Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný systém managementu v Nemocnici Břeclav, p. o. ČSN EN ISO 9001 ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 Radomíra Schweitzerová, DiS. – Oddělení interního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný systém managementu v Nemocnici Břeclav, p. o. ČSN EN ISO 9001 ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 Radomíra Schweitzerová, DiS. – Oddělení interního."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný systém managementu v Nemocnici Břeclav, p. o. ČSN EN ISO 9001 ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 Radomíra Schweitzerová, DiS. – Oddělení interního auditu

2 Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U nemocnice 1, 690 74 Břeclav Tel: +420 519 315 111 Fax +420 519 372 112 www.nembv.cz www.nembv.cz

3 Implementace systémů managementu v nemocnici 2003 – Systémy managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 (QMS) 2005 – Systémy environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 (EMS) 2006 – Systémy managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001 (SMS) ???? – Systémy managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001 (ISMS) Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

4 Proč ISO do zdravotnického zařízení? Zavedení systémů řízení dle norem ISO v nemocnici s cílem: zvýšení spokojenost klienta – pacienta a dalších zainteresovaných stran (legislativa, zřizovatel, zdravotní pojišťovny, odborná i laická veřejnost, média, občanská sdružení…), zajištění zdravotní péče v potřebném rozsahu a na odpovídající úrovni, naplnění základního poslání organizace, efektivnost vynaložených zdrojů, neustálé zlepšování organizace – trvalý cíl. Vhodný nástroj řízení. Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

5 Neustálé zlepšování systémů managementu metoda PDCA plánuj P - plánuj – stanovujeme cíle a identifikujeme procesy nezbytné pro dosažení výsledků ve shodě s požadavky klientů a politiky organizace. dělej D - dělej – uplatňujeme procesní přístup, procesy řídíme. kontroluj C - kontroluj – monitorujeme a měříme procesy ve vztahu k politice, cílům a požadavkům na službu (poskytnutou zdravotní péči a jiné činnosti). O výsledcích podáváme zprávy. jednej A - jednej – provádíme opatření pro neustálé zlepšování jednotlivých oblastí činnosti zdravotnického zařízení. Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

6 Procesní přístup, odpovědnost Identifikace procesů díky nimž dosáhneme výsledku dle požadavků klientů, v souladu s politikou organizace. Stanovení vzájemných vazeb; systémový přístup. Řízení procesů dle standardizovaných postupů. Stanovení odpovědností vč. odpovědnosti za implementaci a udržování systémů managementu – přenesení na jednotlivé úrovně organizační struktury. Všichni zaměstnanci si musí být a jsou vědomi své odpovědnosti za výsledky prováděných činností a organizace jako celku. Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

7 Postup při zavádění systémů managementu 1. Prezentace a seznámení členů vrcholového managementu s požadavky systému řízení jakosti (environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti informací). 2. Školení vrcholového a středního managementu k zaváděnému systému managementu. 3. Identifikace procesů, zpracování dokumentace – podílí se všichni zaměstnanci dle odpovědností. Systémový přístup. 4. Prověření zaváděného systému, zjištění míry implementace, úrovně řídící dokumentace,…interní audity. 5. Audit – ověření nezávislou, třetí stranou. 6. Certifikace. 7. Udržení a zlepšování implementovaného systému managementu. Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

8 Dokumentace Směrnice o dokumentaci Směrnice o dokumentaci Stanovení postupu pro řízení veškerých řídících dokumentů zahrnujících v odpovídajícím rozsahu i dokumenty externího původu. Stanovení závazných a jednotných pravidel pro tvorbu, přezkoumání, schvalování, vydávání, evidenci a udržování dokumentů s cílem zajistit jejich jednoznačnost, aktuálnost a dostupnost v organizaci. Dokumentované postupy – schopnost prokázat efektivní a kvalitní provádění jednotlivých činností. Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

9 STANDARDYLÉČEBNÉPÉČE ZÁZNAMYZÁZNAMY ZÁZNAMY ZÁZNAMYZÁZNAMYZÁZNAMY ZÁZNAMYZÁZNAMYZÁZNAMY ZÁZNAMY PŘÍKAZY ŘEDITELE SMĚRNICEŘÁDYPLÁNY TECHNICKOPROVOZNÍDOKUMENTACEINSTRUKCESTANDARDNÍOPERAČNÍPOSTUPYSTANDARDYOŠETŘOVATELSKÉPÉČESTANDARDNÍPOSTUPYTECHNICKÉ ZÁZNAMY Zavedení systémů managementu dle norem řady ISO neznamená vytvářet zbytečnou dokumentaci a vykonávat zbytečné nebo nové činnosti, ale provádět veškeré činnosti kvalitně a efektivně a umět to prokázat.

10 Záznamy Směrnice o řízení záznamů Směrnice o řízení záznamů - stanovení postupu pro identifikaci záznamů, odpovědností za vytvoření a práci se záznamy, jejich ukládání, ochranu, vyhledávání, vypořádání a stanovení doby uchování v souladu s platnou legislativou tak, aby poskytovaly důkaz o shodě s požadavky a o efektivním fungování integrovaného systému managementu. Záznamy jsou vedeny v listinné / elektronické formě. Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

11 Odpovědnost a pravomoc Jmenování představitelů vedení - pro jakost, environment a BOZP, (bezpečnost informací). Jmenování manažerů IMS pro jednotlivé útvary. Jmenování interních auditorů. Stanovení odpovědností a pravomocí - všichni zaměstnanci jsou se svými pravomocemi a odpovědnostmi prokazatelně seznámeni a jsou si jich vědomi. Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

12 Sledování a řízení právních a jiných požadavků Platné právní předpisy Mezinárodní normy; ČSN; metodická opatření;…. Rozhodnutí veřejnosprávních orgánů Požadavky zřizovatele a jiných veřejnosprávních orgánů, odborných společností, certifikačních společností,… Smlouvy Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

13 Systém řízení rizik Identifikace a řízení rizik vyplývajících z činností organizace tak, aby tato rizika mohla být na všech úrovních řízena efektivně, minimalizována nebo zmírněn jejich dopad na organizaci. Podklad pro střednědobé a krátkodobé plánování v organizaci. Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

14 Systém komunikace v organizaci Externí x interní komunikace Externí x interní komunikace Vertikální x horizontální komunikace Vertikální x horizontální komunikace Stanovení sytému porad, přenosu informací, komunikace s odbornou i laickou veřejností, médii, s klientem (pacientem a jeho rodinnými příslušníky), dalšími zainteresovanými stranami v souladu s platnou legislativou, vyřizování stížností,… Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

15 Vzdělávání Určení nezbytné odborné kompetence pro prováděné činnosti a stanovení systému vzdělávání personálu. Dle právních předpisů, nároků týkajících se činnosti oddělení, plynoucích z naplňování politiky a cílů nemocnice a jednotlivých oddělení. Zajišťování výcviku – plány vzdělávání, individuální výcvik, periodická školení, nácvik havarijní připravenosti, … Průběžné vzdělávání třetí strany – smluvní partneři, dodavatelé služeb,…, klienti,… Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

16 Infrastruktura, zdroje Určení infrastruktury potřebné pro dosažení shody s požadavky na služby a další produkty. Zajištění zdrojů na udržování a rozvoj infrastruktury (budovy, technické vybavení budov, zdravotnická technika, hardware, software, pracovní prostředí,….), lidských zdrojů,… Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

17 Realizace produktu Plánování. Určení požadavků klientů – sdělovaných i potenciálních. Komunikace s klientem – sdělování informací o poskytovaných službách, vyřizování požadavků, plnění smluv,… Zpětná vazba od klientů (ankety spokojenosti, cílené rozhovory, plnění požadavků legislativy, zřizovatele, zdravotních pojišťoven,…). Proces návrhu a vývoje (např. nově zaváděné léčebné a ošetřovatelské postupy,….) je řízen a přezkoumáván. Proces nakupování – stanovení kritérií pro výběr a hodnocení dodavatelů, jejichž služby, produkty mají vliv na úroveň kvality poskytovaných služeb v nemocnici. Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

18 Majetek zákazníka - klienta Systém řízení majetku zákazníka (hmotný, osobní údaje, informace o zdravotním stavu, biologické vzorky,….). Odpovědnost za příjem, skladování, manipulaci, udržování, kontrolu, ochranu, vedení záznamů o majetku vč. záznamů o poškození,… Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

19 Měření, analýza a zlepšování O všech procesech jsou vedeny potřebné záznamy. Procesy jsou měřeny a výsledky analyzovány – efektivní rozhodování založené na faktech. Je sledována spokojenost klientů i zaměstnanců. Plnění stanovených politik a cílů,… - neustálé zlepšování je trvalým cílem organizace. Je nastaven vnitřní kontrolní systém. Jsou prováděny interní audity na všech pracovištích organizace. Ke zjištěním jsou přijímána nápravná a preventivní opatření, vč. stanovení termínů a odpovědností za jejich splnění, s ohledem na potřebu neustálého zlepšování a prevence opakovaného výskytu. Všechny neshodné produkty jsou řízeny, jsou analyzovány a řešeny stejným způsobem jako zjištění z auditů. Probíhá pravidelné přezkoumávání úrovně implementovaných systémů managementu v organizaci. Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

20 ISO/IEC 27001 v nemocnici? Každodenní práce s citlivými údaji a informacemi o klientech,… Povinnost zaměstnanců - zachování mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se doví v souvislosti s výkonem povolání. Zajištění souladu s legislativními požadavky (zejm. Zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,…). Vybudování systémového přístupu k ochraně informací (řízení bezpečnosti důvěrných informací zahrnujících zaměstnance, procesy, IT systém a strategii organizace,…), navázání na již implementované systémy managementu. Snížení rizika úniku či zneužití důvěrných informací. Zvýšení důvěry klientů a zlepšení image organizace. Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

21 Proč zavádět integrovaný systém managementu? Fungující systémy managementu nám pomáhají řídit organizaci integrovaně. Máme prostředek jak zajistit efektivní a kvalitní provádění všech činností s ohledem na environment, bezpečnost klientů i zaměstnanců, požadavky legislativy,… Růst spokojenosti klientů, loajality zaměstnanců, zlepšování image organizace v očích veřejnosti a jejího postavení v regionu, konkurenceschopnost,… Nemocnice Břeclav, p.o. je důkazem toho, že systémy managementu mohou být efektivně implementovány i ve zdravotnickém zařízení. Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace


Stáhnout ppt "Integrovaný systém managementu v Nemocnici Břeclav, p. o. ČSN EN ISO 9001 ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 Radomíra Schweitzerová, DiS. – Oddělení interního."

Podobné prezentace


Reklamy Google