Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentaci pro Vás připravil Tomáš Machač ČD a.s., RCP Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentaci pro Vás připravil Tomáš Machač ČD a.s., RCP Praha"— Transkript prezentace:

1 Prezentaci pro Vás připravil Tomáš Machač ČD a.s., RCP Praha
Příprava ke zkoušce D-30 Prezentaci pro Vás připravil Tomáš Machač ČD a.s., RCP Praha 1

2 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy
Předpis SŽDC (ČD) D3 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy 2

3 Organizování drážní dopravy
Základní ustanovení Organizování drážní dopravy  Bez dirigování - dispoziční výpravčí - dispoziční stanice   S dirigováním - dirigující dispečer - dirigující stanice  3

4 PND3 Prováděcí nařízení
Vydává pro trať D3 RCP O provozování dopravy podle předpisu D3 rozhoduje OŘ SŽDC ve spolupráci s O 11 ČD a.s (operátor obsluhy dráhy) PND3 rozpracovává ustanovení předpisu D3 na místní podmínky – stanoví počet stanovišť, svazků klíčů, prostorových oddílů; povoluje křižování, dostižení, předjíždění, současné vjezdy; uvádí vybavení (obsazení) dopraven, místa uložení náhradních klíčů a další údaje 4

5 Předpoklady zaměstnanců k výkonu dopravní služby
Odborná zkouška D-30 (k odborné zkoušce pro činnosti dle předpisu zaměstnavatele) Zkouška ZZD-06 dle PND3 Mimořádná zkouška, nevykonával-li zaměstnanec službu na trati déle než 13 měsíců

6 Zmocnění Každý zaměstnanec musí mít při výkonu dopravní služby u sebe platné Zmocnění pro příslušnou trať s označením, zda je oprávněn k převzetí hlavních klíčů. (čl. 32) K rozlišení slouží červený pruh (červený pruh = oprávnění nemá)

7 Dopravny a stanoviště Nákladiště Sudoměř u Mladé Boleslavi 7

8 Dispoziční stanice Dopravna, obsazená výpravčím pro organizování drážní dopravy bez dirigování  organizování drážní dopravy bez dirigování = řízení drážní dopravy pouze podle GVD Je dopravnou výchozí pro vlak, který přijel z jiné trati a pokračuje po trati D3

9 Dirigující stanice Místo, ze kterého je řízena drážní doprava dirigujícím dispečerem na určené trati D3 organizování drážní dopravy dirigováním = řízení drážní dopravy podle GVD prostřednictvím pokynů dirigujícího dispečera Je dopravnou výchozí pro vlak, který přijel z jiné trati a pokračuje po trati D3

10 Přilehlá stanice Dopravna, kde se vykonává dopravní služba dle předpisu D2, přiléhá ke trati D3 Je dopravnou výchozí pro vlak, který přijel z jiné trati a pokračuje po trati D3 Hovory, předepsané pro strojvedoucího, vede výpravčí přilehlé stanice

11 Dopravna D3 Místo na trati D3, určené k řízení jízdy vlaků a PMD, které není obsazeno výpravčím Dopravna D3 Katusice

12 Vybavení dopraven D3

13 Vybavení dopravny D3: Seznam vlaků pro staniční zaměstnance (schválený přednostou) Telefonní zápisník D3 Svazek rozkazů PvD3 s jedním průpisem Seznam volacích značek V dopravně s kolejovým rozvětvením: alespoň jeden PVZ a dvě přenosná návěstidla s návěstí Stůj

14 Hlavní a náhradní klíče
Zmocnění Hlavní klíče jsou označeny římskými číslicemi, mají kruhové štítky Počet svazků stanoví PND3 např. svazek A, B, C, D, F Zápisník o použití souprav hlavních klíčů viz dále Náhradní klíče se používají zásadně se souhlasem dirigujícího dispečera. Mají štítky jako klíče na jiných tratích tj. na rubu písmeno N

15 Souprava hlavních klíčů

16 Skříňka s náhradními klíči
Všimněte si, že ne všechny Klíče jsou zapečetěny

17 Úschova hlavních klíčů
Soupravy hlavních klíčů smí mít v úschově dirigující dispečer, dispoziční výpravčí a výpravčí stanice přilehlé. PND3 může dovolit uložení souprav na hnacím vozidle (pak si strojvedoucí soupravy předávají) nebo v uzamykatelné skříňce na pracovišti určeného zaměstnance. Za úplnost soupravy odpovídá zaměstnanec pověřený úschovou a zaměstnanec, který soupravu převzal

18 Zápisník o použití souprav hlavních klíčů
Dirigující dispečer, výpravčí přilehlé / dispoziční stanice vydá soupravu na potvrzení Do sloupce „Vlak číslo“ zapíší ZPŘS, přednosta dirigující stanice (jeho zástupce) či udržující zaměstnanec (např. při opravě) svou funkci

19 ☞ POZOR! V zápise musí být uvedeno:
→ kdy (= datum) a komu byla vydána souprava, → označení soupravy → počet klíčů v soupravě Nebyla-li souprava vydána strojvedoucímu, uvede se i čas vydání Totéž platí i pro vydávání samostatných klíčů (od dopraven D3, ovládacích skříněk apod.)

20 Použití souprav hlavních klíčů
Všichni zaměstnanci kromě strojvedoucího smějí použít soupravu jen → se svolením dirigujícího dispečera, → v jím určené dopravně či místě s kolejovým rozvětvením → na jím stanovenou dobu Skončení manipulace a uzamčení výhybek a výkolejek v základní poloze zaměstnanec musí ohlásit dirigujícímu dispečerovi Provede se záznam do Telefonního zápisníku D3

21 Telefonní zápisník D3

22 Vyplňování Telefonního zápisníku D3
1 – jen u prvního zápisu nového dne/na nové stránce 2 – vždy 3 & 10 – vždy; „místo, odkud se hovoří“ jen v zápisníku, uloženém na HV 4 – u všech zápisů, týkajících se vlaků včetně posunu vlakových náležitostí 5-9 – podle předtisku

23 Odpovědnost za správné přestavení a zajištění výhybek
V dopravně D3 i v místě s kolejovým rozvětvením je odpovědný ten zaměstnanec, který je přestavoval. Strojvedoucí je odpovědný za to, → že jsou  po odjezdu z dopravny D3 či z místa s kolejovým rozvětvením,  po ukončení posunu  po vjezdu do dopravny D3, kde nebyl dovolen posun, výhybky a výkolejky uzamčeny v základní poloze → a že souprava hlavních klíčů je úplná (nestanoví-li dirigující dispečer jinak)

24 Zabezpečení výhybek V dopravnách D3 a na stanovištích se musejí ručně přestavované výhybky opatřit výměnovými zámky tak, aby se mohly uzamykat pro jízdy vlaků Manipulační koleje se musí zabezpečit proti náhodným pohybům vozidel směrem k dopravním kolejím uzamčením odvratných výhybek v odvratné poloze, výkolejkami nebo uzamykatelnými kovovými podložkami. Pojížděná a odvratná výhybka musejí být na sobě závislé kontrolním zámkem.

25 Závěry jazyků Mechanické zámky

26 EMZ, zámek jednoduchý a kontrolní

27 Dopravna s výhybkami se samovratnými přestavníky
Dopravna Zbytiny

28 Všimněte si detailů

29 Postup při poruše samovratného přestavníku
Nesvítí-li návěst Jízda zajištěna, je zaměstnanec, který to zjistil, povinen neprodleně zpravit dirigujícího dispečera Dirigující dispečer zpravuje všechny vlaky písemným rozkazem: A. o povinnosti všech vlaků, které mají výhybku pojíždět proti hrotu, aby strojvedoucí před ní zastavil a zjistil, zda je správně přestavena na určenou kolej B. Je-li výhybka zajištěna výměnovým zámkem nebo uzamykatelným PVZ, zpravuje dirigující dispečer pouze o poruše samovratné činnosti výhybky a způsobu jejího zajištění

30 Výjimečná jízda vlaku přes neuzamčenou výhybku proti hrotu
Strojvedoucí se na místě přesvědčí, zda je výhybka správně přestavena Strojvedoucí zajistí výhybku PVZ Teprve potom smí dovolit tuto jízdu vlaku Tyto úkony může nařídit členu doprovodu vlaku

31 Dopravna D3 Skalsko Jízda proti hrotu

32 Umístění lichoběžníkové tabulky
Dopravna D3 Adršpach návěst Hranice dopravny 32

33 Umístění návěsti Místo zastavení
Vymezuje hranici posunovacích obvodů při současných vjezdech vlaků ačkoli v tomto případě jde o posun Platí pro obě sousední koleje

34 Návěst Místo zastavení platí pro vlaky i PMD a označuje místo zastavení
Při křižování s vlakem s přepravou cestujících v dopravně D3 pro oba vlaky Po zastavení u této návěsti smí provést strojvedoucí vlaku bez přepravy cestujících, který potřebuje popotáhnout pro uvolnění vjezdového zhlaví, tento posun bez svolení dirigujícího dispečera Nejdále však k přednímu námezníku! Strojvedoucí vlaku, který stojí na koleji bližší výpravní budově, odpovídá za zajištění bezpečnosti cestujících

35 Postup zaměstnanců Poškození hlavního klíče Rozřez výměny
Ztráta hlavního klíče a použití náhradního klíče Ukončení služby v dopravně D3 Pojíždění neuzamčené výhybky proti hrotu vlakem Nemožné dorozumění

36 Postup při zjištění rozřezu či poškození výhybky
Zjištění ohlásit strojvedoucímu Strojvedoucí výhybku prohlédne, → zda není zjevně poškozená → zda zaklesává výhybkový závěr Zjistí-li strojvůdce poškození nebo rozřez (anebo s o tom dozví), zpraví neprodleně → dirigujícího dispečera → strojvedoucí ostatních vlaků v dopravně a je-li zjevně poškozena, smí se pojíždět jen na základě písemného svolení odpovědného zaměstnance SDC

37 V opačném případě smí být výhybka pojížděna až poté, co PMD nebo vlak před výhybkou zastavil a na místě se přesvědčil, že výhybka je správně přestavena a zajištěna O této povinnosti jsou strojvedoucí zpravování písemným rozkazem od dirigujícího dispečera

38 Za nemožného dorozumění
Strojvedoucí zajistí zajištění výhybky uzamykatelným PVZ Provede záznam do Telefonního zápisníku D3 Nemůže-li zajistit výhybku uzamykatelným PVZ, kreje výhybku přenosným návěstidlem s návěstí Stůj myslí se: ze směru očekávané jízdy dalšího vlaku a opět provede záznam Zpravuje strojvedoucí všech vlaků, jež stihne a jichž se rozříznutí nebo poškození výhybky může týkat, rozkazem Pv

39 Rozřez odvratné výhybky nebo poškození výkolejky či zámků
Zaměstnanec, který to zjistil, ihned provede oznámení dirigujícímu dispečerovi V případě, kdy to nemůže oznámit dirigujícímu dispečerovi, zařídí sám vše potřebné, aby nedošlo k ujetí vozidel Při poškození zámků výhybek, výkolejek, ústředních zámků či zámků stavědel se provede ohlášení dirigujícímu dispečerovi např. těžký chod zámku, klíč uvízne v zámkovém ústrojí, zámek nelze odemknout…

40 Zapomenutý hlavní klíč
Ohlásí se dirigujícímu dispečerovi Při nemožném dorozumění činí nutná opatření sám! Dirigující dispečer zařídí, aby nebyl klíč zneužit a byl co nejdříve vrácen. Zpraví písemným rozkazem prvního strojvedoucího, který na místo zapomenutého klíče pojede, aby před výhybkou zastavil Strojvedoucí smí pokračovat v jízdě až po zjištění, že výhybka je správně přestavena a uzamčena Zapomenutý klíč vezme s sebou, neprodleně nahlásí dirigujícímu dispečerovi Nenalezne-li klíč, postupuje tak, jakoby jej sám ztratil

41 Ztracený hlavní klíč Zaměstnanec provede zápis do Telefonního zápisníku D3 v příslušné dopravně D3. Uvede označení soupravy a číslo klíče Strojvedoucí je povinen zapsat ztrátu všude ve směru jízdy vlaku a přímo zpraví strojvedoucího prvního vlaku, s nímž se setká, aby ten prováděl zápis všude, kde ztráta klíče není dosud zapsána Na trati bez dirigování se zápis neprovádí

42 Použití náhradních klíčů
Náhradní klíč smí použít jen zaměstnanec oprávněný převzít hlavní klíče, a to se souhlasem dirigujícího dispečera vyjma případů nemožného dorozumění nebo nebezpečí z prodlení. Za nemožného dorozumění není možné je použít při popravách a prohlídkách, k čištění a mazání Zaměstnanec oznámí dirigujícímu dispečerovi důvod a pravděpodobnou dobu jejich použití Dirigující dispečer: ▪ smí dovolit jízdu směrem tam, kde dovolil používání náhradních klíčů, jen tehdy, když mu bylo hlášeno, že náhradní klíče jsou uschovány na předepsaném místě. Jinak zpraví strojvedoucího: V dopravně Havlovice nebyly vráceny vydané náhradní klíče ▪ informuje přednostu stanice ▪ uvádí použití náhradních klíčů v předávce služby až do doby jejich opětovného zapečetění

43 Pečetěné náhradní klíče
Pečetí se jednotlivě klíče od zámků výkolejek a výhybek, je-li příslušný hlavní klíč držen v zámku výhybky nebo výkolejky Tyto klíče se pečetí jednotlivě Ostatní náhradní klíče není třeba pečetit Náhradní klíče, jakož i klíček od uzamčené skříňky náhradních klíčů pečetí přednosta stanice do 72-ti hodin od jejich použití Všechny hovory se vždy zapisují! Po použití se klíče musejí vrátit a uzamknout ve skříňce. Klíček od skříňky se uloží v zalepené obálce. Uvede se datum, čas vrácení klíčku a podpis

44 Ukončení služby v dopravně D3
Strojvedoucí uloží soupravu hlavních klíčů do uzamykatelné skříňky ve služební místnosti Provede zápis do Zápisníku o použití souprav hlavních klíčů, který je uložen ve skříňce Klíček od skříňky si strojvedoucí ponechá v úschově u sebe, při přerušení směny si nechává u sebe soupravu hlavních klíčů

45 Zpoždění a náskok Zpoždění 10 a více minut a jakoukoli změnu zpoždění o 10 a více minut musí strojvedoucí a výpravčí stanice přilehlé hlásit dirigujícímu dispečerovi. Lze zprostředkovat jiným zaměstnancem Náskok je dovolen jen za možného dorozumění s dirigujícím dispečerem Dirigující dispečer dovolí jízdu s náskokem do přilehlé stanice – po sjednání s výpravčím nejdále do dopravny s ohlašovací povinností; přitom zohledňuje ohlašovací povinnost, která vyplývá z jízdy dalších vlaků

46 Zjištění nesjízdnosti koleje
Zaměstnanec zpraví strojvedoucí, kteří jedou ze sousedních dopraven směrem k nesjízdnému místu Strojvedoucí zpraví dirigujícího dispečera, pokud možno zadrží následné vlaky Dirigující dispečer zpraví přednostu a SDC


Stáhnout ppt "Prezentaci pro Vás připravil Tomáš Machač ČD a.s., RCP Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google