěsti Stáhněte sběrač. Zapnout jeho napájení má dovoleno, až když návěst Zdvihněte sběrač mine celá souprava.

126 Jízda se sníženým výkonem (čl.3442)
Při poklesu napětí pod 21 kV na střídavé trakční soustavě s napětím 25 kV, 50 Hz nebo pod 2,5 kV na stejnosměrné trakční soustavě s napětím 3 kV musí strojvedoucí jednat, jako by obdržel návěst Jízda sníženým výkonem.

127 Přejezdová Zabezpečovací Zařízení

128 Hranice pro návrat vozidel ze širé trati (čl.3497)
přikazuje strojvedoucímu hnacího vozidla, za které místo na širé trati musí dojet se všemi vozidly pro uvolnění úseku ovlivňujícího zařízení a stanoví v minutách nejkratší dobu, po jejímž uplynutí se smí vozidla vracet.

129 Nejkratší doba pro návrat vozidel ze širé trati (čl.3498)
stanoví v minutách nejkratší dobu, po jejímž uplynutí se smí vracet vozidla, která zajela za návěst Hranice pro návrat vozidel ze širé trati. Poznámka: Jedná se o druhou stranu návěsti: „Hranice pro návrat vozidel ze širé trati“

130 Uzavřený přejezd (čl.3512) Informuje strojvedoucího o tom, že PZZ je uzavřen a dále přikazuje strojvedoucímu oznámit výpravčímu, že na přejezdníku bliká bílé světlo.

131 Přenosná návěstidla pro el.provoz (č.3659)
Pokud strojvedoucí zjistí, že jsou umístěna přenosná návěstidla pro elektrický provoz i v době mimo časové vymezení platnosti pokynu o jízdě se staženými sběrači nebo když o jízdě se staženými sběrači není zpraven, jedná podle těchto návěstidel.

132 Marek Poustka 724 10 93 07 603 85 13 11 poustka@gmail.com
Děkuji za pozornost Marek Poustka

133 V Z O R


Stáhnout ppt "ŠKOLA STROJVEDOUCÍ únor/březen 2013 Marek Poustka"

Podobné prezentace


Reklamy Google