Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Program rozvoje venkova – Agroenvironmentální opatření Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Program rozvoje venkova – Agroenvironmentální opatření Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI."— Transkript prezentace:

1 1 Program rozvoje venkova – Agroenvironmentální opatření Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI

2 2 Právní základ  Program rozvoje venkova, zpracovaný na základě nařízení Rady č. 1698/2005 o EAFRDu  Prováděcí předpis nařízení vlády č. 79/2007 Sb. novelizace č. 114/2008 Sb., 45/2009 Sb.  Administraci zajišťuje SZIF

3 3 Výčet AEO I Postupy šetrné k ŽP:  Ekologické zemědělství  Integrovaná produkce Péče o krajinu:  Zatravňování orné půdy  Pěstování meziplodin  biopásy

4 4 Výčet AEO II Ošetřování TTP:  Louky  Mezofilní a vlhkomilné louky  Trvale podmáčené a rašelinné louky  Hnízdiště bahňáků  Hnízdiště chřástala polního  Pastviny  Druhově bohaté pastviny  Suché stepní trávníky a vřesoviště

5 5 Základní podmínky I  Pětiletý závazek  Minimální výměra k zařazení:  0,5 ha z.p. - ekologické zemědělství  1 ha ovocných sadů – integrovaná produkce  0,5 ha vinic – integrovaná produkce  0,5 ha z.p. – integrovaná produkce zeleniny

6 6 Základní podmínky II Minimální výměra:  5 ha z.p. – ošetřování TTP  2 ha z.p. – ošetřování TTP v NP nebo CHKO  1 ha z.p. – zatravňování orné půdy  5 ha z.p. – pěstování meziplodin  2 ha z.p. - biopásy

7 7 Dodržení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu  Nerušení krajinných prvků  Nesetí širokořádkových kultur nad sklon 12 stupňů  Zapravení kejdy nebo močůvky do 24 hodin po aplikaci  Nerozorávat TTP  Nepálit rostlinné zbytky na poli (sláma)

8 8 Podání žádosti  Princip:  Nejprve o zařazení, pak každoročně do 15. 5. v rámci kombinované žádosti na Agentuře pro zemědělství a venkov (ZA-PÚ)  Podání po lhůtě krácení nároku o 1%, nejpozději však do 25 dnů, mimo zásahu vyšší moci

9 9 Jednotlivá opatření  1. Postupy šetrné k životnímu prostředí  2. Ošetřování travnatých porostů  3. Péče o krajinu

10 10 Postupy šetrné k ŽP  Ekologické zemědělství - pozemky v rámci režimu přechodného období nebo v certifikovaném EZ  Sazby:  155 € /ha orné půdy  564 €/ha orné se zeleninou nebo speciálními bylinami  71 €/ha TTP

11 11 Integrovaná produkce  Pětiletý závazek  Ovocné stromy (broskvoň, hrušeň, jabloň, meruňka, slivoň, třešeň, višeň)  Ovocné keře(angrešt, maliník, ostružiník, rybíz)  Pěstování zeleniny na orné půdě

12 12 Sazby IP, počty jedinců  435 EUR/ha ovocného sadu,  507 EUR/ha vinice,  440 EUR/ha orné půdy, na níž je pěstována zelenina.  Minimální průměrný počet životaschopných jedinců u jádrovin 500 kusů, peckovin 200 kusů a bobulovin 2 000 kusů.

13 13 Podmínky  Monitoring výskytu škodlivých činitelů, počasí  Omezení u pesticidů  Rozbory  Pravidelný řez korun stromů nebo řez keřů

14 14 IP révy vinné  Omezení pesticidů  U mědi maximálně 2 kg/ha  Maximálně 50 kg dusíku/ha  Maximálně 6 postřiků proti plísni a 6 proti padlí  Do 36 měsíců po výsadbě v každém druhém meziřadí bylinný porost  Minimálně 1800 hlav/ha

15 15 IP zeleniny  Omezení pesticidů  Sledování výskytu škodlivých činitelů  Sledování počasí (teplota, vlhkost)  Sledování výskytu těžkých kovů v půdě

16 16 Travní porosty  Pětiletý závazek  Celofaremní opatření  Intenzita chovu v rozmezí 0,2 VDJ/ha TTP-1,5 VDJ/ha z.p.  Obnova TTP lze 1x5 let, je připravována možnost sklidit krycí plodinu (obilovinu) až po uzrání

17 17 1. louky  75 EUR/ha  Maximálně 60 kg N včetně ze statkových hnojiv  Nelze kejda mimo kejdu skotu  Minimálně dvě seče, 1. do 31.7.  Od 15.8. lze přepásat, ale až po 2. seči  K 31.10 musí být porost nižší než 30 cm  V ZCHÚ, OP NP a PO nelze mulčovat, obnovovat nebo přísev bez souhlasu OOP

18 18 2. mezofilní a vlhkomilné louky  Hnojené 100 €/ha  Nehnojené 116 €/ha  Nehnojené s neposečenými pásy 135 €/ha  Pouze organická hnojiva, max. 60 kg N,  Neposečené pásy šířka 6-12 metrů, 5-10% výměry bloku/dílu, posečeny až následující rok v termínu 1. seče

19 19 3. horské a suchomilné louky  Hnojené 120 €/ha  Nehnojené 130 €/ha  Nehnojené s neposečenými pásy 150€/ha  Maximálně 60 kg N/ha celkem

20 20 3. horské a suchomilné louky  Minimálně jedna seč v termínu  Do 31.7.  15.7.-31.8.  15.8.-30.9.  Přepásání po 15.8., pokud není v LPISu stanoveno jako nevhodný k pastvě  Neposečené pásy šířka 6-12 metrů, 5- 10% výměry bloku/dílu, posečeny až následující rok v termínu 1. seče

21 21 4. trvale podmáčené a rašelinné louky  417 €/ha  Žádná hnojiva, žádná pastva  První seč v termínu (Stanoveno v LPIS)  15.5.-30.6.  15.6.- 31.7.  15.7.-31.8.  15.8.-30.9.  Pouze lehká mechanizace  Nelze mulčovat, obnova, přísev, odvodnění  Nutno zachovat zřetelnou hranici v terenu

22 22 5. Hnízdiště bahňáka  202 €/ha  Žádná hnojiva, ani organická, žádná pastva  1. seč 15.7-31.8.  2. seč 30.9.-15.11.  Nelze mulčovat, válet, smykovat, přísev a obnova bez souhlasu OOP  Sečení z jedné strany nebo od středu

23 23 6. Hnízdiště chřástala  183 €/ha  Žádná hnojiva, ani organická, žádná pastva  Minimálně 1. seč 15.8.-30.9.  Nelze mulčovat, válet, smykovat, přísev a obnova bez souhlasu OOP  Maximálně 2 žací stroje současně na bloku

24 24 7. pastviny  112 €/ha  Maximálně 80 kg N/ha, z toho minimálně 5 kg a maximálně 55 kg z pastvy  Minimálně jedno spasení do 31.10.  Likvidace nedopasků  K 31.10 musí být porost nižší než 30 cm  V ZCHÚ, OP NP a PO nelze mulčovat, obnovovat nebo přísev bez souhlasu OOP  Herbicidy jen bodově  Zabezpečení proti úniku zvířat

25 25 8. Druhově bohaté pastviny  169 €/ha  Žádná hnojiva (ani organická), pouze dodaná pastvou v rozmezí 5-40 kg N/ha  Minimálně jedno spasení do 31.10.  Likvidace nedopasků  K 31.10 musí být porost nižší než 30 cm  V ZCHÚ, OP NP a PO nelze mulčovat, obnovovat nebo přísev bez souhlasu OOP  Herbicidy jen bodově  Zabezpečení proti úniku pasených zvířat  Napájení pasených zvířat

26 26 9. Suché stepní trávníky a vřesoviště  308 /ha  Žádná hnojiva (ani organická), pouze dodaná pastvou v rozmezí 5-30 kg N/ha  Minimálně jedno spasení  1.5.-31.10  15.4.-30.6.  15.7.-30.9.  15.4.-30.6. a pak 1.8.-30.9.

27 27 9. Suché stepní trávníky a vřesoviště  Likvidace nedopasků plevelných druhů (kopřiva dvoudomá, šťovík tupolistý a kadeřavý, vlčí bob mnoholistý, celík kanadský a třtina křovištní)  K 31.10 musí být porost nižší než 30 cm  Nelze mulčovat, obnovovat nebo přísev  Herbicidy nelze  Zabezpečení proti úniku pasených zvířat  Napájení pasených zvířat

28 28 Zatravňování  Pro zařazení pozemek musí splňovat jedno z následujících kriterií:  střední svažitost půdního bloku/dílu je vyšší než 10 stupňů, nebo  alespoň na 50 % výměry půdního bloku/dílu se vyskytuje půda mělká, písčitá, velmi těžká nebo podmáčená, nebo  jakákoliv část půdního bloku/dílu se nachází v LFA, nebo  alespoň 50 % výměry půdního bloku/dílu se nachází ve zranitelné oblasti dusičnany, nebo  půdní blok/díl je vzdálen jakoukoliv svou částí 25 m od vodního útvaru (toto kritérium platí pouze pro zatravňování normální nebo regionální travní směsí podél vodních útvarů).

29 29 Zatravňování  Sazba dotace:  270 - 374 €/ha zatravněné výměry půdního bloku/dílu pomocí úředně uznané travní směsi,

30 30 Zatravňování  Během prvního roku příslušného pětiletého období nelze pást  V prvním roce se provádí údržba travního porostu minimálně dvěmi sečemi s odklizem biomasy (při souhlasném vyjádření OOP jednou sečí) ročně.  Od druhého roku pak již žadatel rozhodne, zda bude údržbu provádět sečením či pasením.  Herbicidy je možné používat jen v prvních dvou letech a pouze k bodové likvidaci plevelů.  V systému EZ se nesmí herbicidy používat vůbec

31 31 Meziplodiny  Sazba dotace je stanovena ve výši 104 €/ha orné půdy oseté meziplodinou  Pětiletý závazek na celkovou výměru orné, kde bude meziplodiny pěstovat  Výměra 3-10% celkové výměry orné půdy  Výsev 20.6.-20.9.  Nutno certifikované osivo  Od 16.2. do 31.5. likvidace porostu klasicky orebně nebo bezorebně

32 32 Biopásy  401 €/ha biopásu  Certifikované osivo  Šíře 6-12 m ve směru orby  Mezi biopásy minimálně 50 m  50 m od dálnice a silnice I: a II. třídy  Nelze pesticidy  Po 31.3. následujícího roku se zapraví do půdy

33 33 Sankce  Od 3% až po nepřiznání dotace podle rozsahu nedodržení podmínek  U EZ lze i pokuty dle zákona o EZ  Lze souběh postihů oproti zásadě jednoho trestu  Pozor na povinné evidence – použití hnojiv, použití prostředků ochrany rostlin, evidence a označování zvířat a další

34 34 Změny od roku 2009  Přechod z integrované produkce révy vinné a ovoce do ekologického režimu  Kontrola podmíněnosti u hnojiv a pesticidů  Pardonované snížení výměry z 5 % na 15 % u pozbytí právního důvodu užívání pozemku

35 35 Změny v žádosti o zařazení Od podání žádosti o zařazení do vydání rozhodnutí nelze  Doplnit další půdní blok  Zvýšit výměru půdního bloku  Měnit zvolený management  U ošetřování travních porostů nelze snížit výměru (mimo změny v rámci aktualizace LPIS.

36 36 Zvýšení výměry  Zatravňování pouze novou žádostí o zařazení  U EZ, IP, péče o TP a biopásy – pokud zvýšení výměry není více než 25%, pak žádost o změnu společně se žádostí o dotace, trvá původní závazek 5 let, pokud více než 25%, pak nová žádost o zařazení  U meziplodin nelze navyšovat výměru

37 37 Snížení výměry  Mimo uvedené pozbytí právního důvodu užívání pozemku ve výši do 15 % za celých 5 let se uplatní vratka vyplacené dotace, mimo:  Restituce  Pozemkové úpravy  Vyšší moc  Změny v LPIS – do 5 % výměry bloku  První zalesnění  Stavba ve veřejném zájmu

38 38 Žádost o snížení  Současně s žádostí o dotaci (do 15.5)  Do 31.1. následujícího roku u EZ, IP, TP a zatravňování, pokud ke změně došlo od 15.5. do 31.12.  Do 30.4. následujícího roku u meziplodin a biopásů.  Dobrovolné ukončení závazku – vratka

39 39 Převod závazku  Fůze, změna právní formy, prodej části podniku nebo celého, nájem části nebo celého podniku, zánik právnické osoby, ukončení zemědělského podnikání  Nutno doložit na SZIFu příslušnými dokumenty  Převod i možností změn a trvání závazku  Pak se dotace nevrací

40 40 Zákresy do map  Zjednodušení zákresů, pouze jedna mapa  Rozdíly u ručních zákresů a v případě žádosti přes portál Farmář  Zákres červeně v případě ruční mapy  Mapy 1: 10 000 nebo 1:5 000, síla čáry 0,3 – 0,5 mm

41 41 Pozor na evidence  O hnojivech, i když nehnojíte, pak rok a napsat bez hnojení  U přípravků na ochranu rostlin, vést u nulovou evidenci  Bude zjednodušeno, vypuštění čísla šarže  Evidence v papírové nebo počítačové formě, nutno mít evidovány požadované údaje


Stáhnout ppt "1 Program rozvoje venkova – Agroenvironmentální opatření Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI."

Podobné prezentace


Reklamy Google