Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nemožné dorozumění se závorářem s dirigujícím dispečerem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nemožné dorozumění se závorářem s dirigujícím dispečerem"— Transkript prezentace:

1 Nemožné dorozumění se závorářem s dirigujícím dispečerem
písemná dokumentace povinnosti strojvedoucího

2 I. se závorářem Nelze ohlásit předvídaný odjezd – nutno zpravovat písemným rozkazem dirigující dispečer nařídí jízdu přes příslušné přejezdy se zvýšenou opatrností při jízdě do stanice přilehlé, kdy není možné ani dorozumění s dirigujícím dispečerem, diktuje výpravčí přilehlé stanice rozkaz PvD3

3 II. s dirigujícím dispečerem
Vlak smí odjet jen tehdy, není-li jeho jízda dirigujícím dispečerem nebo předpisy zakázána např. vlak s náskokem! A dále: Před odjezdem se musí strojvedoucí / výpravčí stanice přilehlé přesvědčit, že: dojely všechny vlaky opačného směru, které měly dle GVD dojet před jeho odjezdem dojely všechny mimořádné vlaky, jejichž jízda byla oznámena dirigujícím dispečerem písemným rozkazem byl ukončen případný posun (PMD), který povolil dirigující dispečer, jakož i výluka koleje Následný vlak smí odjet nejdříve 10 minut po odjezdu předchozího vlaku

4 III. písemná dokumentace
Není-li již zápis proveden, provede jej ve všech dopravnách D3 strojvedoucí do Telefonního zápisníku D3 na nejbližší volný řádek s časovým údajem: Nemožné dorozumění s dirigujícícm dispečerem Na další řádek zapisuje údaje o svém vlaku Dále jede podle rozhledových poměrů, přes přejezdy vybavené PZZ se zvýšenou opatrností Po obnovení dorozumění zapíše strojvedoucí prvního vlaku stejným způsobem: Dorozumění s dirigujícím dispečerem obnoveno

5 IV. povinnosti strojvedoucího za nemožného dorozumění
Při zpoždění musí strojvedoucí předpokládat dostižení následným vlakem V dopravně přestaví výhybky na volnou kolej. Není-li to možné, nechá dávat návěst Stůj, zastavte všemi prostředky u lichoběžníkové tabulky Při obsluze nákladiště / vlečky nutno dávat návěst Stůj, zastavte všemi prostředky v místě, kam se bude nejdále posunovat proti směru následného vlaku až do okamžiku uzamčení výhybek v základní poloze Při obsazení dopravní koleje nejen zajištění vozidel, ale i výhybek na volnou kolej

6 Písemné rozkazy PvD3 – s jedním průpisem nebo bez průpisu V V PMD Op
PND3 může stanovit vést pro každou trať D3 samostatné svazky, odlišené písmenným indexem

7 Rozkaz PvD3 - se používá:
Bez průpisu – při sepisování na HV a při diktování v dirigující (dispoziční) stanici. Sepsaný rozkaz se ze svazku nevyjímá S průpisem – při sepisování v dopravně D3 nebo je-li předáván v dirigující, dispoziční či přilehlé stanici. Strojvedoucí podepisuje prvopis, který ve svazku zůstává

8 Postup při sepisování rozkazu PvD3 v dopravně D3
Dirigující dispečer ještě předtím, než nařídí strojvedoucímu sepsání Pv D3, sepíše rozkaz sám strojvedoucího vyzve k sepsání rozkazu takto: Sepište příkaz vlaku 19905! nadiktuje mu zvolna obsah rozkazu Strojvedoucí přečte obsah rozkazu schválí podepíše časový údaj se vztahuje k ukončení rozhovoru. Nezapomeňte uvést místo sepsání!

9 Rozkaz Pv Používá strojvedoucí pro zpravení jiného strojvedoucího nebo člena doprovodu vlaku Při nemožném dorozumění zpraví strojvedoucí: ■ strojvedoucí protijedoucích vlaků o obsazení dopravní koleje, o rozříznutí výhybky ■ strojvedoucího protijedoucího vlaku o přeložení křižování, domnívá-li se, že onen nebyl zpraven o tomto přeložení Přitom dodrží závazné slovní znění s dovětkem: „Vlak čeká proto na křižování s vlakem v Radomyšli“

10 Rozkaz V Lze použít ke zpravení strojvedoucího v dirigující, dispoziční nebo přilehlé stanici Svazek s označením „VÝLUKY“ je uložen v dirigující stanici, používá se pro celou trať D3

11 Rozkaz Op Vydává dispoziční výpravčí při jízdě následného vlaku – jen část B Nelze-li pro nemožné dorozumění ohlásit předvídaný odjezd závorářům – jen část A Lze použít ve zpravení strojvedoucího v dirigující, dispoziční nebo přilehlé stanici

12 Rozkaz V PMD Lze použít ve zpravení strojvedoucího v dirigující, dispoziční nebo přilehlé stanici Sepisuje dirigující dispečer popř. výpravčí stanice přilehlé Uvádějí se údaje: ▪ čas začátku a ukončení PMD ▪ místo ukončení PMD ▪ vjezdová kolej a pořadí vjezdu do dopravny, kam po ukončení manipulace pojede Má-li se PMD setkat v dopravně D3 s vlakem nebo jiným PMD, musí se uvést též pořadí vjezdu a vjezdová kolej tohoto vlaku či PMD

13 Vlaky, posun, PMD Ohlašovací povinnost Dlouhý vlak Vlak první
Vlak druhý Přeložení křižování Vjezd na kolej kusou / obsazenou vozidly PMD Posun v dopravnách D3 Výluky

14 Vlak první a vlak druhý Jde o pořadí vjezdů do dopravny D3
bez dovolených současných vjezdů Vlak první a za nemožného dorozumění také vlak ve výchozí dopravně, který v době odjezdu zjistil, že ještě nedojel jiný vlak, má povinnosti vůči vlaku, uvedenému ve sl.10 TJŘ / písemném rozkaze. Po jeho odjezdu přecházejí tyto povinnosti na vlak: určený dirigujícím dispečerem písemným rozkazem který ze zbylých vlaků dojel nejdříve Vlak druhý má ve sl. 2 TJŘ značku lichoběžníkové tabulky nebo slovní pokyn v písemném rozkaze

15 Povinnosti vlaku druhého
není-li u lichoběžníkové tabulky dávána návěst Souhlas k posunu, musí strojvedoucí čelem vlaku zastavit před touto lichoběžníkovou tabulkou Po pěti minutách, není-li stále dávána návěst Souhlas k posunu, smí podle rozhle- dových poměrů pokračovat. Zastaví u krajní výhybky a stroj- vedoucí zajistí postavení vlakové cesty.

16 Povinnosti vlaku prvního
Doprovod vlaku dá u lichoběžníkové tabulky speciální ruční návěst Souhlas k posunu, jež smí být dána, je-li: vjezdová kolej vlaku druhého volná zajišťuje strojvedoucí osobně! rušící posun zastaven zajišťuje strojvedoucí osobně! stanoveno místo zastavení s ohledem na bezpečnost cestujících zajišťuje strojvedoucí osobně! postaveny a zajištěny výhybky ve vlakové cestě Při zpoždění nad 5 minut musí při vjezdu předpokládat, že již vjíždí vlak druhý (jde o bezpečnost cestujících)

17 Dlouhý vlak Skutečná délka vlaku je větší než délka vjezdové koleje v dané dopravně Doprovod musí sestávat alespoň ze dvou zaměstnanců V dopravně se nesmí setkat s jiným dlouhým vlakem opačného směru Za nemožného dorozumění nesmí odjet z výchozí dopravny Konkrétní opatření zapracována v PND3

18 Dlouhý vlak - vjezd A) V případě, že nebude křižovat: Může odjet vlak v 8.54 z Poutnova do Teplé? B) Při křižování ohlásí příjezd dlouhého vlaku strojvedoucí vlaku opačného směru. Teprve potom si smí vyžádat souhlas k další jízdě + doplněno dle C) C) Hlášení o příjezdu je doplněno … Vjezdové zhlaví je vlakem obsazeno, konec vlaku je v dopravně. D) Zůstal-li konec vlaku za lichoběžníkovou tabulkou: V Poutnově je vlakem vjezdové zhlaví obsazeno, traťová kolej není uvolněna. Horák Strojvedoucí si smí vyžádat souhlas k posunu za účelem uvolnění zadního námezníku; příjezd do dopravny může ohlásit současně s ukončením tohoto posunu, až bude zadní námezník uvolněn Zprávu o příjezdu dlouhého vlaku do stanice přilehlé považuje dirigující dispečer současně za ohlášení příjezdu do předchozí dopravny D3

19 Ohlašovací povinnost Vlak musí zastavit - V dopravně s kolejovým rozvětvením nejdále u námezníku / hrotu výhybky na konci vjezdové koleje, nestanoví-li PND3 jinak V dopravně bez kolejového rozvětvení tak, aby čelo vlaku neopustilo dopravnu D3 a konec vlaku ji neopustil; vlak s přepravou cestujících musí zastavit u nástupiště Při vjezdu na manipulační kolej nejdále před výkolejkou nebo hrotem jazyka výhybky Strojvedoucí se v dopravně D3 ohlásí a žádá o svolení k odjezdu. Přitom musí mít u sebe svazek klíčů Nevztahuje se na dopravny D3 na trati bez dirigování. Předvídaný odjezd závorářům však musí být ohlášen! Při křižování smí strojvedoucí požádat o svolení k odjezdu až po příjezdu vlaku opačného směru

20 Strojvedoucí a výpravčí přilehlé stanice hlásí:
čas příjezdu + dirigující dispečer hlásí příjezd vlaku do první dopravny D3 výpravčímu stanice přilehlé uvolnění prostorového oddílu svolení k odjezdu (nejdříve 10 minut před odjezdem) před udělením svolení k jízdě do přilehlé stanice ohlásí dirigující dispečer předvídaný odjezd výpravčímu přilehlé stanice takto: Vlak ve Mšeně v Mach Vlak ve Mšeně v Rozuměl Kos Není-li pobyt delší než 10 minut, může zároveň strojvedoucí požádat o svolení k další jízdě: Může odjet vlak v 8.55 ze Mšena do Lhotky? Mach Ano, vlak může odjet v 8.55 ze Mšena do Lhotky. Kos

21 Zrušení ohlašovací povinnosti
Dirigující dispečer dává svolení k jízdě do dopravny, kde nebyla ohlašovací povinnost zrušena Je-li zrušena ohlašovací povinnost a není třeba, aby vlak zastavil, zpraví se vlak písemným rozkazem např. „V Havlovicích a Trhanově můžete projet“ Dirigující dispečer musí počítat se vznikem náskoku Je dovoleno pouze TJŘ!

22 Přeložení křižování, změna sledu
Překládá dirigující dispečer Jedná-li se o přeložení do stanice přilehlé, pak jen po dohodě s výpravčím této stanice. Ze stanice přilehlé: vydává výpravčí této stanice ihned po příjezdu tohoto vlaku podle pokynů dirigujícího dispečera Oba vlaky dostanou rozkaz PvD3 Dodrží se postup s několika zvláštnostmi: Nejdříve bude zpraven ten, jenž bude křižovat před pravidelnou či dříve určenou dopravnou – „první“ strojvedoucí S vlakem číslo křižujete v Radomyšli, kde vám určuji kolej číslo jedna. Jednejte jako vlak první! Vlaku číslo určuji v Radomyšli kolej číslo tři. Pekárek Zápis čísla rozkazu Strojvedoucí, pak i dirigující dispečer zapíší na předepsané místo oznámené číslo rozkazu PvD3 Správně, konec Dirigující dispečer ukončí, čímž se přeložení stává právoplatným Předjíždějící vlak se zpraví takto: Vlak číslo předjíždí vlak číslo ve Vítkově, kde vám určuji kolej číslo jedna. Jednejte jako vlak druhý. Vlaku určuji ve Vítkově kolej číslo dvě. Zeman

23 Přeložení křižování a nemožné dorozumění
Nelze-li přeložit křižování, musí být dodrženo křižování pravidelné nebo přeložené ještě za možného dorozumění Bylo-li přeloženo do stanice přilehlé, je oprávněn zpravit strojvedoucího výpravčí stanice přilehlé Za nemožného dorozumění smí výpravčí stanice přilehlé přeložit křižování do své stanice. O nemožném dorozumění strojvedoucího zpraví

24 Byl-li zpraven jen „první“ strojvedoucí,
sepíše Pv: Sepište rozkaz Pv o křižování, které přeložil dirigující dispečer sepíše obsah rozkazu PvD3, příjmení dirigujícího dispečera, čísla rozkazů + Vlak čeká proto na křižování s vlakem v Radomyšli. Špeta poslouchající strojvedoucí sepíše rozkaz PvD3. Pak rozkaz přečte diktující strojvedoucí ukončí Správně, konec Čeká-li na protijedoucí vlak, o němž se domnívá, že nebyl zpraven, sepíše Pv jak byl nadiktován s dovětkem Vlak čeká proto na křižování s vlakem v Radomyšli a pošle poslem Vztahuje se i na výpravčího stanice přilehlé v situaci, kdy čeká ve stanici s vlakem na křižování a domnívá se, že vlak opačného směru nebyl zpraven o přeložení křižování

25 Vjezd na kolej kusou / obsazenou vozidly / manipulační
Strojvedoucí jede vždy podle rozhledových poměrů od lichoběžníkové tabulky ! Při jízdě po manipulační koleji nesmí strojvedoucí překročit rychlost 10 km/h Musí-li strojvedoucí obsadit kolej vozidly, - informuje dirigujícího dispečera Za nemožného dorozumění učiní zápis ještě v sousední dopravně, strojvedoucího protijedoucího vlaku zpraví rozkazem Pv. Ten pak musí při vjezdu zastavit před krajní výhybkou a zajistit vjezd svého vlaku na volnou kolej - provede zápis do telefonního zápisníku - kryje kolej obsazenou vozidly, na níž jsou výhybky v základní poloze postaveny, přenosnou návěstí Stůj

26 O tomto vjezdu je strojvedoucí informován:
PND3 o tom, že kolej je kusá Z tohoto důvodu se vlak již dále nezpravuje že jsou v dopravně dovoleny vjezdy na kolej obsazenou vozidly: a za jakých podmínek; to se vztahuje i na koleje manipulační a) TJŘ značkou □ - Tato značka může být doplněna poznámkou „Pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly - současné vjezdy“ V tomto případě je jízda vlaku ukončena u krajní výhybky, dále se pokračuje jako posun. Jízda bude ukončena odhadem 10 m před návěstí Místo zastavení b) písemným rozkazem V Havlovicích jedete na kolej obsazenou vozidly Při mimořádných událostech možno uskutečnit vjezd na kolej obsazenou vozidly / manipulační kolej jinou než uvedeno v PND3

27 Obsluha vleček, odbočujících ze širé trati, a nákladišť
A. Vlakem, který neuvolňuje traťovou kolej PND3 může nařídit záznamy do Telefonního zápisníku D3, vedeného v místě Žádat dirigujícího dispečera o souhlas k posunu ani ohlašovat jeho ukončení není třeba B. Vlakem, který uvolní traťovou kolej Před vjezdem na vlečku zastaví u krajní výhybky Po celou dobu má soupravu hlavních klíčů nepřetržitě u sebe. Pro vlastní posun na vlečce není nutný souhlas Před odjezdem si musí vyžádat souhlas dirigujícího dispečera k další jízdě. Teprve potom zajistí postavení výhybek (výkolejek). Časové údaje příjezdu, udělení souhlasu, odjezdu se zapisují do Telefonního zápisníku D3, vedeného v místě Z vlečky nelze odjíždět za nemožného dorozumění C. PMD mimořádně, není-li vhodná trasa ! Vlak jedoucí podle GVD proti původnímu směru jízdy vlaku podle A nebo B jako následný musí mít poznámku v TJŘ nebo musí být písemně zpraven o povinnosti zastavit u krajní výhybky vlečky / nákladiště, kde se přesvědčí dle ustanovení PND3, zda je vlak zamčen na vlečce / obsluhu již provedl

28 Zastavení dvou vlaků na širé trati proti sobě
Strojvedoucí se o návratu dohodnou v úvahu berou především sklonové poměry, sestavu vlaků, vzdálenost atd Před vlakem bude vyslán zaměstnanec, který půjde do nejbližší dopravny před vlakem a: 1. Oba vlaky se spojí a po deseti minutách po odchodu zaměstnance spojené odjíždějí rychlostí nejvýše 5 km/h 2. Po deseti minutách se smí první vlak vracet rychlostí nejvýše 5 km/h, druhý vlak po dalších deseti minutách rychlostí nejvýše 5 km/h

29 Nepředvídaný návrat vlaku z trati
Podmínky stanoví dirigující dispečer především s ohledem na jízdu jiných vlaků a posun v dopravně D3 Při návratu vlaku do přilehlé stanice může povinnosti převzít výpravčí stanice přilehlé

30 Posun v dopravnách D3 Je možný jen na základě svolení dirigujícího dispečera Výjimky: po zastavení u návěsti Místo zastavení, nezbytné případy za nemožného dorozumění, při současných vjezdech na kolej, obsazenou vozidly Dirigující dispečer dá v dopravně, z níž odjel vlak, svolení k posunu jen tehdy, když mu zaměstnanec řídící posun ohlásil, že vlak již opustil dopravnu Za nemožného dorozumění je možný jen v obvodu dopravny D3 Směrem k vyloučené traťové koleji musí dirigující dispečer omezit jen na obvod dopravny D3 a za nemožného dorozumění musí dávat určený zaměstnanec návěst Stůj, zastavte všemi prostředky u lichoběžníkové tabulky

31 PMD SHV musí mít jako doprovod minimálně dva zaměstnance. Jako PMD jede z poslední dopravny na místo práce To platí i pro jízdu vlaku Pom (i zpět do dopravny) HV a SHV musí jet jako PMD, není-li možná nebo je-li zakázána jízda vlaku: Z jedné dopravny do dopravny sousední Z dopravny na místo na širé trati a zpět Pro odvezení (části) vlaku z trati Odjezd a vjezd se uskutečňuje podle podmínek pro odjezd a vjezd vlaku včetně sepisování písemného rozkazu – o PMD budou zpraveny i dotčené vlaky, zejména první vlak, jedoucí po ukončení PMD, jede-li proti sjednanému směru PMD Strojvedoucí jede podle rozhledových poměrů

32 PMD není dovolen za vlakem / jiným PMD leda za účelem zjištění nedojetí či odvozu (části) vlaku z trati dále než do nejbližší dopravny = nelze mu „zrušit ohlašovací povinnost“ směrem k sousední dopravně, kde byl povolen posun Beze zpravení vlaku, který odjíždí dříve, než bude PMD ukončen, takto: Z Hostomic smíte v případě nemožného dorozumění odjet nejdříve v hod tzn. PMD byl povolen nejpozději do 11.39 Na trati bez dirigování mimo technologickou přestávku

33 Neohlásil-li strojvedoucí pro nemožné dorozumění ukončení PMD,
Nesmí dirigující dispečer dovolit odjezd vlaku ze sousední dopravny, nejde-li o vlak ve sjednaném směru jízdy PMD, který byl zpraven písemným rozkazem, jímž se nařizuje jízda podle rozhledových poměrů pro nemožné dorozumění Za nemožného dorozumění je zahájení PMD zakázáno!

34 Zjistil-li strojvedoucí, že nebude moci 10 minut před pravidelným odjezdem vlaku opačného směru dojet do dopravny D3… přičemž ví, že onen strojvedoucí nebyl o jeho jízdě zpraven… ☞ ihned zastaví a vyšle zaměstnance, který půjde ve sjednaném směru do dopravny D3. ☞ Za deset minut pojede rychlostí max. 5 km/h za zaměstnancem. Bude opakovaně dávat návěst Pozor s pohotovostí zastavit, pokud bude ohrožena bezpečnost zaměstnance, jdoucího před vlakem, nebo zpozoruje protijedoucí vlak

35 Výluky Organizace se řídí předpisem SŽDC (ČD) D7/2 Dirigující dispečer zjistí v daném čase, zda není kolej obsazena vlakem či PMD, pak teprve smí dát OZOVovi souhlas k zahájení výlukových prací V dopravně D3 se neprovádí krytí vyloučené traťové koleje. Hlavní kolej se kryje. Krýt není třeba kolej v dopravně D3, jsou-li příslušné výhybky uzamčeny na jinou dopravní kolej Provádí se výměnovými zámky s typy klíčů, které se na dané trati nepoužívají – podrobnosti stanoví VR Dirigující dispečer zpravuje strojvedoucí vlaků, které mají vyčkat na ukončení výluky před zahájením výluky nebo jakmile strojvedoucí nastoupí službu

36 Strojvedoucí zapisují obsah této zprávy do Telefonního zápisníku D3
Když OZOV nemá pro nemožné dorozumění možnost ohlásit dirigujícímu dispečerovi ukončení výluky anebo nutnost prodloužení výluky, vyšle do sousedních dopraven posly se zprávou pro strojvedoucí. Strojvedoucí zapisují obsah této zprávy do Telefonního zápisníku D3 Strojvedoucí smí z dopravny D3 odjet jen tehdy, když se v telefonním zápisníku D3 přesvědčil podle zápisu oprávněného zaměstnance SDC, že kolej je opět sjízdná

37 Dirigující dispečer Ohlašuje zavedené vlaky výpravčím přilehlých stanic, odbočkám, závorářům a zaměstnancům dle PND3 Ve výchozí dopravně vlaku zpravuje strojvedoucí o vlacích odřeknutých, jakož i o zavedených, které dle JŘ stihnou / jimiž mohou být dostiženi + o změnách údajů TJŘ, obsazených dopravních kolejích v případě, že o tom není poznámka v TJŘ Mimořádnému vlaku určí písemným rozkazem vjezdové (odjezdové) koleje, dopravny, kde dojde ke křižování či předjíždění, popř. nařízení ohlašovací povinnosti

38 smí dát svolení k odjezdu následného vlaku bez dalších opatření tehdy, když má:
jistotu, že předchozí vlak již opustil dopravnu D3, do níž strojvedoucí žádá o odjezd následný vlak jinou vjezdovou kolej, než na které stojí předchozí vlak následný vlak pod TJŘ poznámku: Do Mšena vjíždějte s ohledem na předchozí vlak číslo podle rozhledových poměrů Není-li splněna ani jedna z těchto podmínek, zpraví strojvedoucího písemným rozkazem dle předchozí odrážky

39 Dokumentace dirigujícího dispečera
Za zcela jednoduchých poměrů pouze zapisuje údaje z došlých hlášení do Telefonního zápisníku D3 Je-li na trati D3 jen jedna dopravna, může PND3 dovolit pouze zapisování do dopravního deníku

40 Jinak zakresluje dirigující dispečer:
jízdy vlaků, posun v dopravnách D3, PMD a výluky v grafikonu splněné vlakové dopravy, není-li prováděno samočinně záznamovým zařízením:  modrou nebo černou čarou jízdy vlaků  červenou vodorovnou čarou časové vymezení posunu  hnědou čarou časové vymezení povolení PMD  modrou vlnovkou výluky koleje

41 Výpravčí dispoziční stanice
Řeší se strojvedoucím mimořádnosti Pozor: Neřeší nepředvídaný návrat vlaku z trati. Ten je tu dovolen odchylně od ustanovení předpisu SŽDC (ČD) D2! Zahajuje a ukončuje technologickou přestávku: Technologická přestávka mezi stanicí Nýřany a dopravnou Heřmanova Huť zahájena v 11.45 V době technologické přestávky nesmějí jezdit vlaky ani být prováděny výlukové práce! Technologická přestávka mezi stanicí Nýřany a dopravnou Heřmanova Huť ukončena ve 14.15 Po ukončení technologické přestávky nesmí jet z dopravny D3 vlak!

42 Výpravčí přilehlé stanice
dokumentuje hovory způsobem, stanoveným v PND3; v zásadě: používá Telefonní zápisník D3 údaje zapisuje do dopravního deníku takto: hlášení času příjezdu vlaku / PMD do stanice jako odhlášku danou svolení dirigujícího dispečera k odjezdu jako přijetí hlášení příjezdu vlaku / PMD do první dopravny D3 jako odhlášku došlou

43 Dopravní deník

44 Tabelární jízdní řád

45 Pravidelný vlak

46 Vlak podle potřeby

47 Zavedený vlak (tj. mimořádný)
Dirigující dispečer smí odjezd dovolit jen byly-li zpraveni o jeho jízdě strojvedoucí všech vlaků opačného směru a výpravčí přilehlé stanice, od něhož mají tyto vlaky jet. Čísla zpravených vlaků napíše do písemného rozkazu pro vlak zavedený Výjimečně smí být jeho odjezd dovolen i bez tohoto zpravení (ještě nenastoupil strojvedoucí vlaku opačného směru službu, nedojel do přilehlé stanice), doprovod vlaku musí být tvořen alespoň dvěma zaměstnanci ☞ strojvedoucí vlaku dostane písemný rozkaz s uvedením dopravny, kde bude zpraven o vyrozumění vlaku opačného směru

48 Značka □

49 Sloupce 2 a 2a

50 Sloupec 10 1. DOPRAVNA VÝCHOZÍ:
Pravidelné vlaky, které v ní jsou / do ní přijedou (odjedou) v době od zahájení dopravní služby strojvedoucího do odjezdu vlaku 2. DOPRAVNA MEZILEHLÁ: … s nimiž se vlak setká 3. DOPRAVNA KONEČNÁ: … které v ní v době příjezdu jsou / do ní přijedou (z ní odje-dou) do doby, kdy strojvedoucí dopravní službu ukončí

51 Sloupec 2

52 Sloupec 2a U vlaků zavedených určuje dirigující dispečer písemným rozkazem

53 A to už bylo, vážení přátelé, skutečně vše!
Správa železniční dopravní cesty, s.o. provozovatel dráhy celostátní a drah regionálních- Vám přejí šťastnou cestu!


Stáhnout ppt "Nemožné dorozumění se závorářem s dirigujícím dispečerem"

Podobné prezentace


Reklamy Google