Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský."— Transkript prezentace:

1 Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský

2 Technické specifikace interoperability pro infrastrukturu konvenčního žel. systému (CR TSI INFRA) - vznikají postupně od roku 2005 - hlavním garantem jejich vzniku a obsahu pro EK je ERA (European Railway Agency) - na jejich vzniku se po odborné stránce podílela i podpůrná skupina CER + UIC v některých částech společně s EIM - za základ struktury TSI byly vzaty TSI pro vysokorychlostní žel. systém (HS TSI INFRA) - vysoce byla ctěna spolupráce a vazba na ostatní TSI, především na RST TSI (vozidlo / kolej) Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

3 CR TSI INFRA mají celkem 7 základních kapitol a 6 příloh CR TSI INFRA: - vymezují technickou a geografickou oblast železniční infrastruktury, pro kterou jsou závazné - uvádějí základní požadavky na subsystém infrastruktury - stanovují funkční a technické specifikace, které musí subsystém splňovat a vazby subsystému na subsystémy okolní - definují součásti (prvky) interoperability a požadavky na ně pro dosažení interoperabilních vlastností s vazbou na evropské specifikace včetně norem - uvádějí závazné postupy a moduly pro posuzování shody či vhodnosti použití součástí (prvků) interoperability a subsystému - stanovují strategii pro postupnou implementaci zásad a pravidel v nich uvedených Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA

4 CR TSI INFRA: - jsou v této fázi závazné pouze pro tratě sítě TEN - jejich rozšíření a případná modifikace na všechny konvenční železniční tratě ve smyslu směrnice 2008/57/EC bude řešena následně Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

5 Vazba subsystému infrastruktura na okolní subsystémy - kolejová vozidla (RST) - energie (ENE) - řízení a zabezpečení (CCS) - provoz (OPE) jsou podrobně řešeny v kapitole 4.3 - osoby se sníženou schopností pohybu (PRM) - bezpečnost v železničních tunelech (SRT) - hluk (NOISE) jsou řešeny v kapitole 2 Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

6 Kategorizace tratí podle CR TSI INFRA Tabulka 2: Kategórie tratí konvenčního subsystému železniční infrastruktury Kategórie tratí Typ dopravy Osobní doprava (P) Nákladní doprava (F) Smíšená doprava (M) Typ tratě Nová hlavní TEN trať (IV)IV-PIV-FIV-M Modernizovaná hlavní TEN trať (V) V-PV-FV-M Nová ostatní TEN trať (VI)VI-PVI-FVI-M Modernizovaná ostatní TEN trať (VII) VII-PVII-FVII-M Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

7 Určující parametry pro jednotlivé kategorie tratí představují: - průjezdný průřez / gabarit - hmotnost na nápravu vozidla - traťová rychlost - délka vlaku Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

8 Tabulka 3: Výkonové parametry pro jednotlivé kategorie tratí Průjezdný průřez Hmotnost na nápravu (t) Traťová rychlost (km/h) Délka vlaku (m) Kategórie trate IV-PGC22.5200400 IV-FGC25140750 IV-MGC25200750 V-PGB22.5160300 V-FGB22.5100600 V-MGB22.5160600 VI-PGB22.5140300 VI-FGC25100500 VI-MGC25140500 VII-PGA20120250 VII-FGA20100500 VII-MGA20120500 Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

9 Základní parametry subsystému infrastruktura pro konvenční železniční systém : - geometrická a prostorová poloha koleje (průjezdný průřez, osová vzdálenost kolejí, sklony kolejí…) - výhybky a kolejové křižovatky (typ závěru, geometrické parametry koleje ve výhybkách za provozu…) - geometrické parametry koleje (rozchod, převýšení, ekvivalentní konicita, úklon kolejnic…) - odolnost koleje vůči vnějšímu zatížení (svislá zatížení, podélný odpor, příčný odpor…) Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

10 Základní parametry subsystému infrastruktura pro konvenční železniční systém : - odolnost staveb železničního spodku a staveb v okolí tratě vůči zatížení železničním provozem (nové mosty, stávající mosty, vertikální zatížení zemního tělesa, aerodynamické vlivy projíždějících vlaků…) - kvalita GPK a přípustné limity bodových závad - nástupiště - zdraví, bezpečnost a životní prostředí (meze hluku a vibrací, bezpečnost v tunelech…) - pevná zařízení pro obsluhu vozidel (myčky, plnění vody, čerpání PHM, elektrická zařízení…) Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

11 Odolnost staveb železničního spodku a zemního tělesa vůči provoznímu zatížení A) v případě náhrady původních konstrukcí novými se postupuje důsledně dle EN 1991-2:2003 (zatěžovací model 71 či SW 0 pro spojité konstrukce) B) v případě, že stávající konstrukce na určené kategorii trati v kombinaci s rychlostí splňují požadavky uvedené v příloze „E“, posuzuje se tento případ jako splnění požadavků na zajištění interoperability C) v případě, že stávající konstrukce nesplňují požadavky uvedené v příloze „E“, je možné realizovat rekonstrukční práce (např. zesílení konstrukcí) tak, aby byly požadavky uvedené v příloze „E“ splněny Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

12 Tabulka 8 : Kategoria tratě – maximální přiřazená rychlost [km/h] CR TSI INF Kategórie trate Osobní vozyNákladní vagony a ostatní vozy Lokomotivy a hnací vozidla (1) (3) (4) Elektrické nebo dieselove jednotky, Trakční jednotky a žel. vozy (1) (2) IV-PB1 (5) – 200 (8) D2 – 200 L6 19 L6 20 L6 21 L6 22 – 160 D4xL – 140 B1 (5) – 200 C2 (6) – 180 D2 (7) – 120 IV-F (8) E5 – 100 D4 – 120 B2 − 140 D2 – 140 D4xL – 120 (8) IV-M viz IV-Pviz IV-Fviz IV-P V-P B1 (5) – 160 (8) L4 21.5 – 160 L4 22.5 – 140 L6 19 L6 20 L6 21 L6 22 – 140 C2 (6) – 160 D2 (7) – 100 V-F (8) D4 – 100 L4 22.5 – 100 L6 19 L6 20 L6 21 L6 22 – 100 (8) V-M viz V-Pviz V-Fviz V-P VI-P B1 (5) – 140 (8) D2 – 140 D4xL – 140 C2 (6) – 140 D2 (7) – 100 VI-F (8) E4 – 100 D2 – 100 D4xL – 100 (8) VI-M viz VI-P B2 - 140 D4 – 120 E4 – 100 D2 – 140 D4xL – 140 C2 – 140 D2 (7) – 120 VII-P A (5) – 120 (8) L4 21.5 – 120 ) A (5) – 120 VII-F (8) C2 – 100 L4 21.5 – 100 L6 19 L6 20 L6 21 – 80 (8) VII-M B1 (5) - 120viz VII-Fviz VII-P + VII-FB1 (5) – 120

13 Součásti (prvky) interoperability podle CR TSI INFRA: - za základ je považována klasická konstrukce železničního svršku se štěrkovým ložem a širokopatními (vignolovými) kolejnicemi, dřevěnými či betonovými příčnými pražci - části jiných systémů nejsou pokládány za součásti (prvky) interoperability Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

14 Součásti (prvky) interoperability : - kolejnice (profil hlavy, moment setrvačnosti, tvrdost povrchu) - upevňovací systémy (podélné síly, odolnost vůči podélným silám při zatěžovacích cyklech, svislá tuhost) - příčné pražce (rozchod, ekvivalentní konicita, úklon kolejnic, odolnost koleje vůči vnějšímu zatížení) Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

15 Implementace CR TSI INFRA - nutnost plné aplikace ustanovení kapitol 4 až 6 TSI na tratě sítě TEN od okamžiku účinnosti TSI - je na rozhodnutí členského státu, které tratě budou deklarovány jako „core“ a „other“ TEN lines“ - členský stát určí části infrastruktury, na kterých bude požadavek na interoperabilní provoz a které proto budou muset splňovat požadavky CR TSI INFRA jako celku (koleje, železniční stanice, seřaďovací nádraží…) Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

16 Aplikace CR TSI INFRA na stávající tratě a) modernizace tratě - hmotnost na nápravu - průjezdný průřez V tomto případě musí být dosaženo plného souladu s požadavkyTSI b) obnova (rekonstrukce) tratě - nemění se základní parametry - je to příležitost k dosažení souladu s TSI - je třeba v rámci možností dosáhnout souladu s požadavky TSI a zajistit EC verifikaci (specifikovat a koordinovat v rámci projektu) Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

17 Aplikace CR TSI INFRA na stávající tratě c) údržba - opět je třeba v rámci možností realizovat požadavky TSI - dohlédnout na to, aby ke zlepšování základních parametrů bylo vždy přistupováno v ucelených blocích (geom. + prostorová poloha koleje, výhybky, nástupiště, odolnost koleje a konstrukcí vůči vnějšímu zatížení…) Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

18 Stávající tratě bez obnovy či modernizace - manažer infrastruktury může uvést do registru infrastruktury údaje deklarující míru souladu reálné situace na trati se základními požadavky TSI Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

19 Časový plán postupu schvalování a implementace TSI - verze 3.0 ze dne 12.12.2008 jako konečný návrh TSI - předpokládané schválení EK – červen 2009 - účinnost TSI od 1.1.2010 - národní mutace (překlady) – pololetí 2010 - přechodné období pro posouzení shody součástí interoperability – 10 let od nabytí účinnosti TSI Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

20 Infraštruktúra Vybrané aspekty TechnickéŠpecifikácieInteroperability TSI Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

21 AL Medza sledovania Medza zásahu - opravy Medza bezodkladného zásahu IL IAL Kvalita geometrie koľaje a medze izolovaných chýb (4.2.9) Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

22 MI stanoví AL, IL a IAL pre nasledujúce parametre: (a) Priečne usporiadanie (štand. odchýlky – AL) (b) Pozdĺžna výška (štand. odchýlky – AL) (c) Priečne usporiadanie (izol. chyby) (d) Pozdĺžna výška (izol. chyby) (e) Zbortenie koľaje (f) Zmena rozchodu koľaje (g) Stanovený rozchod koľaje na 100 m dĺžky (h) Prevýšenie Medze musia byť obsiahnuté v pláne údržby Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

23 Plán údržby (4.5) MI musí mať pre každú konvenčnú železničnú trať plán údržby obsahujúci najmenej: (a) súbor medzných hodnôt (b) špecifikáciu metód, profesných kompetencií zamestnancov a nevyhnutných osobných ochranných bezpečnostných prostriedkov (c) predpisy používané pre ochranu zamestnancov pracujúcich na alebo v blízkosti koľaje (d) spôsoby využívané na udržanie prevádzkových hodnôt (e) opatrenia (obmedzenie rýchlosti, čas opravy), keď sú predpísané hodnoty prekročené Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

24 Vo vzťahu k: (a) požiadavkám na reguláciu ekvivalentnej kužeľovitosti za prevádzky (b) geometrii výhybiek a križovatiek za prevádzky (c) kvalite geometrie koľaje a limitám na izolovaných chybách (d) hrane nástupišťa ako je požadované TSI „Ľudia so zníženou pohyblivosťou“ Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

25 Register infraštruktúry (4.8) V súlade s Článkom 35 Smernice 2008/57/EC, RI musí uvádzať hlavné charakteristiky subsystému infraštruktúra Príloha D tejto TSI uvádza, ktoré informácie týkajúce sa subsystému infraštruktúra musí obsahovať Register infraštruktúry. Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

26 Trasa, vymedzenie a úsek príslušnej trate (popis) Traťový úsek Dátum uvedenia do prevádzky ako interoperabilnej trate Kategória trate Gabarit Kategória trate (Triedy hnacích vozidiel, ak sú podstatné) v kombinácii s dovolenou rýchlosťou Traťová rýchlosť Dĺžka trate Podmienky pre jazdu vlakov so špecifickými systémami na zvýšenie výkonovej úrovne Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

27 Minimálna osová vzdialenosť koľají Maximálny sklon koľaje Minimálny polomer horizontálneho oblúka Nominálny rozchod koľaje Prevýšenie Priečny sklon koľajnice v šírej trati Použitie systému brzdenia nezávislom na adhéznych podmienkach koleso – koľajnica (pozdĺžny odpor koľaje) Užitočná dĺžka nástupíšť Staničníky Pevné zariadenia pre obsluhu vlakov (umiestnenie) Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

28 Hodnotenie zhody a overenie subsystémov (6) 6.1. PRVKY INTEROPERABILITY 6.2. SUBSYSTÉM INFRAŠTRUKTÚRA 6.3. HODNOTENIE ZHODY, KEĎ RÝCHLOSŤ JE MIGRAČNÝM KRITÉRIOM 6.4. HODNOTENIE PLÁNU ÚDRŽBY 6.5. HODNOTENIE REGISTRA INFRAŠTRUKTÚRY 6.6. PRVKY INTEROPERABILITY BEZ EC VYHLÁSENIA Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

29 Implementácia TSI infraštruktúra (7) 7.2. Aplikácia TSI na nové konvenčné žel. trate 7.3. Aplikácia TSI na existujúce konvenčné žel. trate 7.4. Rýchlosť ako migračné kritérium 7.5. Kompatibilita infraštruktúry a vozidiel 7.7. Revízia TSI 7.8. Dohody Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

30 Špecifické prípady (7.6.) Na konkrétnych tratiach sú schválené špecifické prípady. Špecifické prípady sú klasifikované ako: Špecifické prípady ukazujú iba tie ustanovenia príslušných základných parametrov kapitoly 4 týchto TSI, ktoré sú odlišné (a) „P“ prípady: permanentné prípady (b) „T“ prípady: dočasné prípady, kde je odporúčané, že cieľový systém bude dosiahnutý v roku 2020 Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

31 Otvorené body TSI (Príloha F) Osová vzdialenosť koľají (4.2.4.2.) Požiadavky na reguláciu Eq.Con za prevádzky (4.2.5.5.2.) Tuhosť koľaje (4.2.5.8.) Medze hluku a vibrácií a opatrenia na ich zmiernenie (4.2.11.3.) Účinok priečneho vetra (4.2.11.6.) Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

32 Špecifické prípady Estónskej siete (7.6.1.) Špecifické prípady Lotyšskej siete (7.6.5.) Špecifické prípady Litevskej siete (7.6.6.) Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

33 Odkazy na EN Odkazy sú záväzné Potreba implementácie EN Synergia a koherencia STN a EN Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009

34 Ďakujem za pozornosť Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Praha 12.03.2009


Stáhnout ppt "Vybrané otázky zpracování a aplikace TSI INFRASTRUKTURA Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Miroslav Ďurkovský."

Podobné prezentace


Reklamy Google