Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Presentation Title. SYSTÉMY ŘÍZENÍ Petr Marx Presentation Title SYSTÉMY ŘÍZENÍ Co je to systém řízení? Procesně řízená organizace Popis procesů pomocí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Presentation Title. SYSTÉMY ŘÍZENÍ Petr Marx Presentation Title SYSTÉMY ŘÍZENÍ Co je to systém řízení? Procesně řízená organizace Popis procesů pomocí."— Transkript prezentace:

1 Presentation Title

2 SYSTÉMY ŘÍZENÍ Petr Marx

3 Presentation Title SYSTÉMY ŘÍZENÍ Co je to systém řízení? Procesně řízená organizace Popis procesů pomocí znaků, aspektů, rizik Plánování Řízení provozu a neshody Audit Přezkoumání vedením Mapa dokumentace

4 Presentation Title Standardy s kritérii pro systém řízení Systém řízení společnosti může zahrnovat požadavky více standardů: řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001ed.2:2010 řízení životního prostředí podle ISO 14001: 2005 řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008 další standardy jakosti ČSN EN ISO 13485:2003, AQAP 2110 další standardy ČSN ISO 10006ed.2:2004 – jakost u projektových organizací, ČSN ISO/IEC 27001:2006 – management bezpečnosti informací ČSN EN 16001:2010 – systém managementu hospodaření s energií

5 Presentation Title Demingovo schéma Obecný model systému řízení P - Plan ………..Plánuj D - Do...……….Dělej C - Check ……..Kontroluj A - Act …………Jednej PD CA  v úrovni strategického řízení  v úrovni výkonného řízení  v úrovni řízení realizace

6 Presentation Title Model systému řízení jakosti dle ISO 9001 ed.2 :2010 Neustálé zlepšování systému managementu jakosti Odpovědnost vedení Management zdrojů Měření, analýza a zlepšování Realizace výrobku Zákazníc i (a jiné zainteres ované strany) Požad avky Výrobek Spokoje- nost Výstup Vstup

7 Presentation Title Systém řízení jakosti Hlavní principy a) Zaměření na zákazníka b) Vůdcovství c) Zapojení pracovníků d) Procesní přístup e) Systémový přístup k managementu f) Neustálé zlepšování g) Přístup k rozhodování zakládající se na faktech h) Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy

8 Presentation Title Procesy Proces je činnost nebo souhrn činností, která využívá zdrojů přeměňuje vstupy na výstupy, vytváří nadhodnotu má svůj cíl/cíle (úkol/úkoly) Druhy procesů: –řídící –hlavní –podpůrný

9 Presentation Title

10 Znaky jakosti Charakteristiky procesu z hlediska jakosti. Veličiny, které lze měřit nebo sledovat znaky jakosti výrobků - ukazují dodržení shody produktu znaky jakosti procesů - ukazují stabilitu procesu

11 Presentation Title Výkonnost procesů -volba indikátorů výkonnosti -systém odměn a motivací -zodpovědnosti za proces, překryv procesů, interface

12 Presentation Title Požadavky normy ISO 9001 4.1Všeobecné požadavky na systém managementu kvality 4.2Požadavky na dokumentaci –Příručka kvality –Řízení dokumentů –Řízení záznamů 5Odpovědnost managementu –Angažovanost managementu –Zaměření na zákazníka –Politika kvality –Cíle kvality –Plánování kvality –Odpovědnost a pravomoc –Představitel managementu –Interní komunikace –Přezkoumání

13 Presentation Title Požadavky normy ISO 9001 6Management zdrojů –Poskytování zdrojů –Lidské zdroje –Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti –Infrastruktura –Pracovní prostředí 7Realizace produktu –Plánování realizace –Procesy týkající se zákazníka –Návrh a vývoj –Nákup –Řízení výroba a poskytování služeb –Validace procesů –Identifikace a sledovatelnost –Majetek zákazníka –Uchovávání produktu –Metrologie

14 Presentation Title Požadavky normy ISO 9001 8 Měření, analýza, zlepšování –Monitorování a měření –Spokojenost zákazníka –Interní audit –Monitorování a měření procesů –Monitorování a měření produktu –Řízení neshodného produktu –Analýza dat –Neustálé zlepšování –Nápravní a preventivní opatření

15 Presentation Title Model systému envir. managementu podle ISO 14001

16 Presentation Title Systém environmentálního managementu Hlavní principy upřednostňuje prevenci v OŽP je založen na poznání environmentálních aspektů a jejich řízení zajišťuje neustálé zlepšování environmentálního profilu vyžaduje soulad s národní environmentální legislativou

17 Presentation Title Environmentální aspekty Charakteristiky procesu z hlediska ochrany životního prostředí. Veličiny, které lze řídit, a dále měřit nebo sledovat. Aspekt  prvek činnosti, který ovlivňuje nebo může ovlivňovat ŽP Dopad  jakákoliv změna v ŽP Identifikují se aspekty činností, služeb a výrobků. Identifikace za běžných i mimořádných stavů.

18 Presentation Title Řízení životního prostředí podle environmentálních aspektů ČinnostAspektDopad H 2 SO 4

19 Presentation Title Registr environmentálních aspektů

20 Presentation Title Systém environmentálního managementu Požadavky 4.1 Všeobecné požadavky 4.2 Environmentální politika 4.3 Plánování –Environmentální aspekty –Požadavky právních předpisů –Cíle a programy 4.4 Zavedení a provoz –Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc –Odborná způsobilost, výcvik a povědomí –Komunikace –Dokumentace

21 Presentation Title Systém environmentálního managementu Požadavky 4.4 Zavedení a provoz pokračování –Řízení dokumentů –Řízení provozu –Havarijní připravenost a reakce 4.5 Kontrola –Monitorování a měření –Hodnocení souladu –Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření –Řízení záznamů –Interní audit 4.6 Přezkoumání vedením, (env.profil ISO 14031)

22 Presentation Title Model systému managementu BOZP podle OHSAS 18001

23 Presentation Title Systém managementu BOZP Hlavní principy upřednostňuje prevenci při zajišťování BOZP je založen na poznání nebezpečí, hodnocení a řízení rizik BOZP zajišťuje neustálé zlepšování výkonnosti systému BOZP vyžaduje soulad s národní legislativou BOZP

24 Presentation Title Systém managementu BOZP Požadavky 4.1 Všeobecné požadavky 4.2 Politika BOZP 4.3 Plánování –Identifikace nebezpečí –Požadavky právních předpisů –Cíle a programy 4.4 Implementace a provoz –Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc –Odborná způsobilost, výcvik a povědomí –Komunikace –Dokumentace

25 Presentation Title Systém managementu BOZP Požadavky 4.4 Implementace a provoz pokračování –Řízení dokumentů –Řízení provozu –Havarijní připravenost a reakce 4.5 Kontrola –Monitorování a měření –Hodnocení souladu –Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření –Řízení záznamů –Interní audit 4.6 Přezkoumání vedením

26 Presentation Title Řízení BOZP pomocí identifikovaných rizik Charakteristiky procesu z hlediska BOZP Veličiny, které lze měřit nebo sledovat Nebezpečí je zdroj nebo situace jež může způsobit zranění osob poškození zdraví škody na majetku škody na pracovním prostředí riziko  kombinace pravděpodobnosti a následku nebezpečné události

27 Presentation Title Integrovaný systém řízení

28 Presentation Title Integrované a specifické požadavky jednotlivých systémů

29 Presentation Title Popis hlavních procesů pomocí znaků jakosti environmentálních aspektů nebezpečí pro BOZP

30 Presentation Title Plánování v ISŘ

31 Presentation Title Řízení provozu a neshody

32 Presentation Title Interní (integrovaný) audit Audit je proces získávání a hodnocení informací s cílem stanovit shodu s kritérii auditu IA je audit prováděný v organizací vlastními vyškolenými pracovníky. Cílem je zjistit stupeň shody činností s požadavky ISŘ. Audit je nástroj zlepšování ISŘ.

33 Presentation Title Mapa dokumentace ISŘ Integrovaná politika Cíle a programy IPR Směrnice, příkazy ředitele Karty procesů Místní provozní předpisy a zvláštní dokumenty Záznamy ISŘ

34 Presentation Title Řízení dokumentů a záznamů identifikovatelnost dohledatelnost čitelnost Řízená dokumentace

35 Presentation Title Shrnutí Hlavní prvky systému řízení procesní model řízení dokumentace a záznamů politika plánování popis a řízení procesů interní audit přezkoumání vedením PDCAPDCA

36 Presentation Title Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Presentation Title. SYSTÉMY ŘÍZENÍ Petr Marx Presentation Title SYSTÉMY ŘÍZENÍ Co je to systém řízení? Procesně řízená organizace Popis procesů pomocí."

Podobné prezentace


Reklamy Google