Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předpis SŽDC D1 Účinnost od 1.7.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předpis SŽDC D1 Účinnost od 1.7.2013."— Transkript prezentace:

1 Předpis SŽDC D1 Účinnost od

2 Nový předpis nahrazuje předpisy
SŽDC (ČD) D1 a SŽDC (ČD) D2 Předpis SŽDC D1 je vydán ve formátu A4. 2

3 Důvody vydání jsou především:
organizační změny u provozovatele dráhy; zavádění nových technologií, vyplývajících z nové techniky (zabezpečovací i kolejové); zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a předcházení vzniku mimořádných událostí; potřeby zaměstnanců podílejících se na organizování a provozování drážní dopravy; požadavky na vysvětlení některých méně srozumitelných ustanovení stávajících předpisů SŽDC (ČD) D1 a SŽDC (ČD) D2. SŽDC D1 3

4 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Z předpisu byla vypuštěna ustanovení, týkající se výhradně dopravců. Naopak byla do předpisu doplněna některá nová ustanovení, kterými SŽDC stanoví dopravcům podmínky pro provozování drážní dopravy a která byla do této doby obsažena pouze v předpisech dopravců (a možná jen některých). Jedná se například o základní ustanovení z předpisu ČD V15/I, týkající se brzdění a stanovení potřebných brzdících procent, nebo ustanovení z předpisu ČD V2, týkající se používání sběračů. V této prezentaci samozřejmě nemohou být popsány veškeré změny v předpise, jsou zde jen ty nejdůležitější. Pro výkon dopravní služby je rozhodující ustanovení předpisu SŽDC D1. SŽDC D1 4

5 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Rozsah znalostí předpisu je stanoven pouze pro zaměstnance SŽDC; pro dopravce pouze jako celek. Dopravce si proto musí svým vlastním opatřením stanovit pro jednotlivá pracovní zařazení rozsah znalosti tak, aby veškerá předpisem požadovaná ustanovení dodržoval. V základních pojmech jsou definovány některé nové, resp. v předpisech chybějící pojmy (např. provozování dráhy, provozování drážní dopravy, provozuschopnost dráhy, kapacita dráhy, dopravní služba, souprava, stanice přednostního směru atd.). Jsou zde také vysvětleny některé pojmy, používané v předpisech SŽDC D3 a SŽDC D4 (předpis pro radioblok – po jeho vydání). Jde o pojmy, které jsou součástí dopravního minima. SŽDC D1 5

6 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Nově jsou stanoveny podmínky pro výhybky se samovratným přestavníkem, včetně označení návěstních těles těchto výhybek. Při snižování rychlosti z rychlosti vyšší než 120 km/h je nutno umístit předvěstník i při snížení o 10 nebo 5 km/h. Předpis definuje rozdělení stanic podle použité návěstní soustavy, včetně způsobu (rychlosti) jízdy a označování v TJŘ: a) stanice se závislými návěstidly aa) stanice s rychlostní návěstní soustavou – bez označení ab) stanice bez rychlostní návěstní soustavy – označeny P b) stanice s nezávislými návěstidly – označeny N c) stanice bez odjezdových návěstidel – označeny B SŽDC D1 6

7 Návěstidla je možno doplnit směrovou šipkou pro vyjádření směru, ve kterém návěstidlo platí.
SŽDC D1 7

8 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Indikátorovou tabulku s číslicí 3 nebo 5 bude možno umisťovat i na odjezdová návěstidla ve stanicích bez rychlostní návěstní soustavy nebo ve stanicích s nezávislými návěstidly. V takovém případě bude platit i v kombinaci s návěstí Volno nebo Výstraha, bude‑li vlak odjíždět jiným než přímým směrem. Nově jsou definovány jednosvětlové a dvousvětlové návěsti. Návěsti Stůj, PN a Jízda vlaku dovolena nepatří ani do jedné z těchto skupin. Jsou upřesněna ustanovení o zpravování strojvedoucích a pro krytí hlavních návěstidel, předvěstí a seřaďovacích návěstidel při jejich poruše. SŽDC D1 8

9 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
U návěstí typu Rychlost 40 km/h a opakování návěsti Očekávejte rychlost 60 km/h je dovoleno zvyšování rychlosti, jakmile celý vlak mine obvod výhybek (nikoliv až u následujícího návěstidla). Při vjezdu na PN platí rychlost 40 km/h i za obvodem výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu při jízdě přímým směrem (po hlavní koleji). Na několika místech předpisu (pro různé situace) je stanoven postup, je‑li PZS závislé na jiném zabezpečovacím zařízení, a kdy při jízdě při neobsluhování ZZ jsou zkráceny ovládací obvody (nutnost ruční obsluhy, zpravení o snížení rychlosti nebo zpravení rozkazem Op). SŽDC D1 9

10 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Zavedena nová návěst Jízda vlaku dovolena – modré přerušované světlo. Pro stanovení rychlosti pro jízdu kolem cestového návěstidla s návěstí Jízda vlaku dovolena se strojvedoucí řídí návěstí předcházejícího (resp. následujícího) návěstidla. Důvody pro zřízení nové návěsti: - možnost zvýšení rychlosti v předjízdných kolejích při umístění návěstidel na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost; - možnost instalace návěstidla i v místě, kde je nedostatek místa pro klasické návěstidlo (se šesti i více svítilnami, případně i se světelnými pruhy nebo s indikátorem). SŽDC D1 10

11 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Zavedena nová návěst Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí. Tato návěst upozorňuje: a) na oddílové návěstidlo AH, hradla nebo hlásky, popř. na krycí návěstidlo, které plní funkci předvěsti následujícího hlavního návěstidla; b) na skutečnost, že odjezdová návěstidla plní funkci předvěsti nebo opakovací předvěsti následujícího vjezdového návěstidla, oddílového návěstidla AH, hradla nebo hlásky, popř. krycího návěstidla. Následující návěstidlo může být umístěno i na nedostatečnou vzdálenost. Předvěstní upozorňovadla podle písmene b) se umisťují k poslední výhybce odjezdového zhlaví, popř. na odjezdové záhlaví stanice, jejíž odjezdová návěstidla plní funkci předvěsti nebo opakovací předvěsti. SŽDC D1 11

12 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Zavedena nová návěst Hranice provozovatele dráhy. Tato návěst upozorňuje na místo, kde na styku drah dochází ke změně předpisů pro provozování dráhy a pro organizování drážní dopravy příslušných provozovatelů drah. Zavedena nová verze návěsti Místo zastavení, platná jen pro vlaky zastavující pro výstup a nástup cestujících. Lichoběžníková tabulka s číslem koleje se bude používat i v dopravnách D3, ve kterých jsou současné vjezdy zakázány (verze návěstidla bez čísla koleje je zrušena). SŽDC D1 12

13 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Do předpisu je vrácena traťová značka s uvedením kilometrické polohy („patník“). Zavedena nová verze návěsti Hranice izolovaného úseku (deska) s jiným významem než sloupek. Návěst stanovuje místo, za kterým musí vlak, zastavující na zastávce pro výstup a nástup cestujících, zastavit všemi vozidly, pokud to délka vlaku a vzdálenost mezi touto návěstí a návěstí Konec nástupiště, popř. Místo zastavení umožňuje. Návěsti Jednokolejný provoz a Dvoukolejný provoz byly zrušeny. Důvodem k umístění návěsti je umožnit dřívější otevření PZS, umístěného těsně před zastávkou. SŽDC D1 13

14 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Návěsti pro ozubnici byly z předpisu SŽDC D1 vypuštěny a budou uvedeny v předpise SŽDC D40. Návěsti Otevřené dveře a Zdvíhací zařízení v činnosti byly zrušeny, dopravce si je však může stanovit sám. Návěstí Možno projet výpravčí oznamuje strojvedoucímu i to, že porucha PZZ s přejezdníkem již byla ohlášena. Nemá‑li vlak koncovou návěst, přestaví výhybkář vjezdové návěstidlo na Stůj, ale nesmí ho uzavřít. SŽDC D1 14

15 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Jsou zavedeny nové návěsti pro obsluhu VZ (Začátek úseku s přenosem kódu VZ podle návěsti samostatné předvěsti, Začátek úseku s přenosem kódu VZ podle návěsti hlavního návěstidla a Bez přenosu kódu VZ), které budou používány na tratích bez automatického bloku, na kterých bude pro umožnění rychlosti vyšší než 100 km/h zajištěn přenos návěstí na hnací vozidlo. Je zavedena nová návěst Lokalizační značka ETCS. SŽDC D1 15

16 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Pro tratě s radioblokem bude zavedena nová návěst Číslo dopravny. Je zavedena nová návěst Trať bez rádiového spojení. Jsou zavedeny nové návěsti Očekávejte konec platnosti rychlostníků NS a Konec platnosti rychlostníků NS. Z tohoto důvodu se úseky s platností rychlostníků NS nebudou uvádět v SJŘ. SŽDC D1 16

17 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Pokud bude pod indikátorem pro návěst Rychlost (Očekávejte rychlost) umístěn na společném sloupku i rychlostník (předvěstník), řídí se strojvedoucí návěstí indikátoru; pokud indikátor nesvítí, řídí se rychlostníkem (předvěstníkem). Na zadní straně výstražného terče bude umístěna návěst Konec pracovního místa. Návěst Pozor dává strojvedoucí již od začátku viditelnosti světelné rampy nebo světelného výstražného terče. SŽDC D1 17

18 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Signalizace červeným zábleskovým světlem u úrovňového přechodu pro přístup cestujících na poloostrovní nástupiště není varovné návěstidlo. Předpis jednoznačně stanoví, že další návěstidla, umístěná na stožáru návěstidla zneplatněného návěstí Neplatné návěstidlo, zůstávají v platnosti. Nemají‑li platit, musí být zneplatněna samostatně (např. další návěstí Neplatné návěstidlo). SŽDC D1 18

19 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Předpis upřesňuje postupy při zajišťování odstavených vozidel a stanoví podmínky pro odstavování vozidel ve stanicích s DOZ nebo výlukou dopravní služby výpravčího. Pro „ruční speciální návěsti“ (podle starých předpisů) se v novém předpise používá výraz „ruční návěsti pro posun“. Pojmy Svolení k posunu a Souhlas k posunu jsou v předpise nově definovány a také důsledně rozlišovány i používány. Zarážky pro posun si zajišťuje dopravce. Stejně tak si dopravce zajišťuje podložky (zarážky) pro zajištění vozidel při jejich plánovaném odstavení. V nepředpokládaných případech (odstavení jízdy neschopného vozidla) však může zarážky zapůjčit stanice. SŽDC D1 19

20 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Kromě dále vyjmenovaných případů je zaměstnancem řídícím posun vždy strojvedoucí! Zaměstnancem řídícím posun může být také: - zaměstnanec, dávající pokyny k jízdě při posunu za námezník; - zaměstnanec, dávající při vjezdu vlaku na obsazenou kolej (popř. na kolej obsazenou vozidly) strojvedoucímu pokyn k najetí na stojící vozidla; - zaměstnanec pro řízení sledu při jízdě na / z vyloučené koleje; - zaměstnanec, který při jednoduchém posunu rozhoduje o pohybu vozidel a tento pohyb řídí. SŽDC D1 20

21 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Strojvedoucí může vykonávat posun buď bez posunové čety, nebo s posunovou četou. O tom rozhoduje sám. Vykonává‑li posun s posunovou četou, může po předchozím vyrozumění výpravčího nebo výhybkáře pověřit vedoucího posunové čety k předávání pokynů výpravčímu nebo výhybkáři (a naopak). V souvislosti se změnou zaměstnance řídícího posun byla v předpise změněna i řada dalších ustanovení. Při posunu musí být o poruše PZZ zpraven zaměstnanec řídící posun písemným rozkazem! Nelze-li při posunu bez posunové čety přejezd střežit, musí strojvedoucí dodržet podmínky pro jízdu se zvýšenou opatrností. SŽDC D1 21

22 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Při posunu za označník je možná i jízda za úroveň vjezdového návěstidla, konec posunového dílu však nesmí opustit stanici. Písemný rozkaz pro posun za označník není nutno sepisovat (s výjimkou v předpise uvedených situací, např. posun za vlakem, porucha PZZ apod.): a) může‑li o něm výpravčí zpravit strojvedoucího i vedoucího posunové čety telekomunikačním zařízením za podmínky, že hovor je zaznamenáván, nebo b) pokud bude jízda posunového dílu prováděna pouze do úrovně vjezdového návěstidla nebo c) pokud bude jízda posunového dílu dovolena seřaďovacím (popř. hlavním) návěstidlem, které plní funkci označníku. SŽDC D1 22

23 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Pokud je před uvedením posunového dílu do pohybu mezi jeho čelem a návěstidlem s návěstí Posun dovolen výhybka nebo přejezd s PZZ (např. při úvraťové jízdě), musí zaměstnanec řídící posun dostat souhlas k posunu přes tuto výhybku samostatně (návěst seřaďovacího, popř. hlavního návěstidlo není závislá na správné poloze výhybek před návěstidlem - proto platí až od jeho úrovně), pokud ZDD nestanoví jinak. Např. ve stanicích s výhybkáři, obsluhujícími seřaďovací (hlavní) návěstidla nezávisle na přestavování výhybek, může SŘ nařídit, že výhybkář smí toto návěstidlo přestavit na návěst Posun dovolen až po postavení posunové cesty i před tímto návěstidlem. SŽDC D1 23

24 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Při jízdě PMD musí strojvedoucí vždy dodržet podmínky pro jízdu podle rozhledových poměrů. O platnosti návěstí pro jízdu vlaku pro odjezd PMD se strojvedoucí zpravuje ústně. Jede‑li PMD pro uvázlý vlak (jiné PMD), smí jet v úseku posledních 1000 m před místem uváznutí rychlostí nejvýše 20 km/h; není‑li místo uváznutí známo, musí jet rychlostí nejvýše 20 km/h od úrovně vjezdového návěstidla (pro opačný směr jízdy). Pokud je při jízdě PMD pro uvázlý vlak známa kilometrická poloha vozidel, nejedná se o jízdu za vlakem. SŽDC D1 24

25 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Pokud je při jízdě PMD na oddílovém návěstidle návěst Stůj a návěstidlo je opatřeno štítem Op, jedná strojvedoucí podle tohoto štítu (přestože oddílové návěstidlo pro PMD neplatí). Nově je na několika místech předpisu (v různých situacích) stanovena povinnost použití upamatovávací pomůcky pro zabránění samočinného (popř. omylem zaměstnance) postavení nežádoucí jízdní cesty. Jsou změněna (doplněna) všeobecná ustanovení, týkající se jízdních řádů, např.: - definice jízdního řádu a zjednodušeného jízdního řádu, čísla trasy vlaku, identifikačního čísla vlaku; - na seznamech vlaků pro staniční a traťové zaměstnance již nemusí být podpis přednosty PO. SŽDC D1 25

26 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Základní rychlost pro lokomotivní vlaky není omezena – jejich rychlost závisí na skutečných brzdících procentech. Předpisem jsou stanovena pravidla pro jízdu přes stanici, ve které dochází ke změně stanovené rychlosti. EC, IC, EN vlaky jsou zrušeny; všechny budou nově Ex (EC atd. bude komerční označení, obdobně jako dnes SC). Rn a Vn vlaky jsou zrušeny. Lokomotivní vlaky patří mezi nákladní vlaky. Následy se budou ve veškeré dokumentaci označovat jen šestimístným číslem, označení typu „2.nsl 8312“ je zrušeno. SŽDC D1 26

27 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Definice vlaků v pravidelných a mimořádných trasách je změněna. Nově budou za vlaky v pravidelných trasách považovány všechny vlaky, obsažené v GVD, s výjimkou vlaků v nabídkových (katalogových) trasách. V dopravním deníku se nebudou vlaky v mimořádných trasách červeně rámovat. V pořadí vlaků z hlediska přednosti v jízdě jsou vlaky ve zbytkové kapacitě poslední. Do předpisu jsou doplněna ustanovení pro sestavu vlaků (přechodnost, délka a hmotnost vlaku). Znamená to, že i rušící vlaky nebo vlaky pp (s přidělenou kapacitou) jsou vlaky v pravidelných trasách. SŽDC D1 27

28 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Do předpisu jsou doplněna ustanovení pro výměru brzdících procent a pro stanovení brzdící váhy vlaku. Do předpisu jsou doplněna ustanovení s povinnostmi dopravců ve vztahu k mimořádnostem na vlaku (ohlašování apod.). Hlášení předvídaného odjezdu nebude závazným slovním zněním. Do předpisu je doplněno znění pro zavedení a zrušení jízdy v mezistaničním oddíle na trati s telefonickým dorozumíváním. Pravidla pro platnost oddílových návěstidel při návratu nezavěšeného postrku na dvoukolejné trati jsou upravena. SŽDC D1 28

29 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Evidenční čísla povolenek se budou uvádět v ZDD. Při ztrátě (prokazatelné i neprokazatelné) nebo poškození povolenky bude vydána nová povolenka s jiným evidenčním číslem. Náhradní povolenky se proto nebudou vydávat. Pokud po příjezdu vlaku odjede na tutéž traťovou kolej vlak opačného směru bez změny směru traťového souhlasu (při poruše TZZ, návratu postrku apod.), musí se zkontrolovat, zda PZZ nezůstala v anulačním stavu nebo musí být strojvedoucí zpraven rozkazem Op. Pokud se musí na dvoukolejné trati při poruše obousměrného TZZ jezdit bez přijatého souhlasu, mohou výpravčí zavést jednosměrné pojíždění traťové koleje; vlaky se pak nemusí nabízet. SŽDC D1 29

30 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Při obnovení jízd podle AH nebo AB (po poruše apod.) může první vlak jedoucí podle AH nebo AB odjet až po odhlášce za posledním vlakem, jedoucím mezistaničně. Není-li na AH nebo AB zřízena kontrola PZZ ani v jedné stanici a oddílové návěstidlo je opatřeno štítem Op, musí být při jízdě v mezistaničním oddíle zpraven strojvedoucí rozkazem Op; na trati s AH toto platí i při jízdě na PN. Předpis stanovuje podmínky pro zrušení již daného rozkazu k odjezdu vlaku. Předpis obsahuje zvláštní ustanovení pro tratě (stanice) s DOZ. SŽDC D1 30

31 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Postupy a podmínky při výpravě vlaku návěstí hlavního návěstidla jsou nově upraveny (a platí i pro nákladní vlaky): - pokud je mezi čelem vlaku a nejbližším hlavním návěstidlem výhybka nebo přejezd s PZZ a: - vlak přijel z opačného směru, než bude odjíždět (změnil směr jízdy - přitom není rozhodující, zda se jedná o původní vlak nebo o výchozí vlak), nebo - souprava vlaku byla na dopravní kolej přistavena jako posun nebo - před původní čelo vlaku byla přidána další vozidla (spojení souprav, přidání přípřeže apod.), a strojvedoucí nezjistí z vlakového zabezpečovače, že je odjezd vlaku dovolen, smí uvést vlak do pohybu jen po předchozím svolení výpravčího, a to i v případě, že za výhybkou nebo přejezdem s PZZ vidí hlavní návěstidlo, dovolující odjezd vlaku. (pokračování na další straně) SŽDC D1 31

32 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Výpravčí musí vždy před postavením vlakové cesty informovat strojvedoucího, že bude toto ustanovení uplatněno. V tabulce 3 TTP může být stanoveno, ve kterých stanicích ustanovení písmene a) neplatí a strojvedoucí v nich bude jednat podle ostatních ustanovení tohoto článku; - vidí‑li v ostatních případech strojvedoucí, že nejbližší hlavní návěstidlo dovoluje odjezd vlaku (nebo tuto skutečnost zjistil z návěsti předchozího hlavního návěstidla, samostatné předvěsti, opakovací předvěsti, vlakového zabezpečovače nebo dotazem u výpravčího), uvede po provedení dopravcem předepsaných úkonů vlak do pohybu (pokračování na další straně) V TTP může být povolení podle tohoto odst. v případě, že výhybka (PZZ) mezi čelem vlaku a odjezdovým (cestovým) návěstidlem je v závěru odjezdové vlakové cesty – např. prostřednictvím zástrčkového zámku na řídícím přístroji apod. SŽDC D1 32

33 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
- mohla‑li však být odjezdem vlaku ohrožena bezpečnost cestujících u jiného vlaku (stojícího na vzdálenější koleji) a jeho strojvedoucí ani výpravčí strojvedoucímu neoznámil, že je jejich bezpečnost zajištěna, musí strojvedoucí vyčkat s odjezdem do odjezdu vlaku, u něhož by mohla být ohrožena bezpečnost cestujících, a do odchodu cestujících, jejichž bezpečnost by mohla být ohrožena, z kolejiště; - nemůže‑li strojvedoucí zjistit, zda nejbližší hlavní návěstidlo dovoluje odjezd vlaku (a ani tuto skutečnost nezjistil z návěsti předchozího hlavního návěstidla, samostatné předvěsti, opakovací předvěsti nebo vlakového zabezpečovače), smí uvést vlak do pohybu jen po předchozím svolení výpravčího. (pokračování na další straně) SŽDC D1 33

34 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Předpokládá‑li nebo zjistí‑li výpravčí, že strojvedoucí bude vyžadovat souhlas k uvedení vlaku do pohybu podle předchozího textu, musí informovat strojvedoucího (i prostřednictvím výhybkáře) o tom, že hlavní návěstidlo dovoluje jízdu. Pokyn daný rozhlasem nemusí strojvedoucí opakovat. Pokud výpravčí strojvedoucího neinformuje, musí si strojvedoucí bezprostředně před časem pravidelného odjezdu (před ukončením výstupu a nástupu cestujících u zpožděného vlaku, popř. před oznámeným časem, byl‑li informován o prodloužení pobytu) informaci podle prvního odstavce vyžádat. SŽDC D1 34

35 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Při výpravě vlaku výpravkou dá výpravčí strojvedoucímu jen návěst Odjezd; následně postupuje strojvedoucí stejně jako při výpravě hlavním návěstidlem. Stanice, ve kterých není dovolena výprava vlaků s přepravou cestujících návěstí hlavního návěstidla, se v TJŘ označují značkou ; značka  se nebude používat. I ve stanicích, kde se vlaky s přepravou cestujících vypravují návěstí hlavního návěstidla, může výpravčí ve stanovených situacích vypravit vlak výpravkou (projíždějící vlak vjíždí na PN, odjezd na RPN nebo na písemný rozkaz), pokud je to možné a účelné. SŽDC D1 35

36 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Ve všech stanicích (i tam, kde se vlaky s přepravou cestujících vypravují návěstí hlavního návěstidla) budou výpravčí označeni červenou stejnokrojovou čepicí. Do předpisu jsou doplněny další situace, kdy je nutno zpravovat strojvedoucího rozkazem Op, část A. Určit místo zastavení v TTP nebo v tab. 3 SJŘ je možno, jen pokud je tím dovoleno zastavení méně než 10 m před světelným hlavním návěstidlem. Pro obnovení šuntovací schopnosti koleje smí výpravčí se souhlasem provozního dispečera postavit vlakovou cestu pro projíždějící vlak i sníženou rychlostí (odbočkou). SŽDC D1 36

37 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Místo pojmu „výluka služby dopravních zaměstnanců“ je zaveden pojem „výluka dopravní služby (výpravčího, strážníka oddílu apod.)“. Členy obsluhy vlaku zpravuje o mimořádnostech, které se jich týkají, strojvedoucí; zaměstnance v čele sunutého vlaku však zpravuje výpravčí. S výjimkou zpravení o jízdě se staženým sběračem zpravuje ostatní strojvedoucí na vlaku o mimořádnostech strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla (je-li to zapotřebí); nemůže-li to udělat, požádá o zpravení výpravčího. Při ztrátě napětí musí strojvedoucí ihned zastavit (kromě tunelů apod.). SŽDC D1 37

38 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Je zavedena nová návěst Vypněte napájení průběžného vedení. Na tabulce (tabulkách) pod návěstidlem jsou vyznačeny symboly napájecích systémů, které nesmí být dále zapnuty. Jsou doplněna ustanovení pro používání sběračů. Předpis již nenařizuje dodržovat elektrická mezidobí; ta se budou uplatňovat pouze při sestavě GVD. V případě poruchy (vypnutí) napájecí stanice však může elektrodispečer nařídit výpravčím dodržovat jím určené mezidobí mezi vlaky elektrické trakce. Návěst Jeďte na sériové spojení se nově nazývá Jízda sníženým výkonem; jízda sníženým výkonem je předpisem definována. Dopravce pak musí pro jednotlivé řady HV stanovit konkrétní postup. SŽDC D1 38

39 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Při poklesu napětí TV pod stanovenou hranici postupuje strojvedoucí stejně, jako by obdržel návěst Jízda sníženým výkonem. Návěst Hranice pro návrat vozidel může být doplněna tabulkou s nejkratší dobou, po níž se smí vozidla vracet; na opačné straně návěstidla je v takovém případě nová návěst Nejkratší doba pro návrat vozidel ze širé trati se stejným časovým údajem. Je zaveden nový pojem „kmenový přejezdník“ pro přejezdník, který je umístěn nejméně na zábrzdnou vzdálenost před PZZ; pojem „přejezdník“ je používán jako společný pojem pro kmenový i opakovací přejezdník. SŽDC D1 39

40 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Část vyloučené koleje (popř. celou vyloučenou kolej) je možno označit jako technologickou kolej, na které není pohyb vozidel považován za provozování drážní dopravy. Způsob označení hranice mezi provozovanou a technologickou kolejí stanoví OZOV. Bude to zpravidla vlastní pracoviště, na kterém se vozidla pohybují z technologických důvodů, nikoliv z důvodu přemístění z místa na místo (např. pohyb podbíječky během podbíjení apod.). Technologická kolej nemusí být označena při každé výluce (např. při výluce za účelem svařování kolejnice v místě lomu – při tom není potřebný pohyb vozidla) a nemusí být stanovena po celou dobu výluky (např. část traťové koleje začne být technologickou až po příjezdu všech vozidel, která pojedou ze stanice na místo práce jako PMD na vyloučenou kolej – jízda vozidel ze stanice na místo práce je provozováním drážní dopravy, byť na vyloučené koleji). SŽDC D1 40

41 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Svazky písemných rozkazů „výluky“ si zajišťuje ZPŘS, archivaci zajišťuje OZOV. Předpis stanoví povinnost OZOVa zajistit bezpečnost cestujících na zastávkách na dvoukolejných tratích. Při krytí vyloučeného místa ve stanici je možno použít i štítek výluky (JOP) nebo jinou upamatovávací pomůcku, zabraňující přestavení příslušné výhybky. OZOV bude většinou postupovat obdobně jako výpravčí v případě jízdy na zastávce zastavujícího vlaku s přepravou cestujících proti správnému směru – v době, když se blíží vlak, jedoucí po nesprávné koleji nebo proti správnému směru, a během jeho pobytu na zastávce nesmí OZOV dovolit pohyb vozidel na vyloučené koleji v prostoru zastávky, nezajistí-li bezpečnost cestujících jiným způsobem. SŽDC D1 41

42 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Přejezdník s notou byl zrušen. Nově jsou zavedeny „provozní výluky“ (z dopravních důvodů nebo pro zajištění bezpečnosti při šetření a odklizování následků MU). Povinnosti OZOV při nich plní výpravčí – náhrada „neprovozování koleje“, má však širší využití. Je zrušeno ohlašování vlakové dopravy traťovým stanovištím. V předpise je používán nový pojem „vozidla v čele vlaku“ (podle TSI) = přípřež + vlakové HV. Předpis umožňuje použití více přípřeží (dovoluje-li to přechodnost) a stanovuje způsob jejich číslování. SŽDC D1 42

43 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Pro dopravu SHV (SV) již nebude URMIZA vydávat instradace. Pokud nebude možno z důvodu snížení rychlosti vlaku dodržovat jízdní doby, musí dopravce požádat o novou kapacitu. Do předpisu jsou doplněny podmínky pro dovolení zastavování na znamení. Předpis nově upravuje povinnosti zaměstnanců SŽDC i dopravců při vzniku MU. Jsou stanoveny zásady pro bezpečnostní pomalé jízdy v místě MU. Předpis nově stanovuje postup při požárech ve vlaku. SŽDC D1 43

44 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
V předpise jsou nově stanoveny postupy při mimořádných povětrnostních podmínkách. V předpise je nově stanoven postup pro ověření volnosti a průjezdnosti tratě. Mezi návěstidla, dočasně ponechaná v provozu, byla nově zařazena: - návěstidla čtyřznakového AB, - mechanická hlavní návěstidla, - mechanické předvěsti, - mechanická seřaďovací návěstidla. SŽDC D1 44

45 Nejdůležitější změny proti stávajícím předpisům
Rychlost 30 km/h přes výhybky musí být vždy návěstěna; značka 3> se proto bude uvádět v TJŘ jen u stanic, kde je tato rychlost návěstěna indikátorem a bude platit jen při jízdě na PN. Je zrušeno používání značky → v TJŘ. Všechna mechanická dvouramenná návěstidla musí mít ramena z odrazek. Uzávěry koleje (hlavní návěstidla) byly z předpisu vypuštěny, všechny již byly zrušeny. SŽDC D1 45

46 Odbor základního řízení provozu, oddělení předpisů
Zpracoval: Josef Balek, Odbor základního řízení provozu, oddělení předpisů © SŽDC 2013 SŽDC D1 46


Stáhnout ppt "Předpis SŽDC D1 Účinnost od 1.7.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google