Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI"— Transkript prezentace:

1 Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI
INFRASTRUKTURA Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

2 Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA
Technické specifikace interoperability pro infrastrukturu konvenčního žel. systému (CR TSI INFRA) - vznikají postupně od roku 2005 - hlavním garantem jejich vzniku a obsahu pro EK je ERA (European Railway Agency) - na jejich vzniku se po odborné stránce podílela i podpůrná skupina CER + UIC v některých částech společně s EIM - za základ struktury TSI byly vzaty TSI pro vysokorychlostní žel. systém (HS TSI INFRA) - vysoce byla ctěna spolupráce a vazba na ostatní TSI, především na RST TSI (vozidlo / kolej) Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

3 CR TSI INFRA mají celkem 7 základních kapitol a 6 příloh
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA CR TSI INFRA mají celkem 7 základních kapitol a 6 příloh CR TSI INFRA: - vymezují technickou a geografickou oblast železniční infrastruktury, pro kterou jsou závazné - uvádějí základní požadavky na subsystém infrastruktury - stanovují funkční a technické specifikace, které musí subsystém splňovat a vazby subsystému na subsystémy okolní - definují součásti (prvky) interoperability a požadavky na ně pro dosažení interoperabilních vlastností s vazbou na evropské specifikace včetně norem - uvádějí závazné postupy a moduly pro posuzování shody či vhodnosti použití součástí (prvků) interoperability a subsystému - stanovují strategii pro postupnou implementaci zásad a pravidel v nich uvedených Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

4 CR TSI INFRA: - jsou v této fázi závazné pouze pro tratě sítě TEN
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA CR TSI INFRA: - jsou v této fázi závazné pouze pro tratě sítě TEN - jejich rozšíření a případná modifikace na všechny konvenční železniční tratě ve smyslu směrnice 2008/57/EC bude řešena následně Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

5 Vazba subsystému infrastruktura na okolní subsystémy
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Vazba subsystému infrastruktura na okolní subsystémy - kolejová vozidla (RST) - energie (ENE) - řízení a zabezpečení (CCS) - provoz (OPE) jsou podrobně řešeny v kapitole 4.3 - osoby se sníženou schopností pohybu (PRM) - bezpečnost v železničních tunelech (SRT) - hluk (NOISE) jsou řešeny v kapitole 2 Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

6 Kategorizace tratí podle CR TSI INFRA
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Kategorizace tratí podle CR TSI INFRA Tabulka 2: Kategórie tratí konvenčního subsystému železniční infrastruktury Kategórie tratí Typ dopravy Osobní doprava (P) Nákladní doprava (F) Smíšená doprava (M) Typ tratě Nová hlavní TEN trať (IV) IV-P IV-F IV-M Modernizovaná hlavní TEN trať (V) V-P V-F V-M Nová ostatní TEN trať (VI) VI-P VI-F VI-M Modernizovaná ostatní TEN trať (VII) VII-P VII-F VII-M Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

7 Určující parametry pro jednotlivé kategorie tratí představují:
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Určující parametry pro jednotlivé kategorie tratí představují: - průjezdný průřez / gabarit - hmotnost na nápravu vozidla - traťová rychlost - délka vlaku Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

8 Tabulka 3: Výkonové parametry pro jednotlivé kategorie tratí
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Tabulka 3: Výkonové parametry pro jednotlivé kategorie tratí Průjezdný průřez Hmotnost na nápravu (t) Traťová rychlost (km/h) Délka vlaku (m) Kategórie trate IV-P GC 22.5 200 400 IV-F 25 140 750 IV-M V-P GB 160 300 V-F 100 600 V-M VI-P VI-F 500 VI-M VII-P GA 20 120 250 VII-F VII-M Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

9 Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA
Základní parametry subsystému infrastruktura pro konvenční železniční systém : - geometrická a prostorová poloha koleje (průjezdný průřez, osová vzdálenost kolejí, sklony kolejí…) - geometrické parametry koleje (rozchod, převýšení, ekvivalentní konicita, úklon kolejnic…) - výhybky a kolejové křižovatky (typ závěru, geometrické parametry koleje ve výhybkách za provozu…) - odolnost koleje vůči vnějšímu zatížení (svislá zatížení, podélný odpor, příčný odpor…) Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

10 Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA
Základní parametry subsystému infrastruktura pro konvenční železniční systém : - odolnost staveb železničního spodku a staveb v okolí tratě vůči zatížení železničním provozem (nové mosty, stávající mosty, vertikální zatížení zemního tělesa, aerodynamické vlivy projíždějících vlaků…) - kvalita GPK a přípustné limity bodových závad - nástupiště - zdraví, bezpečnost a životní prostředí (meze hluku a vibrací, bezpečnost v tunelech…) - pevná zařízení pro obsluhu vozidel (myčky, plnění vody, čerpání PHM, elektrická zařízení…) Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

11 Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA
Odolnost staveb železničního spodku a zemního tělesa vůči provoznímu zatížení A) v případě náhrady původních konstrukcí novými se postupuje důsledně dle EN :2003 (zatěžovací model 71 či SW 0 pro spojité konstrukce) B) v případě, že stávající konstrukce na určené kategorii trati v kombinaci s rychlostí splňují požadavky uvedené v příloze „E“, posuzuje se tento případ jako splnění požadavků na zajištění interoperability C) v případě, že stávající konstrukce nesplňují požadavky uvedené v příloze „E“, je možné realizovat rekonstrukční práce (např. zesílení konstrukcí) tak, aby byly požadavky uvedené v příloze „E“ splněny Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

12 Tabulka 8 : Kategoria tratě – maximální přiřazená rychlost [km/h]
CR TSI INF Kategórie trate Osobní vozy Nákladní vagony a ostatní vozy Lokomotivy a hnací vozidla (1) (3) (4) Elektrické nebo dieselove jednotky, Trakční jednotky a žel. vozy (1) (2) IV-P B1 (5) – 200 (8) D2 – 200 L619 L620 L621 L622 – 160 D4xL – 140 C2 (6) – 180 D2 (7) – 120 IV-F E5 – 100 D4 – 120 B2 − 140 D2 – 140 D4xL – 120 IV-M viz IV-P viz IV-F V-P B1 (5) – 160 L421.5 – 160 L422.5 – 140 L619 L620 L621 L622 – 140 C2 (6) – 160 D2 (7) – 100 V-F D4 – 100 L422.5 – 100 L619 L620 L621 L622 – 100 V-M viz V-P viz V-F VI-P B1 (5) – 140 C2 (6) – 140 VI-F E4 – 100 D2 – 100 D4xL – 100 VI-M viz VI-P B C2 – 140 VII-P A (5) – 120 L421.5 – 120) VII-F C2 – 100 L421.5 – 100 L619 L620 L621 – 80 VII-M B1 (5) - 120 viz VII-F viz VII-P + VII-F B1(5) – 120

13 Součásti (prvky) interoperability podle CR TSI INFRA:
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Součásti (prvky) interoperability podle CR TSI INFRA: - za základ je považována klasická konstrukce železničního svršku se štěrkovým ložem a širokopatními (vignolovými) kolejnicemi, dřevěnými či betonovými příčnými pražci - části jiných systémů nejsou pokládány za součásti (prvky) interoperability Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

14 Součásti (prvky) interoperability :
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Součásti (prvky) interoperability : - kolejnice (profil hlavy, moment setrvačnosti, tvrdost povrchu) - upevňovací systémy (podélné síly, odolnost vůči podélným silám při zatěžovacích cyklech, svislá tuhost) - příčné pražce (rozchod, ekvivalentní konicita, úklon kolejnic, odolnost koleje vůči vnějšímu zatížení) Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

15 Implementace CR TSI INFRA
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Implementace CR TSI INFRA - nutnost plné aplikace ustanovení kapitol 4 až 6 TSI na tratě sítě TEN od okamžiku účinnosti TSI - je na rozhodnutí členského státu, které tratě budou deklarovány jako „core“ a „other“ TEN lines“ - členský stát určí části infrastruktury, na kterých bude požadavek na interoperabilní provoz a které proto budou muset splňovat požadavky CR TSI INFRA jako celku (koleje, železniční stanice, seřaďovací nádraží…) Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

16 Aplikace CR TSI INFRA na stávající tratě
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Aplikace CR TSI INFRA na stávající tratě a) modernizace tratě - hmotnost na nápravu - průjezdný průřez V tomto případě musí být dosaženo plného souladu s požadavkyTSI b) obnova (rekonstrukce) tratě - nemění se základní parametry - je to příležitost k dosažení souladu s TSI - je třeba v rámci možností dosáhnout souladu s požadavky TSI a zajistit EC verifikaci (specifikovat a koordinovat v rámci projektu) Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

17 Aplikace CR TSI INFRA na stávající tratě
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Aplikace CR TSI INFRA na stávající tratě c) údržba - opět je třeba v rámci možností realizovat požadavky TSI - dohlédnout na to, aby ke zlepšování základních parametrů bylo vždy přistupováno v ucelených blocích (geom. + prostorová poloha koleje, výhybky, nástupiště, odolnost koleje a konstrukcí vůči vnějšímu zatížení…) Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

18 Stávající tratě bez obnovy či modernizace
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Stávající tratě bez obnovy či modernizace - manažer infrastruktury může uvést do registru infrastruktury údaje deklarující míru souladu reálné situace na trati se základními požadavky TSI Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

19 Časový plán postupu schvalování a implementace TSI
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Časový plán postupu schvalování a implementace TSI - verze 3.0 ze dne jako konečný návrh TSI - předpokládané schválení EK – červen 2009 - účinnost TSI od - národní mutace (překlady) – pololetí 2010 - přechodné období pro posouzení shody součástí interoperability – 10 let od nabytí účinnosti TSI Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

20 TSI Infraštruktúra Vybrané aspekty Technické Špecifikácie
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Technické Špecifikácie Interoperability TSI Infraštruktúra Vybrané aspekty Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

21 Kvalita geometrie koľaje a medze izolovaných chýb
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Kvalita geometrie koľaje a medze izolovaných chýb (4.2.9) AL Medza sledovania IL Medza zásahu - opravy IAL Medza bezodkladného zásahu Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

22 MI stanoví AL, IL a IAL pre nasledujúce parametre:
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA MI stanoví AL, IL a IAL pre nasledujúce parametre: (a) Priečne usporiadanie (štand. odchýlky – AL) (b) Pozdĺžna výška (štand. odchýlky – AL) (c) Priečne usporiadanie (izol. chyby) (d) Pozdĺžna výška (izol. chyby) (e) Zbortenie koľaje (f) Zmena rozchodu koľaje (g) Stanovený rozchod koľaje na 100 m dĺžky (h) Prevýšenie Medze musia byť obsiahnuté v pláne údržby Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

23 Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA
Plán údržby (4.5) MI musí mať pre každú konvenčnú železničnú trať plán údržby obsahujúci najmenej: (a) súbor medzných hodnôt (b) špecifikáciu metód, profesných kompetencií zamestnancov a nevyhnutných osobných ochranných bezpečnostných prostriedkov (c) predpisy používané pre ochranu zamestnancov pracujúcich na alebo v blízkosti koľaje (d) spôsoby využívané na udržanie prevádzkových hodnôt (e) opatrenia (obmedzenie rýchlosti, čas opravy), keď sú predpísané hodnoty prekročené Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

24 Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA
Vo vzťahu k: (a) požiadavkám na reguláciu ekvivalentnej kužeľovitosti za prevádzky (b) geometrii výhybiek a križovatiek za prevádzky (c) kvalite geometrie koľaje a limitám na izolovaných chybách (d) hrane nástupišťa ako je požadované TSI „Ľudia so zníženou pohyblivosťou“ Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

25 Register infraštruktúry
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Register infraštruktúry (4.8) V súlade s Článkom 35 Smernice 2008/57/EC, RI musí uvádzať hlavné charakteristiky subsystému infraštruktúra Príloha D tejto TSI uvádza, ktoré informácie týkajúce sa subsystému infraštruktúra musí obsahovať Register infraštruktúry. Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

26 Trasa, vymedzenie a úsek príslušnej trate (popis) Traťový úsek
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Trasa, vymedzenie a úsek príslušnej trate (popis) Traťový úsek Dátum uvedenia do prevádzky ako interoperabilnej trate Kategória trate Gabarit Kategória trate (Triedy hnacích vozidiel, ak sú podstatné) v kombinácii s dovolenou rýchlosťou Traťová rýchlosť Dĺžka trate Podmienky pre jazdu vlakov so špecifickými systémami na zvýšenie výkonovej úrovne Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

27 Minimálna osová vzdialenosť koľají Maximálny sklon koľaje
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Minimálna osová vzdialenosť koľají Maximálny sklon koľaje Minimálny polomer horizontálneho oblúka Nominálny rozchod koľaje Prevýšenie Priečny sklon koľajnice v šírej trati Použitie systému brzdenia nezávislom na adhéznych podmienkach koleso – koľajnica (pozdĺžny odpor koľaje) Užitočná dĺžka nástupíšť Staničníky Pevné zariadenia pre obsluhu vlakov (umiestnenie) Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

28 Hodnotenie zhody a overenie subsystémov
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Hodnotenie zhody a overenie subsystémov (6) PRVKY INTEROPERABILITY SUBSYSTÉM INFRAŠTRUKTÚRA HODNOTENIE ZHODY, KEĎ RÝCHLOSŤ JE MIGRAČNÝM KRITÉRIOM HODNOTENIE PLÁNU ÚDRŽBY HODNOTENIE REGISTRA INFRAŠTRUKTÚRY PRVKY INTEROPERABILITY BEZ EC VYHLÁSENIA Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

29 Implementácia TSI infraštruktúra
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Implementácia TSI infraštruktúra (7) Aplikácia TSI na nové konvenčné žel. trate Aplikácia TSI na existujúce konvenčné žel. trate Rýchlosť ako migračné kritérium Kompatibilita infraštruktúry a vozidiel Revízia TSI Dohody Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

30 Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA
Špecifické prípady (7.6.) Na konkrétnych tratiach sú schválené špecifické prípady. Špecifické prípady sú klasifikované ako: (a) „P“ prípady: permanentné prípady (b) „T“ prípady: dočasné prípady, kde je odporúčané, že cieľový systém bude dosiahnutý v roku 2020 Špecifické prípady ukazujú iba tie ustanovenia príslušných základných parametrov kapitoly 4 týchto TSI, ktoré sú odlišné Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

31 Otvorené body TSI (Príloha F) Osová vzdialenosť koľají (4.2.4.2.)
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Otvorené body TSI (Príloha F) Osová vzdialenosť koľají ( ) Požiadavky na reguláciu Eq.Con za prevádzky ( ) Tuhosť koľaje ( ) Medze hluku a vibrácií a opatrenia na ich zmiernenie ( ) Účinok priečneho vetra ( ) Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

32 Špecifické prípady Estónskej siete (7.6.1.)
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Špecifické prípady Estónskej siete (7.6.1.) Špecifické prípady Lotyšskej siete (7.6.5.) Špecifické prípady Litevskej siete (7.6.6.) Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

33 Odkazy na EN Odkazy sú záväzné Potreba implementácie EN
Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Odkazy na EN Odkazy sú záväzné Potreba implementácie EN Synergia a koherencia STN a EN Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

34 Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA
Ďakujem za pozornosť Praha Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský


Stáhnout ppt "Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI"

Podobné prezentace


Reklamy Google