Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODNIKOVÉ PROCESY A JEJICH SPOLEHLIVOST Ing. Radim Flegl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODNIKOVÉ PROCESY A JEJICH SPOLEHLIVOST Ing. Radim Flegl."— Transkript prezentace:

1 PODNIKOVÉ PROCESY A JEJICH SPOLEHLIVOST Ing. Radim Flegl

2 MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI PODNIKOVÝCH PROCESŮ  Spolehlivost je znakem jakosti procesu  Přirozená součást zlepšování procesů dle ISO 9001  Ovlivňuje spolehlivost podniku jakožto dodavatele

3 PROČ SPOLEHLIVOST V PODNIKÁNÍ Je třeba být spolehlivým dodavatelem:  Požadavek zákazníků na spolehlivost dodavatelů  Dodávat to, co je nasmlouváno, v dohodnutých termínech a dohodnuté kvalitě  Pružnost kooperace, minimalizace skladů a zásob  Cílem: Just-in-Time – dodávky přesně včas

4 JAK BÝT SPOLEHLIVÝM DODAVATELEM  Pojistné zásoby: vázání oběžného kapitálu, skladovací náklady  Spolehlivé fungování podniku = spolehlivé podnikové procesy: věnovat systematické úsilí analýze a zlepšování spolehlivosti podnikových procesů

5 CO JE SPOLEHLIVOST PROCESU  Nelze postupovat striktně analogicky zkoumání spolehlivosti technických systémů  Je nutné vyjít z obecné úvahy, co je smyslem existence procesu a jaké jsou základní znaky jeho „funkčnosti“

6 TRANSFORMAČNÍ MODEL PROCESU VÝSTUPY PROCES VSTUPY Hmotné vstupy Informace Práce Energie Hmotné výstupy Informace Finanční výstupy Finanční zdroje VLIV OKOLÍ NA PROCES VLIV PROCESU NA OKOLÍ

7 SPOLEHLIVOST PROCESU DEFINOVANÁ JAKO DOSAHOVÁNÍ VÝSTUPŮ  Podstatou procesu je transformace vstupů na výstupy  Ukazatele spolehlivosti procesu vyjadřují stabilitu této transformace  Vyjadřuje pravděpodobnost, že za splnění předem definovaných podmínek k této transformaci v určitém časovém úseku skutečně dojde

8 SPOLEHLIVOST PROCESU DEFINOVANÁ JAKO SPOLEHLIVOST OBSLUHY  „Zákaznický“ pohled na spolehlivost procesu  Vycházíme z toho, že proces poskytuje určité „služby“ interním nebo externím zákazníkům  Základní charakteristiky: pohotovost procesu, nepřetržitost procesu a integrita procesu

9 POHOTOVOST PROCESU  Představuje schopnost poskytnutí služby (provedení určitých činností) v požadované kvalitě za daných podmínek, je-li vyžádána interním či externím zákazníkem resp. dán signál k její realizaci.  Tato vlastnost je závislá na vlastnostech objektů, jejichž prostřednictvím se služba/činnost provádí.  Vychází z analogie poruch v technické oblasti

10 NEPŘETRŽITOST PROCESU  Představuje schopnost již zahájenou službu/ činnost provádět v daných podmínkách po požadovanou dobu  Tj. po dobu realizace procesu nedojde k jeho selhání

11 INTEGRITA PROCESU  Vyjadřuje schopnost provádět činnosti bez mimořádných zhoršení tj. ve stálé jakosti  Zde se nám objevuje hledisko posuzování, zda výstupy z procesu odpovídají definovaným kritériím

12 JAK MĚŘIT SPOLEHLIVOST PROCESU  Vyjít z analogie měření spolehlivosti technických systémů  Zvolit vhodné metody a ukazatele s ohledem na charakter procesu

13 ROZDĚLENÍ PROCESŮ PRO HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI  Procesy kontinuální: technologické procesy např. pece, výrobní linky s třísměnným provozem atp.  Procesy opakované: procesy, které jsou opakovaně spouštěny a zastavovány  Procesy jednorázové: jedinečné, komplikované procesy typu „projekt“

14 HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI KONTINUÁLNÍ PROCESY  V oblasti kontinuálních procesů je možné s výhodou použít aparát teorie spolehlivosti, jak jej známe z hodnocení spolehlivosti technických systémů  K hodnocení spolehlivosti kontinuálního procesu přistupujeme jako k hodnocení spolehlivosti obnovovaných objektů  Hodnotíme tedy tzv. proud obnovy - sled úseků, kdy je proces v provozu, poruch a obnov procesu

15 HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI OPAKOVANÉ PROCESY  Rovněž lze využít aparát teorie spolehlivosti, jak jej známe z hodnocení spolehlivosti technických systémů  Vzhledem ke střídání provozu procesů a obdobími klidu, jsou nejvhodnější ukazatele pohotovosti a operační pohotovosti  Dále jsou vhodné ukazatele bezporuchovosti

16 HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI JEDNORÁZOVÉ PROCESY  Spolehlivost jednorázových procesů má smysl hodnotit, pokud se jedná o procesy složité, mající např. charakter projektu  Pro hodnocení spolehlivosti těchto procesů je vhodné rozdělit poruchy na: a) kritické - znamenající ukončení procesu b) méně významné - znamenající určité komplikace v procesu

17 METODY HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI (JEDNORÁZOVÉ PROCESY)  Hodnocení z hlediska kritických poruch : metoda blokových schémat spolehlivosti (Reliability Block Diagram RBD) - pravděpodobnosti selhání dílčích činností  pravděpodobnost selhání procesu jako celku  Hodnocení z hlediska méně významných poruch: metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique)

18 SPOLEHLIVOST PROCESU PostupyLidský faktor Prostředí procesu Materiál Informace Stroje a vybavení FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ SPOLEHLIVOST PROCESU

19 KROKY KE ZVÝŠENÍ SPOLEHLIVOSTI PROCESŮ - 1 1.Dekomponovat podnikovou procesní mapu na dílčí podnikové procesy. 2.Kategorizovat tyto dílčí procesy podle jejich funkce: •hlavní procesy, •podpůrné procesy, •řídící procesy. 3.Analyzovat posloupnost a návaznosti těchto procesů z hlediska: •vstupů a výstupů procesů, •časového sledu (posloupnost, procesy paralelní a sériové).

20 KROKY KE ZVÝŠENÍ SPOLEHLIVOSTI PROCESŮ - 2 4.Určit kritické procesy z hlediska: •významu (např. pomocí metody FMEA), •časového (např. pomocí síťové analýzy metodou kritické cesty), •nahraditelnosti / zálohovatelnosti.

21 KROKY KE ZVÝŠENÍ SPOLEHLIVOSTI PROCESŮ - 3 5.Dekomponovat tyto kritické procesy na dílčí složky (např. pomocí Ishikawova diagramu) – například již výše zmíněných 6: •spolehlivost strojů, zařízení a vybavení, •spolehlivost lidského činitele, •kvalita vstupního materiálu, •spolehlivost a kvalita informačních vstupů, •kvalita výrobních postupů a dokumentace, •kvalita okolního prostředí.

22 KROKY KE ZVÝŠENÍ SPOLEHLIVOSTI PROCESŮ – 4 6.Určit, které z těchto faktorů jsou v daných procesech rozhodující. 7.Zvolit vhodné metody pro analýzu možnosti zvyšování spolehlivosti určených kritických faktorů. 8.Naplánovat a zrealizovat zlepšování. 9.Přezkoumat účinnost.

23 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PODNIKOVÉ PROCESY A JEJICH SPOLEHLIVOST Ing. Radim Flegl."

Podobné prezentace


Reklamy Google