Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost strojních zařízení Bezpečnost částí ovládacích systémů Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci ČSN EN ISO 13849-1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost strojních zařízení Bezpečnost částí ovládacích systémů Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci ČSN EN ISO 13849-1."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost strojních zařízení Bezpečnost částí ovládacích systémů Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci ČSN EN ISO 13849-1

2 Úvod Struktura bezpečnostních norem v oblasti strojních zařízení: – Normy typu A (základní): uvádějí základní pojmy, zásady pro konstrukci a všeobecná hlediska – Normy typu B (skupinové): zabývají se jedním nebo více bezpečnostními hledisky nebo ochrannými zařízeními – Normy typu C (normy pro stroje): určují detailní bezpečnostní požadavky pro stroj nebo skupinu strojů

3 Předmět normy Bezpečnostní požadavky a pokyny pro zásady konstrukce a integrace bezpečnostních částí ovládacích systémů, včetně návrhu software Norma nespecifikuje bezpečnostní funkce nebo úrovně vlastností, která mají být použity v jednotlivém případě Uvádí specifické požadavky pro bezpečnostní části ovládacích systémů, které používají programovatelný elektronický systém(y). Norma neuvádí specifické požadavky na konstrukci výrobků, které jsou součástí bezpečnostních částí ovládacích systémů

4 Termíny a definice Bezpečnostní část ovládacího systému – Část ovládacího systému, která reaguje na bezpečnostní vstupní signály a vytváří bezpečnostní výstupy Kategorie – Klasifikace bezpečnostních částí ovládacího systému vzhledem k odolnosti proti závadám a jejich následnému chování Závada – Stav objektu charakterizovaný neschopností vykonávat požadovanou funkci Porucha – Ukončení schopnosti objektu plnit požadovanou funkci Nebezpečná porucha – Porucha, která má potenciál uvést bezpečnostní části ovládacího systému do stavu nebezpečí nebo selhání funkce

5 Porucha se společnou příčinou – Poruchy různých objektů vyplývající z jedné události, kde tyto poruchy nejsou vzájemným důsledkem každé z nich Systematická porucha – Porucha související rozhodujícím způsobem s určitou příčinou, která může být vyloučena pouze modifikací konstrukce nebo výrobního procesu, provozních postupů, dokumentaci nebo jiných relevantních faktorů Vyřazení – Přechodné automatické přerušení bezpečnostní funkce bezpečnostními částmi ovládacího systému Ruční opětné nastavení – Funkce uvnitř bezpečnostních částí ovládacího systému používaná k ručnímu opětnému obnovení jedné nebo více bezpečnostních funkcí před opětným spuštěním stroje Škoda – Fyzické zranění nebo poškození zdraví Nebezpečí – Potenciální zdroj škody

6 Nebezpečná situace – Okolnosti, při kterých je osoba vystavena alespoň jednomu nebezpečí Riziko – Kombinace pravděpodobnosti výskytu škody a závažnosti této škody Zbytkové riziko – Riziko, které zůstává i po použití ochranných opatření Posouzení rizika – Celkový proces zahrnující analýzu rizika a hodnocení rizika Analýza rizika – Kombinace specifikace mezních hodnot stroje, identifikace nebezpečí a odhadu rizika Hodnocení rizika – Rozhodnutí, na základě analýzy rizika, zda bylo dosaženo cílů snížení rizika Předpokládané používání stroje – Používaní stroje podle informací uvedených v instrukcích pro používání

7 Předvídatelné nesprávné použití – Používání stroje způsobem, který není předpokládán konstruktérem, ale může vyplývat ze snadno odhadnutelného lidského chování Bezpečnostní funkce – Funkce stroje, jejíž porucha může vést k okamžitému zvýšení rizika Monitorování – Bezpečnostní funkce, která zajišťuje, že je iniciováno bezpečnostní opatření tehdy, je-li schopnost součásti nebo prvku k vykonávání své funkce snížena nebo jsou-li změněnu podmínky takovým způsobem, že klesá velikost vytvořeného snížení rizika Programovatelný elektronický systém – Systém k ovládání, ochraně nebo monitorování, jehož činnost závisí na jednom nebo více programovatelných elektronických zařízení, zahrnující všechny prvky systému Úroveň vlastností – Diskrétní úroveň používaná k určení schopností bezpečnostních částí ovládacích systémů k vykonávání bezpečnostní funkce při předvídatelných podmínkách

8 Požadovaná úroveň vlastností – Úroveň vlastností používaná k tomu, aby bylo dosaženo pro každou bezpečnostní funkci požadovaného snížení rizika Střední doba do nebezpečné poruchy – Očekávaná střední doba do nebezpečné poruchy Diagnostické pokrytí – Míra účinnosti diagnostiky, které může být určena jako podíl intenzity poruch detekovaných nebezpečných poruch a intenzity poruch všech nebezpečných poruch Ochranné opatření – Opatření k dosažení snížení rizika Doba používání – Doba předpokládaného používání bezpečnostních částí ovládacího systému Rozsah zkoušek – Četnost automatických zkoušek k detekci závad v bezpečnostních částech ovládacího systému rozsah požadavků – Četnost požadavků pro bezpečnostní reakci částí ovládacího systému

9 Ovládací systém stroje – Systém, který reaguje na vstupní a výstupní signály od části prvků stroje, obsluhy, vnějšího ovládacího zařízení Úroveň integrity bezpečnosti – Diskrétní úroveň pro stanovení požadavků integrity bezpečnosti bezpečnostních funkcí přiřazených k bezpečnostním systémům Jazyk s omezenou variabilitou – Typ jazyka, který poskytuje schopnost kombinovat předem definované aplikačně specifické knihovní funkce pro realizaci specifikací bezpečnostních požadavků Jazyk s plnou variabilitou – Typ jazyka, který poskytuje schopnost realizovat široký výběr funkcí a aplikací Aplikační software – Software určený k používání, realizovaný výrobcem a obvykle obsahující logické posloupnosti, meze a vyjádření k ovládání vhodných vstupů, výstupů, výpočtů a rozhodnutí nezbytných ke splnění požadavků Vestavěný software – Software, který je součástí systému dodaného výrobcem ovládacího systému a který není přístupný modifikaci uživatelem strojního zařízení

10 Konstrukční hlediska Bezpečnostní cíle – Musí být uvažováno veškeré předpokládané používání a předvídatelné nesprávné použití Strategie snížení rizika – Analýza nebezpeční nebo snížení rizika stroje vyžaduje, aby byla nebezpečí vyloučena nebo snížena použitím opatření v následujícím pořadí: Vyloučení nebezpečí nebo snížení rizika konstrukcí Snížení rizika bezpečnostní ochranou a možnými doplňkovými ochrannými opatřeními Snížení rizika informacemi pro používání o zbytkovém riziku

11 Příspěvek ke snížení rizika ovládacím systémem – Konstrukce bezpečnostních částí ovládacího systému k dosažení požadovaného snížení rizika je integrální součástí celkového procesu konstrukce stroje – Bezpečnostní části ovládacího systému vykonávají bezpečnostní funkci s úrovní vlastností, kterou se dosáhne požadovaného snížení rizika – Pro zajištění bezpečnostní funkce je konstrukce bezpečnosti ovládacího systému součástí strategie snížení rizika

12 Určení požadované úrovně vlastností – Pro každou zvolenou bezpečnostní funkci, která je vykonávána bezpečnostními částmi ovládacího systému musí být určena a zadokumentována požadované úroveň vlastností – Určení požadované úrovně vlastností je výsledkem posouzení rizika a týká se rozsahu snížení rizika. Které má být dosaženo bezpečnostními částmi ovládacího systému

13 Bezpečnostní vstavěný software Pro bezpečnostní vestavěný SW s požadovanou úrovní vlastnosti musí být použita následující základní opatření: – Životní cyklus bezpečnostního SW s ověřenými a platnými činnostmi – Dokumentace specifikace a konstrukce – Ovládání systematických poruch – Pokud je použit SW založený na opatřeních pro ovládání nahodilých poruch HW, ověří se správná realizace – Funkční požadavky, např. přezkoušení černé skříňky – Vhodné činnosti bezpečnostního SW během životního cyklu po úpravách

14 Bezpečnostní aplikační software Životní cyklus bezpečnostního SW platí také pro bezpečnostní aplikační SW Specifikace bezpečnostního aplikačního SW musí být přezkoušena a musí být dostupná každé osobě během životního cyklu Musí být vhodně zvoleny nástroje, knihovny a jazyky Návrh SW – obecná architektura – Vstupní bloky -> Blok zpracování -> Výstupní bloky Realizace / kódování SW – Kód musí být čitelný, srozumitelný a schopný přezkoušení a na základě toho by měly být použity symbolické proměnné Zkoušení – Vhodnou metodou ověření je zkoušení černou skříňkou funkčního chování a kritérií činností Dokumentace


Stáhnout ppt "Bezpečnost strojních zařízení Bezpečnost částí ovládacích systémů Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci ČSN EN ISO 13849-1."

Podobné prezentace


Reklamy Google