Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LFA, NATURA 2000, AEO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LFA, NATURA 2000, AEO."— Transkript prezentace:

1 LFA, NATURA 2000, AEO

2 Konkurenceschopnost a kvalita – cesta k úspěchu zemědělského podniku
Seminář 8.30 – hod. Institutu pro regionální spolupráci – Starobrněnská 20, Brno Ing. Petr Hladký Ing. Martin Kšica Ing. Martin Širůček

3 LFA

4 LFA Less Favoured Areas
méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními podpora zemědělců hospodařících v LFA – dlouhodobé opatření SZP od 1975, pro zachování krajiny v MO svaz marginálních oblastí (SMO), horské, podhorské oblasti

5 Legislativa LFA Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

6 Legislativa LFA Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, o podporování rozvoje venkova prostřednictvím Evropského orientačního a záručního fondu pro zemědělství (EAGGF) Nařízení Komise (ES) č. 817/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 Nařízení Rady (ES) č. 1783/2003 Nařízení Komise (ES) č. 2419/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor Společenství zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3508/1992

7 Cíle opatření zajistit odpovídající příjmy zemědělským podnikům hospodařícím ve ztížených podmínkách přispět k udržitelnému využití zemědělské půdy stabilizace venkovské populace udržet atraktivitu krajiny podpořit systémy hospodaření přátelské k životnímu prostředí

8 Vymezení LFA dle EU omezené využívání půdy, vysoké náklady na hospodaření horské oblasti klimatické podmínky vysoká svažitost – speciální vybavení jiné než horské oblasti přírodní nevýhody (klima, nízká úrodnost) zvláštní nevýhody

9 Dotační politika PRV – osa II. – opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy 1.1 Platby za znevýhodnění v oblastech LFA

10 Vyrovnávací příspěvek
pouze na travní porosty evidované v LPIS pouze pro následující oblasti horské oblasti (HA, HB) ostatní méně příznivé oblasti (OA, OB) oblasti se specifickými omezeními (S, SX) SX pouze pro žadatele, kterým byl poskytnut příspěvek v letech

11 Kritéria pro vymezení LFA
horská oblast HA horská oblast HB ostatní méně příznivá oblast OA ostatní méně příznivá oblast OB specifická oblast S oblast s ekologickými omezeními E

12 Horská oblast HA obec nebo k.ú. nadmořská výška > 600 m.n.m
nadmořská výška 500 – 600 m.n.m + svažitost > 7º na min. 50 % území

13 Horská oblast HB obce nebo k.ú. nesplňující kritéria HA
z důvodu celistvosti horské oblasti jsou do této oblasti zařazeny

14 Ostatní méně příznivá oblast OA
obce nebo k.ú. výnosnost zemědělské půdy < 34 b. nepatří do horské oblasti hustota obyvatel < 75 obyv./km2 podíl pracujících v zemědělství > 6 % z celkového práceschopného obyvatelstva

15 Ostatní méně příznivá oblast OB
obce výnosnost zemědělské půdy 34 – 38 b.

16 Specifická oblast S obce nebo k.ú.
výnosnost zemědělské půdy < 34 b. nebo výnosnost 34 – 38 b. a svažitostí > 7º na 50 % území

17 Oblast s ekologickými omezeními E
NATURA 2000 tzn. ptačí oblasti, oblasti ochrany rostlin a volně žijících živočichů I. zóny NP CHKO vyrovnávací příspěvek od 2005

18 LFA v ČR

19 Kvatifikace LFA LFA ZPF tis. ha % celková výměra LFA v ČR 2 129,3 49,8
z toho horská oblast 622,1 14,5 z toho ostatní LFA 1 212,9 28,3 oblasti se specifickými omezeními 294,3 6,9

20 Sazba vyrovnávacího příspěvku
v oblasti typu HA Kč na 1 ha TP v oblasti typu HB Kč na 1 ha TP v oblasti typu OA Kč na 1 ha TP v oblasti typu OB Kč na 1 ha TP v oblasti typu S  Kč na 1 ha TP v oblasti typu E Kč na 1 ha TP

21 Podmínky poskytnutí vyrovnávacího příspěvku
FO nebo PO, která má v LPIS evidováno alespoň: 5 ha zemědělské půdy v LFA 1 ha zemědělské půdy v LFA v sys. eko. zem. 2 ha zemědělské půdy v LFA v sys. NP nebo CHKO nesmí být v konkursu nebo likvidaci Žadatel nemusí být podnikatelem (obce, FO, školy).

22 Závazky žadatele hospodařit nejméně po dobu následujících 5 let po roce kdy byla poskytnuta podpora v posledním roce do TP alespoň 1 x ročně spaseny nebo 2 x ročně posečeny po výška porostu max. 30 cm 0,15 – 1,5 VDJ/ha půdy v LPIS, skot, ovce, kozy, koně

23 Kategorie hospodářského zvířete Koeficient přepočtu na VDJ
Skot > 24 měsíců 1,0 Skot < 24 měsíců 0,6 Ovce 0,15 Kozy Kůň < 3 let 0,75 Kůň > 3 let 1,3

24 Žádost o vyrovnávací příspěvek
Místo podání žádosti: místně příslušná ZA-PÚ MZe Termín podání žádosti: řádný termín - do 15.5. po řádném termínu – dalších kalendářních dnů (spojené se sankcí 1 %)

25 Přílohy žádosti deklarace užívání půdy – součást žádosti
právní subjektivita – výpis z OR, pouze PO doklad vodoprávního úřadu – výměra pozemků v ochranných pásmech vodních zdrojů 1. stupně čestné prohlášení chovatelů koní – stav VDJ k 20 dni leden - srpen

26 Deklarace půdy LFA

27 Zastoupení LFA v zemích EU

28

29 Min. výměry pro nárok na platbu
Počet žádostí o vyrovnávací příspěvek na LFA

30 NATURA 2000

31 NATURA 2000 soustava chráněných území evropského významu
vytvářejí všechny státy EU ochrana biologické rozmanitosti zodpovídá MZe, AOPK ČR

32 ČR v EU po vstupu ČR do EU závazek k vyhlášení oblastí NATURA 2000
vyhlásit nejcennější přírodní lokality směrnice o ptácích směrnice o stanovištích

33 Cíle zabezpečení ochrany živočichů, rostlin, přírodních stanovišť
pro nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné, omezené výskytem (endemické) způsob ochrany si určuje členský stát

34 Legislativa směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků
směrnice 92/43/EHS o ochraně stanovišť, volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin směrnice o ptácích, směrnice o stanovištích zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

35 NATURA 2000 směrnice o ptácích → ptačí oblasti
směrnice o stanovištích → evropsky významné lokality

36 Ptačí oblasti

37 Evropsky významné lokality

38 Ptačí oblasti v JMK Jaroslavické rybníky (rozloha: 357,6 ha)
Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny (rozloha: 1050 ha) Pálava (rozloha: 8535,7 ha) Lednické rybníky (rozloha: 705,9 ha) Hovoransko – Čejkovicko (rozloha: 1338,8 ha) Soutok – Tvrdonicko (rozloha: 9660,5 ha) Bzenecká Doubrava- Strážnické Pomoraví (rozloha : ha) Podyjí (rozloha: ha)

39 Ptačí oblasti v JMK

40 NATURA 2000 v ČR 41 ptačích oblastí → 705 389 ha → 8,94 % rozlohy ČR
1 087 EVL → ha → 9,96 % rozlohy ČR

41 Biotopy v EVL

42 Dotační politika PRV – osa II. – opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy 1.2 Platby v rámci NATURA 2000 PRV – osa II. – opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy 2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích OPŽP – osa 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny 6.1 Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000

43 1.2 Platby v NATURA 2000 pouze na travní porosty v Evidenci (LPIS)
ptačí oblasti na území 1. zóny NP nebo 1. zóny CHKO evropsky významné lokality na území 1. zóny NP nebo 1. zóny CHKO

44 Žadatel FO nebo PO vedená v Evidenci
obhospodařuje alespoň 1 ha TP v oblasti NATURA 2000 specifické podmínky pro dusík (max. 30 kg na 1 ha) předložit evidenci hnojení

45 Závazky žadatele hospodařit nejméně po dobu následujících 5 let po roce kdy byla poskytnuta podpora v posledním roce do TP alespoň 1 x ročně spaseny nebo 2 x ročně posečeny po výška porostu max. 30 cm

46 Deklarace půdy NATURA 2000

47 Vyrovnávací příspěvek
112 EUR na 1 ha TP 3 004,40 Kč na 1 ha TP (2009)

48 Sankce a vyloučení platby
pozdní podání žádosti – 1 %/den, max. 25 dní půdní bloky/díly nejsou evidovány v Evidenci rozdíl mezi deklarovanou a skutečnou výměrou nedodržení podmínky 5 let nedodržení termínu seče/výšky porostu intenzita chovu překročení přívodu dusíku

49 2.2 Platby v NATURA 2000 v lesích
kompenzace za snížení hospodářského využití lesů na zachování hospodářského souboru lesního porostu na zachování optimální druhové skladby

50 Žadatel vlastník lesního pozemku sdružení vlastníků lesního pozemku
spoluvlastník lesního pozemku (nutný souhlas většiny) lesní pozemek min. z 50 % NATURA 2000

51 Žádost doručit na místně příslušnou AZV formulář dle SZIFu
do 15. května

52 Součásti žádosti výpis z KN písemný souhlas spoluvlastníků
potvrzení MŽP, že porost je z min 50 % NATURA 2000 kopie lesnické mapy

53 Sazba dotace 60 EUR na 1 ha porostní skupiny na lesním pozemku za kalendářní rok 1 609,50 CZK/1 ha/1 rok (2009)

54 Sankce a vyloučení platby
správná deklarace plochy lesní hospodářská obnova a plán v digitální formě zachování hospodářského souboru každoroční potvrzení o zachování HS při obnově dodrženo zastoupení hlavní dřeviny podat oznámení o obnově označení hranic

55 6.1 Implementace a péče NATURA 2000
zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny možnost vyhlášení, ochrany a managementu lokalit NATURA 2000 ochrana rostlinných a živočišných druhů dle směrnic monitoring

56 Globální a specifické cíle
globální – implementace soustavy NATURA 2000 specifické – zajištění podkladů pro vyhlášení EVL a pro monitoring stanovišť, volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin

57 Výše podpory prostředky z ERDF max. 85 % celkových způsobilých výdajů
2007 – 2013, 6.1 ERDF 29,971 mil. EUR

58 Příjemce podpory kraje stát, organizační složky státu AOPK
příspěvkové organizace – správy NP

59 Způsobilé výdaje zpracování podkladů pro plány péče o lokality NATURA 2000 geodetické práce označení hranic v terénu náklady spojené s identifikací vlastníků, korespondence nákup majetku (auto →, projekt > 2 mil, max Kč)

60 Agroenvironmentální opatření

61 AEO zemědělské činnosti směřující k šetrné péči o ŽP
zachování a zvyšování biologické různorodosti na travních porostech a orné půdě údržba travních porostů podpora ekologického zemědělství

62 Proč AEO? 50. léta – kolektivizace – rozorávání mezí, scelování pozemků úbytek rozptýlené zeleně, remízků, stromů, nivních luk 70. léta – úprava reliéfu krajiny těžkou technikou narušení odtokových poměrů půdní eroze úbytek druhů rostlin a živočichů

63 Cíle AEO zamezit zrychlenému odtoku vody z krajiny snížit erozi půdy
podpořit ekologickou stabilitu krajiny zachovat a zvýšit přírodní rozmanitost na zemědělsky využívané půdě

64 Důvody AEO finanční podpora po dobu smluvního závazku
úhrada nákladů spojených s opatřením náhrada snížení výnosů zvýšení úrodnosti půdy ochrana před erozí a vysycháním prevence záplav ochrana rostlin a živočichů

65 Dotační tituly dotační tituly MZe
součástí horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP) přihlášky na pobočkách MZe → Zemědělské agentury – Pozemkové úřady PRV – osa II. – opatření zaměřené na udržitelné využívání zemědělské půdy 1.3 Agroenvironmentální opatření

66 Žadatel soukromě hospodařící rolník s půdou v LPIS
firmy podnikající v zemědělství i nepodnikatelé obce, nepodnikající FO, školy pozn.: LPIS = registr půdních bloků MZe

67 Podmínky AEO min. 5 let plnit podmínky obhospodařovat
5 ha zemědělské půdy 2 ha CHKO nebo NP 1 ha v sys. eko. zem. 1 ha ovocných sadů 0,5 ha vinic 1 ha zemědělské půdy v sys. zatravňování

68 Forma platby příspěvek na ha zemědělské půdy každoročně během 5 let
80 % z EU, 20 % z ČR platby stanoveny v EUR (každý rok jiný kurz)

69 Dotační tituly ekologické zemědělství travní porosty orná půda
speciální opatření

70 Ekologické zemědělství
NE syntetická hnojiva NE GMO využití statkových hnojiv, osevních postupů, meziplodin, vikvovité rostliny přirozený způsob ustájení, možnost výběhu přirozené krmivo, krmivo z EZ péče o ŽP

71 Ekologické zemědělství
zvyšuje úrodnost půdy, obsah humusu, struktury půdy rozpustné živiny nepronikají do podzemních a povrchových vod zamezení kontaminace vody a půdy pesticidy produkce nutričně a hygienicky kvalitních potravin růst biodiverzity

72 Ekologický zemědělec registrovaný pro ekozemědělství u MZe
zákaz používání GMO pouze taková hnojiva a krmiva, která jsou povolena dodržovat osevní postup vhodné podmínky pro zvířata vedení předepsané evidence

73 Travní porosty zvyšují schopnost krajiny udržovat vodu
kvalitní potrava hospodářským zvířatům zmírňují zatěžování půdy a vody nadbytkem živin zachování rozmanitosti krajiny

74 Podmínky titulu TP pozemky registrované jako travní porosty
na veškeré orné půdě max. 170 kg N/ha/rok min. prům. intenzita chovu je 0,2 VDJ/ha TP

75 Travní porosty louky extenzivní louky pastviny extenzivní pastviny
trvale podmáčené louky a rašelinné louky ptačí lokality na TP – chřástal polní ptačí lokality na TP – bahňáci

76 Louky přispívají k zadržení vody v krajině
snižují zatížení krajiny nadbytkem živin umožňují dalším druhům rostlin a živočichů osídlit luční prostředí obohacení sena o minerály a vitamíny

77 Povinnosti hnojit max. 40 kg H/ha min. 2 x ročně posekat
posekanou hmotu odklidit mulčovat pouze při výšce TP max. 15 cm. neprovádět rychloobnovu (rozorání, přísev, herbicidy)

78 Extenzivní louky vyšší druhové zastoupení rostlin
hospodaření zabrání nárůstu bujnějších trav a ochuzení porostu hospodaření sníží zatížení půdy nadbytkem živin podpora druhové rozmanitosti

79 Povinnosti nehnojit min. 2 x ročně posekat posekanou hmotu odklidit
mulčovat pouze při výšce TP max. 15 cm. neprovádět rychloobnovu (rozorání, přísev, herbicidy)

80 Pastviny nízký hustý drn plazivých druhů rostlin
oproti kosení pasení rozruší drn a vytvoří nová místa pro klíčení skupinky trnitých nebo nezajímavých rostlin pro spásání → pokosit před vysemeněním kosení nedopasků → předcházení zaplevelení vhodná lokalita pro hnízdění

81 Povinnosti denní intenzita chovu pasených zvířat 0,5 – 1 VDJ/ha
hnojiva max. 40 kg N/ha NE kejda sečení nedopasků herbicidy pouze bodově neprovádět rychloobnovu zajistit proti úniku + napájení

82 Extenzivní pastviny vyšší druhová skladba rostlin a živočichů
heterogenita vegetace – druhově i výškově tvorba příznivých podmínek pro ustupující druhy vstavač, všivec, motýli, mravenci, střevlíci

83 Povinnosti nehnojit (zajišťuje atmosférický dusík se srážkami, splachy hnojiv z okolních pozemků) denní intenzita chovu 0,4 – 0,8 VDJ/ha sečení nedopasků herbicidy bodově zajistit proti úniku + napájení

84 Trvale podmáčené louky a rašelinné louky
na místech se zvýšenou hladinou podzemních vod luční prameniště, podmáčená místa na okrajích rybníků, podél toků zachování, rozšíření prostoru pro nové druhy zadržují vody v krajině + přirozený odtok specifický ekosystém

85 Povinnosti označení v terénu NE hnojiva, vápno, odvodnění
sečení lehkou mechanizací min. 1 x ročně (15.5. – 15.6., – 25.7., ) neprovádět obnovu louky válet a smykovat pouze po dohodě s org. OP

86 Ptačí lokality na TP – chřástal polní
ohrožený ptačí druh obhospodařovat s ohledem na jeho potřeby vytvořit vhodné podmínky pro hnízdění zabránit ničení hnízd zemědělskou činností udržení/zvýšení populace

87 Povinnosti NE hnojiva (ani statková)
první seč nejdříve 15.8, potom pastva seč od středu ke kraji + odklizení seč NE skupinovým nasazením sekaček válet a smykovat – 30.6.

88 Ptačí lokality na TP - bahňáci
tvorba vhodných podmínek pro hnízdění (čejka chocholatá) udržení populace v krajině zabránit ničení hnízd (válení, smykování)

89 Povinnosti NE hnojiva první seč nejdříve 15.8, potom pastva
poslední seč – odklizení válení a smykování 15.3 – 30.6. seč NE skupinově

90 Orná půda zatravňování orné půdy
tvorba travnatých pásů na svažitých půdách pěstování meziplodin biopásy

91 Zatravňování orné půdy
zpomaluje odtok vody z krajiny zvýšení schopnosti půdy uchovat vlhkost zabránit erozi (vodou, větrem) ochrana vodních toků před znečištěním snižují riziko záplav

92 Povinnosti pouze půdy: svažité nad 12°, mělké, písčité, podmáčené, extrémně těžké, OP v 1. zóně NP a 1. zóně CHKO pouze uznané osivo do 31.5. NE podsev NE dusíkatá hnojiva po prvním roce nepást, min. 2 x ročně posekat + odklidit herbicidy jen první 2 roky + bodově od druhého roku sečení (min. 2 x ročně) nebo pasení

93 Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách
rozdělení svahu na kratší úseky → zbrždění odtékající vody zachycení většího množství vody na pozemku zpomalení odnosu ornice ostrůvky příznivé pro živočichy a rostliny zvýšení pestrosti krajiny

94 Povinnosti svažitost °, zatravnit pásy po vrstevnici o šíři 45 – 55 m, vzdálenost mezi pásy 50 – 200 m mezi pásy nepěstovat širokořádkové plodiny pěstovat více než jednu plodinu (ozimé a jarní obilniny) min. 2 x ročně posekat + odklidit herbicidy pouze první 2 roky + bodově

95 Pěstování meziplodin ochrana půdy před erozí (vodní, větrná)
zadržení půdní vláhy a živin ochrana půdy struktury půdy před slunečním zářením obohacení půdy humusem ukryt a potrava živočichů

96 Povinnosti výsev meziplodin nejpozději do 10.10.
možnost přezimujících i vymrzajících plodin meziplodiny min. na 3 % OP na jaře zapravit do půdy a vysét hlavní plodinu

97 Biopásy růst pestrosti a rozmanitosti krajiny
dostatek semen pro živočichy potrava přes zimu prostor pro hmyz kterým se živí ptáci

98 Povinnosti pásy 6 – 12 m, na okraji nebo uvnitř (ve směru orby) orné půdy 15.4. – osev. pohanka, min. 24 kg/ha proso, min. 6 kg/ha krmná kapusta, min kg/ha lupina, min. kg/ha do dalšího roku nechat bez obhospodaření neaplikovat pesticidy

99 Speciální opatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní

100 Osevní postup v ochranných zónách jeskyní
snížení splachování orné půdy do jeskyní omezení změny chemického složení vody → ochrana minerální výplně jeskyní pouze pro oblast CHKO Moravský kras

101 Povinnosti na pozemcích v CHKO Moravský kras vyloučit z osevního postupu širokořádkové plodiny podíl obilovin na těchto pozemcích max. 50 % plochy

102 Děkuji za pozornost Institut pro regionální spolupráci
Starobrněnská 20 BRNO Tel : Fax :


Stáhnout ppt "LFA, NATURA 2000, AEO."

Podobné prezentace


Reklamy Google