Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova – Agroenvironmentální opatření

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova – Agroenvironmentální opatření"— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova – Agroenvironmentální opatření
Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI

2 Právní základ Program rozvoje venkova, zpracovaný na základě nařízení Rady č. 1698/2005 o EAFRDu Prováděcí předpis nařízení vlády č. 79/2007 Sb. novelizace č. 114/2008 Sb., 45/2009 Sb. Administraci zajišťuje SZIF

3 Výčet AEO I Postupy šetrné k ŽP: Ekologické zemědělství
Integrovaná produkce Péče o krajinu: Zatravňování orné půdy Pěstování meziplodin biopásy

4 Výčet AEO II Ošetřování TTP: Louky Mezofilní a vlhkomilné louky
Trvale podmáčené a rašelinné louky Hnízdiště bahňáků Hnízdiště chřástala polního Pastviny Druhově bohaté pastviny Suché stepní trávníky a vřesoviště

5 Základní podmínky I Pětiletý závazek Minimální výměra k zařazení:
0,5 ha z.p. - ekologické zemědělství 1 ha ovocných sadů – integrovaná produkce 0,5 ha vinic – integrovaná produkce 0,5 ha z.p. – integrovaná produkce zeleniny

6 Základní podmínky II Minimální výměra: 5 ha z.p. – ošetřování TTP
2 ha z.p. – ošetřování TTP v NP nebo CHKO 1 ha z.p. – zatravňování orné půdy 5 ha z.p. – pěstování meziplodin 2 ha z.p. - biopásy

7 Dodržení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu
Nerušení krajinných prvků Nesetí širokořádkových kultur nad sklon 12 stupňů Zapravení kejdy nebo močůvky do 24 hodin po aplikaci Nerozorávat TTP Nepálit rostlinné zbytky na poli (sláma)

8 Podání žádosti Princip:
Nejprve o zařazení, pak každoročně do v rámci kombinované žádosti na Agentuře pro zemědělství a venkov (ZA-PÚ) Podání po lhůtě krácení nároku o 1%, nejpozději však do 25 dnů, mimo zásahu vyšší moci

9 Jednotlivá opatření 1. Postupy šetrné k životnímu prostředí 2. Ošetřování travnatých porostů 3. Péče o krajinu

10 Postupy šetrné k ŽP Ekologické zemědělství - pozemky v rámci režimu přechodného období nebo v certifikovaném EZ Sazby: 155 € /ha orné půdy 564 €/ha orné se zeleninou nebo speciálními bylinami 71 €/ha TTP

11 Integrovaná produkce Pětiletý závazek
Ovocné stromy (broskvoň, hrušeň, jabloň, meruňka, slivoň, třešeň, višeň) Ovocné keře(angrešt, maliník, ostružiník, rybíz) Pěstování zeleniny na orné půdě

12 Sazby IP, počty jedinců 435 EUR/ha ovocného sadu, 507 EUR/ha vinice,
440 EUR/ha orné půdy, na níž je pěstována zelenina. Minimální průměrný počet životaschopných jedinců u jádrovin 500 kusů, peckovin 200 kusů a bobulovin 2 000 kusů.

13 Podmínky Monitoring výskytu škodlivých činitelů, počasí
Omezení u pesticidů Rozbory Pravidelný řez korun stromů nebo řez keřů

14 IP révy vinné Omezení pesticidů U mědi maximálně 2 kg/ha
Maximálně 50 kg dusíku/ha Maximálně 6 postřiků proti plísni a 6 proti padlí Do 36 měsíců po výsadbě v každém druhém meziřadí bylinný porost Minimálně 1800 hlav/ha

15 IP zeleniny Omezení pesticidů Sledování výskytu škodlivých činitelů
Sledování počasí (teplota, vlhkost) Sledování výskytu těžkých kovů v půdě

16 Travní porosty Pětiletý závazek Celofaremní opatření
Intenzita chovu v rozmezí 0,2 VDJ/ha TTP-1,5 VDJ/ha z.p. Obnova TTP lze 1x5 let, je připravována možnost sklidit krycí plodinu (obilovinu) až po uzrání

17 1. louky 75 EUR/ha Maximálně 60 kg N včetně ze statkových hnojiv
Nelze kejda mimo kejdu skotu Minimálně dvě seče, 1. do 31.7. Od lze přepásat, ale až po 2. seči K musí být porost nižší než 30 cm V ZCHÚ, OP NP a PO nelze mulčovat, obnovovat nebo přísev bez souhlasu OOP

18 2. mezofilní a vlhkomilné louky
Hnojené 100 €/ha Nehnojené 116 €/ha Nehnojené s neposečenými pásy 135 €/ha Pouze organická hnojiva, max. 60 kg N, Neposečené pásy šířka 6-12 metrů, 5-10% výměry bloku/dílu, posečeny až následující rok v termínu 1. seče

19 3. horské a suchomilné louky
Hnojené 120 €/ha Nehnojené 130 €/ha Nehnojené s neposečenými pásy 150€/ha Maximálně 60 kg N/ha celkem

20 3. horské a suchomilné louky
Minimálně jedna seč v termínu Do 31.7. Přepásání po 15.8., pokud není v LPISu stanoveno jako nevhodný k pastvě Neposečené pásy šířka 6-12 metrů, 5-10% výměry bloku/dílu, posečeny až následující rok v termínu 1. seče

21 4. trvale podmáčené a rašelinné louky
417 €/ha Žádná hnojiva, žádná pastva První seč v termínu (Stanoveno v LPIS) Pouze lehká mechanizace Nelze mulčovat, obnova, přísev, odvodnění Nutno zachovat zřetelnou hranici v terenu

22 5. Hnízdiště bahňáka 202 €/ha
Žádná hnojiva, ani organická, žádná pastva 1. seč 2. seč Nelze mulčovat, válet, smykovat, přísev a obnova bez souhlasu OOP Sečení z jedné strany nebo od středu

23 6. Hnízdiště chřástala 183 €/ha
Žádná hnojiva, ani organická, žádná pastva Minimálně 1. seč Nelze mulčovat, válet, smykovat, přísev a obnova bez souhlasu OOP Maximálně 2 žací stroje současně na bloku

24 7. pastviny 112 €/ha Maximálně 80 kg N/ha, z toho minimálně 5 kg a maximálně 55 kg z pastvy Minimálně jedno spasení do Likvidace nedopasků K musí být porost nižší než 30 cm V ZCHÚ, OP NP a PO nelze mulčovat, obnovovat nebo přísev bez souhlasu OOP Herbicidy jen bodově Zabezpečení proti úniku zvířat

25 8. Druhově bohaté pastviny
Žádná hnojiva (ani organická), pouze dodaná pastvou v rozmezí 5-40 kg N/ha Minimálně jedno spasení do Likvidace nedopasků K musí být porost nižší než 30 cm V ZCHÚ, OP NP a PO nelze mulčovat, obnovovat nebo přísev bez souhlasu OOP Herbicidy jen bodově Zabezpečení proti úniku pasených zvířat Napájení pasených zvířat

26 9. Suché stepní trávníky a vřesoviště
308 /ha Žádná hnojiva (ani organická), pouze dodaná pastvou v rozmezí 5-30 kg N/ha Minimálně jedno spasení a pak

27 9. Suché stepní trávníky a vřesoviště
Likvidace nedopasků plevelných druhů (kopřiva dvoudomá, šťovík tupolistý a kadeřavý, vlčí bob mnoholistý, celík kanadský a třtina křovištní) K musí být porost nižší než 30 cm Nelze mulčovat, obnovovat nebo přísev Herbicidy nelze Zabezpečení proti úniku pasených zvířat Napájení pasených zvířat

28 Zatravňování Pro zařazení pozemek musí splňovat jedno z následujících kriterií: střední svažitost půdního bloku/dílu je vyšší než 10 stupňů, nebo alespoň na 50 % výměry půdního bloku/dílu se vyskytuje půda mělká, písčitá, velmi těžká nebo podmáčená, nebo jakákoliv část půdního bloku/dílu se nachází v LFA, nebo alespoň 50 % výměry půdního bloku/dílu se nachází ve zranitelné oblasti dusičnany, nebo půdní blok/díl je vzdálen jakoukoliv svou částí 25 m od vodního útvaru (toto kritérium platí pouze pro zatravňování normální nebo regionální travní směsí podél vodních útvarů).

29 Zatravňování Sazba dotace:
€/ha zatravněné výměry půdního bloku/dílu pomocí úředně uznané travní směsi,

30 Zatravňování Během prvního roku příslušného pětiletého období nelze pást V prvním roce se provádí údržba travního porostu minimálně dvěmi sečemi s odklizem biomasy (při souhlasném vyjádření OOP jednou sečí) ročně. Od druhého roku pak již žadatel rozhodne, zda bude údržbu provádět sečením či pasením . Herbicidy je možné používat jen v prvních dvou letech a pouze k bodové likvidaci plevelů. V systému EZ se nesmí herbicidy používat vůbec

31 Meziplodiny Sazba dotace je stanovena ve výši 104 €/ha orné půdy oseté meziplodinou Pětiletý závazek na celkovou výměru orné, kde bude meziplodiny pěstovat Výměra 3-10% celkové výměry orné půdy Výsev Nutno certifikované osivo Od do likvidace porostu klasicky orebně nebo bezorebně

32 Biopásy 401 €/ha biopásu Certifikované osivo Šíře 6-12 m ve směru orby
Mezi biopásy minimálně 50 m 50 m od dálnice a silnice I: a II. třídy Nelze pesticidy Po následujícího roku se zapraví do půdy

33 Sankce Od 3% až po nepřiznání dotace podle rozsahu nedodržení podmínek
U EZ lze i pokuty dle zákona o EZ Lze souběh postihů oproti zásadě jednoho trestu Pozor na povinné evidence – použití hnojiv, použití prostředků ochrany rostlin, evidence a označování zvířat a další

34 Změny od roku 2009 Přechod z integrované produkce révy vinné a ovoce do ekologického režimu Kontrola podmíněnosti u hnojiv a pesticidů Pardonované snížení výměry z 5 % na 15 % u pozbytí právního důvodu užívání pozemku

35 Změny v žádosti o zařazení
Od podání žádosti o zařazení do vydání rozhodnutí nelze Doplnit další půdní blok Zvýšit výměru půdního bloku Měnit zvolený management U ošetřování travních porostů nelze snížit výměru (mimo změny v rámci aktualizace LPIS.

36 Zvýšení výměry Zatravňování pouze novou žádostí o zařazení
U EZ, IP, péče o TP a biopásy – pokud zvýšení výměry není více než 25%, pak žádost o změnu společně se žádostí o dotace, trvá původní závazek 5 let, pokud více než 25%, pak nová žádost o zařazení U meziplodin nelze navyšovat výměru

37 Snížení výměry Mimo uvedené pozbytí právního důvodu užívání pozemku ve výši do 15 % za celých 5 let se uplatní vratka vyplacené dotace, mimo: Restituce Pozemkové úpravy Vyšší moc Změny v LPIS – do 5 % výměry bloku První zalesnění Stavba ve veřejném zájmu

38 Žádost o snížení Současně s žádostí o dotaci (do 15.5)
Do následujícího roku u EZ, IP, TP a zatravňování, pokud ke změně došlo od do Do následujícího roku u meziplodin a biopásů. Dobrovolné ukončení závazku – vratka

39 Převod závazku Fůze, změna právní formy, prodej části podniku nebo celého, nájem části nebo celého podniku, zánik právnické osoby, ukončení zemědělského podnikání Nutno doložit na SZIFu příslušnými dokumenty Převod i možností změn a trvání závazku Pak se dotace nevrací

40 Zákresy do map Zjednodušení zákresů, pouze jedna mapa
Rozdíly u ručních zákresů a v případě žádosti přes portál Farmář Zákres červeně v případě ruční mapy Mapy 1: nebo 1:5 000, síla čáry 0,3 – 0,5 mm

41 Pozor na evidence O hnojivech, i když nehnojíte, pak rok a napsat bez hnojení U přípravků na ochranu rostlin, vést u nulovou evidenci Bude zjednodušeno, vypuštění čísla šarže Evidence v papírové nebo počítačové formě, nutno mít evidovány požadované údaje


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova – Agroenvironmentální opatření"

Podobné prezentace


Reklamy Google