Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LFA, NATURA 2000, AEO. Konkurenceschopnost a kvalita – cesta k úspěchu zemědělského podniku Seminář 29.4.2010 8.30 – 14.30 hod. Institutu pro regionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LFA, NATURA 2000, AEO. Konkurenceschopnost a kvalita – cesta k úspěchu zemědělského podniku Seminář 29.4.2010 8.30 – 14.30 hod. Institutu pro regionální."— Transkript prezentace:

1 LFA, NATURA 2000, AEO

2 Konkurenceschopnost a kvalita – cesta k úspěchu zemědělského podniku Seminář 29.4.2010 8.30 – 14.30 hod. Institutu pro regionální spolupráci – Starobrněnská 20, Brno Ing. Petr Hladký Ing. Martin Kšica Ing. Martin Širůček

3 LFA

4  Less Favoured Areas  méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními  podpora zemědělců hospodařících v LFA – dlouhodobé opatření SZP  od 1975, pro zachování krajiny v MO  svaz marginálních oblastí (SMO), horské, podhorské oblasti

5 Legislativa LFA  Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními  Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství  Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

6 Legislativa LFA  Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, o podporování rozvoje venkova prostřednictvím Evropského orientačního a záručního fondu pro zemědělství (EAGGF)  Nařízení Komise (ES) č. 817/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999  Nařízení Rady (ES) č. 1783/2003  Nařízení Komise (ES) č. 2419/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor Společenství zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3508/1992

7 Cíle opatření  zajistit odpovídající příjmy zemědělským podnikům hospodařícím ve ztížených podmínkách  přispět k udržitelnému využití zemědělské půdy  stabilizace venkovské populace  udržet atraktivitu krajiny  podpořit systémy hospodaření přátelské k životnímu prostředí

8 Vymezení LFA dle EU  omezené využívání půdy, vysoké náklady na hospodaření  horské oblasti  klimatické podmínky  vysoká svažitost – speciální vybavení  jiné než horské oblasti  přírodní nevýhody (klima, nízká úrodnost)  zvláštní nevýhody

9 Dotační politika  PRV – osa II. – opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy  1.1 Platby za znevýhodnění v oblastech LFA

10 Vyrovnávací příspěvek  pouze na travní porosty evidované v LPISLPIS  pouze pro následující oblasti  horské oblasti (H A, H B )  ostatní méně příznivé oblasti (O A, O B )  oblasti se specifickými omezeními (S, SX) SX pouze pro žadatele, kterým byl poskytnut příspěvek v letech 2004 - 2006

11 Kritéria pro vymezení LFA  horská oblast H A  horská oblast H B  ostatní méně příznivá oblast O A  ostatní méně příznivá oblast O B  specifická oblast S  oblast s ekologickými omezeními E

12 Horská oblast H A  obec nebo k.ú.  nadmořská výška > 600 m.n.m  nadmořská výška 500 – 600 m.n.m + svažitost > 7º na min. 50 % území

13 Horská oblast H B  obce nebo k.ú. nesplňující kritéria H A  z důvodu celistvosti horské oblasti jsou do této oblasti zařazeny

14 Ostatní méně příznivá oblast O A  obce nebo k.ú.  výnosnost zemědělské půdy < 34 b.  nepatří do horské oblasti  hustota obyvatel < 75 obyv./km 2  podíl pracujících v zemědělství > 6 % z celkového práceschopného obyvatelstva

15 Ostatní méně příznivá oblast O B  obce  výnosnost zemědělské půdy 34 – 38 b.

16 Specifická oblast S  obce nebo k.ú.  výnosnost zemědělské půdy < 34 b.  nebo výnosnost 34 – 38 b. a svažitostí > 7º na 50 % území

17 Oblast s ekologickými omezeními E  NATURA 2000  tzn. ptačí oblasti, oblasti ochrany rostlin a volně žijících živočichů  I. zóny NP  CHKO  vyrovnávací příspěvek od 2005

18 LFA v ČR

19 Kvatifikace LFA LFAZPF tis. ha% celková výměra LFA v ČR2 129,349,8 z toho horská oblast622,114,5 z toho ostatní LFA1 212,928,3 oblasti se specifickými omezeními294,36,9

20 Sazba vyrovnávacího příspěvku  v oblasti typu H A 4 680 Kč na 1 ha TP  v oblasti typu H B 4 014 Kč na 1 ha TP  v oblasti typu O A 3 490 Kč na 1 ha TP  v oblasti typu O B 2 820 Kč na 1 ha TP  v oblasti typu S 3 420 Kč na 1 ha TP  v oblasti typu E 2 800 Kč na 1 ha TP

21 Podmínky poskytnutí vyrovnávacího příspěvku  FO nebo PO, která má v LPIS evidováno alespoň:  5 ha zemědělské půdy v LFA  1 ha zemědělské půdy v LFA v sys. eko. zem.  2 ha zemědělské půdy v LFA v sys. NP nebo CHKO  nesmí být v konkursu nebo likvidaci Žadatel nemusí být podnikatelem (obce, FO, školy).

22 Závazky žadatele  hospodařit nejméně po dobu následujících 5 let po roce kdy byla poskytnuta podpora  v posledním roce do 31.12.  TP alespoň 1 x ročně spaseny nebo 2 x ročně posečeny  po 31. 10. výška porostu max. 30 cm  0,15 – 1,5 VDJ/ha půdy v LPIS, skot, ovce, kozy, koně

23 Kategorie hospodářského zvířete Koeficient přepočtu na VDJ Skot > 24 měsíců1,0 Skot < 24 měsíců0,6 Ovce0,15 Kozy0,15 Kůň < 3 let0,75 Kůň > 3 let1,3

24 Žádost o vyrovnávací příspěvek  Místo podání žádosti: místně příslušná ZA-PÚ MZe  Termín podání žádosti: řádný termín - do 15.5. po řádném termínu – dalších 25 kalendářních dnů (spojené se sankcí 1 %)

25 Přílohy žádosti  deklarace užívání půdy – součást žádosti  právní subjektivita – výpis z OR, pouze PO  doklad vodoprávního úřadu – výměra pozemků v ochranných pásmech vodních zdrojů 1. stupně  čestné prohlášení chovatelů koní – stav VDJ k 20 dni leden - srpen

26 Deklarace půdy LFA

27 Zastoupení LFA v zemích EU

28

29 Min. výměry pro nárok na platbu Počet žádostí o vyrovnávací příspěvek na LFA

30 NATURA 2000

31  soustava chráněných území evropského významu  vytvářejí všechny státy EU  ochrana biologické rozmanitosti  zodpovídá MZe, AOPK ČR

32 ČR v EU  po vstupu ČR do EU závazek k vyhlášení oblastí NATURA 2000  vyhlásit nejcennější přírodní lokality  směrnice o ptácích  směrnice o stanovištích

33 Cíle  zabezpečení ochrany živočichů, rostlin, přírodních stanovišť  pro nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné, omezené výskytem (endemické)  způsob ochrany si určuje členský stát

34 Legislativa  směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků  směrnice 92/43/EHS o ochraně stanovišť, volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin  směrnice o ptácích, směrnice o stanovištích  zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

35 NATURA 2000  směrnice o ptácích → ptačí oblasti  směrnice o stanovištích → evropsky významné lokality

36 Ptačí oblasti

37 Evropsky významné lokality

38 Ptačí oblasti v JMK  Jaroslavické rybníky (rozloha: 357,6 ha)  Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny (rozloha: 1050 ha)  Pálava (rozloha: 8535,7 ha)  Lednické rybníky (rozloha: 705,9 ha)  Hovoransko – Čejkovicko (rozloha: 1338,8 ha)  Soutok – Tvrdonicko (rozloha: 9660,5 ha)  Bzenecká Doubrava- Strážnické Pomoraví (rozloha : 11 910 ha)  Podyjí (rozloha: 7 564 ha)

39 Ptačí oblasti v JMK

40 NATURA 2000 v ČR  41 ptačích oblastí → 705 389 ha → 8,94 % rozlohy ČR  1 087 EVL → 785 582 ha → 9,96 % rozlohy ČR

41 Biotopy v EVL

42 Dotační politika  PRV – osa II. – opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy  1.2 Platby v rámci NATURA 2000  PRV – osa II. – opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy  2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích  OPŽP – osa 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny  6.1 Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000

43 1.2 Platby v NATURA 2000  pouze na travní porosty v Evidenci (LPIS)  ptačí oblasti na území 1. zóny NP nebo 1. zóny CHKO  evropsky významné lokality na území 1. zóny NP nebo 1. zóny CHKO

44 Žadatel  FO nebo PO vedená v Evidenci  obhospodařuje alespoň 1 ha TP v oblasti NATURA 2000  specifické podmínky pro dusík (max. 30 kg na 1 ha)  předložit evidenci hnojení

45 Závazky žadatele  hospodařit nejméně po dobu následujících 5 let po roce kdy byla poskytnuta podpora  v posledním roce do 31.12.  TP alespoň 1 x ročně spaseny nebo 2 x ročně posečeny  po 31. 10. výška porostu max. 30 cm

46 Deklarace půdy NATURA 2000

47 Vyrovnávací příspěvek  112 EUR na 1 ha TP  3 004,40 Kč na 1 ha TP (2009)

48 Sankce a vyloučení platby  pozdní podání žádosti – 1 %/den, max. 25 dní  půdní bloky/díly nejsou evidovány v Evidenci  rozdíl mezi deklarovanou a skutečnou výměrou  nedodržení podmínky 5 let  nedodržení termínu seče/výšky porostu  intenzita chovu  překročení přívodu dusíku

49 2.2 Platby v NATURA 2000 v lesích  kompenzace za snížení hospodářského využití lesů  na zachování hospodářského souboru lesního porostu  na zachování optimální druhové skladby

50 Žadatel  vlastník lesního pozemku  sdružení vlastníků lesního pozemku  spoluvlastník lesního pozemku (nutný souhlas většiny)  lesní pozemek min. z 50 % NATURA 2000

51 Žádost  doručit na místně příslušnou AZV  formulář dle SZIFu  do 15. května

52 Součásti žádosti  výpis z KN  písemný souhlas spoluvlastníků  potvrzení MŽP, že porost je z min 50 % NATURA 2000  kopie lesnické mapy

53 Sazba dotace  60 EUR na 1 ha porostní skupiny na lesním pozemku za kalendářní rok  1 609,50 CZK/1 ha/1 rok (2009)

54 Sankce a vyloučení platby  správná deklarace plochy  lesní hospodářská obnova a plán v digitální formě  zachování hospodářského souboru  každoroční potvrzení o zachování HS  při obnově dodrženo zastoupení hlavní dřeviny  podat oznámení o obnově  označení hranic

55 6.1 Implementace a péče NATURA 2000  zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny  možnost vyhlášení, ochrany a managementu lokalit NATURA 2000  ochrana rostlinných a živočišných druhů dle směrnic  monitoring

56 Globální a specifické cíle  globální – implementace soustavy NATURA 2000  specifické – zajištění podkladů pro vyhlášení EVL a pro monitoring stanovišť, volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin

57 Výše podpory  prostředky z ERDF  max. 85 % celkových způsobilých výdajů  2007 – 2013, 6.1 ERDF 29,971 mil. EUR

58 Příjemce podpory  kraje  stát, organizační složky státu  AOPK  příspěvkové organizace – správy NP

59 Způsobilé výdaje  zpracování podkladů pro plány péče o lokality NATURA 2000  geodetické práce  označení hranic v terénu  náklady spojené s identifikací vlastníků, korespondence  nákup majetku (auto →, projekt > 2 mil, max. 750 000 Kč)

60 Agroenvironmentální opatření

61 AEO  zemědělské činnosti směřující k šetrné péči o ŽP  zachování a zvyšování biologické různorodosti na travních porostech a orné půdě  údržba travních porostů  podpora ekologického zemědělství

62 Proč AEO?  50. léta – kolektivizace – rozorávání mezí, scelování pozemků  úbytek rozptýlené zeleně, remízků, stromů, nivních luk  70. léta – úprava reliéfu krajiny těžkou technikou  narušení odtokových poměrů  půdní eroze  úbytek druhů rostlin a živočichů

63 Cíle AEO  zamezit zrychlenému odtoku vody z krajiny  snížit erozi půdy  podpořit ekologickou stabilitu krajiny  zachovat a zvýšit přírodní rozmanitost na zemědělsky využívané půdě

64 Důvody AEO  finanční podpora po dobu smluvního závazku  úhrada nákladů spojených s opatřením  náhrada snížení výnosů  zvýšení úrodnosti půdy  ochrana před erozí a vysycháním  prevence záplav  ochrana rostlin a živočichů

65 Dotační tituly  dotační tituly MZe  součástí horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP)  přihlášky na pobočkách MZe → Zemědělské agentury – Pozemkové úřady  PRV – osa II. – opatření zaměřené na udržitelné využívání zemědělské půdy  1.3 Agroenvironmentální opatření

66 Žadatel  soukromě hospodařící rolník s půdou v LPIS  firmy podnikající v zemědělství  i nepodnikatelé  obce, nepodnikající FO, školy pozn.: LPIS = registr půdních bloků MZe

67 Podmínky AEO  min. 5 let plnit podmínky  obhospodařovat  5 ha zemědělské půdy  2 ha CHKO nebo NP  1 ha v sys. eko. zem.  1 ha ovocných sadů  0,5 ha vinic  1 ha zemědělské půdy v sys. zatravňování

68 Forma platby  příspěvek na ha zemědělské půdy  každoročně během 5 let  80 % z EU, 20 % z ČR  platby stanoveny v EUR (každý rok jiný kurz)

69 Dotační tituly  ekologické zemědělství  travní porosty  orná půda  speciální opatření

70 Ekologické zemědělství  NE syntetická hnojiva  NE GMO  využití statkových hnojiv, osevních postupů, meziplodin, vikvovité rostliny  přirozený způsob ustájení, možnost výběhu  přirozené krmivo, krmivo z EZ  péče o ŽP

71 Ekologické zemědělství  zvyšuje úrodnost půdy, obsah humusu, struktury půdy  rozpustné živiny nepronikají do podzemních a povrchových vod  zamezení kontaminace vody a půdy pesticidy  produkce nutričně a hygienicky kvalitních potravin  růst biodiverzity

72 Ekologický zemědělec  registrovaný pro ekozemědělství u MZe  zákaz používání GMO  pouze taková hnojiva a krmiva, která jsou povolena  dodržovat osevní postup  vhodné podmínky pro zvířata  vedení předepsané evidence

73 Travní porosty  zvyšují schopnost krajiny udržovat vodu  kvalitní potrava hospodářským zvířatům  zmírňují zatěžování půdy a vody nadbytkem živin  zachování rozmanitosti krajiny

74 Podmínky titulu TP  pozemky registrované jako travní porosty  na veškeré orné půdě max. 170 kg N/ha/rok  min. prům. intenzita chovu je 0,2 VDJ/ha TP

75 Travní porosty  louky  extenzivní louky  pastviny  extenzivní pastviny  trvale podmáčené louky a rašelinné louky  ptačí lokality na TP – chřástal polní  ptačí lokality na TP – bahňáci

76 Louky  přispívají k zadržení vody v krajině  snižují zatížení krajiny nadbytkem živin  umožňují dalším druhům rostlin a živočichů osídlit luční prostředí  obohacení sena o minerály a vitamíny

77 Povinnosti  hnojit max. 40 kg H/ha  min. 2 x ročně posekat  posekanou hmotu odklidit  mulčovat pouze při výšce TP max. 15 cm.  neprovádět rychloobnovu (rozorání, přísev, herbicidy)

78 Extenzivní louky  vyšší druhové zastoupení rostlin  hospodaření zabrání nárůstu bujnějších trav a ochuzení porostu  hospodaření sníží zatížení půdy nadbytkem živin  podpora druhové rozmanitosti

79 Povinnosti  nehnojit  min. 2 x ročně posekat  posekanou hmotu odklidit  mulčovat pouze při výšce TP max. 15 cm.  neprovádět rychloobnovu (rozorání, přísev, herbicidy)

80 Pastviny  nízký hustý drn plazivých druhů rostlin  oproti kosení pasení rozruší drn a vytvoří nová místa pro klíčení  skupinky trnitých nebo nezajímavých rostlin pro spásání → pokosit před vysemeněním  kosení nedopasků → předcházení zaplevelení  vhodná lokalita pro hnízdění

81 Povinnosti  denní intenzita chovu pasených zvířat 0,5 – 1 VDJ/ha  hnojiva max. 40 kg N/ha  NE kejda  sečení nedopasků  herbicidy pouze bodově  neprovádět rychloobnovu  zajistit proti úniku + napájení

82 Extenzivní pastviny  vyšší druhová skladba rostlin a živočichů  heterogenita vegetace – druhově i výškově  tvorba příznivých podmínek pro ustupující druhy  vstavač, všivec, motýli, mravenci, střevlíci

83 Povinnosti  nehnojit (zajišťuje atmosférický dusík se srážkami, splachy hnojiv z okolních pozemků)  denní intenzita chovu 0,4 – 0,8 VDJ/ha  sečení nedopasků  herbicidy bodově  zajistit proti úniku + napájení

84 Trvale podmáčené louky a rašelinné louky  na místech se zvýšenou hladinou podzemních vod  luční prameniště, podmáčená místa na okrajích rybníků, podél toků  zachování, rozšíření prostoru pro nové druhy  zadržují vody v krajině + přirozený odtok  specifický ekosystém

85 Povinnosti  označení v terénu  NE hnojiva, vápno, odvodnění  sečení lehkou mechanizací min. 1 x ročně (15.5. – 15.6., 15.6. – 25.7., 26.7.- 31.8.)  neprovádět obnovu louky  válet a smykovat pouze po dohodě s org. OP

86 Ptačí lokality na TP – chřástal polní  ohrožený ptačí druh  obhospodařovat s ohledem na jeho potřeby  vytvořit vhodné podmínky pro hnízdění  zabránit ničení hnízd zemědělskou činností  udržení/zvýšení populace

87 Povinnosti  NE hnojiva (ani statková)  první seč nejdříve 15.8, potom pastva  seč od středu ke kraji + odklizení  seč NE skupinovým nasazením sekaček  válet a smykovat 15.3. – 30.6.

88 Ptačí lokality na TP - bahňáci  tvorba vhodných podmínek pro hnízdění (čejka chocholatá)  udržení populace v krajině  zabránit ničení hnízd (válení, smykování)

89 Povinnosti  NE hnojiva  první seč nejdříve 15.8, potom pastva  poslední seč 30.9. – 15.11. + odklizení  válení a smykování 15.3 – 30.6.  seč NE skupinově

90 Orná půda  zatravňování orné půdy  tvorba travnatých pásů na svažitých půdách  pěstování meziplodin  biopásy

91 Zatravňování orné půdy  zpomaluje odtok vody z krajiny  zvýšení schopnosti půdy uchovat vlhkost  zabránit erozi (vodou, větrem)  ochrana vodních toků před znečištěním  snižují riziko záplav

92 Povinnosti  pouze půdy: svažité nad 12°, mělké, písčité, podmáčené, extrémně těžké, OP v 1. zóně NP a 1. zóně CHKO  pouze uznané osivo do 31.5.  NE podsev  NE dusíkatá hnojiva  po prvním roce nepást, min. 2 x ročně posekat + odklidit  herbicidy jen první 2 roky + bodově  od druhého roku sečení (min. 2 x ročně) nebo pasení

93 Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách  rozdělení svahu na kratší úseky → zbrždění odtékající vody  zachycení většího množství vody na pozemku  zpomalení odnosu ornice  ostrůvky příznivé pro živočichy a rostliny  zvýšení pestrosti krajiny

94 Povinnosti  svažitost 3 - 12°, zatravnit pásy po vrstevnici o šíři 45 – 55 m, vzdálenost mezi pásy 50 – 200 m  mezi pásy nepěstovat širokořádkové plodiny  pěstovat více než jednu plodinu (ozimé a jarní obilniny)  min. 2 x ročně posekat + odklidit  herbicidy pouze první 2 roky + bodově

95 Pěstování meziplodin  ochrana půdy před erozí (vodní, větrná)  zadržení půdní vláhy a živin  ochrana půdy struktury půdy před slunečním zářením  obohacení půdy humusem  ukryt a potrava živočichů

96 Povinnosti  výsev meziplodin nejpozději do 10.10.  možnost přezimujících i vymrzajících plodin  meziplodiny min. na 3 % OP  na jaře zapravit do půdy a vysét hlavní plodinu

97 Biopásy  růst pestrosti a rozmanitosti krajiny  dostatek semen pro živočichy  potrava přes zimu  prostor pro hmyz kterým se živí ptáci

98 Povinnosti  pásy 6 – 12 m, na okraji nebo uvnitř (ve směru orby) orné půdy  15.4. – 31.5. osev.  pohanka, min. 24 kg/ha  proso, min. 6 kg/ha  krmná kapusta, min kg/ha  lupina, min. kg/ha  do 31.3. dalšího roku nechat bez obhospodaření  neaplikovat pesticidy

99 Speciální opatření  osevní postup v ochranných zónách jeskyní

100 Osevní postup v ochranných zónách jeskyní  snížení splachování orné půdy do jeskyní  omezení změny chemického složení vody → ochrana minerální výplně jeskyní  pouze pro oblast CHKO Moravský kras

101 Povinnosti  na pozemcích v CHKO Moravský kras vyloučit z osevního postupu širokořádkové plodiny  podíl obilovin na těchto pozemcích max. 50 % plochy

102 Děkuji za pozornost Institut pro regionální spolupráci Starobrněnská 20 602 00 BRNO Tel : 420 542 211 083 Fax : 420 542 210 383 www.irs-eu.com


Stáhnout ppt "LFA, NATURA 2000, AEO. Konkurenceschopnost a kvalita – cesta k úspěchu zemědělského podniku Seminář 29.4.2010 8.30 – 14.30 hod. Institutu pro regionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google