Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AEO v roce 2009 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AEO v roce 2009 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:"— Transkript prezentace:

1 AEO v roce 2009 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

2 AEO/HRDP NV 242 V roce 2009 žádné změny podmínek Počet žadatelů, kterým skončil/skončí / závazek je POZOR – C3/C6 – závazek trvá do !! (nutno mít PB v LPIS)

3 AEO/PRV NV 79 Legislativa Nařízení vlády č. 79/2007 Sb. novela NV v roce 2008 č. 114/2008 Sb. novela NV v roce 2009 č. 45/2009 Sb. (účinnost )

4 AEO/PRV NV 79 Žádosti Žádost o zařazení se podává do (pouze jedna ročně, vstupní výměry) Žádost o dotaci se podává do jako součást JŽ. Změnová žádost o zařazení prostředek ke zvýšení výměry prostředek ke snížení výměry prostředek k získání poměrné části dotace prostředek ke změně identifikace PB

5 AEO/PRV NV 79 Žádost o zařazení Klasická ŽOZ nový žadatel
žadatel navyšující závazek AEO-EAFRD nad 25 % Transformační ŽOZ žadatel přecházející z AEO-HRDP žadatel navyšující v AEO-HRDP nad 25 % žadatel navyšující v AEO-HRDP v 5. roce POZOR! V případě transformace závazku platí princip kontinuity závazku princip maximální transformace minimální výměry pro vstup

6 Transformační ŽOZ pro převod IP sady/vinice do EZ
AEO/PRV NV 79 Transformační ŽOZ pro převod IP sady/vinice do EZ Nevztahuje se na IP zeleniny Podmínka uzavření nového pětiletého závazku Podmínka uzavření závazku na minimálně stejné výměře jako v IP závazku lze převést pouze IP AEO/PRV → EZ AEO/PRV Do ŽOZ žadatel uvede všechny PB zařazené v IP sady nebo vinice všechny PB zařazené v EZ snížení zařazené výměry PB (včetně pard. důvodu) zvýšení zařazené výměry PB nové PB, které chce zařadit do EZ

7 Změny související se zavedením cross compliance (CC)
AEO/PRV NV 79 Změny související se zavedením cross compliance (CC) Od mezi základní podmínky AEO pro poskytnutí dotace: zařazení a podání ŽOD GAEC (možná revize podmínek od roku 2010) SMR 1 až 8 (29) minimální požadavky (MR) pro použití hnojiv (6) a POR (5) (dříve způsobilost) vedení evidence hnojiv (novela zákona o hnojivech – vedení do 1 měsíce od ukončení používání hnojiva) vedení evidence POR (změna sankce z 25 % na N, pokud nepředloží evidenci nebo předloží evidenci vedenou špatně ve vztahu ke zjištění podmínek IP) údržba TP evidence PB v LPIS od podání ŽOD do /31.3.

8 Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech
č. 9/2009 Sb., účinnost od Hlavní změny: Terminologie - už ne „hnojiva a statková hnojiva“, ale hnojiva = minerální, organická, organominerální, statková Ohlašování hnojiv - u typových hnojiv není nutné přezkušování Bioplynové stanice - registrace digestátů před použitím na půdu i v rámci podniku, tedy bez uvádění do oběhu (nevztahuje se na digestáty ze statkových hnojiv a objemných krmiv) Evidence hnojení – záznam do 1 měsíce po použití, z vedlejších produktů se povinně eviduje jen sláma Definice promrznutí půdy – přes den do 5 cm nerozmrzá Pokuta za neplnění nitrátové směrnice - až 100 tis. Kč

9 AEO/PRV NV 79 Od 1. 1. 2009 se MR kontrolují a vyhodnocují v rámci CC:
příloha č. 3 obsahuje odkazy na NV 103/2003 a zákon 156/1998 (hnojiva) + zákon 326/2004 (POR) výběr žadatelů AEO ke kontrole probíhá na základě RA RA a kontrolu provádí ÚKZUZ (hnojiva) a SRS (POR) vyhodnocení probíhá podle principů CC (závažnost, rozsah, trvalost, opakování) sankce bude kalkulována v rámci CC

10 AEO/PRV NV 79 Minimální požadavky pro použití hnojiv
Okruh 1 – Období zákazu hnojení (§ 6 NV č. 103/2003 Sb.) Dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení. Okruh 2 – Aplikace hnojiv na svažitých půdách (§ 11 odst. 3 NV č. 103/2003 Sb.) Zákaz používání dusíkatých hnojivých látek (s výjimkou tuhých statkových a tuhých organických hnojiv zapravených do půdy do 24 hodin) na půdní blok s kulturou orná půda se sklonitostí nad 12°. Okruh 3 – Aplikace hnojiv v blízkosti vod (§ 12 písm. a) NV č. 103/2003 Sb.) Udržování ochranných nehnojených pásů v šířce 3 m v blízkosti povrchových vod. Okruh 4 – Rovnoměrnost aplikace hnojiv (§ 9 odst.2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb.) Zajištění rovnoměrného pokrytí pozemku při hnojení. Okruh 5 – Aplikace hnojiv na podmáčené,zaplavené, promrzlé a sněhem pokryté půdy (§ 9 odst.2 písm.d) zákona č. 156/1998 Sb.) Zákaz hnojení na půdu, která je zaplavená, přesycená vodou, pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky 5 cm přes den nerozmrzá.

11 AEO/PRV NV 79 Minimální požadavky pro použití hnojiv
Okruh 6 – Znečištění fosforem (§ 11 odst.2 NV č. 103/2003 Sb.) Dodržení zákazu pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice, sója, bob, brambory apod.) na pozemcích se sklonem nad 7°, které sousedí s útvary povrchových vod nebo se od nich nacházejí ve vzdálenosti menší než 25 m. Zrušení podmínek platných v roce 2008 - omezení jednorázové dávky na 80 kg N na ha při použití dusíkatých hnojivých látek na PB s kulturou T a se sklonitostí nad 7 stupňů - zachování 25 m ochranného pásu na PB přímo sousedících s útvary povrchových vod se sklonitostí nad 7 stupňů bez použití tekutých hnojiv s rychle uvolnitelným N - omezení celkového N použitého ročně v průměru na zemědělskou půdu v organických, organominerálních a statkových hnojivech na 170 kg N na ha

12 Platí i pro AEO PRV (EAFRD) – tedy i mimo zranitelné oblasti!

13 Zákaz hnojení okolo vodních toků:
v pásu o šířce 3 m okolo vodního toku (jiného vodního útvaru) je zakázáno hnojení (aplikace, ne pastva) kontrola: na místě v evidenci hnojení vede se na 2 desetinná místa rozhoduje tedy 0,01 ha (= 100 m2) Platí i pro AEO PRV – tedy i mimo zranitelné oblasti!

14 Oblast minimální požadavky – AEO Podoblast minimální požadavky pro použití hnojiv
Body 1 – 3 – stejné jako u Nitrátové směrnice Za rovnoměrné pokrytí se považuje vyrovnané rozprostření hnojiva na ploše hnojeného půdního bloku Za porušení se považují zásadní chyby v aplikaci existence lagun po aplikaci kejdy, případně ploch vyschlých lagun nebo holých ploch v porostu průkazným způsobem doložitelná nesprávná aplikace chlévské mrvy, kompostu nebo kalu, například rozvozem po pozemku bez rozmetání existence hromádek nebo shluků minerálního hnojiva na povrchu plochy Výjimka – diferencované hnojení

15 AEO/PRV NV 79 Minimální požadavky pro použití přípravků na ochranu rostlin Okruh 1 – Požadavky na bezpečné skladování (§ 46 písm. a) bod 1 a 5 z.č. 326/2004 Sb.) Uskladnění přípravků na ochranu rostlin v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků. Okruh 2 – Požadavky na kontrolu aplikačního zařízení (§ 66 z. č. 326/2004 Sb.) Mechanizační prostředky jímž je přípravek na ochranu rostlin aplikován je opatřen dokladem o funkční způsobilosti. Okruh 3 – Požadavky na splnění závazků ohledně školení (§ 86 odst. 3 z. č. 326/2004 Sb.) Plnění požadavků odborně způsobilých osob nebo absolventů odborného kurzu v souladu s legislativou. Okruh 4 – Požadavky na vlastnictví oprávnění používat přípravky (§ 86 odst. 4 z.326/04) Podnikatel používající přípravky na ochranu rostlin má zacházení s nimi zajištěno odborně způsobilou osobou nebo absolventem odborného kurzu

16 AEO/PRV NV 79 Minimální požadavky pro použití přípravků na ochranu rostlin Okruh 5 – Použití pesticidů v blízkosti vod a jiných citlivých lokalit (§ 49 odst. 1 písm. b) zákona 326/2004 Sb.) Při aplikaci přípravků na ochranu rostlin bylo postupováno v souladu s pokyny k ochraně vod a bylo dodrženo omezení pro použití přípravků na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů podzemních vod nebo vodárenských nádrží. Zrušení podmínek platných v roce 2008 - dodržení odstupové vzdálenosti od vod při aplikaci přípravků označených R-větami RR50,R51,R52,R53 - zasažení porostů mimo pozemky, na nichž byla aplikace POR prováděna - aplikace pouze registrovaných POR a podle příbalového letáku, etikety, rozhodnutí o registraci POR

17 Změna ve výši kvóty pro pardonovaný důvod ztráta PDÚ
AEO/PRV NV 79 Změna ve výši kvóty pro pardonovaný důvod ztráta PDÚ Navýšení kvóty snížení z 5 % na 15 %. Jako základ (tj. 100 %) se bere výměra zařazená prvním rozhodnutím. Navýšení na 15 % platí pro všechny žadatele v rámci NV 79. Kvóta 15 % platí na 5 let, je možné postupné čerpání. Pardonovaný důvod je nutno prokázat písemným dokladem prokazujícím pozbytí právního důvodu užívání (výpověď z nájmu, dohoda o ukončení nájmu apod.) + formulář SZIF (identifikace katastrálních pozemků vůči PB)

18 Změny pro ekologické sady
AEO/PRV NV 79 Změny pro ekologické sady Nová podmínka pro všechny sady v titulu EZ V roce 2009 lze žádat pouze na PB/DPB splňující podmínku minimálních počtů jedinců na hektar: Jádroviny – 200 ks Peckoviny a skořápkoviny – 150 ks Bobuloviny – 800 ks POZOR NA PŘEDEKLARACE V ŽOD!!! V případě, že bude požádáno na PB/DPB nesplňující tato kriteria: na PB/DPB nebude poskytnuta dotace a tento PB/DPB nebude započítán do zjištěné výměry.

19 Změny pro ekologické sady
AEO/PRV NV 79 Změny pro ekologické sady Zrušení podpory pro sady v EZ, na které nebylo žádáno v roce 2007 nebo 2008 V roce 2009 lze podat ŽOD na sady v EZ pouze na PB/DPB, na které bylo žádáno v roce 2007 nebo 2008 v rámci NV 79 v titulu EZ nebo IP. Zrušení podpory se nevztahuje na PB/DPB, na které bylo v roce 2007 nebo 2008 žádáno, ale na nižší výměru. POZOR NA PŘEDEKLARACE V ŽOD!!! V případě, že bude požádáno na PB/DPB nesplňující toto kriteria: na PB/DPB nebude poskytnuta dotace a tento PB/DPB nebude započítán do zjištěné výměry.

20 AEO/PRV NV 79 Přepočítávací kurz
Přepočítávací kurz pro rok 2009 je 26,825 Kč/EUR. Vracení dotace v případě porušení pětiletého závazku Žadatel vrací obdržené dotace k začátku pětiletého období. V případě transformovaných žadatelů z AEO/HRDP se vratka za porušení nového závazku v AEO/PRV na AEO/HRDP nevztahuje. IPZ Paprika roční - změna počtu kusů u výsadby z na

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "AEO v roce 2009 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:"

Podobné prezentace


Reklamy Google