Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela nařízení vlády 242/2004 Sb. Ing. Jitka Tvrzníková ÚZPI Praha mobil: 604 205 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela nařízení vlády 242/2004 Sb. Ing. Jitka Tvrzníková ÚZPI Praha mobil: 604 205 709."— Transkript prezentace:

1 Novela nařízení vlády 242/2004 Sb. Ing. Jitka Tvrzníková ÚZPI Praha mobil: 604 205 709

2 Úvod Platná právní úprava nařízení 242/2004 Sb – nabylo účinnosti 30.4.2004, novelizováno nařízením vl. 542/2004 Sb., a v roce 2005 Nař. 119/2005 Sb. Pro žadatele o dotace – cíl – podpora zem. výroby šetrné k ŽP –zlepšení ŽP Důležitý 5 letý závazek Vychází z následujících předpisů EU Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z EAGGF – základní kritéria pro vytváření AEO, jejich zaměření, stanovení výše dotace Nařízení Komise (ES) č. 817/2004 – prováděcí pravidla k NR 1257/1999, náhrada za nařízení 445/2002 Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 – prováděcí pravidla pro IACS

3 DOTACE Dotace se poskytne pouze na výměru zemědělské půdy, která je vedena v evidenci zemědělské půdy dle zákona č. 252/1997 Sb. Poskytování dotací administruje SZIF Žádosti se doručují na ZA - PÚ

4 Členění agroenvironmentálních opatření  podopatření ekologické zemědělství  podopatření ošetřování travních porostů  podopatření péče o krajinu  1. zatravňování orné půdy  2. tvorba travnatých pásů na svažitých půdách  3. pěstování meziplodin  4. trvale podmáčené louky a rašelinné louky  5. ptačí lokality na travních porostech  6. pásy orné půdy oseté vybranými plodinami za účelem zvýšení potravní nabídky ptačích společenstev a živočišných druhů vázaných na polní stanoviště ( biopásy)  podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní  podopatření integrované systémy pěstování ovoce a révy vinné Všechna opatření se uplatňují na celém území ČR s ´výjimkou osevního postupu a zatravňování

5 Kdo může podat žádost FO nebo PO, která má v LPIS evidovánu půdu a vlastním jménem a na vlastní odpovědnost obhospodařuje alespoň 5 ha z.p. 2 ha z.p. na území NP nebo CHKO 1 ha z.p. EZ 0,5 ha z.p. v EZ – pěstování bylin a zeleniny 0,25 ha v EZ – sady, vinice, chmelnice 1 ha ovocných sadů v integrovaném systému 0,5 ha vinic v integrovaném systému Žadatel nemusí být podnikatelem, mohou žádat i nepodnikatelé, mající právní subjektivitu Na majetek žadatele nesmí být prohlášen konkurs, probíhat kon.řízení, vyrovnávací řízení..

6 Žádost o zařazení Vždy na období 5 kalendářních let – po tuto dobu závazek plnění opatření – při neplnění sankce Pětileté období začíná u všech opatření 1.1. s výjimkou meziplodin a biopásů – u těchto opatření 1.4. od 1.10. do 31.10. Žádosti se doručí na SZIF na fondem vydaném formuláři od 1.10. do 31.10. Od podání žádosti do zařazení do AEO nelze a) zařadit další půdní blok nebo díl b) zvýšit výměru bloku nebo dílu c) změnit zvolené podmínky u bloků nebo dílů zařazených v ekologickém zemědělství a ošetřování travních porostů

7 Poskytnutí dotace v plné výši každoročně podání žádosti o poskytnutí dotace od 1.4 do 30.4. žadatel zařazen do AEO žádost podána včas a bezvadně Nutná podmínka pro všechny AEO – dodržování Zásad správné zemědělské praxe -1% Možnost podání žádosti ještě 25 kalendářních dnů po této lhůtě - -1% za každý pracovní den – snížení se neprovede, když k pozdnímu doručení došlo zásahem vyšší moci

8 Změny výměry v průběhu 5 letého období Žadatel je zařazen na období 5 let s výměrou, kterou uvedl v žádosti o zařazení Změnu výměry je nutné zaregistrovat v LPIS Dokud žadatel nezaregistruje nový blok nebo díl v systému LPIS, nebo ho jiný uživatel nevyřadí z užívání, na dotace z AEO to nemá žádný vliv Právní důvody užívání pozemků nejsou předmětem kontroly – je na odpovědnosti žadatele zajistit 5 leté užívání pozemků

9 Zvýšení výměry Dvě skupiny první skupina – zatravnění op, tvorba travnatých pásů, podmáčené a rašelinné louky, ptačí lokality druhá skupina – EZ, ošetřování travních porostů, meziplodiny, biopásy, osevní postup v ochranných zónách jeskyní,integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné První skupina – nutná nová žádost o zařazení na dalších 5 let Druhá skupina – možnost zvýšení výměry

10 Zvýšení výměry v průběhu 5 let Ekologické zemědělství, ošetřování TTP, osevní postup, biopásy a integrované pěstování révy vinné – možnost zvýšení výměry o 25 % meziplodiny o 10 % změna výměry musí být nahlášena nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku spolu s žádostí o poskytnutí dotace Zvýšení 1. kalendářní rok do 30.4. neplatí limit 25 % Zvýšit výměru nelze v 5. roce

11 Snížení výměry Snížení výměry - porušení 5 letého závazku Snížení výměry znamená vratku dosud poskytnuté dotace na sníženou výměru od počátku 5 letého období Vratka dotace se neuplatní při snížení výměry restituce podle zákona 229/1991 Sb.restituce podle zákona 229/1991 Sb. pozemkové úpravy podle zákona 139/2002 Sb.pozemkové úpravy podle zákona 139/2002 Sb. zásahu vyšší mocizásahu vyšší moci změna v LPIS – u jednotlivých půdních bloků do 5%změna v LPIS – u jednotlivých půdních bloků do 5% zařazení půdního bloku do zalesňování podle nař. 308/2004 Sb.zařazení půdního bloku do zalesňování podle nař. 308/2004 Sb. právní důvod užívání nejvýše do 5% celkové výměryprávní důvod užívání nejvýše do 5% celkové výměry

12 Snížení výměry Vratka dotace se neuplatní při snížení výměry zániku PO ( bez likvidace), ukončení činnosti FO prodej celého nebo části podniku podle § 467 až 488 a obchodního zákoníku vždy je nutný písemný závazek nabyvatele, že bude pokračovat v plnění podmínek příslušného AEO!!!

13 Snížení výměry do 10 pracovních dnů, kdy k převodu zemědělské půdy došlo Pokud nabyvatel není zařazen do AEO, požádá SZIF o zařazení na zbývající část 5 letého období, které původní uživatel nedokončil – do 10 pracovních dnů, kdy k převodu zemědělské půdy došlo Pokud je nabyvatel zařazen do AEO, do 10 dnů požádá SZIF o změnu rozhodnutí kratší doba než nabyvatel ( eko, TTP, réva, meziplodiny, biopásy) a > 25% původní výměry – rozhodné datum zařazení původního žadatele v ostatních případech je rozhodné datum kdy byl zařazen nabyvatel

14 Sankce za porušení podmínek společných pro všechna AEO – ZSZP Na vysoce svažitých pozemcích (nad 12º) vyloučit pěstování širokořádkových plodin. Agrotechnické práce a pojezdy provádět po vrstevnicíchSankce 25% z celkového objemu za první porušení neposkytnutí dotace za 2. a další porušení v průběhu pětiletého období

15 Sankce Kultury travních porostů sekat nebo spásat 2x ročně, biomasa musí být odstraněna, první seč do 15.7. ( v odůvodnitelných případech později). Druhá seč musí být provedena do 15.10. Odůvodnitelné případy – průměrná výška travního porostu nižší než 30 cm Výjimečně abiotické vlivy – déšť – SZIF posoudí individuálně Sankce do 3 % TTP poprvé – žádná sankce, do 3 % podruhé v – snížení všech AEO o 25% 3-20% TTP poprvé - snížení všech AEO o 25%, 3- 20% podruhé – neposkytnutí AE dotací v daném roce více než 20% poprvé - neposkytnutí AE dotací v daném roce, více než 20% podruhé – vyřazení ze všech agroenvi opatření a vratka dotací

16 Sankce Dodržovat pravidla skladování a manipulace s chemickými látkami v souladu se zákonem č. 146/1996 Sb. a č. 156/1998 Sb. aby nedocházelo ke kontaminaci ŽP Sankce 25% za první porušení neposkytnutí dotace za 2. a další porušení

17 Sankce Na svažitých orných půdách bez porostu neprodleně ( do 24 hod.) zapravovat hnojiva, statková hnojiva do půdySankce 25% za druhé a další porušení této podmínky v průběhu pětiletého období

18 Sankce Vést a nejméně 7 let uchovávat evidenci o množství, druhu a době použití hnojiv, statkových hnojiv podle jednotlivých pozemků, kultur a let v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb. o hnojivechSankce Neposkytnutí dotace v roce, kdy k porušení došlo Při druhém porušení podmínky se žadatel vyřazuje ze všech AEO a vrací dosud poskytnuté dotace!!!!

19 Vedení evidence o hnojivech

20 Sankce Ze stájí, skladišť hnojiv a st. hnojiv, objemných krmiv ani z ostatních prostor nesmí vytékat látky závadné vodám ( močůvka, hnojůvka, silážní šťávy)Sankce 25% za první porušení neposkytnutí dotace za 2. a další porušení

21 Sankce Zabezpečit hospodářským zvířatům podmínky pro zachování jejich života, zdraví a pohodySankce 25% za první porušení neposkytnutí dotace za 2. a další porušení

22 Sankce Žadatel nesmí v průběhu 5 letého období změnit na jím obhospodařovaných blocích případně dílech půdních bloků kulturu travní porost na kulturu orná půdaSankce Neposkytnutí dotace v roce, kdy k porušení došlo

23 Posuzování obnovy travního porostu Obnova mimo ZCHÚ není v nařízení upravena Inspekční orgány budou kontrolovat plnění všech podmínek Žadatel je zodpovědný, aby obnovu prováděl tak, aby podmínky splnil Doporučení – hlásit obnovu včas na SZIF

24 Maximální výše dotace na ha 600 EUR/ha na ornou půdu maximální sazba 600 EUR/ha 450 EUR/ha na travní porosty maximální sazba 450 EUR/ha 900 EUR/ha na trvalé kultury je maximální sazba 900 EUR/ha

25 Zásah vyšší moci 1. smrt žadatele 2. dlouhodobá pracovní neschopnost žadatele vyvlastnění podstatné části zp, pokud nemohlo být předvídáno vážná přírodní katastrofa zničení chovatelských budov epizootická nákaza

26 Přepočítávací koeficienty 2005 Druh a kategorie zvířatKoeficient přepočtu Skot ve věku 24 m a výše1,0 Skot do 24 m0,6 Ovce0,15 Kozy0,15 Kůň do 3 let0,75 Kůň nad 3 roky1,3

27 Přepočítávací koeficienty od 2006 Druh hosp. zvířete KategorieKoeficient VDJ SKOTdo 6 měsíců0,3 6 měs. - 24 měs.0,6 nad 24 měs.1,0 OVCEdo 12 měs.0,1 nad 12 měs0,2 KOZYdo 12 měs.0,1 nad 12 měs0,2 KONĚdo 3 let0,75 nad 3 roky1,3

28 Přepočtové koeficienty - statková hnojiva Statkové hnojivo, hnojivo – suš.N v kg/t hnůj skotu (23%)5,0 hnůj prasat (23%)6,2 koňský hnůj (29%)5,2 ovčí hnůj (28%)7,6 močůvka skotu a hnojůvka (2,4%)2,5 močůvka prasat a hnojůvka (2,0%)2,8 Kejda skotu (7,8%)3,2

29 Přepočtové koeficienty - statková hnojiva Statkové hnojivo, hnojivo – suš.N v kg/t kejda prasat (6,8%)5,0 kejda drůbeže (11,8)9,6 čerstvý drůbeží trus (23%)18 suchý drůbeží trus (73%)28 drůbeží podestýlka (50%)19,2 kompost (45-60%)5,0

30 Ekologické zemědělství Žadatel je ke dni podání žádosti evidován na seznamu EZ případně PO Režim PO nebo EZ musí být evidován v LPIS Sazba dotace 3520 Kč/ha orná půda 1100 Kč/ha TTP 12235 Kč/ha vinic, sadů a chmelnic 11050 Kč/ha spec. bylin a zeleniny

31 Ekologické zemědělství Nutno přiložit mapu půdních bloků v měřítku 1:10000, na mapě musí být vyznačeny jednotlivé kultury 0,2-1,5 VDJ/ha TTP Splnění podmínky intenzity býložravců 0,2-1,5 VDJ/ha TTP Intenzita se počítá od 1.1. do 31.8., u chovatelů koní nutno dodat čestné prohlášení o počtu chovaných koní vždy 20. každého měsíce.

32 Ekologické zemědělství Po celou dobu musí být v seznamu EZ Plnění podmínek zákona 242/2000 Sb. na celé výměře zem. půdy ( tj. ne jen na blocích přihlášených do tohoto opatření)

33 Ošetřování travních porostů V LPIS musí být evidována kultura T celá výměra travních porostů, které jsou v LPIS evidovány Zařadit se musí vždy celá výměra travních porostů, které jsou v LPIS evidovány Bloky, které jsou alespoň z 50 % v ZCHÚ mohou být zařazeny do nadstavbových managementů – podmínky – písemný souhlas orgánu ochrany přírody Splnění intenzity býložravců 0,2 VDJ/ha TP

34 Sazba dotace 1920 - Kč/ha louky – standardní podmínky 2800 Kč/ha louky – žádná hnojiva 5130 Kč/ha louky – žádná hnojiva,první seč po 15.7. 3130 Kč/ha louky – žádná hnojiva, při první seči pásy o šíři 6-12 m 2890 Kč/ha pastviny – standardní podmínky 4330 Kč/ha pastviny – žádná hnojiva, snížená intenzita 0,4-0,8 VDJ/ha

35 Podmínky obecné Dodržovat intenzitu 0,2 VDJ/ha TP ( počítá se od 1.1. do 31.8.), u koní je nutné do 31.8. doručit Fondu informaci o stavu chovaných koní k 20. dni každého měsíce

36 Podmínky obecné Na celkovou výměru orné půdy se v žádném roce nesmí aplikovat v průměru více než 170 kg N/ha a to včetně započtení hnojiv statkových, ostatních a upravených kalů

37 Podmínky pro ošetřování luk Louky se nesmí mulčovat s výjimkou poslední seče – 15 cm Louky v ZCHÚ se nesmí obnovovat bez souhlasu orgánu ochrany přírody Nutno ovšem plnit zvolený management – tzn. ani při obnově louky nepoužívat žádná hnojiva v ZCHÚ

38 Podmínky pro ošetřování luk Na louky neaplikovat více než 40 kg N/ha Louky sekat v souladu s bodem 2 zásad správné zemědělské praxe první seč do 15.7. ( v odůvodnitelných případech později) druhá seč do 15.10. Na loukách se nesmí pást

39 Podmínky pro údržbu pastvin Pastviny lze posekat např. v první seči 1x ročně přepást Je nutné je 1x ročně přepást a posekat nedopasky Aktuální denní intenzita pasených zvířat je 0,5-1,25 VDJ/ha pastvin po dobu alespoň 120 dní pastevního období Zahájení pastvy hlásit 7 dní předem, období začíná nejpozději 15.6. končí nejpozději 31.10.

40 Podmínky pro údržbu pastvin Vést pastevní deník – do 20 kalendářních dnů po skončení pastvy ho doručit Fondu Nedopasky posekat do 30 dnů po každém cyklu, nejpozději do 30 dnů po skončení pastevního období (není nutné pokud orgán ochrany přírody stanoví jinak nebo u svažitých pozemků nad 12 stupňů) Zajistit pastvinu proti úniku zvířat, zajistit napájení

41 Podmínky pro údržbu pastvin Pastvina v ZCHÚ nesmí být obnovována bez souhlasu orgánu ochrany přírody Herbicidy jen bodově s výjimkou ekologických zemědělců

42 Podmínky pro údržbu pastvin Neaplikovat více než 40 kg N/ha Neaplikovat kejdu

43 Podmínky pro údržbu luk - ZCHÚ Půdní blok nebo jeho díl alespoň z 50% v ZCHÚ – úplný zákaz aplikace hnojiv Sekání provádět 2x ročně První seč po 15. 7. nejpozději do 31.8.kalendářního roku Nebo v první seči vynechat pásy 6-12 m (5-10% plochy) – posekat v druhé seči

44 Podmínky pro údržbu pastvin - ZCHÚ Alespoň 120 denní pastevní cyklus Intenzita pasených zvířat v intervalu 0,4 – 1,05 VDJ/ha pastvin Úplný zákaz aplikace hnojiv

45 Zatravňování orné půdy Ke dni podání žádosti kultura orná půda V období od 20.4. 2004 do dne podání žádosti na bloku nebyl kultura tráva Splňuje podmínky celý blok v LFA 50 % výměry půda mělká, písčitá, extrémně těžká, podmáčená střední svažitost >12º Sazba dotace 7265 Kč/ha

46 Podmínky Založit porost čistosevem do 31.5. – úředně uznaná směs (možno použít 18 měsíců ode dne vydání osvědčení o kvalitě osiva) Ohlášení do LPIS změnu kultury Na zatravněném bloku se v prvním roce nesmí pást

47 Podmínky Herbicidy jen bodově a jen v prvních 2 letech Bez aplikace N hnojiv a statkových hnojiv a upravených kalů

48 Travnaté pásy na svaž. půdách v LPIS: R, 3-12 o (ne I. zóna CHKO, NP) Sazba: 9 440 Kč/ha travnatého pásu travnatý pás 45 –55m (mezi 50-200m), nahlášení změny do LPIS, herbicidy jen bodově první 2 roky čistosev do 31.5. (výsev provést do 18 měsíců- kvalita osiva) nelze spásat, sekat 2x ročně, max. 40kg N na ha trav. pásu, mezi pásy pěstovat 2 různé plodiny – ne širokořádkové

49 Pěstování meziplodin Celková výměra – alespoň 3 % z výměry op v LPIS maximálně 6% výměry op Bloky se v průběhu 5 let mění výměra nesmí klesnout pod 3% výměry prvního roku plocha meziplodin nesmí klesnout pod výměru meziplodin deklarovanou v prvním roce

50 Pěstování meziplodin Vyset meziplodinu od 20. června do 10. října – kvalita osiva do 18 měsíců Po 15. únoru meziplodinu zapravit do půdy Vyset hlavní plodinu Každoročně předložit do 30.4. seznam a výměru PB pro meziplodiny specifikaci meziplodiny zákres PB do mapy

51 Pěstování meziplodin MeziplodinaVýsev kg/ha Doporučené datum srha laločnatá12do 30.9. kostřava červená12do 30.9. žito trsnaté100-150do 15.9. jílek mnohokvětý40do 15.9. jílek jedn.+ jíl. vytrvalý20+30do 31.8. jílek vytrvalý20do 31.8. hořčice bílá20do 15.8. svazenka vratičolistá10do31.8.

52 Pěstování meziplodin MeziplodinaVýsev kg/ha Doporučené datum pohanka obecná60do 15.8. slunečnice roční40do 31.7. ředkev olejná20-30do 15.8. řepka jarní10-16do 15.8. světlice barvířská30do 31.8. sléz krmný15do 31.8. lesknice kanárská20-25do 15.8. směsi výše uvedených druhů

53 Trvale podmáčené louky a rašelinné louky Travní porost evidovaný a vymezený v LPIS MZe Sazba: 12 100 Kč/ha je-li na 1 bloku/dílu více – zařadit všechny! Podmínky: bez aplikace hnojiv, odkliz posekané hmoty kosení lehkou mechanizací min. 1x za rok ( termíny určeny), smykování a válení jen se souhlasem OOP udržování zřetelné hranice

54 Ptačí lokality na TP Hnízdní lokalita chřástala nebo bahňáků evidovaná a vymezená v LPIS na TP Sazba: 5 180 Kč/ha TP – chřástal 5 550 Kč/ha TP - bahňáci Podmínky: bez aplikace hnojiv, zákaz válení, smykování (od 15.3. – 30.6.), první seč po 15. 8. poslední seč u bahňáků od 30.9. – 15.11. seč od středu ke kraji u chřástala, odklizení hmoty, ne skupinové nasazení sekaček

55 Biopásy v LPIS kultura R Sazba: 10 630 Kč/ha biopásu Podmínky: pásy 6-12 m při okrajích nebo uvnitř bloku ve směru orby, neslouží k přejezdům, směs: min 24 kg pohanky, 6 kg prosa, 0,4 kg kapusty, 30kg jiné plodiny vzdálenost mezi jednotlivými biopásy od r. 2005 musí být min. 50 m nesmí být využívány k přejezdům techniky ani jako souvratě uznané osivo: 60-70kg/ha nejpozději do 31.5., ponechat bez zásahu do 31.3. násl. roku, zapravit do půdy – výsev do 18 měsíců – kvalita osiva

56 Integrované systémy pěstování ovoce a révy vinné V LPIS kultura vinice nebo ovocný sad Sazba sady 3940,-Kč/ha vinná réva 4655,- Kč/ha uvést výměru, druh ovocných stromů nebo keřů

57 Podmínky ovoce Na celé výměře jen POR dle přílohy Řez k prosvětlení korun stromů 1.6.-30.6 nebo 15.7.-15.8. keřů 1.5.- 30.6. Od 1.3. – 30.9. záznamy o teplotě a vlhkosti vzduchu – v okruhu 5 km od každého bloku alespoň 1 zařízení Sledování škodlivých organismů – alespoň 1 přípravek dle přílohy

58 Seznam druhů ovocných stromů a keřů Druh stromůDruh keřů BroskvoňAngrešt HrušeňMaliník JabloňOstružiník MeruňkaRybíz Slivoň Třešeň Višeň

59 Podmínky ovoce Do konce 3. roku zajistit odběr vzorků půdy – rozbor, 3kg/20 ha sadů Každoročně zajistit odběr vzorků ovoce, nejméně 1kg/20 ha sadů – rozbor na chemické látky Záznamy se uchovávají 10 let Počet stromů nebo keřů na ha jádroviny – 600 ks peckoviny – 300 ks bobuloviny – 2000 ks

60 Podmínky vinná réva Na celé výměře jen POR dle přílohy Aplikace chem. nebo biol. POR nebo hnojiv s obsahem Cu za rok v průměru 2 kg mědi /ha vinic Aplikace hnojiv do 50 kg N/ha Řez k prosvětlení od 1.6. – 31.7. Každoročně max. 6 aplikací POR proti plísni révové max. 6 aplikací POR proti padlí révovému Každé 2. meziřadí trvale zatravněno Počet keřů nesmí klesnout pod 2000 ks /ha

61

62 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Novela nařízení vlády 242/2004 Sb. Ing. Jitka Tvrzníková ÚZPI Praha mobil: 604 205 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google