Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management kvality Ing. Dana Spejchalová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management kvality Ing. Dana Spejchalová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Management kvality Ing. Dana Spejchalová, Ph.D.

2 Zkouška, hodnocení, literatura
test – minimálně 51% hodnocení dle platných předpisů VŠEM Literatura Povinná: Spejchalová, D.: Management kvality, VŠEM 2010 (příp. VŠEM 2007) Doporučená: Veber, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press 2006, ISBN

3 Struktura výkladu 1. Úvod do managementu kvality,
Struktura výkladu 1. Úvod do managementu kvality, základní pojmy, příprava ke zkoušce 2. Praxe a požadavky normy, podrobnější rozbor

4 Úvod do managementu kvality

5 Zásady managementu kvality (zásady jakosti)
Zaměření na zákazníka Vedení Zapojení pracovníků Procesní přístup Systémový přístup k managementu Neustálé zlepšování Přístup k rozhodování zakládající se na faktech Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy

6 Důvody k zavádění systému, přínosy pro organizaci
Složitost výrobků a globalizace Náročnost zákazníků Požadavky státu (na ochranu spotřebitele) Marketingový efekt Minimalizace zmetků a plýtvání (snížení nákladů) Zlepšení vnitřního řízení – určení pravomocí a odpovědnosti, zavedení procesního řízení Zdokumentování nejlepších postupů

7 Pojetí kvality, environmentu, bezpečnosti
Součást managementu organizace Odpovědnost k zákazníkům, okolí, zaměstnancům Forma dobrovolné regulace Chcete-li správně řídit firmu, zaměřte se na plnění požadavků mezinárodních norem, které byly inspirovány zkušenostmi úspěšných manažerů.

8 Pojetí kvality Kvalita je shoda s požadavky (Crosby)
Kvalita je to, co za ni považuje zákazník (Feigenbaum) Kvalita je způsobilost pro užití (Juran) Jakost = kvalita Kvalita je stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků (norma ČSN EN ISO 9000:2006) požadavek - potřeba nebo očekávání stanoví zákazník nebo závazný předpis obvykle předpokládaný určí sama organizace inherentní znaky - vnitřní vlastnosti objektu kvality (produktu, procesu, zdroje, systému), které mu patří

9 Pojetí kvality Pragmatický pohled na kvalitu Kvalita produktu
bezvadnost kvalitativní parametry - při a po dodání stabilita kvality Kvalita produktu kvalita projektu, koncepce, kvalita výroby a navazujících procesů, kvalita zdrojů, kvalita firmy Řízení kvality - implementace kvality do výrobku během celého procesu výroby nebo poskytování služby, nejen bezvadnost, ale i plnění požadavků a stabilita kvality

10 Legislativa kvality Legislativa týkající se oblasti řízení kvality
Obchodní zákoník Občanský zákoník Ochrana spotřebitele Odpovědnost za škodu Technické požadavky na výrobky Obecná bezpečnost Metrologie

11 Legislativa kvality technické požadavky na výrobky metrologie
regulovaná sféra posuzování shody značka shody prohlášení o shodě metrologie pracovní měřidla stanovená - ověření pracovní měřidla nestanovená - kalibrace

12 Přístupy k řízení (kvality)
Správná výrobní praxe – GMP Správná laboratorní praxe - GLP bezpečnost (nezávadnost potravin – FSMS) systém kritických bodů – HACCP norma ISO 9001:2008 oborové přístupy – ISO/TS 16949:2002 dodávky pro armády členských států NATO - AQAP Systém managementu bezpečnosti informací – ISMS TQM model CAF (EU, veřejná správa) Spotřebitelský řetězec lesních produktů SA 8000 – CSR - Social Responsibility

13 Normy pro řízení kvality
ČSN EN ISO 9000:2006 – Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník ČSN EN ISO 9001:2009 – Systémy managementu kvality – požadavky ČSN EN ISO 9004:2010 – Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality (podněty pro zlepšování – nezávazné!)

14 Témata mj. ke zkoušce 1. Požadavky normy ISO 9001:2008 a vztah k dalším systémům 2. Shrnutí požadavků na management firmy, certifikace 3. Ostatní významné požadavky normy

15 1. Norma ISO 9001:2008 procesní řízení
proces – skupina činností s určitým výstupem pro zákazníka identifikace procesů, určení vzájemných vazeb měření výkonnosti procesů, zlepšování procesní přidaná hodnota (přínos pro zákazníka porovnaný s náklady) politika kvality registr právních požadavků týkajících se produktu cíle a programy

16 1. Norma ISO 9001:2008 představitel vedení - musí: vystavět systém,
podávat zprávy vedení, podporovat vědomí „závažnosti požadavků zákazníka“ v celé organizaci, může: jednat v otázkách kvality navenek, nemusí být představitelem vedení na plný úvazek. příručka kvality musí obsahovat popis vzáj. působení mezi procesy, musí se odkazovat na dokumentované postupy nebo je přímo obsahuje, uvádí oblast použití a info. o vyloučení ze systému.

17 1. Norma ISO 9001:2008 dokumentace – povinné směrnice (dokumentované postupy): pro řízení dokumentace pro řízení záznamů pro plánování a provádění interních auditů pro zacházení s neshodným produktem pro opatření k nápravě pro preventivních opatření - dále postupy nutné pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení procesů

18 1. Norma ISO 9001:2008 monitoring – povinný v oblasti:
znaků a trendů procesů a produktů dodavatelů týkající se spokojenosti zákazníků týkající se shody s požadavky na produkt neshody, nápravná opatření, prevence logika: neshoda – náprava – příčina – nápravné opatření – je-li to možné, pak preventivní opatření preventivní opatření nemusí souviset s konkrétní neshodou

19 1. Norma ISO 9001:2008 interní audity jsou povinné
musí být prováděny plánovitě interní auditor má příslušnou kvalifikaci činnost interního auditora bývá připojena k dalším odpovědnostem nebo k jiné činnosti v organizaci jsou zjištěny nedostatky, neshody musí být vedeny záznamy ověření shody s: normou, dokumentací, legislativou, požadavky zákazníka prevence sankcí (v oblasti BOZ a environmentu)

20 1. Norma ISO 9001:2008 přezkoumání vedením – vstupy: vhodnost systému,
přezkoumání politiky, plnění cílů, výsledky auditů, výkonnost procesů, shoda s požadavky na produkt – zpětná vazba od zákazníka, podněty pro zlepšování, plánované změny v systému, účinnost přijatých nápravných a preventivních opatření, výstupy z minulého přezkoumání.

21 1. Norma ISO 9001:2008 přezkoumání vedením – výstupy: potřeba zdrojů
zlepšování systému a procesů možnosti zlepšování produktů vzhledem k požadavkům zákazníka často spolu s přezkoumáním EMS a bezpečností

22 2. Požadavky na management
Úloha vrcholového vedení (v normě 5. kapitola) angažovanost vedení zaměření na zákazníka politika kvality cíle (a programy) legislativa a řízení legislativních požadavků plánování (procesů) pravomoci a odpovědnosti (struktura a odpovědnost) komunikace – umožnit pracovníkům podílet se na řízení přezkoumání vedením představitel vedení

23 2. Požadavky na management
certifikace nezávislost ověření plnění požadavků legislativy, zákazníka, normy ISO 9001:2008 (dle akreditace) certifikát na 3 roky (zpravidla) dohledy certifikačního orgánu certifikace není povinná, zavedení systému má smysl i bez certifikace

24 3. Ostatní významné požadavky
řízené podmínky výroby tj. zajištění: informací o produktu, kvalifikovaných pracovníků, způsobilého zařízení, instrukcí, měřidel, metod měření, pravidel pro uvolnění produktu, činností při dodání a po dodání identifikace – je povinná sledovatelnost – povinná, vyžaduje-li to zákazník záznamy – souvisí s jednotlivými procesy a činnostmi, viz podrobnější rozbor požadavků

25 3. Ostatní významné požadavky
požadavky zákazníka musí být známy (specifikované, nespecifikované, legislativní, další) zákazníkovi musí být sdělovány informace o produktech a dále kam se obracet s poptávkami, se stížnostmi a reklamacemi hodnocení dodavatelů je povinné, ne však pro všechny dodavatele vstupní kontrola nakupovaných produktů (např. surovin a materiálů) musí být prováděna, není však požadavkem, aby byla stoprocentní

26 3. Ostatní významné požadavky
validace procesů – tam, kde nelze výsledný výstup ověřovat následným monitorováním nebo měřením identifikace stavu shody (za je nebo není produkt ve shodě s požadavky) – princip semaforu majetek zákazníka – zvláštní péče, záznamy, informovat o případné ztrátě, zničení apod. Paretovo pravidlo – 20:80 zavedený QMS není zárukou prosperity, ale pomáhá jí

27 3. Ostatní významné požadavky
řízení dokumentace – aktuální verze na všech místech, papírově nebo elektronicky, včetně dokumentů externího původu zdroje v systému – „lidské“, infrastruktura, pracovní prostředí – všechny musí být „způsobilé“ a musí být řízeny řízení neshodného produktu – tak, aby nebyl omylem použit a zařazen mezi dobré (oddělit, označit)

28 Podrobnější rozbor

29 Důvody zájmu o Q, E, B historie
20. léta 20. století - hromadná výroba – ztráta odpovědnosti poválečná léta – dokumentace, SPC od 60. let jakost = konkurenční výhoda - Japonsko od 70. let úvahy o systémovém přístupu k jakosti 80. léta – roste odpovědnost výrobců, státní zásahy, ISO řady 9000 současnost – oborové standardy, služby, TQM

30 Důvody zájmu o Q, E, B historie
Ochrana životního prostředí znečištění nerespektuje hranice globální problémy – oteplování, znečištění moří, ozónová vrstva, energetická náročnost výroby slevy na pojistném prevence sankcí vlastní závazek Historie trvale udržitelný rozvoj konference v Rio de Janeiru – 1992 Kjótský protokol

31 Důvody zájmu o Q, E, B historie
Bezpečnost práce náklady na poškození zdraví v souvislosti s výkonem práce – 3-5% HDP, navíc ztráty ze zkrácení pracovního věku onemocnění vysoce vzdělaných a produktivních zaměstnanců, ztráty vznikající rodinným příslušníkům, náklady na návrat zdrav. postižených do zaměstnání Historie Egypt – 1800 – 1500 př. n. l. 1987 – Jednotný evropský akt – závazek EU podporovat sociální dimenzi a přijmout jednotná pravidla v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

32 Pojetí Q, E, B Environment – prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost, zahrnuje ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny, živočichy, lidi jejich vzájemné vztahy. Environmentální dopad – změna v ŽP (příznivá i nepříznivá) vyplývající z environmentálního aspektu Environmentální aspekt – prvek činností, výrobků nebo služeb, který může ovlivňovat ŽP Systematické řízení v otázkách ochrany ŽP = snižování negativních environmentálních dopadů

33 Pojetí Q, E, B Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dle OHSAS 18001) – podmínky a činitele, které ovlivňují zdraví zaměstnanců, dočasných pracovníků, zaměstnanců dodavatele, návštěvníků a všech dalších osob na pracovišti. Nebezpečí – zdroj nebo situace s možností způsobit škodu (poškození zdraví, škodu na majetku) nebo jejich kombinaci. Riziko – kombinace pravděpodobnosti a následku specifikované nebezpečné události Přípustné riziko – riziko snížené na úroveň, která může být pro org. snesitelná s ohledem na leg. a vlastní závazky k B Bezpečnost – neexistence nepřijatelných rizik nebo poškození zdraví

34 Státní zásahy do Q,E,B Jakost Ochrana životního prostředí
Ocenění Národní politika podpory jakosti – Česká kvalita Ochrana životního prostředí Státní politika životního prostředí Ekologicky šetrný výrobek a ekolabeling Čistší produkce Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Národní politika BOZP (mezinárodní souvislosti) Národní akční plán BOZP

35 Státní zásahy do Q,E,B Obchodní důvody Další důvody
veřejné zakázky, požadavky zákazníka + PR nástroj Další důvody příznivější podmínky poskytování úvěrů a pojistných smluv navázání na mateřské organizace Důvody v rovině vnitřního řízení – ekonomické neshodná produkce je drahá (energie, kontrola) úspory energií, surovin, snížení rizika ekonehod zvýšení důvěry státních orgánů

36 Legislativa kvality Obchodní zákoník – zák. 513/1991 Sb. v pl. znění
požadavky na množství, jakost, provedení, balení smluvně! vady – opravitelné, neopravitelné záruky za jakost, záruční list Občanský zákoník – zák. 40/1964 Sb. v pl. znění ve vztahu k občanům kupní smlouva záruční doby

37 Legislativa kvality Ochrana spotřebitele - zák. 634/1992 Sb. v pl. znění např. klamání spotřebitele Odpovědnost za škodu – zák. 59/1998 Sb. v pl. znění – zák. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku při uvádění výrobků na trh vzniká odpovědnost „poskytnout spotřebiteli bezpečí s ohledem na běžné použití a informace, které byly poskytnuty“ prokázání, že vadou výrobku vznikla škoda na zdraví, usmrcení, nebo škoda na jiné věci nerozhoduje zavinění

38 Legislativa kvality Technické požadavky na výrobky – zák. 22/1997 Sb. v platném znění regulovaná sféra, stanovené výrobky nařízení vlády elektrická zařízení, osobní ochranné prostředky, hračky, tlaková zařízení, stavební výrobky… posuzování shody označení výrobku – CE normy - ČSN Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

39 Legislativa kvality Obecná bezpečnost – zákon 102/2001 Sb. v pl. znění
průvodní dokumentace označování výrobků výrobky uváděné na trh musí být z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele bezpečný nebezpečný? – informovat, stáhnout z trhu Metrologie – zákon 505/1990 Sb. v pl. znění stanovená měřidla (stanovena vyhláškou MPO k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam) ČMI

40 Env. legislativa Legislativa ochrany životního prostředí
Životní prostředí Odpady Obaly Ovzduší Vody Chemické látky a přípravky IPPC

41 Env. legislativa Životní prostředí - např. zák. o ochraně přírody a krajiny Odpady - zák. o odpadech – 185/2001 Sb. v pl. znění třídění, ochrana nebezpečný odpad katalog odpadů – vyhl. 381/2001 v pl. znění identifikační list přeprava, zpětný odběr Obaly - zák. o obalech – 477//2001 Sb. v pl. znění označení zpětný odběr – nařízení vlády 184/2002 Sb. v pl. znění autorizovaná obalová společnost – EKO-KOM

42 Env. legislativa Ovzduší - zák. o ochraně ovzduší – 86/2002 Sb. v pl. znění předcházet znečišťování mobilní a stacionární zdroje zvláště velké, velké, střední, malé provozní dokumentace, provozní evidence měření, poplatky Vody - zák. o vodách – 254/2001 Sb. v pl. znění zák. o vodovodech a kanalizacích – 274/2001 Sb. v platném znění písemná smlouva o dodávce vody havarijní plán povodňové plány

43 Env. legislativa Chemické látky a přípravky – zák. 356/2003 Sb. v pl. znění nebezpečné klasifikace – výbušné, extrémně hořlavé, žíravé, mutagenní, dráždivé, toxické pro reprodukci… balení a označování uvádění do oběhu bezpečnostní list v ČJ IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění – zák. 76/2002 Sb. v pl. znění o integrované prevenci

44 Legislativa BOZ a PO Legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Bezpečnost – zákoník práce Ochrana zdraví při práci Požární ochrana

45 Přístupy k manag. Q, E, B Vývoj přístupů Jakost
odpovědnost legislativa systém a jeho zdokonalování Ochrana životního prostředí ředění – 50. – 60. léta koncové účinky – 70. léta recyklace – 80. léta prevence, systémy Bezpečnost - legislativa

46 Přístupy k manag. Q, E, B Bezpečnost Současnost Environment
ISO 14001:2004 EMAS – Eco-Management Audit Scheme EMAS II Bezpečnost OHSAS 18001:1999 program „Bezpečný podnik“

47 Přístupy k manag. Q, E, B Struktura norem Jakost Environment
ČSN EN ISO 9000:2006 – slovník ČSN EN ISO 9001:2009 – požadavky ČSN EN ISO 9004:2010 – směrnice pro zlepšování Environment ČSN EN ISO 14001: požadavky ČSN EN ISO 14004:2005 – zlepšování Bezpečnost BSI-OHSAS 18001:1999 – požadavky ČSN EN ISO 19011: auditování

48 V normě ISO 9001:2000 – kapitola č. 4
Podrobnější rozbor Předmět QMS, EMS, HSMS procesní řízení (vlastní, externí, kritéria) - procesní přidaná hodnota vymezení lokality (vliv) zaměstnanci a další osoby Dokumentace QMS, EMS, HSMS řízení dokumentace - struktura dokumentace (včetně externí), obsah dokumentu identifikace, ochrana dat, uchování know-how záznamy (formuláře, archivace…) registr legislativy týkající se produktu V normě ISO 9001:2000 – kapitola č. 4

49 Podrobnější rozbor - zdroje
Management zdrojů lidské zdroje – odborná způsobilost, školení, rozvoj infrastruktura (včetně údržby) investice ergonomie finanční zdroje prostředí dodavatelé, informace, další zdroje V normě ISO 9001:2000 – kapitola č. 6

50 Podrobnější rozbor - zdroje
6.1 Zajištění zdrojů - organizace musí určit a poskytnout zdroje pro fungování QMS a pro neustálé zlepšování jeho efektivnosti - pro zvyšování spokojenosti zákazníků 6.2 Lidské zdroje - pracovníci ovlivňující jakost musí mít odbornou způsobilost - vzdělání, výcvik, dovednosti a zkušenosti - určit způsobilost pracovníků ovlivňujících jakost - poskytovat výcvik nebo přijímat jiná opatření - hodnotit efektivnost přijatých opatření - zajistit vědomí závažnosti a důležitosti činností - udržovat odpovídající záznamy

51 Podrobnější rozbor - zdroje
6.3 Infrastruktura - určit, poskytovat a udržovat infrastrukturu - budovy, pracovní prostory včetně technického vybavení - zařízení pro proces – HW, SW - podpůrné služby – přeprava, komunikace 6.4 Pracovní prostředí - určit a řídit pracovní prostředí potřebné pro dosažení shody s požadavky na produkt Informace Dodavatelé a partnerství Přírodní zdroje Finanční zdroje

52 Podrobnější rozbor - provoz
Provozní činnosti plánování obchodní činnosti (nabídky, přezkoumání, spokojenost zákazníků) návrh a vývoj QMS – plánování, kontroly, vstup, výstup, změny EMS – ekodesign Bezpečnost - legislativa nakupování (specifikace, hodnocení dodavatelů, ověřování, požadavky na ochranu ŽP a bezpečnost – týká se i subdodávek) V normě ISO 9001:2000 – kapitola č. 7

53 Podrobnější rozbor - provoz
7.2 – Procesy vztahující se k zákazníkovi Požadavky na produkt - specifikované, i pro dodání - neuvedené, ale nezbytné pro použití - zákonné - doplňující, určené organizací

54 Podrobnější rozbor - provoz
7.2 – Procesy vztahující se k zákazníkovi Přezkoumání požadavků - před přijetím závazků - vyjasněny nevyjasněné požadavky - potvrzeny, jestliže nebyly dokumentovány - schopnost plnit - záznamy o přezkoumání - změny, dokumentace, informovanost Komunikace se zákazníkem - výrobek, poptávky a změny, zpětná vazba, stížnosti

55 Podrobnější rozbor - provoz
7.3 – Návrh a vývoj Plánování NV - etapy, činnosti přezkoumání, ověření, validace etap - rozhraní Vstupy a výstupy NV - vstupy - určeny, udržovány, zaznamenány - specifikované, neuvedené, zákonné, další - výstupy ověřeny a schváleny před uvolněním - výstup NV plní požadavky - poskytuje info pro nákup, výrobu - obsahuje přejímací kritéria na výrobek - specifikace pro bezpečné a správné použití

56 Podrobnější rozbor - provoz
7.3 – Návrh a vývoj Přezkoumání, ověření, validace NV - plánovité a zaznamenané P – reálnost NV, schopnost plnit požadavky O – plní výstup NV požadavky V – reálné podmínky Změny NV - přezkoumány, ověřeny, záznamy

57 Podrobnější rozbor - provoz
7.4 – Nakupování Proces nakupování - postup zajištění, že nakoupíme požadované - rozsah dle významu dodávky - hodnocení dodavatelů, záznamy Informace o nakupování - definovat požadavky na výrobek, postupy, procesy - „kvalifikace“ lidí a strojů, systém MQ, přiměřenost Ověřování nákupů - definovat kontroly - postup kontrol a uvolnění u dodavatele

58 Podrobnější rozbor - provoz
Provozní činnosti realizace – řízené podmínky, validace procesů, identifikace a sledovatelnost, kontroly a zkoušky, majetek zákazníka, ochrana produktu a skladování, balení a expedice, servis Rizika týkající se ochrany životního prostředí – odpady, údržba Bezpečnost – únikové východy, školení, pracovní prostředí metrologie – etalony, stanovená měřidla, pracovní měřidla, referenční materiály, dokumentace, ověřování V normě ISO 9001:2000 – kapitola č. 7

59 Podrobnější rozbor - provoz
7.5 – Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskyt. služeb (řízené podmínky) - k dispozici: znaky produktu pracovní instrukce, zařízení měřidla a jejich uplatnění uvolňování, činnosti při a po dodání Validace procesů pro V a PS - jen nelze-li následně měřit výstup - prokazuje schopnost procesu dosahovat výsledků - stanovit validační mechanismy (kritéria schválení)

60 Podrobnější rozbor - provoz
Identifikace a sledovatelnost - je-li to vhodné identifikovat v průběhu realizace - ohled na monitorování a měření - sledovatelnost, jen je-li požadavkem, pak záznam Majetek zákazníka - identifikace, ověření, ochrana, zabezpečení - při poškození oznámit, záznam Ochrana produktu - dodání a po dodání - manipulace, balení, skladování, ochrana

61 Podrobnější rozbor - provoz
7.6 – Řízení monitorovacích a měřicích zařízení - určení M a M, určení zařízení M a M - nutná pro poskytnutí důkazu o shodě s požadavky - zvolit měřidla, evidence a dokumentace - měřicí zařízení musí být kalibrováno nebo ověřeno + záznam - zabezpečeno před neoprávněným nastavením - identifikováno (včetně výsledku ověření) - chráněno proti poškození - schopnost software - předem

62 Podrobněji - monitoring
Monitorování, měření Jakost spokojenost zákazníků monitorování a měření procesů monitorování a měření produktu – kontrolní a zkušební plány interní audity Environment emise, voda, odpady, hygienické požadavky Bezpečnost dle legislativy – provozní kritéria, cíle BOZP V normě ISO 9001:2000 – kapitola č. 8

63 Podrobněji - monitoring
Neshody Jakost reklamace, zmetky při výrobě vypořádání neshod – příčina, identifikace, prevence Environment nedodržení legislativy, ekonehody náprava, prevence Bezpečnost management – vybavení pracovníků pracovníci – nedisciplinovanost V normě ISO 9001:2000 – kapitola č. 8

64 Podrobněji - monitoring
Neshody – náprava – příčina - nápravné opatření – preventivní opatření, u NO i PO ověření efektivnosti Analýzy údajů, zlepšování Jakost spokojenost zákazníků shoda s požadavky na produkt trendy procesů a produktů analýzy dodavatelů Environment - shoda systému s požadavky normy,environmentální výsledky Bezpečnost – záznamy jako podklad pro analýzy V normě ISO 9001:2000 – kapitola č. 8

65 Podrobněji - monitoring
8.1 - Všeobecně Plánovat a uplatňovat procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování potřebné pro: - prokázání shody produktu - zajištění shody QMS - neustálé zlepšování efektivnosti QMS funkce kontrol: - prokázání stavu, prevence, eliminace chyb - úplná/neúplná - vstupní, provozní, výstupní - pooperační, mezioperační, před zahájením operace - kdo: samokontrola, následující pracovník, technická kontrola, vedoucí pracovník

66 Podrobněji - monitoring
8.2.1 Spokojenost zákazníka 8.2.2 Interní audit - program interních auditů – zlepšování - Certifikační audit – předaudit + audit + dohledy - cíle, interní audity, neshody, nápravy, prevence, reporty 8.2.3 Monitorování a měření procesů - aplikovat vhodné metody monitorování a je-li to vhodné, měření procesů 8.2.4 Monitorování a měření produktu monitorovat a měřit znaky produktu – ověření splnění požadavků

67 Podrobněji - monitoring
8.2.4 – Monitorování a měření produktu - organizace musí monitorovat a měřit znaky produktu, aby si ověřila, zda byly požadavky splněny - udržovat důkazy o shodě s přejímacími kritérii - uvolnění nesmí pokračovat dokud nejsou dokončeny plánované činnosti, neschválí-li orgán/zákazník jinak

68 Podrobněji - monitoring
8.4 Analýza údajů - určovat, shromažďovat a analyzovat vhodné údaje o - spokojenosti zákazníka - shodě s požadavky na produkt - znacích, trendech procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní opatření - dodavatelích

69 Podrobněji - monitoring
Havarijní připravenost a reakce v oblasti ochrany ŽP a bezpečnosti úniky a úkapy, ekologické nehody, havárie, závažné havárie úrazy – ostatní, závažné, smrtelné prevence bezpečnostní listy bezpečnostní prohlídky informace o rizicích v oblasti BOZP a environmentu periodické přezkoumání havarijních plánů, únikových, evakuačních plánů a simulační tréninky

70 TQM TQM – Feigenbaum Total – všechny činnosti i pracovníci
Quality – plnění požadavků, procesy, činnosti Management +plánování, motivace, vedení, kontroly Základní rysy: 1. Leadership 2. Orientace na zákazníka 3. Trvalé zlepšování 4. Důraz na priority a prevenci 5. Procesní přístup 6. Bezvadnost samozřejmostí

71 TQM 1. Leadership - směr orientace, strategické záměry, strategie, seznámení, konkrétní opatření, měřitelnost - prostředí pro plné zapojení pro dosahování cílů - kultura firmy – hodnoty, zásady, zvyklosti 2. Orientace na zákazníka - „zákazník je pán“ - identifikace potřeb - změny v kultuře firmy, proaktivita - strategie C-Q-T - změna stylu ve všech činnostech - změny v chování pracovníků

72 TQM 3. Trvalé zlepšování - monitorování, pružené využívání, vyvolávání změn - nápravná, preventivní, zlepšovací opatření - Teorie omezení - PDCA - spontánní, programové (individuálně, trvalé týmy, ad hoc týmy) 4. Důraz na priority a prevenci - priority – Parettův princip, pravidlo 20:80 - prevence – předcházení nedostatkům - 1 – prevence - 10 – kontrola - 100 – řešení nedostatku - kontrola průběhu procesů

73 TQM 5. Procesní přístup - funkční dělba práce, napříč strukturami
- komunikace, kooperace - orientace na průběh procesu Procesní přidaná hodnota: jak jednotlivé činnosti přispívají k celkovému užitku, spokojenosti zákazníka. - dělá se a má přínos, dělá se a má malý - dělá se a nemá, nedělá se, ale nesla by přínos - napřímení, redesign, stabilita, zlepšování 6. Bezvadnost samozřejmostí - 20 – 50 % pracovníci - 50 – 80% chyby v řízení a průběhu procesů

74 Ekonomika kvality hodnoceno podle různých modelů, např.:
náklady na kvalitu náklady na nekvalitu model PAF - Prevntion Costs - Appraisal Costs - Failure Costs

75 Závěr, shrnutí Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Management kvality Ing. Dana Spejchalová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google