Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agroenvironmentální opatření

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agroenvironmentální opatření"— Transkript prezentace:

1 Agroenvironmentální opatření
Dr.Ing. Petr Marada

2 Program Agroenvironmentální hospodaření Ošetřování travních porostů
péče o krajinu zatravňování orné půdy, pěstování meziplodin, biopásy. Zakládání a péče o biopásy, zatravněné plochy Exkurze v terénu – založené biopásy, zatravňování orné půdy

3 Důvody pro agroenvi opatření
Společnost začíná stále více uvědomovat roli zemědělce jako tvůrce venkovské krajiny a hospodáře Bez šetrné péče by zachování harmonické a pestré mozaiky prostředí nebylo možné.

4 Důvody pro agroenviro opatření

5 Důvody pro agroenviro opatření

6 Funkce okrajů polí ve GAP
Zájmy Funkce zemědělské - určují okraje polí - zajišťují ochranu plodin (před pojezdy neukázněných řidičů, jako větrolam v případě odpovídajícího vzrůstu dřevin) - redukují používání pesticidů (prostředí pro predátory a parazitoidy) - zvyšují populace opylovačů - slouží jako zdroj ovoce, krmiva, dřeva Environmentální - redukují vodní a větrnou erozi - omezují unášení agrochemikálií a přípravků na ochranu rostlin větrem - snižují odnos hnojiv a dalších látek povrchovým odtokem Biodiverzity - jsou refugiem nebo koridorem pro volně žijící organismy Sociální a rekreační - mají význam z hlediska mysliveckého - udržují krajinný ráz, zvyšují atraktivitu krajiny

7 Co to jsou agroenvi opatření
Soubor dotačních titulů Ministerstva zemědělství, které jsou zaměřeny na ochranu přírody a krajiny Umožňují zemědělcům získat další zdroje příjmů ze zemědělské činnosti. Přináší nové možnosti podpory zemědělského hospodaření šetrného k přírodě.

8 Hlavní cíle AEO zamezit zrychlenému odtoku vody z krajiny
snížit erozi půdy podpořit ekologickou stabilitu krajiny zachovat a zvýšit přírodní rozmanitost na zemědělsky využívané půdě

9 Proč je dobré dělat AEO Finanční podpora po dobu smluvního závazku (5 let), kterou mohu v rámci agroenvironmentálních opatření získat, mi uhradí - náklady spojené s prováděním opatření, - nahradí mi snížení výnosů Finanční prostředky však nejsou tím jediným, co díky těmto opatřením získám: - opatření vedou ke zvýšení úrodnosti půdy, - ochraně půdy před erozí a před vysycháním. - zvýšení schopnosti celé krajiny zadržovat vodu, což je nejlepší prevencí záplav. - službou celé společnosti je pak ochrana vzácných druhů rostlin i živočichů a vůbec péče o krajinu jako o kulturní dědictví.

10 Předpoklady pro úspěch
Zvládnout sociální poměry…… ekologická past…pro lišky - myslivci, pleveliště – „taky“ zemědělci, porosty pro špačky… v Africe nemají co jíst a vy tady děláte blbosti…za naše daně děláte zbytečné věci… zbytek vesnice Plně se ztotožnit se smyslem opatření Vzdělávat se, osvojovat si znalosti, být nadšeni Nesmí se stát cestou do nejistoty, proto je třeba se vzdělávat….

11 Předpoklady pro úspěch
Jistý stupeň nezávislosti na vesnickém mínění ve vesnickém prostředí platí „jiná“ kritéria úspěšnosti Koupit nebo jinak získat pozemky a hospodařit na svém….hospodařím na svém….nepotřebuji brát ohledy na druhé…. Pořídit své vlastní stroje a související mechanizaci Klíčová je připravenost (všech partnerů a spolupracovníků a schopnost improvizace….

12 Jaké máme pro AEO pravidla?
Stěžejní opatření osy II PRV Stěžejním předpisem pro žadatele je nařízení vlády č. 79/2007 Sb. Toto nařízení vlády bylo v roce 2008,2009 a 2010 novelizováno, a to novelami nařízení vlády č. 114/2008 Sb. a č. 45/2009 Sb. ….č.61/2012. Shrnutí nejdůležitějších změn provedených novelou bývá přehledně uvedeno v metodice MZe

13

14 Rok 2012….. Hlavním cílem nařízení vlády je uzavření příjmu žádostí do titulů agroenvironmentálního opatření (AEO). Vzhledem k blížícímu se konci programového období a naplnění absorpční kapacity dotačního titulu je od roku 2012 nepřijímat nové žádosti o zařazení v rámci AEO. V roce 2012 nemohou do AEO vstoupit noví žadatelé, s výjimkou vstupů do titulu zatravňování orné půdy. Příjem žádostí do tohoto titulu bude pokračovat i v roce 2012 a 2013 z důvodů dlouhodobého boje MZe proti erozi půdy. Vzhledem k uzavření příjmu žádostí o zařazení v roce 2012 a 2013 je umožněno prodloužení stávajících závazků žadatelům, kteří se nacházejí v pátém roce závazku. V roce 2011 se bude jednat o skupinu žadatelů, která do AEO vstoupila v roce 2007 a v roce 2012 o skupinu žadatelů, která v AEO uzavřela závazek v roce Prodloužení závazku je navrhováno v souladu s článkem 27(12) nařízením Komise (ES) č. 1974/2006 do 31. 12. 2013, respektive do 31. 3. 2014 (titul pěstování meziplodin, titul biopásy)

15 Rok 2012…. Členské státy mohou umožnit, aby agroenvironmentální závazky nebo závazky v oblasti dobrých životních podmínek zvířat byly v období jejich použitelnosti přizpůsobovány, za předpokladu, že program pro rozvoj venkova obsahuje prostor pro takové přizpůsobení a že toto přizpůsobení je řádně odůvodněno s ohledem na cíle závazku. Toto přizpůsobení může mít také formu prodloužení trvání závazku. Druhým cílem je změna způsobu kontroly intenzity chovu hospodářských zvířat. Tato úprava je navrhována s ohledem na uskutečněnou auditní misi Evropské komise č. RD2/2009/04, která vyjádřila pochybnosti o účinnosti nastavené kontroly podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat k jednomu dni. Zároveň je touto úpravou zohledněn požadavek nevládních zemědělských organizací na úpravu podmínek intenzity chovu hospodářských zvířat, tj. zacílit podporu na zemědělce skutečně se zabývajících chovem zvířat. Je navrhováno rozšíření kontrolního období na 3 měsíce a úprava navazujícího sankčního systému.

16 Rok 2012…. Třetím cílem je úprava podmínek pro poskytnutí platby u titulu Ekologické zemědělství – sady. Nově byla zavedena podmínka seče meziřadí a příkmenného pásu a pravidelný prosvětlovací řez. U nově vysázených ekologických sadů, na jejichž výměru je žádána dotace na kulturu sad, je nově zaváděna podmínka prokazování původu množitelského materiálu použitého k založení sadu a povinnost zajištění opory a ochrany proti okusu ovocných stromů a keřů. Cílem této změny je zpřesnění podmínek pro provádění tohoto dotačního titulu vycházející ze správné ovocnářské praxe a zkvalitnění hospodaření v ekologických sadech.

17 Základní podmínka AEO Základní podmínkou pro poskytování finanční podpory v AEO je uzavření pětiletého závazku Podání žádosti o zařazení na počátku pětiletého období a v rámci tohoto závazku každoroční podávání žádosti o poskytnutí dotace.

18 Kdo nám o AEO poradí ? Gesci za NV 79 má v rámci MZe odbor environmentálních podpor PRV. Gesci za administraci žádostí a vyplácení dotací má v rámci SZIF odbor PP a environmentálních opatření. Garanty za AEO jsou:

19 Kdo může žádat o dotaci AEO
Žádost o zařazení může podat fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky obhospodařuje a podává žádost o zařazení alespoň na minimální stanovenou výměru zemědělské půdy evidované na žadatele v LPIS. Žadatel nemusí být podnikatelem podle § 2 odst. 2 Obchodního zákoníku; o dotaci v rámci AEO mohou žádat i nepodnikatelé mající právní subjektivitu (např. obce, fyzické osoby nepodnikající, školy), jestliže tyto subjekty mají evidovány v LPIS alespoň minimální výměru zemědělské půdy a podávají na ní žádost o zařazení.

20 Kdo může žádat o dotaci AEO
Žádost o zařazení se podává na pětileté období, které začíná u všech titulů s výjimkou titulu pěstování meziplodin a biopásy 1. ledna prvního kalendářního roku. U titulu pěstování meziplodin a biopásy začíná pětileté období 1. dubna prvního kalendářního roku. Konec pětiletého období se tedy váže k datu nebo v případě titulů pěstování meziplodin a biopásy k datu Žádost o zařazení se doručí na formuláři vydaném SZIF pro příslušný kalendářní rok (k dispozici na AZV a do prvního roku pětiletého období na místně příslušnou AZV, přičemž místní příslušnost se řídí bydlištěm fyzické osoby nebo sídlem právnické osoby. POZOR! Na později podané žádosti o zařazení nebude brán zřetel.

21 Minimální výměry pro AEO

22 Změny ve výměře AEO Změny v žádosti o zařazení Zvýšení výměry
Snížení výměry restituce podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění, pozemkové úpravy podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění, zásahu vyšší moci (čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006), provedení změny v LPIS podle § 3h zákona č. 252/1997 Sb.,o zemědělství, v platném znění, jestliže touto změnou nedošlo ke snížení výměry jednotlivého půdního bloku/dílu o více než 5 % původní výměry tohoto bloku/dílu, prvního zalesnění zemědělské půdy na půdním bloku, popřípadě jeho dílu (čl. 43 nařízení Rady č. 1698/2005 Sb.),

23 Změny ve výměře AEO Snížení výměry

24 Dobrovolné ukončení závazku
Žadatel se v průběhu pětiletého závazku může rozhodnout ukončit tento závazek a požádat SZIF o vyřazení z AEO. Porušení pětiletého závazku bude SZIF sankcionováno vrácením poskytnuté dotace od počátku pětiletého období, pokud žadatel neuplatňuje na celou výměru zařazenou v AEO některý z pardonovaných důvodů vztahujících se ke snížení zařazené výměry.

25 Výše sazeb dotace

26 Výše sazeb dotace

27 Výše sazeb dotace

28 Podmínky pro žadatele o AEO
Od je poskytnutí dotace v AEO podmíněno plněním kontrolních požadavků cross compliance (kontrola podmíněnosti). Cross compliance zahrnují podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC), povinné požadavky na hospodaření (SMR) a v případě žadatelů AEO rovněž minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Kontrolám podmíněnosti se detailně věnuje speciální publikace vydaná MZe (Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2010).

29 Směnný kurz Směnným kurzem pro rok 2012, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova, je kurz 25,505 CZK/EUR. Jmenovitě se tímto kurzem budou přepočítávat sazby pro následující opatření a podopatření: II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) II Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě II.1.3. Agroenvironmentální opatření II První zalesnění zemědělské půdy II Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu II Zlepšování druhové skladby lesních porostů

30 VEDENÍ EVIDENCE O HNOJIVECH, POMOCNÝCH LÁTKÁCH, UPRAVENÝCH KALECH A SEDIMENTECH (§ 4 ODST. 2 PÍSM. D) NV 79) Při vedení evidence o hnojivech, pomocných látkách, upravených kalech a sedimentech je nutno dodržovat zejména následující obecné zásady: evidence musí být vedena soustavně a řádně (pozor – je nutno zaznamenávat i pastvu hospodářských zvířat); záznam o použití hnojiva, pomocné látky, upraveného kalu nebo sedimentu musí být v evidenci proveden do 1 měsíce od ukončení jeho použití; vede se evidence o množství, druhu a době použití hnojiv, pomocných hnojiv, upravených kalů a sedimentů; při vedení evidence nezáleží na formě, ale na obsahu; evidence může být vedena několika způsoby (v papírové podobě, pomocí počítačových programů, s využitím Portálu farmáře); záznamy v evidenci mohou být řazeny podle pozemků, podle plodin nebo podle let; evidence se uchovává 7 let a musí být na požádání předložena kontrolnímu orgánu, kterému také musí být umožněno ověření údajů v ní uvedených (na základě dodacích listů, faktur apod.).

31

32 Vedení evidence o hnojivech
Zemědělští podnikatelé jsou povinni řádně vést evidenci o hnojivech a pomocných látkách použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích; tato povinnost se nevztahuje na evidenci vedlejších produktů při pěstování kulturních rostlin, s výjimkou slámy. Zemědělští podnikatelé jsou povinni řádně vést evidenci též o upravených kalech a sedimentech použitých na zemědělské půdě. Zemědělští podnikatelé, kteří používají upravené kaly na zemědělské půdě, jsou povinni zaslat ústavu nejpozději 14 dnů před jejich použitím hlášení podle prováděcího právního předpisu.

33 VEDENÍ EVIDENCE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN (§ 4 ODST
VEDENÍ EVIDENCE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN (§ 4 ODST. 2 PÍSM. E) NV 79) Při vedení evidence o používání přípravků na ochranu rostlin je nutno dodržovat zejména následující obecné zásady: evidence o používání přípravků na ochranu rostlin musí být vedena bezodkladně (údaje o použití přípravků musí být zaznamenány nejpozději následující den); při vedení evidence nezáleží na formě, ale na obsahu; evidence může být vedena několika způsoby (v papírové podobě, pomocí počítačových programů, s využitím Portálu farmáře); evidence se uchovává 5 let a musí být na požádání předložena kontrolnímu orgánu, kterému také musí být umožněno ověření údajů v ní uvedených (na základě dodacích listů, faktur apod.).

34 VEDENÍ EVIDENCE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN (§ 4 ODST
VEDENÍ EVIDENCE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN (§ 4 ODST. 2 PÍSM. E) NV 79) Kontrola evidence se zaměřuje na shodu evidovaných údajů s předepsanými relevantními údaji, kterými jsou: ošetřovaný objekt (plodina, kultura, skleník apod.); rozsah, velikost (plocha, výměra apod.); datum a hodina aplikace (použití); přípravek, číslo šarže (výrobní číslo); způsob aplikace (použití); celkové množství aplikovaného (použitého) přípravku; dávkování (dávka na jednotku v litrech, kg); účel aplikace (cílový škodlivý organismus nebo jiný účel).

35 OBHOSPODAŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ (§ 4 ODST. 2 PÍSM. F) NV 79)
Žadatel zajistí, aby na půdních blocích/dílech se zemědělskou kulturou travní porost evidovanou v LPIS byl travní porost alespoň 1x ročně spasen hospodářskými zvířaty nebo alespoň 2x ročně posečen. Pro provedení sečí jsou závazné termíny provedení první seče s odklizem biomasy do a provedení druhé seče s odklizem biomasy do Provedení dvou sečí a dodržení výše uvedených termínů není závazné, pokud: je na půdním bloku/dílu uplatňován některý z titulů v rámci podopatření ošetřování travních porostů podle NV 79 nebo podle NV 242, který stanovuje možnost provedení pouze jedné seče nebo jiné termíny provádění sečí, žadatel doručí souhlasné vyjádření OOP s posunem termínu seče nebo s vynecháním seče SZIF nejpozději v den, kdy měla být podmínka seče splněna. Pokud se jedná o plochu označenou jako nevhodnou pro AEO v LPIS nebo o plochu, u které není vhodný žádný z titulů navrhovaných v rámci podopatření ošetřování travních porostů z hlediska ochrany krajiny a přírody a žadatel doloží tuto skutečnost v žádosti o zařazení souhlasným vyjádřením příslušného OOP, není podmínka obhospodařovánítravního porostu sečemi či pastvou povinná.

36 OBHOSPODAŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ (§ 4 ODST. 2 PÍSM. F) NV 79)
VÝŠKA TRAVNÍHO POROSTU (§ 4 ODST. 2 PÍSM. G) NV 79) Žadatel zajistí, aby na půdních blocích/dílech se zemědělskou kulturou travní porost evidovanou v LPIS nebyl travní porost po vyšší než 30 cm. Dodržení výšky travního porostu není závazné, pokud: je na půdním bloku/dílu uplatňován některý z titulů v rámci podopatření ošetřování travních porostů podle NV 79 nebo podle NV 242, který stanovuje možnost provedení pozdější seče než v termínu do , žadatel doručí souhlasné vyjádření OOP s posunem termínu seče po SZIF nejpozději v den, kdy měla být podmínka seče splněna. Pokud se jedná o plochu označenou jako nevhodnou pro AEO v LPIS nebo o plochu, u které není vhodný žádný z titulů navrhovaných v rámci podopatření ošetřování travních porostů z hlediska ochrany krajiny a přírody a žadatel doloží tuto skutečnost v žádosti o zařazení souhlasným vyjádřením příslušného OOP, není podmínka 30 cm výšky travního porostu po povinná. Plnění podmínky výšky travního porostu po se dále nebude kontrolovat u titulu horské a suchomilné louky, trvale podmáčené a rašelinné louky, ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního a suché stepní trávníky a vřesoviště.

37 KOMBINOVATELNOST AEO S DOTACEMI POSKYTOVANÝMI MŽP
Na půdních blocích/dílech zařazených do AEO je možné provádět z dotací MŽP takové činnosti, které jsou svým charakterem odlišné od činností financovaných v AEO (a pokud jsou v souladu s pravidly pro evidenci ploch plnících mimoprodukční funkce v LPIS tj. metodika LPIS). Jedná se například o výsadbu linií, skupin dřevin nebo tvorbu tůněk a malých vodních ploch, revitalizace vodních toků, revitalizace blat, revitalizace nivy nebo mokřadu, odstranění nežádoucích náletových a invazních dřevin, ošetření památného stromu, údržbu tůňky pro obojživelníky, výstavbu oplocení mokřadu atd. POZOR! Vždy je nutné zvážit, zda realizace opatření prováděného v rámci dotací MŽP nebude mít vliv na změnu (snížení) výměry půdního bloku v AEO, neboť takové snížení výměry není v rámci AEO pardonováno!

38 KOMBINOVATELNOST AEO S DOTACEMI POSKYTOVANÝMI MŽP
Výše zmíněné aktivity je možné realizovat dle příslušných limitů pro plochy plnící mimoprodukční funkce na zemědělské půdě. Kritéria pro ponechání plochy plnící mimoprodukční funkce na zemědělské půdě jako součásti půdního bloku/ dílu jsou uvedena v metodických pokynech pro aktualizaci LPIS. Na půdních blocích zařazených do AEO je možné provádět z dotací MŽP takové činnosti, které jsou svým charakterem podobné činnostem financovaným v AEO, ale pouze v případě, kdy dotace MŽP hradí jiný dodatečný náklad než, který je již zohledněn v platbě AEO (viz příloha č. 7 PRV). Jedná se například o posun termínu seče, ponechání nepokosených ploch, ruční seč, dodatečná seč, založení druhově bohatého travního porostu přísevem, podpora extenzivního hospodaření (zákaz hnojení) atd. POZOR! Pokud je žadateli v rámci AEO již hrazena újma vznikající nastavením podmínek v AEO (např. újma za snížení výnosu píce z důvodu pozdní seče či nehnojení) nelze činnost, která vede ke vzniku této újmy podporovat ještě z dotací MŽP. POZOR! Vždy je nutné zvážit, zda realizace opatření prováděného v rámci dotací MŽP nebude mít vliv na plnění podmínek rozhodných pro poskytnutí dotace v AEO. V případě kolizí je možné využít nastavených mechanismů souhlasného vyjádření OOP.

39 Podrobné podmínky - biopásy

40 Kultura orná půda evidovaná v LPIS

41 Předepsané osivo

42 Předepsané osivo

43 Šíře biopásů, umístění

44 Co je správné….??? Žadatel umístí vytvořené biopásy o šíři 6 – 12m při okrajích půdních bloků/dílů nebo uvnitř půdních bloků/dílů ve směru orby; vzdálenost mezi jednotlivými biopásy uvnitř půdních bloků/dílů musí být minimálně 50 m. Vzdálenost mezi jednotlivými biopásy uvnitř polí musí být nejméně 50m….(Program rozvoje venkova ČR, leden 2007)

45 Realita v praxi……

46 Ponechání bez zásahu

47 Ne k přejezdům!

48 Ne k přejezdům!

49 Jak vypadá biopás…

50 Jak vypadá biopás…

51 Jak vypadá biopás

52 Jak vypadá biopás…

53 Jak vypadá biopás

54 Jak vypadá biopás…

55 Jak vypadá biopás…

56

57

58 Ne jenom biopásy….

59 Zatravňování orné půdy

60 Podrobné podmínky – zatravňování orné půdy

61 Podrobné podmínky – zatravňování orné půdy

62

63

64 Závěr Moto: Vše, co postihne Zemi, postihne i děti Země
Diskuse Děkuji za pozornost! Dr.Ing. Petr Marada Moto: Vše, co postihne Zemi, postihne i děti Země Vše, co se stane zvířatům, stane se i lidem. Seattle, indiánský náčelník

65 První vlaštovky……

66 První vlaštovky…..

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78


Stáhnout ppt "Agroenvironmentální opatření"

Podobné prezentace


Reklamy Google